Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Immunologia i immunopatologia skóry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1714-KI-ZF-IMMUNOL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Immunologia i immunopatologia skóry
Jednostka: Katedra Immunologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu immunologii

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

 udział w wykładach – 15 godzin,

 udział w konsultacjach naukowo-badawczych – 2 godziny

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

 przygotowanie się do zajęć w zakresie naukowym– 5 godzin

 zbieranie i analiza specjalistycznej bibliografii naukowej – 5 godzin

3. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania:

 przygotowanie do zaliczenia z uwzględnieniem aspektów naukowo – badawczych i zaliczenie: 4+1= 5 godzin

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk – nie

dotyczy.


Łączny nakład pracy studenta: 32 godziny


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna budowę i funkcje skóry

W2: Zna budowę i właściwości układu odpornościowego skóry (SIS)

W4: Omawia mechanizm nadwrażliwości typu IV i przebieg uczulenia kontaktowego

W5: Omawia wpływ promieniowania ultrafioletowego na układ immunologiczny skóry (SIS)

W6: Zna zastosowania promieniowania UV w leczeniu niektórych chorób skóry (np. łuszczyca, AZS)

W7: Zna skórne zespoły autoimmunologiczne tj. toczeń rumieniowaty, twardzina, pęcherzyca, pempfigoid


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi odróżnić patologiczne zmiany skóry w chorobach alergicznych i z autoagresji

U2: Potrafi wyjaśnić znaczenie czynnika ochrony przeciwsłonecznej SPF, stosowanego w kosmetykach

U3: Potrafi omówić mechanizmy wszystkich typów nadwrażliwości.

U4: Zna budowę skóry

U5. Potrafi omówić skórne zespoły autoimmunologiczne


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 : dąży do stałego podnoszenia swojej wiedzy

K2: posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych w celu wyszukiwania informacji


Metody dydaktyczne:

Wykład:

 wykład informacyjny z prezentacją multimedialną

 wykład problemowy

 wykład konwersatoryjny


Skrócony opis:

Wykład poświęcony będzie budowie i funkcjom układu odpornościowego skóry, ze szczególnym uwzględnieniem zmian patologicznych, wynikających z nieprawidłowych reakcji układu immunologicznego. Omówiony zostanie także wpływ czynników środowiskowych na skórę, ze szczególnym uwzględnieniem promieniowania UV i pigmentów, stosowanych w tatuowaniu.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci poznają budowę skóry oraz układu odpornościowego skóry. Omówione zostaną funkcje układu immunologicznego skóry (SIS) z uwzględnieniem zmian patologicznych związanych z wpływem czynników środowiskowych, a także będących następstwem zaburzeń funkcji układu odpornościowego.

Część zajęć będzie poświęcona różnym typom nadwrażliwości, zwłaszcza w aspekcie wpływu reakcji nadwrażliwych na skórę (przykłady przypadków klinicznych). Omówione zostaną również reakcje z autoagresji pod kątem objawów obserwowanych na skórze.

Część zajęć będzie poświęcona wpływowi promieniowania UV na skórę. Omówione zostanie działanie supresyjne UV na układ SIS , a także terapeutyczne zastosowania promieniowania UV (przykłady fototerapii w wybranych chorobach skóry).

Zostanie również przedstawiony obecny stan wiedzy na temat wpływu tatuaży na skórę i układ odpornościowy człowieka.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gołąb J, Jakóbisiak M, Lasek W, Stokłosa T: Immunologia. PWN, Warszawa 2018

2. Bryniarski K: Immunologia. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Immunologia -funkcje i zaburzenia układu immunologicznego , Abul K. Abbas, red.

J.Żeromski; Edra Urban&PartnerWrocław 2017

2. Kowalski M : Immunologia kliniczna. Mediton , Łódź 2000

3. Immunologia , Roitt, pod red. J.Żeromskiego , Wydawnictwo Medyczne Słotwiński

Verlag Brema 1996

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest czynny udział w zajęciach (obecność obowiązkowa) oraz pisemne zaliczenie na ocenę w formie testu (pytania zamknięte jednokrotnego wyboru). Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimalnej liczby punktów na kolokwium (60% prawidłowych odpowiedzi). Uzyskane punkty przelicza się na oceny według następującej skali:

Procent punktów Ocena

92-100% Bardzo dobry

84-91% Dobry plus

76-83% Dobry

68-75% Dostateczny plus

60-67% Dostateczny

0-59% Niedostateczny

Zaliczenie pisemne: ≥ 60% W1-W7, U1,U2, K1,K2

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycie praktyk zawodowych:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Małgorzata Wyszomirska-Gołda
Prowadzący grup: Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Małgorzata Wyszomirska-Gołda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)