Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-K3-SOCJ-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Pracownia Medycyny Społecznej
Grupy: Przedmioty obiowiązkowe dla 2 semestru 3 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 3 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z przedmiotu WOS

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

-udział wykładach- 15 godz.

-dodatkowa możliwość konsultacji z osobą prowadzącą zajęcia- 2 godz.

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną

-przygotowanie recenzji - 4 godz.

-zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć- 4 godz.

3.Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania:

-przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie- 5 godz.

4.Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk)- nie dotyczy

Łączny nakład pracy studenta: 30 godzin (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: Zna podstawowe teorie i pojęcia socjologiczne związane ze zdrowiem i chorobą- K_W40

W2: Opisuje społeczno- kulturowe tło zjawisk zdrowia, choroby i niepełnosprawności w kontekście społecznych norm i wartości oraz potrafi przeanalizować problem naznaczenia społecznego i rolę wsparcia- K_W40

W3: Potrafi omówić społeczno- kulturowe aspekty atrakcyjności ciała w tradycyjnych i ponowoczesnych kulturach- K_W40
Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: Rozpoznaje i charakteryzuje psychospołeczne potrzeby pacjenta- klienta oraz planuje i modyfikuje działania w zakresie relacji z pacjentem, aby uwzględnić ich realizację- K_U39

U2: Potrafi planować pracę na własnym odcinku pracy z uwzględnieniem psychospołecznych zachowań pacjenta związanych ze zdrowiem i chorobą- K_U39Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: Przekazuje innym wiedzę na temat społeczno- kulturowych aspektów stylu życia- K_K10

K2: Wykazuje postawę szacunku do klienta i jego ciała, uwzględniając wiedzę z zakresu społeczno- kulturowych aspektów cielesności- K_K02

K3: Planuje przebieg prawidłowej komunikacji ze współpracownikami i pacjentem, wynikającej z wykonywanej praktyki zawodowej- K_K06, K_K07, K_K11Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny i konwersatoryjny, giełda pomysłów, dyskusja

Skrócony opis:

Socjologia wprowadza nas w świat społecznych relacji, zjawisk i procesów. Świadomość mechanizmów życia społecznego i reguł komunikacji społecznej ułatwia człowiekowi funkcjonowanie w społeczeństwie i grupach społecznych takich jak: grupa zawodowa, rodzinna czy towarzyska. Socjologia ogólna dostarcza wiedzy, która właściwie wykorzystana w praktyce, podnosi satysfakcję z wykonywanej roli zawodowej i przyczynia się do holistycznego podejścia do pacjenta. Zdrowie to jedna z najważniejszych wartości współczesnego człowieka. Socjologia analizuje społeczne uwarunkowania zdrowia człowieka oraz społeczne konsekwencje choroby. Interpretuje te zjawiska w kontekście minionych i aktualnych procesów społecznych.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń. W części wykładowej student dowiaduje się, czym zajmuje się socjologia i jakimi metodami badawczymi posługuje się, w celu zebrania danych. Omawiane są również procesy społeczne, osobowość społeczna i postawy. Następnie realizowana jest tematyka jednej z dziedzin socjologii, jaką jest socjologia medycyny. Tu omawiane są problemy dotyczące zdrowia, choroby i medycyny, społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań w zdrowiu i chorobie. Szeroko omawiane na wykładach są również problemy związane ze zdrowiem w systemie wartości społeczeństwa polskiego, a także nierówności społeczne w odniesieniu do zdrowia i choroby. Studenci również zostają zapoznani z problematyką niepełnosprawności, jej źródłami i rozmiarami oraz stereotypami osoby niepełnosprawnej. Tematem, który kończy omawianie problemów z socjologii medycyny są zachowania społeczne otaczające śmierć i umieranie.

Ćwiczenia pogłębiają wiedzę zdobytą podczas wykładu poprzez samodzielną pracę studenta z wybranym tematem, pozwalają przedyskutować w grupie ważne problemy dotyczące zdrowia- społeczno- demograficzne uwarunkowania prozdrowotnego i antyzdrowotnego stylu życia, społeczne przyczyny i konsekwencje choroby, problematykę miejsca niepełnosprawności i niepełnosprawnego w społeczeństwie konsumpcyjnym, tabu wokół śmierci i umierania, miejsce rodziny w łańcuchu terapeutycznym i jej rolę w procesie choroby i zdrowienia, przyczyny społecznej popularności lecznictwa niemedycznego i samoopieki, funkcjonalność i dysfunkcjonalność instytucji medycznych, ćwiczenia pogłębiają wiedzę na temat stresu społecznego i systemów wsparcia oraz relacji personel medyczny- pacjent.

Literatura:

Barański J., Piątkowski W. (red.), Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Lublin 2002.

Ostrowska A., Styl życia a zdrowie, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1999.

Ostrowska A., Sikorska J., Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1996.

Ostrowska A., Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1997.

Piątkowski W., Brodniak W. (red.), Zdrowie i choroba. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno- Gospodarczej w Tyczynie, Tyczyn 2005.

Metody i kryteria oceniania:

giełda pomysłów: 10p.- K_K02, K_U39

praca w grupach (dyskusja): 10p.- K_K06, K_K07, K_K10, K_K11

recenzja: 30p.- K_W40

test: 30p.- K_W40

Maksymalna liczba punktów: 70p.

zaliczenie: od 75%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Domańska
Prowadzący grup: Andrzej Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Domańska
Prowadzący grup: Urszula Domańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Domańska
Prowadzący grup: Andrzej Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Domańska
Prowadzący grup: Andrzej Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.