Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sensoryka i środki zapachowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1713-KUM1-SENSZ-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy
Nazwa przedmiotu: Sensoryka i środki zapachowe
Jednostka: Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu niezbędne jest posiadanie przez uczestnika zajęć podstawowych wiadomości z zakresu biologii, szczególnie botaniki, chemii i fizjologii.

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu), godziny konsultacji indywidualnych studenta/słuchacza/ uczestnika kursu,

Udział w wykładach: 10 godzin

Udział w ćwiczeniach: 20 godzin

2) Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury, 40 godzin

3) Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach), 40 godzin

4) Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk). nie dotyczy


Łącznie 110 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: K_W11 zna podstawy perfumerii, metody otrzymywania olejków eterycznych oraz ich zastosowanie w kosmetologii, higienie i aromaterapii M2P_W01

K_W12 posiada wiedzę chemiczną na temat naturalnych i syntetycznych produktów zapachowych M2P_W01

K_W13 zna asortyment surowców pochodzenia naturalnego i syntetycznego, ich skład, aktywność biologiczną i znaczenie dla preparatu kosmetycznego M2P_W01

K_W14 zna zasady stosowania surowców pochodzenia naturalnego i syntetycznego w profilaktyce i leczeniu różnych schorzeń oraz potencjalne zagrożenia, wynikające z ich zastosowania M2P_W01W2: posiada wiedzę chemiczną na temat naturalnych i syntetycznych produktów zapachowych - K_W12

W3: zna asortyment surowców pochodzenia naturalnego i syntetycznego, ich skład, aktywność biologiczną i znaczenie dla preparatu kosmetycznego - K_W13


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi zastosować odpowiednią aparaturę i dobrać prawidłowe parametry - K_U09

U2: potrafi dokonać analizy składu zapachowych surowców kosmetycznych - K_U16

U3: umie rozpoznawać i pozyskiwać roślinne surowce kosmetyczne ze stanu naturalnego, potrafi opisać budowę ważniejszych gatunków roślin kosmetycznych - K_U29

U4: posiada umiejętność wyszukiwania literatury naukowej i publikacji z zasobów bibliograficznych uczelni oraz baz pełnotekstowych dostępnych on-line - K_U41


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi pracować w zespole K_K07

K2: posiada świadomość własnych ograniczeń i rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się K_K12


Metody dydaktyczne:

Wykłady: wspomagane prezentacjami multimedialnymi.

Ćwiczenia: metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, pokaz, praca w grupach (metoda przypadków).

Seminaria: nie dotyczy


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcie z przedmiotu poświęcone są omówieniu budowy i funkcjonowania narządów zmysłów człowieka, roli jaką odgrywają w postrzeganiu rzeczywistości wzrok, słuch, dotyk, smak i węch; szczególny nacisk położony jest na analizę funkcjonowania zmysłów powonienia i smaku. Omawiane są również charakter i budowa związków chemicznych, głównie naturalnych, wykrywanych przez zmysły chemiczne. W trakcie zajęć prezentowane są sposoby otrzymywania frakcji lotnych. Treści realizowane w trakcie zajęć opierają się na wiedzy zdobytej w ramach zajęć z chemii organicznej, fizjologii człowieka oraz perfumerii i aromaterapii.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń.

Zagadnienia omawiane w trakcie wykładów obejmują budowę anatomiczną i fizjologię narządów zmysłów człowieka (zwierząt) umożliwiających odbiór bodźców ze środowiska oraz znaczenie postrzegania zmysłowego w kosmetologii (atrakcyjność wyglądu, głosu, zapachu). Jednym z celów jest zwrócenie szczególnej uwagi na zmysł węchu i powiązany z nim zmysł smaku oraz zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy na temat molekularnych podstaw mechanizmu odbioru wrażeń węchowych. W trakcie wykładu omówione zostają podstawowe substancje zapachowe rozpoznawane przez człowieka oraz wykorzystywane w kosmetyce. Prezentowany jest podział substancji zapachowych ze względu na charakter chemiczny (węglowodory, alkohole, aldehydy, ketony, etery, estry), pochodzenie (syntetyczne i naturalne - roślinne, zwierzęce) oraz wywoływane wrażenia węchowe (zapachy: kamforowe, piżmowe, kwiatowe, miętowo-pieprzowe, eteryczne, ostre itd.). Omówione zostają najważniejsze z kosmetycznego punktu widzenia, surowce zapachowe, olejki eteryczne oraz rośliny i zwierzęta, z których się je pozyskuje. Podczas wykładów prezentowane są surowce zapachowe otrzymywane z roślin (konkret, pomada, rezynoid, absolut, olejek eteryczny, nalewka, woda aromatyczna, gumożywica, żywica), sposoby ich otrzymywania (ekstrakcja, destylacja z parą wodną, wytłaczanie) oraz analiza składu ilościowego i jakościowego. Charakteryzowane jest również zastosowanie kosmetyczne i lecznicze frakcji lotnych i olejków eterycznych oraz ogólne zasady tworzenia kompozycji zapachowych.

W trakcie ćwiczeń studenci wykonują doświadczenia mające na celu poznanie mechanizmów działania narządów zmysłów, sposobów otrzymywania frakcji zapachowych z roślin (ekstrakcja, destylacja z parą wodną, wytłaczanie) oraz analizy składu ilościowego i jakościowego olejków eterycznych np. przy pomocy metod chromatograficznych.

Literatura:

1. Fabiszewski Ryszard, Jabłońska-Trypuć Agata, Sensoryka i substancje zapachowe, Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, Białystok 2006

2. Góra Józef., Lis Anna, Najcenniejsze olejki eteryczne, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2004

3. Jabłońska-Trypuć Agata, Fabiszewski Ryszard, Sensoryka i podstawy perfumerii, Wydawnictwo MedPharm Warszawa 2008

4. Jędrzejko Krzysztof, Kowalczyk Bożena, Bacler Barbara, Rośliny kosmetyczne. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2006, wyd. I

5. Matławska Irena red. Farmakognozja AM Poznań, Poznań 2006, wyd. II

6. Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich nr 2006/257/WE z dnia 9 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 96/335/WE ustanawiającą wykaz i powszechne nazewnictwo składników stosowanych w produktach kosmetycznych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L97/1

7. Glinka Ryszard, Receptura kosmetyczna. Łódź 2003, wyd. I

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków, Dz. U. Nr 107 poz. 898

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Zaliczenie na ocenę po zakończeniu zajęć w formie testu (pytania otwarte i zamknięte jednokrotnego wyboru)

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium (test, pytania otwarte i zamknięte jednokrotnego wyboru)

W przypadku zaliczeń pisemnych (test z ćwiczeń i test z egzaminu) uzyskane punkty przelicza się na oceny według następującej skali:

Procent punktów Ocena

92-100% Bardzo dobry

84-91% Dobry plus

76-83% Dobry

68-75% Dostateczny plus

60-67% Dostateczny

0-59% Niedostateczny

Kryteria oceniania:

- znajomość funkcjonowania narządów zmysłów oraz wybranych surowców syntetycznych i naturalnych (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego) istotnych w perfumerii.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Balcerek
Prowadzący grup: Maciej Balcerek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Balcerek
Prowadzący grup: Maciej Balcerek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.