Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyka w aptece ogólnodostępnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1720-F3-PRAK-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka w aptece ogólnodostępnej
Jednostka: Katedra Technologii Postaci Leku
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości zdobytych w ramach przedmiotów: chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii analitycznej, chemii fizycznej, matematyki, chemii leków, farmakognozji, technologii postaci leku

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Bilans nakładu pracy studenta:

– Udział w zajęciach dydaktycznych (godziny kontaktowe i aktywność): 160 godzin

– Czas pracy własnej studenta (przygotowanie do zajęć, ćwiczeń, kolokwium, zaliczeń, studiowanie wskazanego piśmiennictwa): 0 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 160 godzin, co odpowiada 5 punktom ECTS.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 160 godzin, co odpowiada 5 punktom ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

Zna całokształt pracy w aptece ogólnodostępnej, jej organizację, czynności fachowe i administracyjne, pomieszczenia i wyposażenie – K_E.W1

Potrafi zdefiniować podstawowe zasady wydawania leków na podstawie recepty i bez recepty, zapoznał się z produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi - K_E.W3


Efekty uczenia się - umiejętności:Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji – K8

Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji – K7

Ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań prozdrowotnych – K5Metody dydaktyczne:

Obserwacja i sprawdzenie umiejętności praktycznych przez opiekuna, pracownika apteki, mgr farmacji

Obserwacja, konsultacja i sprawdzenie umiejętności praktycznych przez opiekuna z ramienia uczelni

Kolokwium z wiedzy teoretycznej


Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji

Skrócony opis:

Przygotowanie praktyczne do pracy w aptece ogólnodostępnej. Organizacja pracy w aptece, ekspedycja, receptura.

Pełny opis:

Praktyka wakacyjna w aptece ogólnodostępnej ma na celu przygotowanie studenta do praktycznego wykonywania zawodu farmaceuty. W trakcie praktyki student poznaje zasady funkcjonowania apteki, rozmieszczenie i przeznaczenie poszczególnych działów, zasady przechowywania leków, zasady przechowywania i wydawania leków bardzo silnie działających i narkotycznych. Student uczy się czynności, stanowiących zakres obowiązków magistra farmacji. Uczy się zasad realizacji i retaksowania recept, zamawiania i przyjmowania towaru, obsługi programu komputerowego. Przede wszystkim jednak student wykorzystuje w praktyce wiedzę zdobytą podczas nauki przedmiotu: technologia postaci leku, czyli wykonuje leki recepturowe. Zapoznanie się z zasadami BHP obowiązującymi w aptece.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Farmakopea Polska IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI.

2. S. Janicki, A. Fiebig, M. Sznitowska: Farmacja stosowana, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

3. Anna Kodym: Technologia leków recepturowych I – skrypt do ćwiczeń dla studentów farmacji, Bydgoszcz 2006.

4. L. Krówczyński, R. Jachowicz: Ćwiczenia z receptury. Wydawnictwo UJ, Kraków 2000.

5. R. Jachowicz: Receptura apteczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Aktualne akty prawne oraz rozporządzenia dotyczące produktów leczniczych, które mogą być traktowane jako surowce recepturowe.

Metody i kryteria oceniania:

Realizacja praktyki zgodnie z regulaminem i programem praktyki. Ciągły nadzór nad studentem ze strony opiekuna praktyki z ramienia apteki oraz kontrola praktyki przez opiekuna z ramienia Uczelni.

Ocena pracy studenta przez opiekuna praktyki.

Zaliczenie praktyki na podstawie obecności, realizacji i przestrzegania regulaminu i programu praktyki, kolokwium i oceny opiekuna praktyki.

Praktyki zawodowe:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krysiński
Prowadzący grup: Jerzy Krysiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krysiński
Prowadzący grup: Jerzy Krysiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krysiński
Prowadzący grup: Jerzy Krysiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krysiński
Prowadzący grup: Jerzy Krysiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krysiński
Prowadzący grup: Maciej Karolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)