Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia ogólna i nieorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1710-F1-CHOiN-J Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna i nieorganiczna
Jednostka: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu Chemia ogólna i nieorganiczna student powinien posiadać podstawowe wiadomości o budowie materii oraz zjawiskach fizykochemicznych, uzyskane w ramach realizacji programu zajęć z chemii, fizyki oraz matematyki z zakresu szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

− udział w wykładach: 40 godzin,

− udział w laboratoriach: 60 godzin,

− udział w seminariach: 30 godzin,

− dodatkowa możliwość konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia: 6 godzin,

− udział w egzaminie: 2 godziny.

Nakład

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 138 godzin, co odpowiada 5,52 pkt. ECTS.

pracy związany z zajęciami wymagającymi

2. Bilans nakładu pracy studenta:

− udział w wykładach: 40 godzin,

− udział w laboratoriach: 60 godzin,

− udział w seminariach: 30 godzin,

− konsultacje: 6 godzin

− przygotowanie i uzupełnienie notatek: 22 godzin,

− zebranie materiałów i przygotowanie do zajęć: 40 godzin,

− wymagane powtórzenie materiału: 50 godzin,

− przygotowanie do kolokwiów: 60 godzin,

− przygotowanie do zajęć: 40 godzin

− udział w egzaminie: 2 godziny.

Łączny nakład pracy studenta wynosi 350 godzin, co odpowiada 14 punktom ECTS.

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 30 godzin,

− udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 30 godzin,

− konsultacje badawczo-naukowe: 8 godzin

− udział w zajęciach objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 70 godzin,

− przygotowanie do zajęć objętych aktywnością naukową: 30 godzin,

− przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo-naukowych dla realizowanego przedmiotu: 15 godzin.

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 183 godzin, co odpowiada 7.32 punktu ECTS.


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

− wymagane powtórzenie materiału + przygotowanie do kolokwiów + przygotowanie do zajęć + udział w egzaminie – 50 + 60 + 40 + 2 = 152 (6,08 pkt. ECTS)


5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna budowę atomu, położenie pierwiastków w układzie okresowym K_B.W5

W2: Zna i charakteryzuje cząstki elementarne, przemiany jądrowe i właściwości izotopów promieniotwórczych w aspekcie ich wykorzystania w diagnostyce i terapii K_B.W5

W3: Zna właściwości pierwiastków wynikające z ich położenia w układzie okresowym K_B.W5

W4: Zna rodzaje wiązań chemicznych i sposoby ich tworzenia K_B.W6

W5: Zna mechanizmy oddziaływań międzycząsteczkowych w różnych stanach skupienia materii K_B.W6

W6: Zna rodzaje roztworów oraz zagadnienia z zakresu równowag jonowych K_B.W7

W7: Zna typy reakcji chemicznych K_B.W8

W8: Zna podstawowe pojęcia i równania kinetyczne, oraz wpływ czynników na szybkość reakcji K_B.W8

W9: Zna podstawowe zagadnienia dotyczące wytrącania związków trudnorozpuszczalnych i tworzenia związków kompleksowych K_B.W8

W10: Zna, definiuje i objaśnia procesy utleniania i redukcji oraz zna podstawy elektrochemii K_B.W8

W11: Zna właściwości metali i niemetali K_B.W9

W12: Zna nazewnictwo i właściwości związków nieorganicznych i kompleksowych K_B.W9

W13: Zna problematykę stosowania substancji nieorganicznych w farmacji K_B.W9

W14: Zna podstawy analizy jakościowej substancji nieorganicznych z uwzględnieniem metod farmakopealnych - K_B.W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi zastosować odpowiednią metodę farmakopealną do zidentyfikowania związków nieorganicznych – K_B.U4

U2: Potrafi badać szybkość reakcji – K_B.U8

U3: Analizuje wpływ różnych czynników na szybkość reakcji - K_B.U8

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Korzysta z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji - K7

K2: Wyciąga wnioski na podstawie uzyskanych wyników z przeprowadzonych doświadczeń - K8

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy, prezentacja multimedialna

Laboratoria:

metody dydaktyczne poszukujące – laboratoryjna, obserwacji, ćwiczeniowa

Seminaria:

metody aktywizujące i problemowe – dyskusja, klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot Chemia ogólna i nieorganiczna obejmuje wykłady ćwiczenia laboratoryjne oraz seminaria. Zajęcia z przedmiotu mają za zadanie zapoznać studenta z zagadnieniami dotyczącymi chemii ogólnej oraz przygotować go do pracy laboratoryjnej.

Opanowanie zagadnień z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej stanowi podstawę dla studiowania bardziej złożonych problemów chemicznych, biochemicznych oraz technologicznych realizowanych na wyższych semestrach w ramach przedmiotów: chemia analityczna, chemia fizyczna, biochemia, chemia leków oraz technologia postaci leku.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie:

- zapoznać studenta z następującą tematyką: chemia ogólna i systematyka nieorganiczna, budowa i właściwości poszczególnych grup pierwiastków i związków chemicznych, teorie kwasów i zasad, dysocjacja, hydroliza, rodzaje wiązań, reakcje elektronacji i dezelektronacji, reakcje jądrowe, hybrydyzacja; wykorzystanie radiofarmaceutyków, związki kompleksowe; związki nieorganiczne i ich znaczenie w medycynie i farmacji oraz zastosowanie jako substancji leczniczych i pomocniczych w technologii postaci leku.

Laboratoria mają za zadanie:

- zapoznać z metodami analizy jakościowej kationów i anionów, identyfikacji soli farmakopealnych oraz ich zanieczyszczeń.

Seminaria mają za zadanie:

- nauczyć samodzielnego rozwiązywania problemów i zadań rachunkowych z zakresu podstaw chemii.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Szmal Z., Lipiec T., Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL 1995

2. Pajdowski L. „Chemia ogólna” PWN 2002

3. Bielański A. „Podstawy chemii nieorganicznej” PWN 2004

4. Cotton A.F. „Chemia nieorganiczna podstawy” PWN 1995

5. Galus Z., „Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej”, PWN, 2006.

6. J. Pawlaczyk i współ. „Materiały do ćwiczeń z chemii analitycznej jakościowej dla studentów I roku farmacji”, Bydgoszcz 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: W1 – W14, U1 – U3

Laboratoria: W1 –W4, W6,W7, W9-W11, W13, W14; U1 – U3 Seminaria: W1-W3, W5-W7, W9, W11, W12, W14, U1, U2, U3 Aktywność: K1, K2

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz
Prowadzący grup: Natalia Piekuś-Słomka, Monika Richert, Joanna Ronowicz-Pilarczyk, Stanisław Sobiak, Marta Sobiesiak, Mariusz Zapadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz
Prowadzący grup: Monika Richert, Joanna Ronowicz-Pilarczyk, Stanisław Sobiak, Marta Sobiesiak, Mariusz Zapadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz
Prowadzący grup: Bogumiła Kupcewicz, Renata Mikstacka, Monika Richert, Marta Sobiesiak, Agata Światły-Błaszkiewicz, Mariusz Zapadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.