Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zastosowanie nieorganicznych nanocząstek i materiałów węglowych w farmacji i kosmetologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1710-OG-ZNNI
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie nieorganicznych nanocząstek i materiałów węglowych w farmacji i kosmetologii
Jednostka: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach – 15 godz


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do zaliczenia - 8

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 2


Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę na temat rodzajów materiałów węglowych i nieorganicznych nanocząstek.

W2: Zna ich zastosowanie w farmacji i kosmetologii oraz potencjalne wykorzystanie. Zna sposoby ich otrzymywania.

W3: Opisuje różnice pomiędzy określonymi rodzajami nanomateriałów

W4: Charakteryzuje właściwości fizyczne i chemiczne nanomateriałów węglowych i nieorganicznych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Analizuje różnice między rodzajami materiałów zawierających nanocząstki.

U2: Posiada umiejętność zaproponowania potencjalnych rozwiązań z wykorzystaniem nanomateriałów w farmacji i kosmetologii.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość nowatorskich rozwiązań z użyciem nanomateriałów oraz zaistniałych możliwości jak i zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego.

Metody dydaktyczne:

wykład

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje zagadnienia związane z dziedziną nanotechnologii ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania różnego rodzaju nanostruktur (jak nanocząstki nieorganiczne czy materiały węglowe) w farmacji i kosmetologii.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznanie z podstawowymi pojęciami i aspektami nanotechnologii, ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystania w farmacji i kosmetologii.

Wykład będzie obejmował krótką klasyfikacje nanomateriałów i charakterystykę metod ich otrzymywania. Po krótce zostaną przedstawione techniki badawcze stosowane w analizie (badaniu) struktury, morfologii i składu nanomateriałów – np. jak: rentgenografia, mikroskopia elektronowa (SEM, TEM

i HRTEM), techniki skaningowe mikroskopowe (AFM, STM).

Bliżej scharakteryzowane zostaną nanostruktury nieorganiczne (jak nanozłoto, nanosrebro) jak też nanostruktury węglowe (jak fulereny, nanorurki) oraz ich zastosowanie w farmacji

i kosmetologii.

Zostaną przedstawione najnowsze doniesienia i osiągnięcia w tej tematyce oraz wynikające z ich zastosowania korzyści

i potencjalne zagrożenia.

Literatura:

1. W. Przygocki, A. Włochowicz, Fulereny i nanorurki, WNT 2001

2. L. Cademartini, Nanochemia. Podstawowe koncepcje, PWN 2012

3.A. Huczko, Nanorurki węglowe, BEL studio, 2005

4. A. Huczko, M. Bystrzejewski, Fulereny. 20 lat później, UW, Warszawa 2007

5. R.W. Kelsall, I.W. Hamley, M. Geoghegan, Nanotechnologie, PWN 2012

6. Artykuły z czasopism naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: quizy na platformie Moodle, jedno zadanie domowe.

Kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę na podstawie liczby uzyskanych punktów. Wymagany próg na ocenę dostateczną - 60%, 68% - dostateczny plus, 76% - dobry, 82% - dobry plus, 90% - bardzo dobry.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert
Prowadzący grup: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert
Prowadzący grup: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykłady odbywają się w Bydgoszczy.

Planowanych jest 5 spotkań po 2 godz. 15 min (czyli 3 godziny zajęciowe).

Terminy zajęć do ustalenia: kupcewicz@cm.umk.pl

Pierwszy wykład planowany jest na koniec pażdziernika.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykłady odbywają się w Bydgoszczy.

Planowanych jest 5 spotkań po 2 godz. 15 min (czyli 3 godziny zajęciowe).

Terminy zajęć do ustalenia: kupcewicz@cm.umk.pl

Pierwszy wykład planowany jest w połowie marca.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert
Prowadzący grup: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert
Prowadzący grup: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

WYKŁAD odbywa się w całości zdalnie.

Proponowany termin zajęć: poniedziałek 18.00-19.50.

Odbędzie się 6 spotkań.

Pierwsze spotkanie 12 października.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Kupcewicz, Monika Richert
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

WYKŁAD odbywa się w całości zdalnie.

Proponowany termin zajęć będzie podany wkrótce.

Odbędzie się 6 spotkań.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)