Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1704-A2-BCHL-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Katedra Biochemii Klinicznej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://edukacja.cm.umk.pl/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu Biochemia niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu chemii ogólnej

i organicznej oraz biologii. Ponadto, student powinien posiadać wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotów: chemia ogólna i chemia organiczna.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 30 godzin

- udział w laboratoriach: 60 godzin

- udział w seminariach: nie dotyczy

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin

- udział w konsultacjach: 3 godziny

- udział w egzaminie teoretycznym: 2 godziny.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

110 godzin, co odpowiada 4,4 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 godzin

- udział w laboratoriach: 60 godzin

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin

- udział w konsultacjach: 3 godziny

- przygotowanie do laboratoriów: 15 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń: 5 godzin

- przygotowanie do kolokwiów: 15 godzin

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 10 godzin

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 20 + 2 = 22 godziny.

Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 175 godzin, co odpowiada 7 punktom ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 10 godzin

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu aktualnego stanu wiedzy dotyczącego biochemii: 1 godzina.

Łączny nakład pracy studenta wynosi 11 godzin, co odpowiada 0,44 punktu ECTS.


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do laboratoriów: 15 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń: 5 godzin

- przygotowanie do kolokwiów: 15 godzin

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 20 + 2 = 22 godziny.

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 57 godziny, co odpowiada 2,28 punktu ECTS.


5. Bilans nakładu pracy o charakterze praktycznym:

- udział w laboratoriach: 60 godzin

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin

- przygotowanie do laboratoriów: 15 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń: 5 godzin

- przygotowanie do kolokwiów: 15 godzin

- przygotowanie do egzaminu o charakterze praktycznym: 5 godzin

- udział w konsultacjach o charakterze praktycznym: 1 godzina.

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 116 godzin, co odpowiada 4,64 punktu ECTS.


6. Bilans nakładu pracy studenta poświęcony zdobywaniu kompetencji społecznych w zakresie seminariów oraz laboratoriów i ćwiczeń.

Kształcenie w dziedzinie afektywnej poprzez proces samokształcenia:

- udział w konsultacjach: 1 godzina.

Łączny czas pracy studenta potrzebny do zdobywania kompetencji społecznych w zakresie seminariów oraz ćwiczeń wynosi 1 godzina, co odpowiada 0,04 punktu ECTS.


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

- nie dotyczy.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna i rozumie:

W1: budowę, właściwości fizykochemiczne i funkcje węglowodanów, lipidów, aminokwasów, białek, kwasów nukleinowych, hormonów i witamin. A.W07.

W2: procesy metaboliczne i mechanizmy ich regulacji oraz ich wzajemne powiązania na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i ustrojowym. A.W08.

W3: sposoby komunikacji między komórkami, a także między komórką, a macierzą pozakomórkową oraz omawia szlaki przekazywania sygnałów w komórce i przykłady zaburzeń w tych procesach. A.W09.Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U1: wykorzystać wiedzę biochemiczną do analizy i oceny procesów fizjologicznych i patologicznych, w tym do oceny wpływu leków i substancji toksycznych na te procesy. A.U04.

U2: wykrywać i oznaczać aminokwasy, białka, węglowodany, lipidy, hormony i witaminy w materiale biologicznym oraz izoluje i ocenia jakość i stężenie kwasów nukleinowych. A.U05.

U3: wykonywać badania kinetyki reakcji enzymatycznych. A.U06.

U4: stosować wiedzę biochemiczną do analizy procesów fizjologicznych i patologicznych, w tym do oceny wpływu leków na te procesy. A.U12.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student powinien być gotów do:

K1: dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. A.K01.


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- wykład informacyjny wspomagany technikami multimedialnymi;

- wykład problemowy z prezentacją multimedialną.


Ćwiczenia i laboratoria:

- metoda laboratoryjna, obserwacji, pokazu;

- ćwiczenia praktyczne.


Seminaria

- nie dotyczy.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- okrągłego stołu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Treścią przedmiotu jest przekazanie podstawowych informacji dotyczących właściwości i biosyntezy biomolekuł (białka, kwasy nukleinowe, cukry, tłuszcze), uzyskiwania i magazynowania energii oraz podstaw regulacji metabolizmu komórki i genetyki molekularnej.

