Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Owoce rodzime i egzotyczne wykorzystywane w kosmetologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1732-KI-ZF-OWOCE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Owoce rodzime i egzotyczne wykorzystywane w kosmetologii
Jednostka: Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu biologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach – 15 godzin,

- możliwość konsultacji z osobą prowadzącą zajęcia – 2 godziny,

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- przygotowanie się do zajęć – 4 godzin,

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- opracowanie pisemne lub przygotowanie prezentacji – 4 godziny.

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk – nie dotyczy.


Łączny nakład pracy studenta: 25 godzin (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna rośliny dostarczające owoców jako surowców kosmetycznych, posiada wiedzę na temat ich budowy morfologicznej i anatomicznej

W2: Zna zawartość substancji czynnych i właściwości kosmetyczne owoców

W3: Potrafi wskazać rosnące w stanie naturalnym, uprawiane i egzotyczne rośliny, mogące być wykorzystane w kosmetologii


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Rozpoznaje na podstawie cech morfologicznych:

- gatunki roślin dostarczające owoców stosowanych w kosmetologii,

- typy owoców

U2: Potrafi opisać budowę ważniejszych gatunków roślin kosmetycznych

U3: Udziela informacji o podstawowych właściwościach kosmetycznych owoców


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi wyciągać i formułować wnioski z własnych obserwacji.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna.

Wykład on-line (synchronicznie).

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Wykład dotyczy zagadnień związanych z roślinami dostarczającymi owoców, jako surowców wykorzystywanych w kosmetologii. Stanowi przegląd gatunków występujących w Polsce i roślin egzotycznych. Wykład porusza zagadnienia związane z typem i budową owoców, zawartością związków czynnych i substancji odżywczych oraz zastosowaniem kosmetycznym i leczniczym.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przekazanie wiedzy na temat roślin krajowych i egzotycznych, których owoce wykorzystywane są w kosmetologii. Stanowi przegląd gatunków - ich charakterystykę botaniczną, ze szczególnym uwzględnieniem owoców (typów owoców wraz z charakterystyką ich budowy morfologicznej i anatomicznej). Podczas wykładu poruszane są zagadnienia dotyczące zawartości związków czynnych odpowiedzialnych za właściwości kosmetyczne owoców (witamin, makro i mikroelementów, olejów, olejków eterycznych, kwasów organicznych, flawonoidów, garbników...) oraz ich działania na skórę i włosy (m.in. ochronnego, odżywiającego, nawilżającego, natłuszczającego, opóźniającego procesy starzenia, wybielającego, przeciwdrobnoustrojowego). Wykład przybliża także możliwości domowego wykorzystania świeżych owoców m.in. w postaci maseczek, toników, okładów i peelingów. Ponadto porusza zagadnienia dotyczące pochodzenia, preferencji siedliskowych oraz sposobów i możliwości pozyskiwania owoców roślin dziko rosnących.

Literatura:

1. Jędrzejko K., Kowalczyk B., Bacler B., Rośliny kosmetyczne. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Katowice, 2006.

2. Czerpak R., Jabłońska-Trypuć A., Roślinne surowce kosmetyczne. MedPharm, Wrocław, 2008.

3. Hlava B., Stary F., Pospisil F., Rośliny kosmetyczne. PWRiL, Warszawa, 1984.

4. Przybylak-Zdanowicz M., ABC Kosmetyki naturalnej. Tom 1 - owoce. Gaj, 2013.

5. Czikow P., Łaptiew J., Rośliny lecznicze i bogate w witaminy. PWRiL, Warszawa, 1987.

6. Grochowski W., Jadalne owoce leśne. PWRiL, Warszawa, 1986.

7. Lamer-Zarawska E., Owoce egzotyczne. Astrum, Warszawa, 2004.

8. Matławska I., Farmakognozja. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, 2005.

9. Publikacje naukowe, źródła internetowe.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładzie wraz z opracowaniem pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gawenda-Kempczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład dotyczy zagadnień związanych z roślinami dostarczającymi owoców, jako surowców wykorzystywanych w kosmetologii. Stanowi przegląd gatunków występujących w Polsce i roślin egzotycznych. Wykład porusza zagadnienia związane z typem i budową owoców, zawartością związków czynnych i substancji odżywczych oraz zastosowaniem kosmetycznym i leczniczym.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przekazanie wiedzy na temat roślin krajowych i egzotycznych, których owoce wykorzystywane są w kosmetologii. Stanowi przegląd gatunków - ich charakterystykę botaniczną, ze szczególnym uwzględnieniem owoców (typów owoców wraz z charakterystyką ich budowy morfologicznej i anatomicznej). Podczas wykładu poruszane są zagadnienia dotyczące zawartości związków czynnych odpowiedzialnych za właściwości kosmetyczne owoców (witamin, makro i mikroelementów, olejów, olejków eterycznych, kwasów organicznych, flawonoidów, garbników...) oraz ich działania na skórę i włosy (m.in. ochronnego, odżywiającego, nawilżającego, natłuszczającego, opóźniającego procesy starzenia, wybielającego, przeciwdrobnoustrojowego). Wykład przybliża także możliwości domowego wykorzystania świeżych owoców m.in. w postaci maseczek, toników, okładów i peelingów. Ponadto porusza zagadnienia dotyczące pochodzenia, preferencji siedliskowych oraz sposobów i możliwości pozyskiwania owoców roślin dziko rosnących.

Literatura:

1. Jędrzejko K., Kowalczyk B., Bacler B., Rośliny kosmetyczne. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Katowice, 2006.

2. Czerpak R., Jabłońska-Trypuć A., Roślinne surowce kosmetyczne. MedPharm, Wrocław, 2008.

3. Hlava B., Stary F., Pospisil F., Rośliny kosmetyczne. PWRiL, Warszawa, 1984.

4. Przybylak-Zdanowicz M., ABC Kosmetyki naturalnej. Tom 1 - owoce. Gaj, 2013.

5. Czikow P., Łaptiew J., Rośliny lecznicze i bogate w witaminy. PWRiL, Warszawa, 1987.

6. Grochowski W., Jadalne owoce leśne. PWRiL, Warszawa, 1986.

7. Lamer-Zarawska E., Owoce egzotyczne. Astrum, Warszawa, 2004.

8. Matławska I., Farmakognozja. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, 2005.

9. Publikacje naukowe, źródła internetowe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)