Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do naturalnych surowców kosmetycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1713-K2-WNSK-N1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do naturalnych surowców kosmetycznych
Jednostka: Katedra i Zakład Farmakognozji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku N1 na kierunku Kosmetologia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu niezbędne jest posiadanie przez uczestnika zajęć podstawowych wiadomości z zakresu biologii, szczególnie botaniki, chemii i fizjologii.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach - 5 godz.,

- udział w ćwiczeniach – 10 godz.,

-dodatkowa możliwość konsultacji z osobami prowadzącymi

zajęcia ----

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- przygotowanie i uzupełnienie notatek, wymagane powtórzenie materiału - 35 godz.,

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (przygotowanie do kolokwiów, przygotowanie do zajęć) - 30 godz.,

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk) – nie dotyczy.


Łączny nakład pracy: 95 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna właściwości chemiczne, reaktywność, pochodzenie i zastosowanie kosmetyczne wybranych pierwiastków, związków nieorganicznych i związków organicznych – K_W30

W2: zna zasady obsługi sprzętu komputerowego oraz korzystania z oprogramowania informatycznego i Internetu – K_W38

W3: zna i rozumie zasady korzystania z biblioteki uniwersyteckiej oraz innych bibliotek – K_W43

W4: zna wybrane substancje czynne stosowane w kosmetyce i ich działanie, zakres zastosowania oraz możliwe interakcje ze środowiskiem preparatu kosmetycznego – K_W48


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: posiada umiejętność wyszukiwania literatury naukowej i publikacji z zasobów bibliograficznych uczelni oraz baz pełnotekstowych dostępnych on-line K_U41

U2: wskazuje zależność między składem chemicznym surowca kosmetycznego a jego działaniem i zastosowaniem kosmetycznym K_U42

U3: potrafi korzystać z polskiego i obcojęzycznego piśmiennictwa zawodowego K_U48


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi pracować w zespole K_K07

K2: posiada świadomość własnych ograniczeń i rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się K_K12


Metody dydaktyczne:

Wykłady: wspomagane prezentacjami multimedialnymi.

Ćwiczenia: metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, pokaz, praca w grupach (metoda przypadków).

Seminaria: nie dotyczy


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Wprowadzenie do naturalnych surowców kosmetycznych jest przedmiotem przeznaczonym dla studentów kierunku kosmetologia, studiów pierwszego stopnia. Tematyka zajęć obejmuje charakterystykę surowców kosmetycznych pochodzenia naturalnego, z uwzględnieniem ich składu, mechanizmu działania i zastosowania kosmetycznego. Kontynuacją tematyki jest przedmiot „Naturalne surowce kosmetyczne” realizowany podczas studiów II stopnia.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń. Tematyka wykładów obejmuje zagadnienia związane z pochodzeniem surowców naturalnych, grupami substancji farmakologicznie czynnych, zawartych w omawianych surowcach i ich znaczeniem kosmetycznym. Podczas ćwiczeń studenci samodzielnie analizują wybrane surowce. Studenci dokonują samodzielnych obserwacji pod nadzorem prowadzącego, a następnie prezentują rezultaty prac.

Tematy wykładów

1. Wiadomości wstępne. Pochodzenie i otrzymywanie surowców roślinnych, suszenie, przygotowanie wyciągów, metody badań: makroskopowe, mikroskopowe, chemiczne w celu ich standaryzacji.

2. Wybrane grupy roślinnych metabolitów pierwotnych.

3. Kwasy organiczne, witaminy, związki mineralne w surowcach roślinnych

4. Wybrane grupy metabolitów wtórnych: proste związki fenolowe, garbniki, flawonoidy, antocyjany, kumaryny, terpeny; saponozydy, wybrane alkaloidy, olejki eteryczne, związki siarki, związki o charakterze fitoestrogenów

Tematy ćwiczeń

1. Wybrane metody badań surowców roślinnych (makroskopowe, mikroskopowe, oznaczanie olejku).

2. Właściwości kosmetyczne wybranych surowców roślinnych, zawierających:

węglowodany, lipidy, kwasy organiczne, witaminy, związki mineralne, glukozydy fenolowe, garbniki, flawonoidy, antocyjany, antrazwiązki, kumaryny, terpeny - sekoirydoidy i irydoidy, laktony seskwiterpenowe, saponozydy, alkaloidy, związki siarki, olejki eteryczne

3. Egzotyczne surowce roślinne (wybrane), będące składnikami preparatów kosmetycznych.

4. Surowce roślinne stosowane w pielęgnacji skóry, m. inn.: skóra wrażliwa, naczynkowa, celulit, trądzik, egzemy.

Literatura:

a. Matławska I. red. „Farmakognozja”. Podręcznik dla studentów farmacji”. Wydawnictwo Uczelniane AM, Poznań 2005

b. Glinka R., Góra J. Związki naturalne w kosmetyce. Biblioteka Salonu i elegancji Kosmetik international W-wa 2000

c. Lamer-Zarawska E, Kowal-Gierczak B, Niedworok J. Fitoterapia i leki roślinne, PZWL W-wa 2007

d. Lamer- Zarawska E., Noculak-Palczewska A. „Kosmetyki naturalne” Wydawnictwo Astrum Poznań, 1994

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po zakończeniu zajęć.

Metody oceniania

- czynny udział w ćwiczeniach (poprawnie wypełnione karty pracy).

- przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat wybranych surowców i produktów kosmetycznych w których występują.

- pozytywny wynik zaliczenia

Wykłady: test (pytania otwarte i zamknięte jednokrotnego wyboru)

Ćwiczenia: kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium (test, pytania otwarte i zamknięte jednokrotnego wyboru)

W przypadku zaliczeń pisemnych (test z ćwiczeń i test z egzaminu) uzyskane punkty przelicza się na oceny według następującej skali:

Procent punktów Ocena

92-100% Bardzo dobry

84-91% Dobry plus

76-83% Dobry

68-75% Dostateczny plus

60-67% Dostateczny

0-59% Niedostateczny

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Balcerek
Prowadzący grup: Maciej Balcerek, Daniel Modnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Balcerek
Prowadzący grup: Maciej Balcerek, Daniel Modnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.