Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia Kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1704-A3-BCHEK-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Biochemia Kliniczna
Jednostka: Katedra Biochemii Klinicznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 3 roku SJ na kieruku Analityka Medyczna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie wiadomości z zakresu chemii, biologii, fizjologii, genetyki oraz biochemii ogólnej. Ponadto student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu patofizjologii, chemii klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

 udział w wykładach – 40 godzin,

 udział w ćwiczeniach –50 godzin,

 dodatkowa możliwość konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia – 10 godzin.

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

 przygotowanie i uzupełnienie notatek – 10 godzin,

 wymagane powtórzenie materiału -10 godzin.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

 przygotowanie do egzaminu – 50 godzin,

 przygotowanie do zajęć – 25 godzin.

 przygotowanie do kolokwiów – 25 godzin,

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk) – nie dotyczy.


Łączny nakład pracy studenta: 220 godzin (8 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna budowę i funkcjonowanie komórek na poziomie molekularnym w stanie zdrowia i rozpatruje proces chorobowy jako zaburzenia ich budowy i funkcji - K_W01

W2: Posiada wiedzę na temat ontogenezy człowieka i rozumie procesy zachodzące podczas starzenia organizmu - K_W02

W3: Rozumie funkcjonowanie układów narządowych oraz wykorzystanie w diagnostyce płynów ustrojowych, wydzielin i wydalin - K_W03, K_W29

W4: Zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych oraz możliwości ich diagnozowania - K_W05

W5: Ma wiedzę o funkcji węglowodanów, lipidów, kwasów nukleinowych, peptydów i białek uczestniczących w procesach metabolicznych. Zna zasady regulacji przemian biochemicznych na poziomie komórkowym i tkankowym- K_W06

W6: Ma wiedzę na temat struktury i funkcji genomu człowieka oraz posiada wiedzę na temat zaburzeń jego funkcjonowania jako czynnika w patogenezie wybranych chorób - K_W07

W7: Zna relacje między strukturą związków chemicznych a ich funkcją w organizmie - K_W09

W8: Rozumie związek między objawami klinicznymi chorób a zburzeniami funkcjonowania narządów, komórek i strategią diagnostyczną - K_W18

W9: Zna rolę badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu, rokowaniu i profilaktyce zaburzeń narządowych i układowych oraz kryteria doboru tych badań - K_W20

W10: Zna objawy kliniczne zaburzeń metabolicznych oraz możliwości diagnostyczne oceny procesów metabolicznych w aspekcie patomechanizmu choroby - K_W23

W11: Zna możliwości wykorzystania badań laboratoryjnych parametrów biochemicznych w rozpoznawaniu, diagnostyce różnicowej, monitorowaniu przebiegu choroby i efektów leczenia w różnych stanach klinicznych - K_W24

W12: Posiada wiedzę na temat przydatności badań laboratoryjnych w celu różnicowania stanów fizjologicznych i patologicznych - K_W41


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi interpretować zakresy wartości referencyjnych i ich zależność od wieku, płci, stylu życia - K_U08

U2: Umie powiązać wynik badania laboratoryjnego z zaburzeniami procesów biochemicznych na poziomie komórkowym - K_U09

U3: Potrafi interpretować wyniki badań biochemicznych w odniesieniu do zaburzeń biochemicznych występujących w określonej jednostce chorobowej - K_U14

U4: Potrafi stworzyć profil badań laboratoryjnych w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki chorobowej - K_U31

U5: Potrafi wyjaśniać i rozwiązywać problemy diagnostyczne z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji - K_U35

U6: Potrafi przewidzieć wpływ zmian w metabolizmie komórkowym spowodowanych procesem chorobowym na wyniki badań laboratoryjnych - K_U37

U7: Umie przygotować i przedstawić prelekcję lub opracowanie na tematy z zakresu medycyny laboratoryjnej - K_U40


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi pracować w grupie, koordynować pracę zespołu oraz być jego uczestnikiem - K_K02

K2: Rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się i wyjaśniania problemów w diagnostyce laboratoryjnej - K_K06

K3: Jest świadomy roli i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego - K_K07


Metody dydaktyczne:

Wykład: metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia: metody dydaktyczne podające – opowiadanie, pogadanka; metody dydaktyczne poszukujące – metoda klasyczna problemowa, dyskusji okrągłego stołu, referatu, seminaryjna

Seminaria: nie dotyczy


Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Podstawową dla nauk medycznych jest znajomość zjawisk molekularnych zachodzących w żywym organizmie. Zadaniem biochemii klinicznej jest wyjaśnianie mechanizmów prawidłowego funkcjonowania organizmu jak i przyczyn zmian patologicznych leżących u podłoża chorób człowieka. Biochemia kliniczna daje studentowi możliwość zrozumienia prawidłowych procesów biologicznych zachodzących w organizmie jak i odchyleń od normy w patologii, a także możliwość śledzenia procesów naprawczych w organizmie. Zgłębienie zagadnień biochemii klinicznej ułatwia absolwentowi aktywną współpracę w zespole badawczym bądź terapeutycznym, aktywny udział w promocji zdrowia, aktywny udział w programach profilaktyki i prewencji.

