Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Roślinne składniki suplementów diety stosowanych w prewencji chorób cywilizacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1713-KI-ZF-ROSSKLDIE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Roślinne składniki suplementów diety stosowanych w prewencji chorób cywilizacyjnych
Jednostka: Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe informacje z zakresu fizjologii i patofizjologii człowieka (element niezbędny do zrozumienia zjawiska tzw. chorób cywilizacyjnych), farmakognozja (w zakresie znajomości składu chemicznego i działania surowców roślinnych)

Całkowity nakład pracy studenta:

Podstawowe informacje z zakresu fizjologii i patofizjologii człowieka (element niezbędny do zrozumienia zjawiska tzw. chorób cywilizacyjnych), farmakognozja (w zakresie znajomości składu chemicznego i działania surowców roślinnych)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna pojęcia: choroby cywilizacyjne, suplement diety, profilaktyka.

W2. Zna przykładowe składniki roślinne dostępnych na rynku preparatów o charakterze suplementów diety.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi wskazać znaczenie suplementu diety dla zdrowia człowieka na podstawie składu preparatu.

U2. Potrafi zaproponować hipotetyczny skład suplementu diety na bazie składników roślinnych.


Metody dydaktyczne:

Wykład konserwatoryjny z zastosowaniem prezentacji multimedialnej

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu

Skrócony opis:

Podczas realizacji zajęć studenci przygotowują wystąpienia o charakterze referatów lub prezentacji multimedialnych na temat ustalony przez prowadzącego zajęcia. Prowadzący zajęcia przedstawia zagadnienia, które zostaną szczegółowo opracowane przez uczestników

zajęć.

Pełny opis:

Zajęcia o charakterze seminaryjnym, istotnym elementem zajęć jest czynny udział studentów. Tematyka zajęć obejmuje krótkie

naświetlenie problematyki tzw. chorób cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki tych schorzeń. W toku zajęć uczestnicy poznają (samodzielnie poszukują) roślinnych składników suplementów diety, które mogą mieć znaczenie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225 (z późn. zm.)

2. Matławska I (red.): Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji. Wydawnictwo Uczelniane AM, Poznań 2008

3. Jarosz M.: Suplementy diety a zdrowie, wyd. I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2008

4. Google Scholar: https://scholar.google.pl/

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja multimedialna sporządzona według podanych wytycznych. Przyjęta skala ocen jest zgodna z obowiązującą w Uczelni (oceny przypisane do zakresu procentowego opanowania kryteriów)

92 – 100 % Bardzo dobry; 84 – 91 % Dobry plus; 76 – 8% Dobry; 68 – 75 % Dostateczny plus; 60 – 67 % Dostateczny; 0 – 59 % Niedostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Modnicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Modnicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)