Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Technologia postaci leku III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1720-F5-TEPL-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologia postaci leku III
Jednostka: Katedra Technologii Postaci Leku
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z następujących przedmiotów: Chemia ogólna i nieorganiczna, Język łaciński, Botanika, Chemia fizyczna, Chemia organiczna, Fizjologia, Technologia postaci leku (III i IV rok), Biofarmacja.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

–udział w wykładach: 15 godzin

–udział w laboratoriach: 30 godzin

–konsultacje: 2 godziny

-przeprowadzenie zaliczenia: 4 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 51 godzin, co odpowiada 2,04 punktowi ECTS

2. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach: 15 godzin

– udział w laboratoriach: 30 godzin

– przygotowanie do laboratoriów: 10 godzin

– czytanie wskazanej literatury: 11 godzin

– konsultacje: 2 godziny

– przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 3+4 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

– czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 5 godzin

– konsultacje badawczo – naukowe: 2 godziny

– udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 15 godzin

– udział w laboratoriach objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań):

30 godzin

– przygotowanie do laboratoriów objętych aktywnością naukową: 3 godzin

– przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo – naukowych dla realizowanego przedmiotu: 3 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 58 godzin, co odpowiada 2,32 punktom ECTS

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

– przygotowanie do laboratoriów+ przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 10+ 3 + 4= 17 godzin (0,68 punktu ECTS)

5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

– nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

Zna nazewnictwo, skład, strukturę i właściwości poszczególnych nowoczesnych postaci leku - K_C.W25

Zna wymagania stawiane różnym nowoczesnym postaciom produktów leczniczych, w szczególności wymagania farmakopealne - K_C.W26

Zna metody sporządzania płynnych, półstałych i stałych postaci leku w skali laboratoryjnej i przemysłowej oraz zasady pracy urządzeń do ich wytwarzania - K_C.W29

Zna zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania i dokumentowania prowadzonych procesów technologicznych – K_C.W33

Zna zakres wykorzystywania w produkcji farmaceutycznej analizy ryzyka, projektowania jakości i technologii opartej o analizę procesu – K_C.W37

Zna możliwość zastosowania nanotechnologii w farmacji – K_C.W40

Zna nanocząstki i ich wykorzystanie w diagnostyce i terapii – K_C.W46

Zna zasady sporządzania leków homeopatycznych - K_C.W38

Zna metody sporządzania radiofarmaceutyków - K_C.W39Efekty uczenia się - umiejętności:

Ocenia właściwości produktów leczniczych takich jak lamelki, kremy, żele i przedstawia sposób jego wytwarzania - K_C.U16

Wykrywa kwalifikujące się do zgłoszenia do nadzoru farmaceutycznego wady jakościowe półstałych produktów leczniczych na podstawie ich obserwacji - K_C.U26

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji potrzebnych w doborze substancji pomocniczych przy tworzeniu półstałych i nowoczesnych postaci leku - K7

Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji wykonywanych półstałych postaci leku- K8


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

Laboratoria:

- klasyczna metoda problemowa

- metoda laboratoryjnaMetody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z nowoczesnymi i półstałymi postaciami leku oraz z substancjami pomocniczymi, stosowanymi w ich produkcji.

Pełny opis:

Wykłady z przedmiotu Technologia Postaci Leku mają za zadanie zapoznać studenta z następującą tematyką: Quality by Design, Podstawy sporządzania leków homeopatycznych, Postacie leków z kontrolowanym uwalnianiem substancji czynnej. Systemy terapeutyczne, Opakowania w technologii farmaceutycznej, Radiofarmaceutyki, Zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), Nowoczesne postacie leków, perspektywy rozwoju w technologii farmaceutycznej.

Laboratoria poświęcone są podłożom hydrożelowym – zastosowanie w recepturze farmaceutycznej, Receptura homeopatyczna. Sporządzanie homeopatycznych postaci leku, Technologia postaci kosmetycznych. Sporządzanie i badanie podstawowych właściwości lamelek doustnych i okluzyjnych plastrów silikonowych. Problemy receptury aptecznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Müller R. H., Hildebrand G. E.: Technologia nowoczesnych postaci leku, PZWL, Warszawa 1988

2. Janicki S., Krysiński J., Partyka D.: Leki homeopatyczne. Postacie i zasady sporządzania, PZWL, Warszawa (2000).

3. Sznitowska M.: Farmacja stosowana – technologia postaci leku, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017

4. Jachowicz R. Postać leku – optymalizacja leków doustnych i do oczu w nowoczesnej technologii farmaceutycznej. PZWL, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Martini M.C.: Kosmetologia i farmakologia skóry. Redakcja naukowa wydania polskiego W. Placek, PZWL, Warszawa (2007).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: W1 – W6, U1 – U2

Obserwacja: K1-K2

Kryteria oceniania:

2 - niedostateczny – do 2,99 (do 59,9%)

3 - dostateczny – 3,0 – 3,49 (60%-69,9%)

3,5 – dostateczny plus – 3,50 – 3,83 (70%-76,7%)

4 – dobry – 3,84 - 4,16 (76,8%-83,3%)

4,5 – dobry plus – 4,17-4,50 (83,4%-90%)

5 – bardzo dobry – powyżej 4,50 (powyżej 90%)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krysiński
Prowadzący grup: Piotr Bilski, Jerzy Krysiński, Łukasz Pałkowski, Danuta Partyka, Andrzej Winnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krysiński
Prowadzący grup: Piotr Bilski, Jerzy Krysiński, Łukasz Pałkowski, Danuta Partyka, Andrzej Winnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Pałkowski
Prowadzący grup: Piotr Bilski, Łukasz Pałkowski, Andrzej Winnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)