Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Strategie enzymatyczne w kosmetologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1704-KUM1-STRENZ-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie enzymatyczne w kosmetologii
Jednostka: Katedra Biochemii Klinicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu biochemii (I stopień studiów)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 15 godz. (10 godzin wykładu i 5 godzin ćwiczeń)


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, czytanie literatury): 15 godz.


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 15 godz.


Łączny nakład pracy: 45 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: rozumie podstawowe pojęcia enzymologiczne, znaczenie enzymów oraz ich efektorów dla żywych organizmów i ich wpływ na uporządkowany charakter procesów metabolicznych


W2: zna mechanizmy działania niektórych enzymów, koenzymów, inhibitorów i aktywatorów stosowanych w środkach kosmetycznych (K_W18)


W3: zna asortyment surowców pochodzenia naturalnego i syntetycznego, ich skład, aktywność biologiczną i znaczenie dla preparatu kosmetycznego (K_W13)


W4: zna zasady stosowania surowców pochodzenia naturalnego i syntetycznego w profilaktyce i leczeniu różnych schorzeń oraz potencjalne zagrożenia, wynikające z ich zastosowania (K_W14)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: posiada zdolność rozpoznawania środków kosmetycznych zawierających enzymy, koenzymy, inhibitory i aktywatory enzymów


U2: potrafi samodzielnie określić celowość stosowania środków kosmetycznych opartych na strategiach enzymatycznych (K_U24)


U3: potrafi korzystać z polskiego i obcojęzycznego piśmiennictwa zawodowego (K_U37)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi pracować w zespole rozwiązującym problemy naukowe i praktyczne z zakresu badań kosmetologicznych (K_K08)

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny;


Ćwiczenia: klasyczna metoda problemowa, referaty, prezentacje multimedialne;


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach przedmiotu jest poszerzenie wiadomości z zakresu enzymologii ogólnej oraz przedstawienie molekularnych mechanizmów działania współcześnie stosowanych środków kosmetycznych zawierających enzymy, koenzymy oraz inhibitory lub aktywatory enzymów.

Pełny opis:

Wykłady:

Wykład (10 godz.) ma za zadanie przedstawienie następujących zagadnień:

1) Struktura chemiczna enzymów białkowych i ich funkcje katalityczne (2 godz.)

2) Podstawy kinetyki reakcji enzymatycznych (2 godz.)

3) Czynniki modulujące aktywność enzymatyczną (2 godz.)

4) Enzymy, koenzymy, inhibitory i aktywatory enzymów używane w środkach kosmetycznych - molekularne mechanizmy działania i znaczenie dla metabolizmu komórkowego (4 godz.)

Ćwiczenia:

Ćwiczenia (5 godz.) mają za zadanie wdrożenie studenta do samodzielnego pozyskiwania wiedzy na temat środków kosmetycznych wykorzystujących strategie enzymatyczne.

Literatura:

1. „Ćwiczenia z biochemii”, red. Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz, PWN 2005, rozdział 11: Enzymy.

2. „Biochemia”, red. Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John L. Tymoczko, przekład zbiorowy pod redakcją naukową Zofii Szweykowskiej-Kulińskiej i Artura Jarmołowskiego, PWN 2005. Rozdziały: 8 (Enzymy: podstawowe pojęcia i kinetyka), 9 (Strategie katalityczne), 10 (Strategie regulacyjne: enzymy i hemoglobina).

3. „Elementy enzymologii”, red. Jerzy Witwicki i Wojciech Ardelt, PWN, Warszawa 1984, 1989.

4. Wybrane artykuły z czasopism specjalistycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie (bez oceny) na podstawie przygotowanej prezentacji (np. za pomocą programu PowerPoint) na temat samodzielnie wybranego środka kosmetycznego wykorzystującego strategię enzymatyczną (zawierającego określony enzym, koenzym, aktywator lub inhibitor enzymu). Podstawowe kryterium oceny to wartość merytoryczna prezentacji.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Białkowski
Prowadzący grup: Karol Białkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)