Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1704-A3-BIOCHKL-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Biochemia kliniczna
Jednostka: Katedra Biochemii Klinicznej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://edukacja.cm.umk.pl/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie wiadomości z zakresu chemii, biologii, fizjologii, genetyki oraz biochemii ogólnej. Ponadto student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu patofizjologii, chemii klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta/słuchacza studiów podyplomowych/uczestnika kursów dokształcających 1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 50 godzin

- udział w laboratoriach: 60 godzin

- udział w seminariach: 30 godzin

- udział w konsultacjach naukowo-badawczych: 20 godzin

- egzamin praktyczny i teoretyczny: 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

162 godziny, co odpowiada 6,48 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach, przygotowanie notatek: 50 godzin

- udział w laboratoriach: 60 godzin

- udział w seminariach: 30 godzin

- udział w konsultacjach naukowo-badawczych: 15 godzin

- czytanie wybranego piśmiennictwa naukowego: 5 godzin

- przygotowanie do laboratoriów: 25 godzin

- przygotowanie do seminariów: 25 godzin

- przygotowanie do kolokwiów: 20 godzin

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 20 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 250 godzin, co odpowiada 10 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wybranego piśmiennictwa naukowego: 5 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 5 godzin, co odpowiada 0,20

punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do kolokwiów: 15 godzin

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 20 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi

35 godzin, co odpowiada 1,40 punktu ECTS


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w laboratoriach: 60 godzin

- udział w seminariach: 30 godzin

- przygotowanie do egzaminu praktycznego: 10 godzin

- przygotowanie do laboratoriów (w zakresie praktycznym): 15 godzin

- przygotowanie do seminariów (w zakresie praktycznym): 15 godzin

- przygotowanie do kolokwiów (w zakresie praktycznym): 6 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 136 godzin, co odpowiada 5,44 punktu ECTS


6. Bilans nakładu pracy studenta poświęcony zdobywaniu kompetencji społecznych w zakresie seminariów

oraz ćwiczeń. Kształcenie w dziedzinie afektywnej poprzez proces samokształcenia:

− przygotowanie do laboratoriów: 5 godzin

− przygotowanie do seminariów: 5 godzin

− udział w konsultacjach naukowo-badawczych: 5 godzin

Łączny nakład pracy studenta poświęcony zdobywaniu kompetencji społecznych w zakresie seminariów oraz ćwiczeń wynosi 15 godzin, co odpowiada 0,60 punktu ECTS


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

- nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: wymienia zaburzenia ustrojowych przemian metabolicznych, charakteryzujących przebieg różnych chorób (K_E.W1.)

W2: wymienia czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne (K_E.W2.)

W3: opisuje patogenezę oraz symptomatologię chorób układów: sercowo-naczyniowego, moczowego, pokarmowego i ruchu, a także chorób metabolicznych, endokrynnych, nowotworowych, neurodegeneracyjnych oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej (K_E.W3.)

W4: opisuje procesy regeneracji oraz naprawy tkanek i narządów (K_E.W4.)

W5: wymienia metody oceny procesów biochemicznych w warunkach fizjologicznych i patologicznych (K_E.W5.)

W6: definiuje funkcje genomu, transkryptomu i proteomu człowieka oraz opisuje procesy replikacji, naprawy i rekombinacji kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), transkrypcji i translacji oraz degradacji DNA, kwasu rybonukleinowego (RNA) i białek (K_E.W6.)

W7: opisuje mechanizmy regulacji ekspresji genów, aspekty transdukcji sygnału, aspekty regulacji procesów wewnątrzkomórkowych oraz problematykę rekombinacji i klonowania DNA (K_E.W7.)

W8: wymienia mechanizmy zaburzeń genetycznych u człowieka (K_E.W11.)

W9: opisuje rolę badań laboratoryjnych w rozpoznaniu, monitorowaniu, rokowaniu i profilaktyce zaburzeń narządowych i układowych (K_E.W23.)

W10: opisuje profile badań laboratoryjnych oraz schematy i algorytmy diagnostyczne w różnych stanach klinicznych, w tym w chorobach układów: krążenia, moczowo-płciowego, oddechowego, pokarmowego i ruchu, a także w chorobach metabolicznych, endokrynologicznych i neurologicznych (K_E.W25.)

W11: wymienia wskazania do poszerzenia diagnostyki laboratoryjnej w wybranych stanach chorobowych oraz zalecane testy specjalistyczne (K_E.W26.)

