Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Zapewnienie jakości produktu leczniczego w farmacji przemysłowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1710-A-ZF-ZAPEWJAK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Zapewnienie jakości produktu leczniczego w farmacji przemysłowej
Jednostka: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 1 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 1 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 5 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z zakresu nauk farmaceutycznych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w wykładach - 15

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 2


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do zajęć - 3

- przygotowanie do zaliczenia/testu – 5


Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna aktualne wytyczne organów regulacyjnych w zakresie farmaceutycznego systemu zapewnienia jakości oraz Pharmacovigilance

W2: zna narzędzia farmaceutycznego systemu zapewnienia jakości

W3: zna nowoczesne metody analizy instrumentalnej wykorzystywane w monitorowaniu przebiegu procesu technologicznego

W4: zna proces przyjmowania i przekazywania zgłoszeń działań niepożądanych oraz zgłoszeń follow up

W5: zna klasyfikację działań niepożądanych

W6: zna obowiązki podmiotu odpowiedzialnego w zakresie Pharmacovigilance oraz farmaceutycznego systemu zapewnienia jakości


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wykorzystuje wiedzę o metodach analizy instrumentalnej oraz wytyczne organów regulacyjnych w kontroli jakości procesu technologicznego oraz produktu leczniczego

U2: potrafi ocenić i zinterpretować wyniki badań kontrolnych produktu leczniczego oraz surowców

U3: potrafi wykryć nieprawidłowości w procesie wytwórczym i ocenić ich wpływ na jakość produktu leczniczego

U4: posługuje się terminologią związaną z systemem zapewnienia jakości w farmacji oraz monitorowaniem bezpieczeństwa farmakoterapii

U5: korzysta w sposób prawidłowy z informacji naukowej

U6: potrafi sklasyfikować oraz zgłosić działanie niepożądaneEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego

Metody dydaktyczne:

Wykład:

• Wykład informacyjny

• Wykład problemowy

• Prezentacja multimedialna

• Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (platforma e-learningowa: MS Teams lub Big Blue Button).


Skrócony opis:

Wykład fakultatywny obejmuje 15 godzin wykładów. Zajęcia mają za zadanie zapoznać studenta z systemem zapewnienia jakości w przemyśle farmaceutycznym oraz zasadami monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie zapoznać studenta z aktualnymi wytycznymi organów regulacyjnych w zakresie farmaceutycznego systemu zapewnienia jakości oraz monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii (Pharmacovigilance).

Omówione zostaną kryteria efektywnego projektowania Systemu Zarządzania Jakością, proces przyjmowania i przekazywania zgłoszeń działań niepożądanych.

Przedstawione zostaną przykłady oceny i interpretacji wyników badań kontrolnych produktu leczniczego oraz surowców farmaceutycznych. Omówiony zostanie wpływ nieprawidłowości w procesie wytwórczym na jakość produktu leczniczego (skuteczność i bezpieczeństwo). Przedstawiony zostanie proces zgłaszania działań niepożądanych z uwzględnieniem klasyfikacji tych działań oraz oceną przyczynowo-skutkową.

Literatura:

Wskazane przez osobę prowadzącą publikacje naukowe dotyczące farmaceutycznego systemu zapewnienia jakości oraz monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii. Artykuły naukowe publikowane, np. w takich czasopismach jak: European Journal of Pharmaceutical Sciences, Drug Development and Industrial Pharmacy, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Pharmaceutics, Pharmaceuticals.

Literatura dostępna on-line:

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/scientific-guidelines/quality-guidelines

http://biblio.cm.umk.pl/index.php?id=czytelnia_online

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę – W1-W6, U1-U6

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z testu dotyczącego farmaceutycznego systemu zapewnienia jakości oraz kontroli jakości produktów leczniczych w farmacji przemysłowej.

Zaliczenie zajęć wymaga uzyskania minimum 60% punktów.

Ocena uzależniona jest od sumy zdobytych punktów:

Skala ocen:

91-100% punktów – bardzo dobry

84-90% punktów – dobry plus

76-83% punktów – dobry

68-75% punktów – dostateczny plus

60-67% punktów – dostateczny

0-59% punktów - niedostateczny

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ronowicz-Pilarczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład fakultatywny obejmuje 15 godzin wykładów. Zajęcia mają za zadanie zapoznać studenta z systemem zapewnienia jakości w przemyśle farmaceutycznym oraz zasadami monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie zapoznać studenta z aktualnymi wytycznymi organów regulacyjnych w zakresie farmaceutycznego systemu zapewnienia jakości oraz monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii (Pharmacovigilance).

Omówione zostaną kryteria efektywnego projektowania Systemu Zarządzania Jakością, proces przyjmowania i przekazywania zgłoszeń działań niepożądanych.

Przedstawione zostaną przykłady oceny i interpretacji wyników badań kontrolnych produktu leczniczego oraz surowców farmaceutycznych. Omówiony zostanie wpływ nieprawidłowości w procesie wytwórczym na jakość produktu leczniczego (skuteczność i bezpieczeństwo). Przedstawiony zostanie proces zgłaszania działań niepożądanych z uwzględnieniem klasyfikacji tych działań oraz oceną przyczynowo-skutkową.

Literatura:

Wskazane przez osobę prowadzącą publikacje naukowe dotyczące farmaceutycznego systemu zapewnienia jakości oraz monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii. Artykuły naukowe publikowane, np. w takich czasopismach jak: European Journal of Pharmaceutical Sciences, Drug Development and Industrial Pharmacy, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Pharmaceutics, Pharmaceuticals.

Literatura dostępna on-line:

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/scientific-guidelines/quality-guidelines

http://biblio.cm.umk.pl/index.php?id=czytelnia_online

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ronowicz-Pilarczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład fakultatywny obejmuje 15 godzin wykładów. Zajęcia mają za zadanie zapoznać studenta z systemem zapewnienia jakości w przemyśle farmaceutycznym oraz zasadami monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie zapoznać studenta z aktualnymi wytycznymi organów regulacyjnych w zakresie farmaceutycznego systemu zapewnienia jakości oraz monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii (Pharmacovigilance).

Omówione zostaną kryteria efektywnego projektowania Systemu Zarządzania Jakością, proces przyjmowania i przekazywania zgłoszeń działań niepożądanych.

Przedstawione zostaną przykłady oceny i interpretacji wyników badań kontrolnych produktu leczniczego oraz surowców farmaceutycznych. Omówiony zostanie wpływ nieprawidłowości w procesie wytwórczym na jakość produktu leczniczego (skuteczność i bezpieczeństwo). Przedstawiony zostanie proces zgłaszania działań niepożądanych z uwzględnieniem klasyfikacji tych działań oraz oceną przyczynowo-skutkową.

Literatura:

Wskazane przez osobę prowadzącą publikacje naukowe dotyczące farmaceutycznego systemu zapewnienia jakości oraz monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii. Artykuły naukowe publikowane, np. w takich czasopismach jak: European Journal of Pharmaceutical Sciences, Drug Development and Industrial Pharmacy, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Pharmaceutics, Pharmaceuticals.

Literatura dostępna on-line:

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/scientific-guidelines/quality-guidelines

http://biblio.cm.umk.pl/index.php?id=czytelnia_online

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)