Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia i fizjologia człowieka: Anatomia i fizjologia człowieka, w tym: Anatomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-D1-BAN-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0919) Ochrona zdrowia (inne)
Nazwa przedmiotu: Biologia i fizjologia człowieka: Anatomia i fizjologia człowieka, w tym: Anatomia
Jednostka: Katedra Anatomii Prawidłowej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizap/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.50 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem nauki Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności wynikające z nauczania przedmiotu biologia na poziomie podstawowym w zakresie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

1. udział w wykładach: 15 godzin

2. udział w ćwiczeniach: 30 godzin

3. konsultacje z nauczycielem akademickim: 10 godzin

4. przeprowadzenie zaliczenia teoretycznego: 5 godzin

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 40 godzin, co odpowiada 1,66 punktu ECTS

2) Bilans nakładu pracy studenta:

1. udział w wykładach: 15 godzin

2. udział w ćwiczeniach: 30 godzin

3. samokształcenie: 5 godzin

4. przygotowanie do ćwiczeń: 30 godzin

5. czytanie wskazanej literatury: 30 godzin

6. konsultacje z nauczycielem akademickim: 10 godzin

7. przygotowanie do egzaminu + egzamin: 10 + 5 = 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 135 godzin, co odpowiada 4,5 punktom ECTS

3) Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

przygotowanie do egzaminu + egzamin : 10 + 5 = 15 godzin, co odpowiada 0,5 punktu ECTS

4) Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 30 h, co odpowiada 1 pkt. ECTS

Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Opisuje budowę i funkcję organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego, jego budowy i funkcji oraz procesów trawienia i wchłaniania. K_W01

W2: Wyjaśnia wzajemne zależności pomiędzy układem pokarmowym a układem krążenia, oddychania, nerwowym, moczowo-płciowym i dokrewnym. K_W02


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Posiada świadomość własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do innych specjalistów

K_K02 Okazuje szacunek dla ciał donatorów wykorzystywanych w procesie dydaktycznym

Metody dydaktyczne:

wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia prosektoryjne z wykorzystaniem zwłok ludzkich, izolowanych preparatów, modeli anatomicznych oraz filmów preparacyjnych.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Nauczania Anatomii Człowieka na kierunku Dietetyka ma na celu opanowanie przez Studentów podstawowych wiadomości z zakresu anatomii prawidłowej, topograficznej i czynnościowej co stanowi podstawę do dalszej nauki innych przedmiotów ogólnych oraz przedmiotów kierunkowych. Przedmiot jest podzielony na sześć działów (układów): układ narządu ruchu, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy i płciowy, układ nerwowy. Przed rozpoczęciem nauki Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności wynikające z nauczania przedmiotu biologia na poziomie podstawowym w zakresie szkoły średniej.

Pełny opis:

Wykłady:

1) Zasady opisu anatomicznego ciała ludzkiego. Połączenia kości.

2) Układ mięśniowy. Działanie mięśni na stawy.

3) Krążenie osobnicze i płodowe. Układ limfatyczny.

4) Drogi oddechowe górne i dolne. Opłucna.

5) Podział układu pokarmowego. Wielkie gruczoły jamy brzusznej. Otrzewna.

6) Układ moczowo-płciowy. Zapłodnienie i rozwój zarodka ludzkiego.

7) Podział układu nerwowego. Ośrodkowy układ nerwowy.

8) Budowa nerwu rdzeniowego. Splot somatyczne cz. I

9) Sploty somatyczne cz. II

10) Nerwy czaszkowe

11) Autonomiczny układ nerwowy.

12) Narządy zmysłów

13) Drogi nerwowe ruchowe

14) Drogi nerwowe czuciowe

15) Ważniejsze elementy topograficzne

Ćwiczenia:

1) Osie i płaszczyzny ciała. Podział układu kostnego. Budowa i rodzaje kości. Rodzaje połączeń kości. Podział stawów. Czaszka: kości twarzoczaszki i mózgoczaszki, doły czaszki, połączenia kości czaszki. Kręgosłup: budowa poszczególnych kręgów.

2) Kręgosłup jako całość. Budowa klatki piersiowej: żebra, mostek. Połączenia kręgosłupa i klatki piersiowej. Kości kończyny górnej i ich połączenia. Kości kończyny dolnej i ich połączenia.

3) Podział układ mięśniowego. Mięśnie głowy i szyi. Mięśnie klatki piersiowej, grzbietu i brzucha. Mięśnie kończyny górnej. Mięśnie kończyny dolnej. Elementy topograficzne: jama pachowa, dół pachowy, dół łokciowy, kanał pachwinowy, dół podkolanowy.

4) Budowa i położenie serca. Unaczynienie serca. Układ przewodzący serca. Osierdzie. Jamy serca. Skeletotopia zastawek serca i miejsca ich osłuchiwania. Tony serca. Krążenie płodowe. Układ tętniczy cz. I

5) Układ tętniczy cz. II, Układ żylny. Układ chłonny.

6) Podział układu oddechowego. Nos zewnętrzny, jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, oskrzela, płuca, opłucna. Mechanika oddychania.

7) Podział układu pokarmowego. Jama ustna. Przełyk. Żołądek. Jelito cienkie. Jelito grube. Wątroba. Drogi żółciowe. Pęcherzyk żółciowy. Trzustka. Otrzewna.

