Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia i fizjologia człowieka: Anatomia i fizjologia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-D1-AF-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0519) Nauki biologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Biologia i fizjologia człowieka: Anatomia i fizjologia człowieka
Jednostka: Katedra Fizjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Fizjologia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii układów krążenia, oddechowego, nerwowego, pokarmowego, wydzielania wewnętrznego, rozrodczego oraz fizjologii nerki i krwi na poziomie podstawowym oraz chemii na poziomie podstawowym.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 30 godzin

- udział w ćwiczeniach: 45 godzin

- konsultacje związane z przygotowaniem sprawozdań: 3 godziny

- przeprowadzenie kolokwiów: 5 godzin

- przeprowadzenie egzaminu: 1 godzina


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 84 godziny, co odpowiada 3,36 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 godzin

- udział w ćwiczeniach: 45 godzin

- konsultacje związane z przygotowaniem sprawozdań: 3 godziny

- napisanie sprawozdań z ćwiczeń: 5 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury):

25 godzin

- przygotowanie do kolokwiów i udział w kolokwiach: 25+4=29

godzin

- przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie: 25+1=26

godzin


Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 163 godzin, co odpowiada 6,5 punktu ECTS

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do ćwiczeń ( w tym czytanie wskazanej literatury):

25 godzin

- przygotowanie do kolokwiów i udział w kolokwiach: 25+4=29

godzin

- przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie: 25+1=26

godzin


Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się i uczestnictwem w procesie oceniania wynosi 80 godzin, co odpowiada 3,2 punktu ECTS


4. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w laboratoriach: 45 godzin

- konsultacje związane z przygotowaniem sprawozdań: 3 godziny


Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 48 godzin, co odpowiada 1,92 punktu ECTS
Efekty uczenia się - wiedza:

W1:Opisuje mechanizmy fizjologiczne ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego, jego budowy oraz procesów trawienia i wchłaniania (K_W01)

W2: Wyjaśnia wzajemne zależności pomiędzy układem pokarmowym a układem krążenia, oddychania, nerwowym , moczowo-płciowym i dokrewnym (K_W02)

W3: Wymienia i charakteryzuje funkcje fizjologiczne białek, tłuszczów, węglowodanów, witamin i hormonów oraz rolę elektrolitów i pierwiastków śladowych (K_W03)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Prezentuje w formie ustnej wyniki przeprowadzanych eksperymentów i interpretuje je(K_U26)

U2: Przygotowuje pisemny raport w oparciu o przeprowadzane eksperymenty i interpretuje je wykorzystując dane źródłowe

(K_U27)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę stałego dokształcania się (K_K03)

K2: Bierze odpowiedzialność za własne działania na zajęcuach i potrafi właściwie zorganizować swoją pracę działania własne i właściwie organizuje własną pracę (K_K08)


Metody dydaktyczne:

Wykład: metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia: metody dydaktyczne poszukujące – laboratoryjna, obserwacji, ćwiczeniowa metoda klasyczna problemowa, dyskusji, pokazu

Seminaria: nie dotyczy


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Kurs fizjologii człowieka umożliwia Studentowi poznanie podstawowych pojęć i zrozumienie procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów, jak i układów. Pozwala ponadto na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Fizjologia jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka. Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: układu nerwowego, układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, układu moczowego i układu wydzielania wewnętrznego. Student zapozna się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę w genezie potencjału spoczynkowego i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego. Ponadto zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu układu krążenia i oddechowego oraz o mechanizmach regulujących ich pracę. Student zapozna się również z gospodarką wodno – elektrolitową oraz fizjologią nerek oraz mechanizmami regulacji wewnątrznerkowej. Dowie się także o fizjologii i regulacji czynności pokarmowego.

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Student zapozna się ze znaczeniem odpowiedniego składu płynu zewnątrzkomórkowego w powstawaniu i przekazywaniu informacji w układzie nerwowym oraz działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej. Następnie Student pozna mechanizm skurczu mięśni szkieletowych i gładkich. Ponadto na ćwiczeniach Student zdobędzie wiedzę z fizjologii układu krwiotwórczego oraz o podstawowych parametrach laboratoryjnych krwi. Celem ćwiczeń jest również zapoznanie się z badaniem EKG oraz pomiarem ciśnienia tętniczego, a także zmianami czynnościowymi zachodzącymi w układzie krążenia w wyniku zmiany pozycji ciała oraz pod wpływem wysiłku fizycznego. Student zdobędzie także wiedzę o wpływie czynników środowiskowych na funkcjonowanie układu oddechowego oraz znaczenie badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowania układu oddechowego. Dowie się również o składzie ciała, a także neurohormonalnej kontroli masy ciała. Ćwiczenia laboratoryjne z fizjologii pozwalają na wypracowanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2.Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013

3.Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu Fizjologia jest przestrzeganie zasad ujętych w Regulaminie Dydaktycznym Katedry Fizjologii.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z Fizjologii jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych (zaliczenie raportów/kart pracy), wejściówek i kolokwiów śródsemestralnych.

