Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Farmakoekonomika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1720-f4-FAREKO-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Farmakoekonomika
Jednostka: Katedra Technologii Postaci Leku
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Matematyka

Statystyka

Farmakologia i farmakodynamika


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

– udział w wykładach: 18 godzin

– udział w ćwiczeniach: 12 godzin

– konsultacje: 2 godziny

– przeprowadzenie zaliczenia: 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 34 godzin, co odpowiada 1,36 punktowi ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach: 18 godzin

– udział w ćwiczeniach: 12 godzin

– przygotowanie do ćwiczeń: 6 godzin

– czytanie wskazanej literatury: 5 godzin

– konsultacje: 2 godziny

– przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 5+2 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 50 godzin, co odpowiada 2,00 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

– czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 1godzin

– konsultacje badawczo – naukowe: 2 godziny

– udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 18 godzin

– udział w ćwiczeniach objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań):

12 godzin

– przygotowanie do ćwiczeń objętych aktywnością naukową: 2godzin

– przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo – naukowych dla realizowanego przedmiotu: 5 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 40 godzin, co odpowiada 1.60 punktom ECTS

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

– przygotowanie do ćwiczeń+ przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 6+ 5 + 2= 13 godzin (0,52 punktu ECTS)

5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

– nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

Zna różnicę między systemami ochrony zdrowia i specyficznymi dla nich sposobami prowadzenia gospodarki lekami – K_E.W7


Zna podstawy ekonomiki zdrowia i farmakoekonomiki - K_E.W19


Rozróżnia metody i narzędzia oceny kosztów i efektów stosowanych w analizach ekonomicznych programów zdrowotnych - K_E.W20


Zna wytyczne w zakresie przeprowadzania oceny technologii medycznych - K_E.W21


Efekty uczenia się - umiejętności:

Umie oszacować koszty i efekty farmakoterapii, wyliczać i interpretować współczynniki kosztów i efektywności, oraz ocenić szansę wdrożenia nowej technologii medycznej do systemu ochrony zdrowia – K_E.U27Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Ocenia działania oraz rozstrzyga dylematy moralne związane z kosztami procesów leczenia w oparciu o normy i zasady etyczne - K_A.K1

Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji w celu uzyskania aktualnej wiedzy z zakresu farmakoekonomiki - K_B.K1Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- prezentacja multimedialna

Ćwiczenia:

- klasyczna metoda problemowaMetody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z polityką lekową państwa, podstawowymi metodami analiz farmakoekonomicznych w kontekście racjonalizacji kosztów farmakoterapii, przekazanie wiedzy dotyczącej podstaw ekonomicznych funkcjonowania apteki i hurtowni farmaceutycznej oraz zasad marketingu w farmacji.

Pełny opis:

W ramach wykładów realizowane są następujące treści programowe:

Podstawy ekonomiki farmacji i leku

Ochrona patentowa

Ekonomiczne zagadnienia refundacji kosztów leków

Rynek leków na świecie i w Polsce

Rynek dystrybucji leków

Promocja i reklama produktów leczniczych

Import równoległy

Polityka lekowa

Receptariusz szpitalny jako podstawa gospodarki lekiem

W ramach ćwiczeń realizowane są następujące treści programowe:

Koszty w farmakoekonomice – podział, dyskontowanie.

Źródła danych o wynikach leczenia – badania kliniczne I, II, III i IV fazy, badania epidemiologiczne, ocena jakości życia.

Rodzaje analiz farmakoekonomicznych.

Analiza kosztów choroby, analiza minimalizacji kosztów.

Analiza efektywności kosztów.

Analiza użyteczności kosztów.

Analiza wydajności kosztów.

Analiza kosztów i konsekwencji.

Użyteczność i preferencje stanów zdrowia.

Pomiar użyteczności.

Bezpośrednie metody pomiaru preferencji.

Pośrednie metody pomiaru preferencji.

Modelowanie w farmakoekonomice.

Wytyczne obliczania kosztów.

Wytyczne dobrej praktyki farmakoekonomicznej.

Zastosowanie analizy farmakoekonomicznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Orlewska E.: Podstawy farmakoekonomiki, Unimed, Jaworzno 2001;

Orlewska E., Nowakowska E.: Farmakoekonomika dla studentów i absolwentów Akademii Medycznych, Wydawnictwo Akademii Medycznej, Poznań 2004;

Spławiński J.: Receptariusz szpitalny, Unimed, Jaworzno 1998;

Szuba T.J. Ekonomika leku, Aptekarz 11, 196-292, 2003

Czech M.: Farmakoekonomika w opiece farmaceutycznej, Biblioteka Naukowa Czasopisma Aptekarskiego, Warszawa 2008

Piśmiennictwo uzupełniające:

Szalonka K.: Marketing w aptece, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2001

Neudecker K.: Apotheken – Marketing, Deutscher Apotheker Verlag, Stuttgart 2001

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: W1 –W7, U1 –U7

Obserwacja: K1-K2

Kryteria oceniania:

2 - niedostateczny – do 2,99 (do 59,9%)

3 - dostateczny – 3,0 – 3,49 (60%-69,9%)

3,5 – dostateczny plus – 3,50 – 3,83 (70%-76,7%)

4 – dobry – 3,84 - 4,16 (76,8%-83,3%)

4,5 – dobry plus – 4,17-4,50 (83,4%-90%)

5 – bardzo dobry – powyżej 4,50 (powyżej 90%)

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krysiński
Prowadzący grup: Jerzy Krysiński, Jakub Płaczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 26 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Pałkowski
Prowadzący grup: Jerzy Krysiński, Jakub Płaczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 26 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Pałkowski
Prowadzący grup: Jakub Płaczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)