8) Podział układu moczowego. Nerka, moczowód, pęcherz moczowy, cewka moczowa męska i żeńska. Budowa i topografia narządów płciowych męskich.

9) Budowa i topografia narządów płciowych żeńskich. Budowa sutka.

10) Podział układu nerwowego. Mózgowie: podział anatomiczny i kliniczny, budowa, unaczynienie, komory mózgu, krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego, opony mózgowia. Rdzeń kręgowy: podział, budowa, unaczynienie.

11) Nerwy czaszkowe: jądra nerwów czaszkowych i ich lokalizacja w pniu mózgu, miejsca wyjścia z mózgowia, miejsce przejścia przez podstawę czaszki, zakres unerwienia.

12) Nerwy rdzeniowe. Budowa nerwu rdzeniowego. Splot szyjny, splot ramienny, nerwy międzyżebrowe i splot lędźwiowo-krzyżowy (zakres unerwienia, objawy uszkodzenia nerwów)

13) Ośrodki nerwowe. Rodzaje dróg nerwowych. Drogi ruchowe piramidowe i pozapiramidowe. Droga czucia powierzchownego i głębokiego. Droga węchowa, wzrokowa, smakowa, słuchowa i równowagi

14) Podział układu autonomicznego, splot sercowy, trzewny i podbrzuszny dolny). Podział układu dokrewnego. Oś podwzgórzowo–przysadkowa. Podwzgórze, przysadka mózgowa, tarczyca, przytarczyce, grasica, trzustka, jądro, jajniki, łożysko.

15) Narząd wzroku. Gałka oczna, narządy dodatkowe oka. Aparat łzowy. Odruchy źrenicy na światło i akomodację. Nerw wzrokowy. Nerwy gałkoruchowe (III, IV, VI). Ucho zewnętrzne, ucho środkowe, ucho wewnętrzne. Nerw przedsionkowo-ślimakowy. Droga dźwięku.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Aleksandrowicz R., Ciszek B., Krasucki K. – Anatomia człowieka (Repetytorium), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, wyd. I

2) Krechowiecki A. Czerwieński F. – Zarys Anatomii Człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019, wyd. IX

3) Netter F. – Atlas anatomii człowieka Nettera. Polskie mianownictwo anatomiczne. wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2020 , wyd. VII

4) Gilroy A.M., MacPherson B.R., Ross L.M. – Atlas Anatomii t. 1-2. wyd. MedPharm, Wrocław 2018 , wyd. II

Literatura uzupełniająca:

1) Bochenek A. Reicher M. – Anatomia Człowieka (t. 1–5), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2009

2) Sobotta J. – Atlas anatomii człowieka t. 1-3; wyd. Edra Urban&Partner, Wrocław 2019, wyd. 24

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie testu. Egzamin organizuje Katedra Fizjologii

1) warunkiem dopuszczenia do pisemnego zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich kolokwiów na ocenę pozytywną i uzyskanie zaliczenia przedmiotu,

2) warunkiem zaliczenia testu jest udzielenie minimum 60% poprawnych odpowiedzi,

3) kierownik Katedry Anatomii zastrzega sobie prawo zmiany minimalnego progu zaliczenia,

4) w przypadku niezgłoszenia się studenta na zaliczeniu stosuje się przepisy Regulaminu Studiów (pkt. VIII, § 32),

5) podczas zaliczenia zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz środków łączności. Złamanie tego zakazu powoduje automatyczne otrzymanie oceny niedostatecznej z zaliczenia.

6) zaliczenia poprawkowe są wyznaczane w sesji poprawkowej w terminie ustalonym przez Kierownika Katedry,

Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń:

Student powinien być przygotowany teoretycznie z bieżącego ćwiczenia w oparciu o Program Ćwiczeń znajdujący się na tablicy ogłoszeń Katedry Anatomii.

Warunkiem zaliczenia poszczególnych ćwiczeń jest zaliczenie „wejściówki” z materiału wg. obowiązującego programu.

Forma i warunki zaliczenia kolokwium:

Terminy kolokwiów są podane w rozkładzie zajęć na tablicy ogłoszeń Katedry i Zakładu Anatomii, na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru.

Kolokwium odbywa się w formie teoretycznej:

1) warunkiem przystąpienia do kolokwium jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną,

2) kolokwium ma formę pisemną (test) bądź ustną, a warunkiem jego zaliczenia jest udzielenie minimum 60% poprawnych odpowiedzi,

3) kolokwium poprawkowe I odbywa się u asystenta prowadzącego ćwiczenia, a kolokwium poprawkowe II u Kierownika Katedry.

4) Podczas kolokwium zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz środków łączności. Złamanie tego zakazu powoduje automatyczne otrzymanie oceny niedostatecznej z kolokwium.

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu Anatomia nie są przewidziane praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Maciej Biernacki, Małgorzata Dombek, Monika Paruszewska-Achtel, Andrzej Pastwa, Adrianna Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Mariusz Baumgart, Maria Dąbrowska, Jakub Lisiecki, Monika Paruszewska-Achtel, Andrzej Pastwa, Adrianna Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.