Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1704-K2-BCHE-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Katedra Biochemii Klinicznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu niezbędna jest wiedza z zakresu: biologii ogólnej, biologii komórki, fizjologii i histologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

 udział w wykładach (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość): – 25 godzin,

 udział w ćwiczeniach – 30 godzin,

 dodatkowa możliwość konsultacji indywidualnych studenta z osobami prowadzącymi zajęcia - 2 godziny,

 zaliczenie na ocenę - 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 58 godzin, co odpowiada 2,32 punktów ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

 udział w wykładach – 25 godzin,

 udział w ćwiczeniach – 30 godzin,

 dodatkowa możliwość konsultacji indywidualnych studenta z osobami prowadzącymi zajęcia - 2 godziny,

 czytanie wybranego piśmiennictwa naukowego: 3 godziny

 przygotowanie prezentacji na ćwiczenia: 5 godzin

 przygotowanie do kolokwiów: 3 godzin

 przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i samo zaliczenie: 6 + 1 =7 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- nie dotyczy

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

 czytanie wybranego piśmiennictwa naukowego: 3 godzin

 przygotowanie do kolokwiów: 3 godzin

 przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i samo zaliczenie: 6 + 1 =7 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 13 godzin, co odpowiada 0,52 punktu ECTS


5. Bilans nakładu pracy o charakterze praktycznym:

 udział w ćwiczeniach: 30 godzin

 przygotowanie do ćwiczeń (w zakresie praktycznym): 2 godzin

 przygotowanie prezentacji na ćwiczenia: 5 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 37 godzin, co odpowiada 1,48 punktu ECTS


6. Bilans nakładu pracy studenta poświęcony zdobywaniu kompetencji społecznych.

Kształcenie w dziedzinie afektywnej poprzez proces samokształcenia:

 przygotowanie prezentacji na ćwiczenia: 5 godzin

 udział w konsultacjach naukowo-badawczych: 2godziny

Łączny czas pracy studenta potrzebny do zdobywania kompetencji społecznych w zakresie laboratoriów wynosi 7 godzin, co odpowiada 0,28 punktu ECTS


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki

 nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: rozumie funkcjonowania organizmów żywych na poziomie molekularnym - K_W01

W2: zna rolę biologiczną białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów, lipidów. Rozumie znaczenie witamin jako regulatorów metabolizmu. -K_W10

W3: zna możliwości zastosowania w kosmetyce białek, lipidów i węglowodanów w oparciu o znajomość ich struktury funkcjonalnej -K_W31


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: umie wykorzystać wiedzę biochemiczną i zastosować ją w zabiegach kosmetycznych i dermatologicznych - K_U10

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy - K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

metody dydaktyczne podające

 wykład informacyjny (konwencjonalny),

 wykład problemowy z prezentacją multimedialną.

Ćwiczenia:

metody dydaktyczne poszukujące

 laboratoryjna

 ćwiczenia praktyczne

 seminaryjna, dyskusja

 forma referatu


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Znajomość zjawisk zachodzących w żywym organizmie jest podstawą wiedzy studenta uczelni medycznej. Zadaniem biochemii jest wyjaśnianie mechanizmów prawidłowego funkcjonowania organizmu jak i przyczyn zmian patologicznych leżących u podłoża chorób człowieka. Biochemia powiązana jest ściśle z innymi naukami biomedycznymi i klinicznymi (biologia molekularna, biologia komórki, fizjologia, farmakologia, dermatologia, onkologia kliniczna), zatem jej studiowanie daje studentowi możliwość zrozumienia prawidłowych procesów biologicznych zachodzących w organizmie jak i odchyleń od normy w patologii, a także możliwość śledzenia procesów naprawczych w organizmie. Poznanie biochemii ułatwia absolwentowi kierunku - kosmetologia, aktywny udział w promocji zdrowia, w programach profilaktyki i prewencji osób zdrowych i terapii chorych. W praktyce kosmetologicznej zapewnia skuteczne działania pielęgnacyjne i lecznicze.

