Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyka sześciomiesięczna w aptece

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1720-F6-PRAK-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka sześciomiesięczna w aptece
Jednostka: Katedra Technologii Postaci Leku
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 6 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 30.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości zdobytych w ramach przedmiotów chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii analitycznej, chemii fizycznej, matematyki, chemii leków, farmakognozji, farmakologii, technologii postaci leku, farmacji praktycznej, opieki farmaceutycznej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Bilans nakładu pracy studenta:

 udział w zajęciach dydaktycznych (godziny kontaktowe i aktywność): 960 godzin.

 czas pracy własnej studenta (przygotowanie do zajęć, ćwiczeń, kolokwium, zaliczeń, studiowanie wskazanego piśmiennictwa): 0 godzin.


Łączny nakład pracy studenta wynosi 960 godzin, co odpowiada 30 punktom ECTS.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 960 godzin, co odpowiada 30 punktom ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

Zna podstawy prawne oraz zasady organizacji rynku farmaceutycznego w zakresie obrotu detalicznego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonowania aptek ogólnodostępnych i szpitalnych - K_E.W1


Zna zasady wystawiania, ewidencjonowania i realizacji recept oraz zasady wydawania leków z apteki ogólnodostępnej oraz szpitalnej - K_E.W3


Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi przeprowadzać krytyczną analizę publikacji dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa preparatów wydawanych pacjentom z apteki - K_E.U28

Potrafi stosować się do zasad deontologii zawodowej, w tym do Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej - K_E.U30

Potrafi przestrzegać praw pacjenta - K_E.U31

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji - K8

Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji - K7

Ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań prozdrowotnych - K5Metody dydaktyczne:

Obserwacja, konsultacja i sprawdzenie umiejętności praktycznych przez opiekuna, pracownika apteki, mgr farmacji

Obserwacja i sprawdzenie umiejętności praktycznych przez opiekuna z ramienia uczelni


Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji

Skrócony opis:

Przygotowanie praktyczne do pracy w aptece ogólnodostępnej i szpitalnej. Organizacja pracy w aptece, ekspedycja, receptura.

Pełny opis:

Praktyka sześciomiesięczna w aptece ma na celu pogłębianie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie farmacji aptecznej, zdobytych w czasie studiów na kierunku farmacja, ze szczególnym uwzględnieniem: sporządzania produktów leczniczych, przechowywania i wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, opanowania w praktyce zasad opieki farmaceutycznej oraz

podstaw etycznych, prawnych i organizacyjnych pracy farmaceuty w aptece. W trakcie praktyki sześciomiesięcznej w aptece student uczy się czynności, stanowiących zakres obowiązków magistra farmacji, w tym głównie zasad realizacji i retaksowania recept, zamawiania i przyjmowania towaru, prowadzenie dokumentacji aptecznej oraz obsługi programu komputerowego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Podstawy receptury aptecznej. Materiały do ćwiczeń dla studentów farmacji. Red. M. Sznitowska, M. Gajewska. Pro Pharmacia Futura 2016.

2. Farmakopea Polska IV, V, VI, XI.

3. Janicki S., Fiebig A., Sznitowska M.: Farmacja stosowana, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

4. Sznitowska M.: Farmacja stosowana – technologia postaci leku, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017

5. Kodym A.: Technologia leków recepturowych I – skrypt do ćwiczeń dla studentów farmacji, Bydgoszcz 2006

6. Krówczyński L., Jachowicz R.: Ćwiczenia z receptury. Wydawnictwo UJ, Kraków 2000

7. Jachowicz R.: Receptura apteczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015

8. Krówczyński L., Rybacki E.: Interakcje w fazie farmaceutycznej, PZWL, Warszawa 1986

Literatura uzupełniająca:

Aktualne akty prawne oraz rozporządzenia dotyczące produktów leczniczych, które mogą być traktowane jako surowce recepturowe.

Metody i kryteria oceniania:

Dwukrotna kontrola praktyki przez opiekuna praktyki z ramienia Uczelni, w czasie której weryfikowana jest realizacja programu stażu zgodnie z programem praktyki.

Potwierdzone podpisem opiekuna praktyki zaliczenie umiejętności takich jak:

 Dyspensowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz udzielanie informacji o lekach,

 Stosowanie szczególnych zasad dyspensowania leków bardzo silnie działających, psychotropowych i środków odurzających,

 Stosowanie zasad dobrej praktyki aptecznej,

 Doradztwo i udzielanie informacji o lekach,

 Prawidłowe sporządzanie leków recepturowych, aptecznych,

 Prawidłowe sporządzanie leków w warunkach aseptycznych,

 Ocena jakości postaci leku.

 Komunikacja interpersonalna niezbędna do realizacji opieki farmaceutycznej,

 Praktyczna realizacja opieki farmaceutycznej w aptece,

 Stosowanie zasad kodeksu etyki zawodowej, przepisów dotyczących wykonywania zawodu farmaceuty, prowadzenia apteki oraz przepisów prawa pracy,

 Stosowanie zasad rozmieszczania i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

 Stosowanie zasad organizacji pracy w aptece z uwzględnieniem przepisów i zasad BHP,

 Prowadzenie dokumentacji aptecznej oraz posługiwanie się i administrowanie systemami informatycznymi apteki.

Pozytywna opinia opiekuna praktyki z apteki.

Udokumentowanie w dzienniczku praktyk, że praktyka trwała nie mniej niż 960 godzin dydaktycznych (6 miesięcy).

Zaliczenie praktyki w formie kolokwium u opiekuna praktyki.

Praktyki zawodowe:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 960 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krysiński
Prowadzący grup: Maciej Karolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 960 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krysiński
Prowadzący grup: Maciej Karolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 960 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krysiński
Prowadzący grup: Maciej Karolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)