Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1720-F5-SEMTPL-L-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Katedra Technologii Postaci Leku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu student powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotów podczas 1-4-go roku studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

−udział w seminariach–60godzin.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 60godzin, co odpowiada 2,4punktuECTS.


2.Bilans nakładu pracy studenta:

−udział w seminariach: 60godzin,

−wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek: 40godziny,

−czytanie wskazanej literatury:50godzin,

−wymagane powtórzenie materiału: 25godzin,

−Łączny nakład pracy studenta wynosi 175 godzin, co odpowiada 7punktom ECTS.


3.Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

−zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć: 25godziny

−czytanie i tłumaczenie wskazanego piśmiennictwa naukowego:20 godzin

−konsultacje badawczo-naukowe: 5godzin

−przygotowanie do ćwiczeń objętych aktywnością naukową: 25godziny,

−udział w zajęciach objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 100godzin,


Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 175 godzin, co odpowiada 7,0punktom ECTS


4.Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania:

−przygotowanie do ćwiczeń: 20godzin,

−przygotowanie do zaliczeń: 5 godzin (1,0 punkt ECTS).


5.Czas wymagany do obycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk): nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie wybranych obszarów nauk farmaceutycznych -K_F.W1


W2: Zna metody i techniki badawcze stosowane w ramach realizowanego projektu -K_F.W2

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Planuje eksperyment i omawia jego cel oraz spodziewane wyniki -K_F.U1

U2: Interpretuje dane doświadczalne i odnosi je do aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie farmacji -K_F.U2

U3: Korzysta z literatury naukowej krajowej i zagranicznej -K_F.U3

U4: Samodzielnie przeprowadza eksperyment, interpretuje i dokumentuje wyniki badań -K_F.U4

U5: Przygotowuje pracę magisterską, zgodnie z regułami redagowania prac naukowych -K_F.U5

U6: Dokonuje prezentacji wyników badań -K_F.U6

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji -K_B.K1

K2: Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji -K_B.K2

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: metody dydaktyczne aktywizujące, dyskusja

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest krytyczne podejście do wyników pomiarów przeprowadzonych podczas eksperymentalnej części pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Podczas seminariów dyplomowych studenci dyskutują na temat identyfikacji problemów badawczych i właściwego stosowania literatury w odniesieniu do pracy, który jest przedmiotem problemu. Studenci mają możliwość analizy wyników badań, oceny i wyciągania oraz przedstawiania wniosków. Studenci uczą się jak tworzyć spójną i logiczną wypowiedź przy użyciu prawidłowej i profesjonalnej terminologii.

Literatura:

Literatura obowiązkowa.

Literatura z dziedziny, w której praca magisterskiej jest prowadzona, specjalistyczne artykuły w renomowanychczasopismach medycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacje –W1-W2, U3,U5

Aktywność –W1-W2, U1-U5, K1-K2

W przypadku zaliczenia na ocenę w formie pisemnej uzyskane punkty przelicza się na oceny według następującej skali:

Procent punktów Ocena

92-100%Bardzo dobry

84-91%Dobry plus

76-83%Dobry

68-75%Dostateczny plus

60-67%Dostateczny

0-59%Niedostateczny

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krysiński
Prowadzący grup: Jerzy Krysiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krysiński
Prowadzący grup: Jerzy Krysiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krysiński
Prowadzący grup: Łukasz Pałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)