Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia Kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1704-PS1-BCHEK-BT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Biochemia Kliniczna
Jednostka: Katedra Biochemii Klinicznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru Studiów Podyplomowych w Zakresie Analityki Medycznej
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Podstawową dla nauk medycznych jest znajomość zjawisk molekularnych zachodzących w żywym organizmie. Zadaniem biochemii klinicznej jest wyjaśnianie mechanizmów prawidłowego funkcjonowania organizmu jak i przyczyn zmian patologicznych leżących u podłoża chorób człowieka. Biochemia kliniczna powiązana jest ściśle z innymi naukami biomedycznymi (biologia molekularna, biologia komórki, fizjologia, farmakologia) zatem jej studiowanie daje studentowi możliwość zrozumienia prawidłowych procesów biologicznych zachodzących w organizmie jak i odchyleń od normy w patologii, a także możliwość śledzenia procesów naprawczych w organizmie. Zgłębienie zagadnień biochemii klinicznej ułatwia absolwentowi aktywną współpracę w zespole badawczym bądź terapeutycznym, aktywny udział w promocji zdrowia, aktywny udział w programach profilaktyki i prewencji.

Pełny opis:

Biochemia leży u podstaw takich nauk biomedycznych jak biologia molekularna, biologia komórki, fizjologia, farmakologia. Studiowanie biochemii klinicznej umożliwia zrozumienie prawidłowych mechanizmów funkcjonowania organizmu jak i przyczyn zmian patologicznych leżących u podłoża chorób człowieka. Biochemia Kliniczna integruje wiedzę z zakresu biochemii oraz biologii molekularnej i nauk klinicznych. Daje możliwość wykorzystania wiedzy o zaburzeniach metabolizmu w przebiegu chorób w biochemicznej diagnostyce laboratoryjnej

Tematyka wykładów obejmuje: Problemy metodyczne w diagnostyce chorób czlowieka. Uracyl w DNA- znaczenie biologiczne i implikacje kliniczne. Komórki macierzyste. Molekularne podłoże chorób metabolicznych, możliwości diagnostyczne i terapeutyczne. Zaburzenia przemian wewnątrznaczyniowych lipoprotein a choroby cywilizacyjne. Aktualna wiedza nt. transformacji nowotworowej komórki. Oksydacyjne uszkodzenia biomolekuł (DNA, lipidy, białka) i ich znaczenie w patogenezie chorób czlowieka. Antyoksydanty endo- i egzogenne. Biochemiczne mechanizmy regulacji apoptozy i molekularne mechanizmy starzenia.

Tematyka seminariów obejmuje: Molekularne podłoże choroby Alzheimera, możliwości diagnostyczne i terapeutyczne. Zaburzenia metabolizmu żelaza a choroby człowieka. Mechanizmy naprawy DNA, implikacje biomedyczne. Cukrzyca- zmiany procesów metabolicznych i możliwości diagnostyczne oraz terapeutyczne

Tematyka ćwiczeń obejmuje: Transdukcja sygnału w komórce, choroby człowieka jako skutek nieprawidłowego działania receptorów komórkowych. Enzymy jako markery chorób człowieka. Lipoproteiny osocza. Metabolizm lipoprotein. Hormony: transport we krwi, mechanizm działania na przemiany narządowe, zaburzenia czynności wybranych gruczołów dokrewnych (tarczyca, kora nadnerczy). Białka surowicy- znaczenie diagnostyczne. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej, glikogenozy. Równowaga kwasowo- zasadowa, zaburzenia równowagi kwasowo zasadowej. Zaburzenia przemian hemu i bilirubiny, hemoglobiny patologiczne, metabolizm i wydalanie bilirubiny.

Znajomość zagadnień biochemii klinicznej ułatwia absolwentowi świadomą analizę oznaczanych parametrów diagnostycznych przez pryzmat zaburzeń biochemicznych na poziomie molekularnym występującym w konkretnych jednostkach chorobowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Biochemia Kliniczna. Angielski S. (red.) PZWL Warszawa 1991;

Biochemia kliniczna. Angielski S. i wsp., Wyd. Perseusz Gdańsk 1996 (i nowsze wydania);

Biochemia witamin – Moszczyński P, Pyć R., PWN , 1998 (Tom 1,2)

Biochemia Harpera. Murray i wsp. PZWL Warszawa 2012;

Literatura uzupełniająca:

Biochemia. Stryer L. Wyd. Nauk. PWN (różne wydania, 2009 i nowsze);

Biochemia Kliniczna i analityka. Angielski S. (red.) PZWL Warszawa 1990 ;

Biochemistry. Devlin T.M. Wiley-Liss N.Y. 1992 (i nowsze wydania);

Goździcka-Józefiak i wsp. Genetyka molekularna i biochemia wybranych chorób u ludzi. Wyd. Nauk. UAM Poznań 2001;

Biochemia kliniczna w praktyce lekarskiej. Sznajd J. red., PZWL Warszawa 1983;

Druga twarz tlenu - wolne rodniki w przyrodzie, Grzegorz Bartosz, PWN 2003

Biochemia (Ilustrowany przewodnik). J.Koolman, K.H. Rohm, PZWL 2005

Cytobiochemia, Kłyszejko-Stefanowicz L., PWN, 1995.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu biochemia kliniczna jest aktywny udział w zajęciach dydaktycznych (obecność na zajęciach oraz przygotowanie merytoryczne do realizacji tematu ćwiczeń i opracowanie zagadnień seminaryjnych). Po spełnieniu powyższych wymogów następuje zaliczenie ćwiczeń i seminarium a następnie dopuszczenie studenta do egzaminu. Zaliczenie przedmiotu wraz z wpisem oceny następuje po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego w formie odpowiedzi ustnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Marek Foksiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.