Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Farmacja praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1720-F5-FARMP-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Farmacja praktyczna
Jednostka: Katedra Technologii Postaci Leku
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości o właściwościach farmakologicznych i farmakokinetycznych leków, interakcjach zachodzących pomiędzy lekami, sposobów ich podawania, a także wiedza z zakresu fizjologii, patofizjologii i mikrobiologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

– udział w seminariach: 21 godzin

– udział w laboratoriach: 48 godzin

– zajęcia praktyczne: 1 godzina

– konsultacje: 1 godziny

– przeprowadzenie zaliczenia: 1 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 72 godzin, co odpowiada 2,88 punktowi ECTS2. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w seminariach: 21 godzin

– udział w laboratoriach: 48 godzin

– udział w zajęciach praktycznych: 1

– przygotowanie do laboratoriów i zajęć praktycznych: 13 godzin

– czytanie wskazanej literatury: 10 godzin

– konsultacje: 1 godziny

– przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 5+1 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 100 godzin, co odpowiada 4,00 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

– czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 3 godzin

– konsultacje badawczo – naukowe: 1 godziny

– udział w seminariach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 21 godzin

– udział w zajęciach praktycznych: 1 godzina

– udział w laboratoriach objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań):

48 godzin

– przygotowanie do laboratoriów objętych aktywnością naukową: 5godzin

– przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo – naukowych dla realizowanego przedmiotu: 5 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 84 godzin, co odpowiada 3,36 punktom ECTS

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

– przygotowanie do laboratoriów i zajęć praktycznych+ przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 12+ 5 + 1= 18 godzin (0,72 punktu ECTS)

5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

– nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

Zna zasady wydawania leków z apteki na podstawie zlecenia lekarskiego i bez recepty, a także system dystrybucji leków w Polsce - K_E.W1


Zna zasady aplikacji leku w zależności od rodzaju postaci leku, a także rodzaju opakowania i systemu dozującego - K_E.W17


Zna i rozumie podstawy prawne i zasady wykonywania zawodu farmaceuty – K_E.W4


Rozumie rolę farmaceuty w systemie ochrony zdrowia - K_E.W6

Zna gospodarkę lekami w aptece - K_E.W7
Efekty uczenia się - umiejętności:

Różnicuje kategorie dostępności produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz omawia podstawowe zasady gospodarki lekiem w szpitalach - K_E.U1


Ustala zakres obowiązków poszczególnych osób należących do personelu fachowego w aptekach, w tym wskazuje podział odpowiedzialności w obszarze ekspedycji leków z apteki i udzielania informacji o lekach - K_E.U3


Wskazuje produkty lecznicze i wyroby medyczne wymagające specjalnych warunków przechowywania - K_E.U4


Wskazuje właściwy sposób postępowania z lekiem w czasie jego używania, opisuje etapy postępowania z lekiem w aptece otwartej i szpitalnej od momentu decyzji o zamówieniu do wydania pacjentowi, demonstruje sposób użycia wyrobów medycznych i testów diagnostycznych, a także przeprowadza rozmowę z pacjentem w celu doradzenia produktu leczniczego lub innego produktu w aptece - K_D.U35


Realizuje receptę lekarską z wykorzystaniem aptecznego programu komputerowego oraz udziela odpowiednich informacji dotyczących wydawanego leku, z uwzględnieniem sposobu przyjmowania, w zależności od jego formy farmaceutycznej - K_E.U2


Przeprowadza konsultację farmaceutyczną podczas wydawania leku dostępnego bez recepty lekarskiej (OTC) - K_E.U14


Wskazuje właściwy sposób postępowania z lekiem przez pracowników systemu ochrony zdrowia - K_E.U13


Potrafi wykorzystywać narzędzia informatyczne w pracy zawodowej - K_E.U15

Potrafi udzielać informacji związanych z powikłaniami farmakoterapii

pracownikom systemu ochrony zdrowia, pacjentom lub ich rodzinom - K_E.U17


Potrafi przeprowadzać krytyczną analizę publikacji dotyczących leków - K_E.U28


Potrafi stosować się do zasad etyki aptekarskiej - K_E.U30


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań prozdrowotnych w praktyce zawodu farmaceuty - K5

Posiada nawyk wspierania działań pomocowych i zaradczych w profilaktyce chorób i działaniach prozdrowotnych -K6

Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych (programów aptecznych) do wyszukiwania i selekcjonowania informacji związanych z dyspensowaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych - K8Metody dydaktyczne:

Laboratoria:

- metody dydaktyczne poszukujące,

- klasyczna metoda problemowa

Seminaria:

- metoda seminaryjna

Zajęcia praktyczne:

- metody dydaktyczne poszukująceMetody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do praktycznego wykonywania zawodu w aptece. Zapoznanie z zagadnieniami związanymi z obrotem lekiem, rodzajami recept, zasadami ich wystawiania, realizacji, kontroli i ewidencji, rodzajami odpłatności oraz nauczenie korzystania z tej wiedzy w praktyce. Nauczenie korzystania z różnych aptecznych programów komputerowych. Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad działania dostępnych w aptece wyrobów medycznych i testów diagnostycznych oraz nauczenie edukowania pacjenta na temat ich użytkowania.