W12: opisuje zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych w celu zróżnicowania stanów fizjologicznych i patologicznych (K_E.W27.)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wskazuje zależności pomiędzy zaburzeniami przemian metabolicznych, jednostką chorobową, stylem życia, płcią i wiekiem pacjenta, a wynikami laboratoryjnych badań diagnostycznych (K_E.U7.)

U2: dobiera testy biochemiczne odpowiednie do rozpoznania, diagnostyki różnicowej i monitorowania przebiegu wybranych chorób (K_E.U8.)

U3: wykonuje jakościowe i ilościowe badania biochemiczne niezbędne do oceny zaburzeń szlaków metabolicznych w różnych stanach klinicznych (K_E.U9.)

U4: proponuje optymalny, ułatwiający postawienie właściwej diagnozy, dobór badań w oparciu o elementy diagnostycznej charakterystyki testów oraz zgodnie z zasadami medycyny laboratoryjnej opartej na dowodach naukowych (K_E.U20.)

U5: interpretuje wyniki badań laboratoryjnych celem wykluczenia bądź rozpoznania schorzenia, diagnostyki różnicowej chorób, monitorowania przebiegu schorzenia i oceny efektów leczenia w różnych stanach klinicznych (K_E.U21.)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: wykazuje kreatywność w działaniu związanym z realizacją zadań diagnosty laboratoryjnego (K_E.K1.)

K2: charakteryzuje ważność działań zespołowych i definiuje odpowiedzialność za wyniki wspólnych działań (K_E.K2.)

K3: definiuje odpowiedzialność związaną z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w szczególności w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób (K_E.K3.)

K4: formułuje opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej (K_E.K4.)


Metody dydaktyczne:

Wykład:

 wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną

 wykład problemowy

 wykład konwersatoryjny


Laboratoria:

 metoda obserwacji

 ćwiczenia praktyczne

 studium przypadku

 analiza wyników badań mikrobiologicznych

 metody eksponujące: film, pokaz

 metoda klasyczna problemowa

 dyskusja


Seminaria:

 uczenie wspomagane z prezentacją multimedialną

 metoda dyskusji dydaktycznej

 analiza przypadków


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Podstawową dla nauk medycznych jest znajomość zjawisk molekularnych zachodzących w żywym organizmie. Zadaniem biochemii klinicznej jest wyjaśnianie mechanizmów prawidłowego funkcjonowania organizmu, jak i przyczyn, zmian patologicznych leżących u podłoża chorób człowieka. Biochemia kliniczna daje studentowi możliwość zrozumienia prawidłowych procesów biologicznych zachodzących w organizmie, jak i odchyleń od normy w patologii, a także możliwość śledzenia procesów naprawczych w organizmie. Zgłębienie zagadnień biochemii klinicznej ułatwia absolwentowi aktywną współpracę w zespole badawczym, bądź terapeutycznym, aktywny udział w promocji zdrowia, aktywny udział w programach profilaktyki.

Pełny opis:

Biochemia kliniczna jest ściśle powiązana z innymi naukami biomedycznymi (biologia molekularna, biologia komórki, fizjologia, farmakologia). Jej studiowanie umożliwia zrozumienie prawidłowych mechanizmów funkcjonowania organizmu, jak i przyczyn zmian patologicznych leżących u podłoża chorób człowieka. Przedmiot integruje wiedzę z zakresu biochemii oraz biologii molekularnej i nauk klinicznych. Daje możliwość wykorzystania wiedzy o zaburzeniach metabolizmu na poziomie komórkowym, w przebiegu chorób, w biochemicznej diagnostyce laboratoryjnej.

Wykłady z Biochemii klinicznej obejmują swym zakresem: problemy metodyczne w diagnostyce chorób człowieka, molekularne podłoże chorób metabolicznych oraz możliwości diagnostyczne i terapeutyczne, zaburzenia przemian wewnątrznaczyniowych lipoprotein w odniesieniu do chorób cywilizacyjnych, aktualną wiedzę na temat. zjawiska transformacji nowotworowej komórki, oksydacyjnych uszkodzeń biomolekuł (DNA, lipidów, białek) i ich znaczenia w patogenezie chorób człowieka, mechanizmów naprawy DNA, implikacji biomedycznych, podłoża molekularne chorób neurodegeneracyjnych (Alzheimera, Parkinsona, Huntingtona, chorób prionowych). Dodatkowo wykłady mają poszerzyć wiedzę na temat antyoksydantów endo- i egzogennych oraz biochemicznych. mechanizmów regulacji apoptozy i molekularnych mechanizmów starzenia.