Pełny opis:

Biochemia kliniczna powiązana jest ściśle z innymi naukami biomedycznymi (biologia molekularna, biologia komórki, fizjologia, farmakologia) zatem jej studiowanie umożliwia zrozumienie prawidłowych mechanizmów funkcjonowania organizmu jak i przyczyn zmian patologicznych leżących u podłoża chorób człowieka. Biochemia Kliniczna integruje wiedzę z zakresu biochemii oraz biologii molekularnej i nauk klinicznych. Daje możliwość wykorzystania wiedzy o zaburzeniach metabolizmu na poziomie komórkowym w przebiegu chorób w biochemicznej diagnostyce laboratoryjnej.

Tematyka wykładów obejmuje problemy metodyczne w diagnostyce chorób człowieka. Molekularne podłoże chorób metabolicznych oraz możliwości diagnostyczne i terapeutyczne. Zaburzenia przemian wewnątrznaczyniowych lipoprotein w odniesieniu do chorób cywilizacyjnych. Aktualną wiedzę nt. zjawiska transformacji nowotworowej komórki. Oksydacyjne uszkodzenia biomolekuł (DNA, lipidy, białka) i ich znaczenie w patogenezie chorób człowieka. Mechanizmy naprawy DNA, implikacje biomedyczne. Podłoże molekularne chorób neurodegeneracyjnych (ch. Alzheimera, Parkinsona, Huntingtona, choroby prionowe). Antyoksydanty endo- i egzogenne. Biochemiczne mechanizmy regulacji apoptozy i molekularne mechanizmy starzenia.

Tematyka ćwiczeń obejmuje zagadnienia dotyczące transdukcji sygnałów w komórce, nieprawidłowego działania receptorów komórkowych prowadzących do powstania chorób człowieka. Zmiany aktywności enzymów w aspekcie markerów chorób. Lipoproteiny osocza i ich metabolizm. Mechanizm działania hormonów na przemiany narządowe, zaburzenia czynności wybranych gruczołów dokrewnych (tarczyca, kora nadnerczy). Losy białek w organizmie oraz znaczenie diagnostyczne białek surowicy. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej, zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej oraz kwasowo zasadowej. Zaburzenia przemian hemu i bilirubiny, metabolizm i wydalanie bilirubiny. Rolę wątroby w regulacji gospodarki energetycznej oraz jej udział w przemianach związków słabo polarnych i detoksykacji.

Znajomość zagadnień biochemii klinicznej ułatwia absolwentowi świadomą analizę oznaczanych parametrów diagnostycznych przez pryzmat zaburzeń biochemicznych na poziomie molekularnym występującym w konkretnych jednostkach chorobowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Angielski S. (red.), Biochemia Kliniczna., PZWL Warszawa 1991;

2. Angielski S. i wsp., Biochemia kliniczna., Wyd. Perseusz Gdańsk 1996 (i nowsze wydania);

3. Epstein R.J., Biologia molekularna człowieka., Wyd. CZELEJ Lublin 2005;

4. Moszczyński P, Pyć R., Biochemia witamin., PWN Warszawa 1998 (Tom 1,2);

5. Murray R.K. i wsp., Biochemia Harpera., PZWL Warszawa 2012;

Literatura uzupełniająca:

1. Angielski S. (red.), Biochemia Kliniczna i analityka., PZWL Warszawa 1990 ;

2. Bańkowski E., Biochemia: podręcznik dla studentów uczelni medycznych., Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009;

3. Bartosz G., Druga twarz tlenu – wolne rodniki w przyrodzie., PWN Warszawa 2006 (dodruk 2013);

4. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L „Biochemia” Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2009;

5. Devlin T.M, Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations., Willey-Lis NY 2010;

6. Goździcka-Józefiak i wsp., Genetyka molekularna i biochemia wybranych chorób u ludzi., Wyd. Nauk. UAM Poznań 2001;

7. Kłyszejko-Stefanowicz L. i wsp., Cytobiochemia., PWN Warszawa 1995;

8. Koolman J., Rohm K.H., Biochemia (Ilustrowany przewodnik)., PZWL Warszawa 2005;

9. Sznajd J. (red.), Biochemia kliniczna w praktyce lekarskiej., PZWL Warszawa 1983;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu biochemia kliniczna jest aktywny udział w zajęciach dydaktycznych (obecność na zajęciach oraz przygotowanie merytoryczne do realizacji tematu ćwiczeń), zaliczenie kolokwiów obejmujących treści zrealizowanych ćwiczeń. Po spełnieniu powyższych wymogów następuje zaliczenie ćwiczeń i dopuszczenie studenta do egzaminu. Zaliczenie przedmiotu wraz z wpisem oceny następuje po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego w formie odpowiedzi ustnej.

Z wyprzedzeniem miesięcznym przed terminem egzaminu udostępnione zostają zagadnienia, które w sposób szczegółowy nawiązują do pytań, które będą przedmiotem egzaminu końcowego.

Wykłady: egzamin w formie odpowiedzi ustnej (zestaw pytań losowany z puli obejmującej zagadnienia uprzednio udostępnione).

Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z kolokwiów i realizacji zagadnień ujętych w programie ćwiczeń.

W przypadku zaliczeń ćwiczeń i egzaminu stosuje się oceny według następującej skali:

Procent poprawności odpowiedzi Ocena

92-100% Bardzo dobry

84-91% Dobry plus

76-83% Dobry

68-75% Dostateczny plus

60-67% Dostateczny

0-59% Niedostateczny

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 50 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 40 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Marek Foksiński, Marek Jurgowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 50 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 40 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Marek Foksiński, Jolanta Guz, Marek Jurgowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 50 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 40 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Marek Foksiński, Jolanta Guz, Marek Jurgowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.