Raporty/karty pracy: Warunkiem zaliczenia raportu (bez oceny) jest uzyskanie 60 % maksymalnej liczby punktów.

Kolokwia, wejściówki,: Warunkiem zaliczenia wejściówek i kolokwiów jest uzyskanie 60% maksymalnej liczby punktów.

W przypadku kolokwiów i wejściówek uzyskane punkty przelicza się na stopnie według następującej skali:

ocena procent punktów

bardzo dobra 95 – 100%

dobra plus 86 – 94%

dobra 78 – 85%

dostateczna plus 69 – 77%

dostateczna 60 – 68%

niedostateczna 0 – 59%

Egzamin końcowy teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 40 pytań z wiedzy zdobytej na wykładach i laboratoriach.. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje 1 punkt. Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest zdobycie z egzaminu 21 (51%) punktów.

W przypadku egzaminu uzyskane punkty przelicza się na stopnie według następującej skali:

ocena procent punktów

bardzo dobra 90 – 100%

dobra plus 80– 89%

dobra 70 – 70%

dostateczna plus 60 – 69%

dostateczna 51 – 59%

niedostateczna 0 – 50%

Egzamin końcowy teoretyczny (0-40 pkt. ≥ 51%) : W1-W3, K1

Kolokwium pisemne (0-10 pkt. ≥ 60%): W1-W3, K1

Wejściówka pisemna (0-5 pkt. ≥ 60%): W1-W3, K1

Raporty/ karty pracy (0-10 pkt. ≥ 60%): W1-W3, U1, U2, K1, K2

Przedłużona obserwacja (0-15 pkt.; ≥ 50%): K1, K2

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Kurs fizjologii człowieka umożliwia Studentowi poznanie podstawowych pojęć i zrozumienie procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów, jak i układów. Pozwala ponadto na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Fizjologia jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka. Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: układu nerwowego, układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, układu moczowego i układu wydzielania wewnętrznego. Student zapozna się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę w genezie potencjału spoczynkowego i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego. Ponadto zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu układu krążenia i oddechowego oraz o mechanizmach regulujących ich pracę. Student zapozna się również z gospodarką wodno – elektrolitową oraz fizjologią nerek oraz mechanizmami regulacji wewnątrznerkowej. Dowie się także o fizjologii i regulacji czynności pokarmowego.

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Student zapozna się ze znaczeniem odpowiedniego składu płynu zewnątrzkomórkowego w powstawaniu i przekazywaniu informacji w układzie nerwowym oraz działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej. Następnie Student pozna mechanizm skurczu mięśni szkieletowych i gładkich. Ponadto na ćwiczeniach Student zdobędzie wiedzę z fizjologii układu krwiotwórczego oraz o podstawowych parametrach laboratoryjnych krwi. Celem ćwiczeń jest również zapoznanie się z badaniem EKG oraz pomiarem ciśnienia tętniczego, a także zmianami czynnościowymi zachodzącymi w układzie krążenia w wyniku zmiany pozycji ciała oraz pod wpływem wysiłku fizycznego. Student zdobędzie także wiedzę o wpływie czynników środowiskowych na funkcjonowanie układu oddechowego oraz znaczenie badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowania układu oddechowego. Dowie się również o składzie ciała, a także neurohormonalnej kontroli masy ciała. Ćwiczenia laboratoryjne z fizjologii pozwalają na wypracowanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2.Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013

3.Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Kurs fizjologii człowieka umożliwia Studentowi poznanie podstawowych pojęć i zrozumienie procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów, jak i układów. Pozwala ponadto na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Fizjologia jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka. Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: układu nerwowego, układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, układu moczowego i układu wydzielania wewnętrznego. Student zapozna się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę w genezie potencjału spoczynkowego i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego. Ponadto zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu układu krążenia i oddechowego oraz o mechanizmach regulujących ich pracę. Student zapozna się również z gospodarką wodno – elektrolitową oraz fizjologią nerek oraz mechanizmami regulacji wewnątrznerkowej. Dowie się także o fizjologii i regulacji czynności pokarmowego.

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Student zapozna się ze znaczeniem odpowiedniego składu płynu zewnątrzkomórkowego w powstawaniu i przekazywaniu informacji w układzie nerwowym oraz działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej. Następnie Student pozna mechanizm skurczu mięśni szkieletowych i gładkich. Ponadto na ćwiczeniach Student zdobędzie wiedzę z fizjologii układu krwiotwórczego oraz o podstawowych parametrach laboratoryjnych krwi. Celem ćwiczeń jest również zapoznanie się z badaniem EKG oraz pomiarem ciśnienia tętniczego, a także zmianami czynnościowymi zachodzącymi w układzie krążenia w wyniku zmiany pozycji ciała oraz pod wpływem wysiłku fizycznego. Student zdobędzie także wiedzę o wpływie czynników środowiskowych na funkcjonowanie układu oddechowego oraz znaczenie badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowania układu oddechowego. Dowie się również o składzie ciała, a także neurohormonalnej kontroli masy ciała. Ćwiczenia laboratoryjne z fizjologii pozwalają na wypracowanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2.Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013

3.Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.