Przedmiot obejmuje ponadto zagadnienia dotyczące: transdukcji sygnałów w komórce, nieprawidłowego działania receptorów komórkowych prowadzących do powstania chorób człowiek, zmian aktywności enzymów w aspekcie markerów chorób. Student zdobywa wiedzę na temat: lipoprotein osocza i ich metabolizmu, mechanizmu działania hormonów na przemiany narządowe, zaburzeń czynności wybranych gruczołów dokrewnych (tarczycy, kory nadnerczy), losów białek w organizmie oraz znaczenia diagnostycznego białek surowicy, zaburzeń gospodarki węglowodanowej, zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej oraz kwasowo zasadowej, zaburzeń przemian hemu i bilirubiny, metabolizm i wydalanie bilirubiny, roli wątroby w regulacji gospodarki energetycznej oraz jej udziału w przemianach związków słabo polarnych i detoksykacji.

Znajomość zagadnień realizowanych w ramach przedmiotu Biochemia kliniczna ułatwia absolwentowi świadomą analizę oznaczanych parametrów diagnostycznych przez pryzmat zaburzeń biochemicznych na poziomie molekularnym występującym w konkretnych jednostkach chorobowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Angielski S (red.). Biochemia Kliniczna. PZWL, Warszawa 1991

2. Angielski S (red.). Biochemia Kliniczna. Perseusz, Gdańsk 1996 (i nowsze wydania)

3. Epstein RJ: Biologia molekularna człowieka. Czelej, Lublin 2005

4. Bal J (red.): Genetyka medyczna i molekularna. PWN Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Biochemia ‒ Lippincott Illustrated Reviews. Ferrier D.R. Wydanie: 7, EDRA URBAN & PARTNER 2018

2. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. Willey-Lis NY 2010

3. Rodwell VW, Bender DA, Botham KM, Kennelly PJ, Weil AP: Biochemia Harpera - ilustrowana. PZWL, Warszawa 2018 (wyd. VI)

4. Kłyszejko-Stefanowicz L. Cytobiochemia. PWN, Warszawa 2017

5. Bartosz G. Druga twarz tlenu – wolne rodniki w przyrodzie. PWN, Warszawa 2013 (dodruk)

6. Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Biochemia. PWN, Warszawa 2009

Dodatkowo: zalecane studentom aktualne publikacje w czasopismach naukowych i popularyzujących wiedzę wpisujące się w tematykę zajęć (np. www.phmd.pl

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu Biochemia kliniczna jest przestrzeganie zasad ujętych w Regulaminie Dydaktycznym Katedry i Zakładu Biochemii Klinicznej.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu Biochemia kliniczna jest: aktywny udział w zajęciach dydaktycznych, obecność oraz przygotowanie merytoryczne do realizacji tematu laboratoriów, zaliczenie kolokwiów obejmujących treści zrealizowanych zagadnień. Po spełnieniu powyższych wymogów następuje zaliczenie laboratoriów i dopuszczenie studenta do egzaminu. Zaliczenie przedmiotu wraz z wpisem oceny następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu końcowego przeprowadzanego w formie odpowiedzi ustnej. Ocena pozytywna uzyskiwana podczas egzaminu ustnego wynika z udzielenia przez egzaminowanego, co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.

Z wyprzedzeniem miesięcznym przed terminem egzaminu udostępnione zostają zagadnienia, które w sposób szczegółowy nawiązują do pytań, które będą przedmiotem egzaminu końcowego.

W przypadku kolokwiów i egzaminu stosuje się oceny przeliczane według następującej skali:

Procent poprawności odpowiedzi Ocena

92-100% Bardzo dobry

84-91% Dobry plus

76-83% Dobry

68-75% Dostateczny plus

60-67% Dostateczny

0-59% Niedostateczny

Egzamin końcowy: ≥ 60% (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12, U1, U2, U3, U4, U5)

Kolokwia: ≥ 60% (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, U1, U4, U5)

Przedłużona obserwacja/Aktywność (≥ 50% lub 1-3 punkty; 3 punkty = ocena bardzo dobry) (K1, K2, K3, K4)

Prezentacje multimedialne (na seminarium): ≥ 60% (W1, W4, W5, W6, W7, W8, W9)

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Marek Foksiński, Jolanta Guz, Marek Jurgowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Marek Foksiński, Jolanta Guz, Marek Jurgowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.