Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1716-A3-MIKRO-L-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra i Zakład Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu biologii i fizjologii komórki. Ponadto, student powinien posiadać wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotów: chemii, biochemii, anatomii, histologii i fizjologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach - 60 godzin:

a) 25 godzin (semestr IV), (zaliczenie na ocenę),

b) 20 godzin (semestr V), (zaliczenie),

c) 15 godzin (semestr VI), (egzamin),

- udział w ćwiczeniach – 105 godzin,

a) 35 godzin (semestr IV), (zaliczenie),

b) 40 godzin (semestr V), (zaliczenie),

c) 30 godzin (semestr VI), (zaliczenie),

- dodatkowa możliwość konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia - 6 godzin.

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- przygotowanie i uzupełnienie notatek - 13 godz.,

- zebranie materiałów i przygotowanie do zajęć - 22 godz.,

- wymagane powtórzenie materiału - 26 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do kolokwiów - 32 godz.,

- przygotowanie do zajęć - 26 godz.

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk) – nie dotyczy.

Łączny nakład pracy: 290 godzin (11 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe mechanizmy odpowiedzi immunologicznej na zakażenie, oraz metody czynnej i biernej immunoprofilaktyki zakażeń bakteryjnych i wirusowych - K_W04

W2: Zna podział i mechanizmy działania leków przeciwdrobnoustrojowych oraz sposoby wykrywania mechanizmów oporności na te leki - K_W30, K_W31

W3: Zna metody badania czystości mikrobiologicznej środowiska pracy. Zna działania mikrobójcze i podstawowe zasady aseptyki i antyseptyki oraz wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje - K_W30

W4: Zna charakterystykę wybranych drobnoustrojów istotnych klinicznie, właściwości biochemiczne oraz mechanizmy warunkujące zmienność genomów drobnoustrojów chorobotwórczych dla ludzi - K_W30

W5: Zna patogenezę, epidemiologię i metody diagnostyki najczęstszych patogenów człowieka w zakażeniach szpitalnych i pozaszpitalnych - K_W30

W6: Rozumie zasady diagnostyki mikrobiologicznej oraz właściwego postępowania prewencyjnego - K_W31

W7: Zna metody diagnostyki serologicznej w wybranych zakażeniach wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych - K_W33

W8: Zna zasady interpretacji wyników badań mikrobiologicznych - K_W41

W9: Zna zasady pobierania, transportu i przechowywania materiału klinicznego do badań mikrobiologicznych - K_W19, K_W22

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi przygotować, zabarwić preparaty mikroskopowe oraz prowadzić hodowlę drobnoustrojów, ocenić morfologię w mikroskopie świetlnym zwykłym - K_U12

U2: Potrafi udzielić pacjentowi, pielęgniarce i lekarzowi instrukcji pobierania materiału klinicznego, sposobu jego transportu i przechowywania w celu wykonania badań mikrobiologicznych - K_U01, K_U05, K_U03, K_U40

U3: Potrafi zaproponować diagnostykę i leczenie zakażeń układowych - K_U09, K_U29

U4: Potrafi identyfikować drobnoustroje na podstawie ich cech biochemicznych oraz technik opartych na metodach immunologicznych oraz oznaczyć ich lekowrażliwość i zinterpretować uzyskany wynik - K_U21

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego oraz dbania o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników - K_K01, K_K05, K_K06

K2: Ma kompetencję do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego - K_K07

Metody dydaktyczne:

Wykład: metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia: metody dydaktyczne poszukujące – laboratoryjna, obserwacji, ćwiczeniowa metoda klasyczna problemowa, dyskusji okrągłego stołu, pokazu

Seminaria: nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot Mikrobiologia jest poświęcony szczegółowej charakterystyce najczęstszych patogenów człowieka, ich morfologii, biochemii, chorobotwórczości i lekowrażliwości. Mikrobiologia obejmuje wykłady i ćwiczenia mające na celu zapoznanie studentów z zakażeniami, ich etiologią, epidemiologią oraz patomechanizmami. W trakcie zajęć studenci zostają zapoznani z metodami identyfikacji drobnoustrojów i oceny ich lekowrażliwości, zasadami aseptyki, antyseptyki i pracy w medycznym laboratorium mikrobiologicznym.

