Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patologia słuchu, mowy i równowagi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-AU1-Psmr-s1l Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Patologia słuchu, mowy i równowagi
Jednostka: Katedra Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Opanowanie podstaw teoretycznych KAŻDORAZOWO przed rozpoczęciem zajęć,

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 30 godzin

- udział w ćwiczeniach: 40 godzin

- konsultacje: 2 godziny

- przeprowadzenie egzaminu: 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 74 godziny, co odpowiada 2,96 pkt ECTS


2.Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 godzin

- udział w ćwiczeniach: 40 godzin

- konsultacje: 2 godziny

- przygotowanie do wykładów ( w tym czytanie wskazanej literatury) 5 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń: 10 godzin

- napisanie sprawozdań z ćwiczeń: 15 godzin

- czytanie wskazanej literatury: 35 godzin

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 25 + 2 = 27 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 164 godziny co odpowiada 6,56 pkt ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

nie dotyczy


4.Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 25 + 2 = 27 godzin

( 1,08 pkt ECTS)


5.Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 40 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS


6.Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

1. opisuje procesy biologiczne zachodzące w organizmie w warunkach zdrowia i choroby w zakresie niezbędnym w pracy audiofonologa K_W01

2. opisuje budowę i funkcje organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem anatomii i fizjologii narządu słuchu, równowagi, głosu i mowy K_W02

3. opisuje etiopatogenezę , diagnostykę i metody leczenia wybranych chorób, dotyczącą uszkodzeń narządu słuchu, zaburzeń mowy i głosu K_W04

4. opisuje międzynarodową klasyfikację funkcjonalności (ICF) K_W29

5. analizuje krytycznie piśmiennictwo naukowe K_W35

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. określa topografię narządów i układów ze szczególnym uwzględnieniem układu artykulacyjnego, fonacyjnego i oddechowego K_U03

2. analizuje wpływ czynników zewnętrznych na organizm człowieka w otaczającym go środowisku K_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i wie, kiedy zwrócić się o pomoc do ekspertów, będąc świadomy własnych ograniczeń K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

· wykład informacyjny


Ćwiczenia

· dyskusja dydaktyczna

· ćwiczenia kliniczne

· analiza przypadków

· drzewo decyzyjne

· uczenie wspomagane komputerem

· metody eksponujące: film, pokaz


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Przedmiot Patologia słuchu, mowy i równowagi ma celu przygotowanie do posiadania podstaw wiedzy z zakresu audiologii, foniatrii oraz otoneurologii

Pełny opis:

Wykłady mają na celu zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu audiologii, foniatrii oraz otoneurologii

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu audiologii, foniatrii oraz otoneurologii

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. „Audiologia kliniczna.” – Red. M. Śliwińska-Kowalska

2. „Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej.” – Red. A. Obrębowski

3. „Diagnostyka zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.” – Red. W. Narożny, A.Prusiński

Literatura uzupełniająca:

1. „Otorynolaryngologia kliniczna.” – Red. K. Niemczyk, D. Jurkiewicz, J. Składzień, Cz. Stankiewicz, W. Szyfter

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła bieżącego przygotowania do zajęć ( ćwiczeń, wykładów) w formie pytań dotyczących poszczególnych tematów zajęć. Wypowiedzi ustne w powiązaniu z analizowaną literaturą, prezentacje ustne oparte o przygotowane materiały wizualne z wykorzystaniem multimediów >50%

2. Przedłużona obserwacja podczas wykonywania zajęć praktycznych celem oceny kompetencji społecznych > 50% K1

3. Egzamin końcowy pisemny (0-40 pkt; >60%);

Punktacja Ocena

< 24 ndst

24 – 27 dst

28 – 32 dst+

33 – 36 db

37 – 38 db+

39 – 40 bdb

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kaźmierczak
Prowadzący grup: Joanna Janiak-Kiszka, Wojciech Kaźmierczak, Maria Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kaźmierczak
Prowadzący grup: Joanna Janiak-Kiszka, Wojciech Kaźmierczak, Łukasz Kluczyński, Maria Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kałużny
Prowadzący grup: Joanna Janiak-Kiszka, Wojciech Kaźmierczak, Maria Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Burduk
Prowadzący grup: Paweł Burduk, Tomasz Kornatowski, Anna Sinkiewicz, Małgorzata Wierzchowska, Aleksander Zwierz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Burduk
Prowadzący grup: Paweł Burduk, Małgorzata Wierzchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot Patologia słuchu, mowy i równowagi ma celu przygotowanie do posiadania podstaw wiedzy z zakresu audiologii, foniatrii oraz otoneurologii

Pełny opis:

Wykłady mają na celu zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu audiologii, foniatrii oraz otoneurologii

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu audiologii, foniatrii oraz otoneurologii

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. „Audiologia kliniczna.” – Red. M. Śliwińska-Kowalska

2. „Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej.” – Red. A. Obrębowski

3. „Diagnostyka zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.” – Red. W. Narożny, A.Prusiński

Literatura uzupełniająca:

1. „Otorynolaryngologia kliniczna.” – Red. K. Niemczyk, D. Jurkiewicz, J. Składzień, Cz. Stankiewicz, W. Szyfter

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Burduk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot Patologia słuchu, mowy i równowagi ma celu przygotowanie do posiadania podstaw wiedzy z zakresu audiologii, foniatrii oraz otoneurologii

Pełny opis:

Wykłady mają na celu zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu audiologii, foniatrii oraz otoneurologii

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu audiologii, foniatrii oraz otoneurologii

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. „Audiologia kliniczna.” – Red. M. Śliwińska-Kowalska

2. „Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej.” – Red. A. Obrębowski

3. „Diagnostyka zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.” – Red. W. Narożny, A.Prusiński

Literatura uzupełniająca:

1. „Otorynolaryngologia kliniczna.” – Red. K. Niemczyk, D. Jurkiewicz, J. Składzień, Cz. Stankiewicz, W. Szyfter

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.