Pełny opis:

Biochemia jest podstawową nauką dla wszystkich dyscyplin biologicznych. Celem nauczania tego przedmiotu jest przedstawienie podstawowych wiadomości na temat struktury biocząsteczek i ich metabolizmu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: związków pomiędzy konformacją białek, a ich aktywnością biologiczną, uzyskiwania energii w procesach metabolicznych i jej magazynowania, biosyntezy prekursorów makrocząsteczek, integracji metabolizmu oraz podstaw genetyki molekularnej.

Na ćwiczeniach studenci będą zapoznawali się ze strukturą chemiczną poszczególnych grup związków budujących żywe organizmy oraz ich właściwościami, a także z metodami służącymi do ich jakościowego i ilościowego oznaczania.

Wykłady będą obejmowały metabolizm tych związków oraz sposoby jego regulacji, a także metaboliczny profil ważniejszych narządów.

Po ukończeniu przedmiotu student będzie posiadać wiedzę

o budowie chemicznej i właściwościach podstawowych składników organizmów roślinnych i zwierzęcych. Będzie potrafił zdefiniować podstawowe reakcje metaboliczne głównych ciągów

i cykli reakcyjnych zachodzących w organizmach żywych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Biochemia. PWN, Warszawa 2018

2. Kłyszejko-Stefanowicz L. Ćwiczenia z biochemii. PWN Warszawa 2013

3. Murray RK, Granner DK, Rodwell VW. Biochemia Harpera. PZWL Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1. Brown TA. Genomy. PWN, Warszawa 2018

2. Devlin TM. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. Willey-Lis 2010

3. Kłyszejko-Stefanowicz L. Cytobiochemia. PWN 2017

4. Węgleński P. Genetyka molekularna. PWN, Warszawa 2017

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu Biochemia Ogólna

jest przestrzeganie zasad ujętych w Regulaminie Dydaktycznym Katedry Biochemii Klinicznej.

Kolokwia: zaliczenie na ocenę na podstawie testu (test pisemny składa się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych) z wiedzy zdobytej na wykładach, laboratoriach

i ćwiczeniach. Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest zdobycie 60% punktów.

Kolokwium: zaliczenie ≥ 60% (W1, W2, W3, U1, K1).

Liczba punktów Ocena

29-30 Bardzo dobry

27-28 Dobry plus

24-26 Dobry

21-23 Dostateczny plus

18-20 Dostateczny

0-17 Niedostateczny

Egzamin końcowy teoretyczny składa się z 50 pytań: testowych (odpowiedź jednokrotnego wyboru) dotyczących wiedzy zdobytej podczas wykładów, laboratoriów i ćwiczeń. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje jeden punkt. Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest zdobycie z części teoretycznej egzaminu 30 punktów (60%). Nie uzyskanie wymaganej liczby punktów równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej

i koniecznością zdawania egzaminu poprawkowego.

Egzamin: zaliczenie ≥ 60% (W1. W2, W3, U1, K1).

Liczba punktów Ocena

47-50 Bardzo dobry

43-46 Dobry plus

39-42 Dobry

35-38 Dostateczny plus

30-34 Dostateczny

0-29 Niedostateczny

Praktyczne wykonanie ćwiczeń: (U1, U2, U3, K1)

Inne – krótki sprawdzian wiadomości w formie pisemnej na początku ćwiczeń: zaliczenie ≥ 60% (0 – 4 punkty - W1, K1).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Karol Białkowski, Tomasz Dziaman, Marek Foksiński, Daniel Gackowski, Jolanta Guz, Ryszard Oliński, Rafał Różalski, Agnieszka Siomek-Górecka, Anna Szpila, Justyna Szpotan, Ewelina Zarakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Karol Białkowski, Tomasz Dziaman, Marek Foksiński, Daniel Gackowski, Jolanta Guz, Ryszard Oliński, Rafał Różalski, Agnieszka Siomek-Górecka, Marta Starczak, Justyna Szpotan, Ewelina Zarakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Karol Białkowski, Tomasz Dziaman, Daniel Gackowski, Jolanta Guz, Ryszard Oliński, Rafał Różalski, Agnieszka Siomek-Górecka, Aleksandra Skalska, Marta Starczak, Aleksandra Wasilów
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.