Pełny opis:

Wykłady z przedmiotu Mikrobiologia mają zapoznać studenta z następującą tematyką: morfologia wirusów, bakterii i grzybów, metody badania drobnoustrojów, wprowadzenie do zagadnień immunologii infekcyjnej, immunoprofilaktyki, procesy genetyczne drobnoustrojów, charakterystyka antybiotyków, mechanizmów oporności drobnoustrojów na leki i metody ich wykrywania, przegląd środków dezynfekcyjnych i aseptycznych, omówienie mikrobioty człowieka, wybranych wirusów, bakterii i grzybów chorobotwórczych i warunkowo chorobotwórczych dla człowieka, zapoznanie z czynnikami etiologicznymi zakażeń człowieka, metodami typowania drobnoustrojów stosowanymi w dochodzeniach epidemiologicznych, omówienie zasad profilaktyki zakażeń.

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny, są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach i mają na celu: zaznajomienie z właściwościami biologicznymi i podstawowymi metodami hodowli, identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów, wypracowanie umiejętności posługiwania się ezą, wykonywania posiewów redukcyjnych, przybliżenie podstawowych metod biochemicznych, serologicznych i genetycznych wykorzystywanych w diagnostyce mikrobiologicznej, omówienie głównych grup drobnoustrojów i ich chorobotwórczości, zapoznanie z zasadami pobierania, przesyłania materiału do badań mikrobiologicznych, z metodami stosowanymi w identyfikacji czynników etiologicznych zakażeń człowieka, wypracowanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dzierżanowska D. Zakażenia szpitalne. α-medica press, Bielsko-Biała 2008

2. Heczko PB, Wróblewska M, Pietrzyk A: Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa 2014

3. Kayser FH, Bienz KA, Eckert J, Zinkernagel RM. Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa 2007

4. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Mikrobiologia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011

5. Przondo–Mordarska A. Podstawowe procedury laboratoryjne w bakteriologii klinicznej. PZWL, Warszawa 2005

6. Szewczyk E. Diagnostyka bakteriologiczna. PWN, Warszawa 2013

7. Zaremba ML, Borowski J. Mikrobiologia lekarska dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

1. Dziubek Z. Choroby zakaźne i pasożytnicze. PZWL, Warszawa 2006

2. Kędzia W. Diagnostyka mikrobiologiczna w medycynie. PZWL, Warszawa 1990

3. Kurnatowska A. Wybrane zagadnienia z mikologii medycznej. Promedi, Łódź 1995

4. Rowińska-Zakrzewska E. Gruźlica w praktyce lekarskiej. PZWL, Warszawa 2000

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium: W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, U1, U2, U3, U4,

Egzamin: W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W9

Egzamin z części praktycznej: W2, W8, W9, U1, U2, U3, U4, K2

Aktywność: W2, W4, W5, W6, W8, U1, U3, U4, K1, K2

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska
Prowadzący grup: Eugenia Gospodarek-Komkowska, Joanna Kwiecińska-Piróg, Anna Michalska, Małgorzata Prażyńska, Iwona Skuczyńska, Patrycja Zalas-Więcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska
Prowadzący grup: Eugenia Gospodarek-Komkowska, Joanna Kwiecińska-Piróg, Małgorzata Prażyńska, Alicja Sękowska, Patrycja Zalas-Więcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska
Prowadzący grup: Eugenia Gospodarek-Komkowska, Joanna Kwiecińska-Piróg, Małgorzata Prażyńska, Alicja Sękowska, Patrycja Zalas-Więcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.