Pełny opis:

W ramach seminariów student poznaje podstawy diagnozowania i różnicowania jednostek chorobowych tj. zaburzenia skórne, choroby alergiczne, przeziębienie, zaburzenia przewodu pokarmowego, układu nerwowego, stany bólowe., zaburzenia dróg moczowych, zaburzenia ukrwienia. Poznaje dostępne w aptece testy laboratoryjne, zasady ich stosowania, a także jest zapoznawany z zasadami dobrej praktyki aptecznej i właściwej komunikacji interpersonalnej.

W ramach laboratoriów student zyskuje umiejętności z zakresu posługiwania się aptecznymi programami komputerowymi, zasadami realizacji recept i wniosków. Na postawie recepty dokonuje analizy pod kątem interakcji w fazie farmakokinetycznej i farmakodynamicznej, poznaje sposoby zapobiegania interakcjom, a także udziela informacji o leku i wyrobach medycznych w aptece otwartej. Zna zasady prawidłowego stosowania i przechowywania postaci leku, a także pielęgnacji, żywienia i leczenia dzieci. Podczas zajęć praktycznych w aptece ogólnodostępnej student ma możliwość zapoznania się z wymaganiami dotyczącymi prowadzenia apteki oraz magazynem leków gotowych ze szczególnym uwzględnieniem leków transplantologicznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Jachowicz R.: Farmacja praktyczna, Warszawa 2007

2. Janicki S., Fiebig A., Sznitowska M.: Farmacja stosowana, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003Minczewski Z., Marczenko „Chemia analityczna” t.2 PWN 2012

3. Sznitowska M.: Farmacja stosowana – technologia postaci leku, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017

4. Minczewski Z., Marczenko „Chemia analityczna” t.2 PWN 2012

5. Mrozowski T.: Opatrunki Nowej Generacji , Ogólnopolski przegląd medyczny, 8/2008,

6. Kostowski W.: Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. PZWL, Warszawa 2001

7. Orzechowska-Juzwenko K.: Podstawy farmakologii klinicznej. Volumed, Wrocław 1997

Literatura uzupełniająca:

1. Orzechowska-Juzwenko K.: Podstawy farmakologii klinicznej. Volumed, Wrocław 1997

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę: W1 – W3, U1 – U7

Obserwacja: K1-K3

Kryteria oceniania:

2 - niedostateczny – do 2,99 (do 59,9%)

3 - dostateczny – 3,0 – 3,49 (60%-69,9%)

3,5 – dostateczny plus – 3,50 – 3,83 (70%-76,7%)

4 – dobry – 3,84 - 4,16 (76,8%-83,3%)

4,5 – dobry plus – 4,17-4,50 (83,4%-90%)

5 – bardzo dobry – powyżej 4,50 (powyżej 90%)

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 48 godzin więcej informacji
Seminarium, 21 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 1 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krysiński
Prowadzący grup: Piotr Bilski, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Tomasz Gnatowski, Sandra Janiak, Maciej Karolak, Katarzyna Klucz, Jerzy Krysiński, Alicja Leszczyńska, Michał Marszałł, Łukasz Pałkowski, Danuta Partyka, Jakub Płaczek, Sławomir Wileński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 48 godzin więcej informacji
Seminarium, 21 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 1 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krysiński
Prowadzący grup: Piotr Bilski, Marta Czapiewska, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Joanna Gnatowska, Tomasz Gnatowski, Sandra Janiak, Maciej Karolak, Jerzy Krysiński, Alicja Leszczyńska, Michał Marszałł, Danuta Partyka, Jakub Płaczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 48 godzin więcej informacji
Seminarium, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Pałkowski
Prowadzący grup: Piotr Bilski, Marcin Gackowski, Tomasz Gnatowski, Michał Marszałł, Dominik Mieszkowski, Jakub Płaczek, Joanna Ronowicz-Pilarczyk, Sławomir Wileński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)