Pełny opis:

Znajomość zjawisk zachodzących w żywym organizmie jest podstawą wiedzy studenta uczelni medycznej. Zadaniem biochemii jest wyjaśnianie mechanizmów prawidłowego funkcjonowania organizmu jak i przyczyn zmian patologicznych leżących u podłoża chorób człowieka. Biochemia powiązana jest ściśle z innymi naukami biomedycznymi i klinicznymi (biologia molekularna, biologia komórki, fizjologia, farmakologia, dermatologia, onkologia kliniczna), zatem jej studiowanie daje studentowi możliwość zrozumienia prawidłowych procesów biologicznych zachodzących w organizmie jak i odchyleń od normy w patologii, a także możliwość śledzenia procesów naprawczych w organizmie. Poznanie biochemii ułatwia absolwentowi kierunku - kosmetologia, aktywny udział w promocji zdrowia, w programach profilaktyki i prewencji osób zdrowych i terapii chorych. W praktyce kosmetologicznej zapewnia skuteczne działania pielęgnacyjne i lecznicze. Ćwiczenia są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach i mają na celu ich dokładniejsze poznanie. Dodatkowo ćwiczenia kształtują umiejętności pracy indywidualnej oraz w zespole.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lubert Stryer – „Biochemia” wydanie V, Wydawnictwo Naukowe PWN (2018)

2. Robert Murray – „Biochemia Harpera” wydanie VII polskie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL (2018)

3. Edward Bańkowski – „Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych” wydanie III, Elsevier Urban & Partner (2016)

Literatura uzupełniająca:

1. David B. Hames, Nigel M. Hooper – „Biochemia. Krótkie wykłady” wydanie II, poprawione i unowocześnione, Wydawnictwo Naukowe PWN (2007).

2. Leokadia Kłyszejko - Stefanowicz – „Ćwiczenia z biochemii”, Wydawnictwo Naukowe PWN;

3. Marcin Molski – „Chemia piękna” wydanie II zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN (2010);

4. Grzegorz Bartosz – „Druga twarz tlenu” wydanie II, zmienione, PWN (2008)

5. Marie-Claudie Martini - „Kosmetologia i farmakologia skóry”, Wyd. Lekarskie PZWL (2009)

6. Piotr Moszczyński, Rita Pyć – „Biochemia witamin”, Wydawnictwo Naukowe PWN 1998 (Tom 1,2)

7. Czasopismo „Kosmetologia Estetyczna” (online, druk)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po uprzednim pozytywnym zaliczeniu poszczególnych tematów (wraz z zadaniami praktycznymi - laboratoryjnymi) ujętych w programie nauczania.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu biochemia jest aktywny udział w zajęciach dydaktycznych (obecność na zajęciach oraz przygotowanie merytoryczne do realizacji tematu ćwiczeń), zaliczenie kolokwiów obejmujących treści poszczególnych zajęć ujętych w programie nauczania oraz zrealizowanych ćwiczeń, i zdanie testu końcowego obejmującego całość realizowanego programu nauczania.

Po spełnieniu powyższych wymogów następuje zaliczenie przedmiotu.

Kolokwia odbywają się w formie pracy pisemnej i/lub odpowiedzi ustnej studenta. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie oceny pozytywnej wynikającej z poprawnej odpowiedzi studenta na pytania obejmujące zagadnienia ujęte w programie nauczania przedmiotu.

Oceny ustala się według następującej skali:

92-100% - bardzo dobry

84-91% -dobry plus

76-83% - dobry

68-75% - dostateczny plus

60-67% - dostateczny

do 59% - niedostateczny

Zaliczenie końcowe: zaliczenie na ocenę na podstawie testu pisemnego zamkniętego. Test składa się z pytań testowych (odpowiedź jednokrotnego wyboru) dotyczących wiedzy zdobytej podczas wykładów (do 50% pytań) oraz ćwiczeń. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje jeden punkt. Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest zdobycie minimum 60% punktów.

Niezdanie przez studenta zaliczenia końcowego jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej i koniecznością podejścia do zaliczenia poprawkowego.

Kolokwia: ≥ 60% (W1, W2, W3, , U1,)

Zaliczenie końcowe: ≥ 60% (W1, W2, W3, , U1)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Tomasz Dziaman, Marek Jurgowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Tomasz Dziaman, Marek Jurgowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Tomasz Dziaman, Marek Foksiński, Marek Jurgowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Tomasz Dziaman, Marek Jurgowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.