Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1704-A2-BCHEZ-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Katedra Biochemii Klinicznej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://edukacja.cm.umk.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu Biochemia niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu chemii ogólnej

i organicznej oraz biologii. Ponadto, student powinien posiadać wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotów: chemia ogólna i chemia organiczna.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

− udział w wykładach: 30 godzin

− udział w laboratoriach: 60 godzin

− udział w seminariach: nie dotyczy

− udział w ćwiczeniach: 15 godzin

− udział w konsultacjach: 3 godziny

− egzamin: 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

110 godzin, co odpowiada 4,4 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

− udział w wykładach: 30 godzin

− udział w laboratoriach: 60 godzin

− udział w ćwiczeniach: 15 godzin

− udział w konsultacjach: 3 godziny

− przygotowanie do laboratoriów: 10 godzin

− przygotowanie do ćwiczeń: 5 godzin

− przygotowanie do kolokwiów: 10 godzin

− przygotowanie do egzaminu i egzamin: 15 + 2 = 17 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 150 godzin, co odpowiada

6 punktom ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

− nie dotyczy


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

− przygotowanie do laboratoriów: 10 godzin

− przygotowanie do ćwiczeń: 5 godzin

− przygotowanie do kolokwiów: 10 godzin

− przygotowanie do egzaminu i egzamin: 15 + 2 = 17 godzin.

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 42 godziny, co odpowiada 1,68 punktu ECTS.


5. Bilans nakładu pracy o charakterze praktycznym

– udział w laboratoriach: 60 godzin

– udział w ćwiczeniach: 15 godzin

 przygotowanie do laboratoriów: 9 godzin

 przygotowanie do ćwiczeń: 4 godziny


Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 88 godzin, co odpowiada 3,52 punktu ECTS.


6. Bilans nakładu pracy studenta poświęcony zdobywaniu kompetencji społecznych w zakresie seminariów oraz laboratoriów i ćwiczeń.

Kształcenie w dziedzinie afektywnej poprzez proces samokształcenia:

 przygotowanie do laboratoriów: 1 godzina

 przygotowanie do ćwiczeń: 1 godzina

Łączny czas pracy studenta potrzebny do zdobywania kompetencji społecznych w zakresie seminariów oraz ćwiczeń wynosi 2 godziny, co odpowiada 0,08 punktu ECTS.


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

− nie dotyczy.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1:  opisuje budowę, właściwości fizykochemiczne i funkcje węglowodanów, lipidów, aminokwasów, białek, kwasów nukleinowych, hormonów i witamin (K_A.W7)

W2:   opisuje procesy metaboliczne i mechanizmy ich regulacji oraz ich wzajemne powiązania na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i ustrojowym (K_A.W8).

W3:   wyjaśnia sposoby komunikacji między komórkami, a także między komórką, a macierzą pozakomórkową oraz omawia szlaki przekazywania sygnałów w komórce i przykłady zaburzeń w tych procesach (K_A.W9)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1:  wykorzystuje wiedzę biochemiczną do analizy i oceny procesów fizjologicznych i patologicznych, w tym do oceny wpływu leków i substancji toksycznych na te procesy (K_A.U4).

U2:  wykrywa i oznacza aminokwasy, białka, węglowodany, lipidy, hormony i witaminy w materiale biologicznym oraz izoluje i ocenia jakość i stężenie kwasów nukleinowych (K_A.U5).

U3:  wykonuje badania kinetyki reakcji enzymatycznych (K_A.U6).

U4:  stosuje wiedzę biochemiczną do analizy procesów fizjologicznych i patologicznych, w tym do oceny wpływu leków na te procesy (K_A.U12).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest świadomy konieczności stałego dokształcania się (K_A.K1.)

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

− wykład informacyjny wspomagany technikami multimedialnymi,

− wykład problemowy z prezentacją multimedialną,


Ćwiczenia i laboratoria:

− metoda laboratoryjna, obserwacji, pokazu

− ćwiczenia praktyczne


Seminaria

− nie dotyczy


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Treścią przedmiotu jest przekazanie podstawowych informacji dotyczących właściwości i biosyntezy biomolekuł (białka, kwasy nukleinowe, cukry, tłuszcze), uzyskiwania i magazynowania energii oraz podstaw regulacji metabolizmu komórki i genetyki molekularnej.

Pełny opis:

Biochemia jest podstawową nauką dla wszystkich dyscyplin biologicznych. Celem nauczania tego przedmiotu jest przedstawienie podstawowych wiadomości na temat struktury biocząsteczek i ich metabolizmu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: związków pomiędzy konformacją białek, a ich aktywnością biologiczną, uzyskiwania energii w procesach metabolicznych i jej magazynowania, biosyntezy prekursorów makrocząsteczek, integracji metabolizmu oraz podstaw genetyki molekularnej.

Na ćwiczeniach studenci będą zapoznawali się ze strukturą chemiczną poszczególnych grup związków budujących żywe organizmy oraz ich właściwościami, a także z metodami służącymi do ich jakościowego i ilościowego oznaczania.

Wykłady będą obejmowały metabolizm tych związków oraz sposoby jego regulacji, a także metaboliczny profil ważniejszych narządów.

Po ukończeniu przedmiotu student będzie posiadać wiedzę

o budowie chemicznej i właściwościach podstawowych składników organizmów roślinnych i zwierzęcych. Będzie potrafił zdefiniować podstawowe reakcje metaboliczne głównych ciągów

i cykli reakcyjnych zachodzących w organizmach żywych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Biochemia. PWN, Warszawa 2018

2. Kłyszejko-Stefanowicz L. Ćwiczenia z biochemii. PWN Warszawa 2013

3. Murray RK, Granner DK, Rodwell VW. Biochemia Harpera. PZWL Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1. Brown TA. Genomy. PWN, Warszawa 2018

2. Devlin TM. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. Willey-Lis 2010

3. Kłyszejko-Stefanowicz L. Cytobiochemia. PWN 2017

4. Węgleński P. Genetyka molekularna. PWN, Warszawa 2017

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu Biochemia Ogólna

jest przestrzeganie zasad ujętych w Regulaminie Dydaktycznym Katedry i Zakładu Biochemii Klinicznej.

Kolokwia: zaliczenie na ocenę na podstawie testu (test pisemny składa się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych) z wiedzy zdobytej na wykładach, laboratoriach

i ćwiczeniach. Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest zdobycie 60% punktów.

Kolokwium: zaliczenie ≥ 60% (W1, W2, W3, U1, K1)

Liczba punktów Ocena

29-30 Bardzo dobry

27-28 Dobry plus

24-26 Dobry

21-23 Dostateczny plus

18-20 Dostateczny

0-17 Niedostateczny

Egzamin końcowy teoretyczny składa się z 50 pytań: testowych (odpowiedź jednokrotnego wyboru) dotyczących wiedzy zdobytej podczas wykładów, laboratoriów i ćwiczeń. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje jeden punkt. Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest zdobycie z części teoretycznej egzaminu 30 punktów (60%). Nie uzyskanie wymaganej liczby punktów równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej

i koniecznością zdawania egzaminu poprawkowego.

Egzamin: zaliczenie ≥ 60% (W1. W2, W3, U1, K1)

Liczba punktów Ocena

47-50 Bardzo dobry

43-46 Dobry plus

39-42 Dobry

35-38 Dostateczny plus

30-34 Dostateczny

0-29 Niedostateczny

Praktyczne wykonanie ćwiczeń: (U1, U2, U3, K1)

Inne – krótki sprawdzian wiadomości w formie pisemnej na początku ćwiczeń: zaliczenie ≥ 60% (0 – 4 punkty - W1, K1)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Karol Białkowski, Rafał Różalski, Agnieszka Siomek-Górecka
Strona przedmiotu: http://edukacja.cm.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Treścią przedmiotu jest przekazanie podstawowych informacji dotyczących właściwości i biosyntezy biomolekuł (białka, kwasy nukleinowe, cukry, tłuszcze), uzyskiwania i magazynowania energii oraz podstaw regulacji metabolizmu komórki i genetyki molekularnej.

Pełny opis:

Biochemia jest podstawową nauką dla wszystkich dyscyplin biologicznych. Celem nauczania tego przedmiotu jest przedstawienie podstawowych wiadomości na temat struktury biocząsteczek i ich metabolizmu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: związków pomiędzy konformacją białek, a ich aktywnością biologiczną, uzyskiwania energii w procesach metabolicznych i jej magazynowania, biosyntezy prekursorów makrocząsteczek, integracji metabolizmu oraz podstaw genetyki molekularnej.

Na ćwiczeniach studenci będą zapoznawali się ze strukturą chemiczną poszczególnych grup związków budujących żywe organizmy oraz ich właściwościami, a także z metodami służącymi do ich jakościowego i ilościowego oznaczania.

Wykłady będą obejmowały metabolizm tych związków oraz sposoby jego regulacji, a także metaboliczny profil ważniejszych narządów.

Po ukończeniu przedmiotu student będzie posiadać wiedzę

o budowie chemicznej i właściwościach podstawowych składników organizmów roślinnych i zwierzęcych. Będzie potrafił zdefiniować podstawowe reakcje metaboliczne głównych ciągów

i cykli reakcyjnych zachodzących w organizmach żywych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Biochemia. PWN, Warszawa 2018

2. Kłyszejko-Stefanowicz L. Ćwiczenia z biochemii. PWN Warszawa 2013

3. Murray RK, Granner DK, Rodwell VW. Biochemia Harpera. PZWL Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1. Brown TA. Genomy. PWN, Warszawa 2018

2. Devlin TM. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. Willey-Lis 2010

3. Kłyszejko-Stefanowicz L. Cytobiochemia. PWN 2017

4. Węgleński P. Genetyka molekularna. PWN, Warszawa 2017

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.