Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biologia i fizjologia człowieka: Anatomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-D1-BFCA-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia i fizjologia człowieka: Anatomia
Jednostka: Katedra Fizjologii Wysiłku Fizycznego i Anatomii Funkcjonalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość anatomii człowieka w zakresie szkoły średniej

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach - 15 h (0,6 ECTS)

- udział w ćwiczeniach – 30 h (1,2 ECTS)

45 h = 1,8 ECTS

Z tego 0,6 ECTS (15 h wykładów) będzie realizowanych w trybie zdalnym.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie – 88 h


55 h = 2,2 ECTS

Łączny nakład pracy: 100 h = 4 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy zna i rozumie:

W1: budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyny górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) i czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna) – A.W2

W2: mianownictwo anatomiczne niezbędne do opisu stanu zdrowia

– A.W1

W3: stosunki topograficzne między poszczególnymi narządami – A.W3


Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi:

U1: rozpoznawać i lokalizować na fantomach i modelach anatomicznych zasadnicze struktury ludzkiego ciała, w tym elementy układu pokarmowego i moczowego oraz wyjaśniać anatomiczne podstawy badania przedmiotowego – A.U03

U2: wnioskować o relacjach między strukturami anatomicznymi na podstawie przyżyciowych badań diagnostycznych – A.U04

U3: posługiwać się w mowie i w piśmie mianownictwem anatomicznym – A.U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Jest gotów do:

K1: dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych – K5

K2: korzystania z obiektywnych źródeł informacji – K6


Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny wykład problemowy dyskusja dydaktyczna analiza przypadków

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową anatomiczną narządów i układów organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem budowy układu pokarmowego i moczowego. Na zajęciach poruszana jest problematyka podstawowych zależności pomiędzy funkcją i budową narządów w stopniu niezbędnym w praktyce dietetyka.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń. Tematykę wykładów stanowią zagadnienia związane z budową anatomiczną narządów i układów organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem budowy układu pokarmowego i moczowego.

Na ćwiczeniach studenci nabywają umiejętności praktycznych wykorzystując nowoczesne metody tj., wirtualną anatomię sekcyjną wysokiej wierności, co umożliwia naukę anatomii człowieka w kontrolowanych i wystandaryzowanych warunkach. Dodatkowo wykorzystywane są takie narzędzia dydaktyczne jak:

- wirtualny stół anatomiczny, który umożliwia naukę anatomii prawidłowej w połączeniu z anatomią kliniczną i radiologiczną;

- trenażery do osłuchiwania i do anatomii palpacyjnej

- modele anatomiczne.

Prowadzenie zajęć z anatomii człowieka w warunkach symulacji medycznej umożliwia wszechstronne doskonalenie podstawowych umiejętności z zakresu anatomii klinicznej oraz uczy podstaw wnioskowania klinicznego.

Literatura:

Podstawowa

1. Richard Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell - Gray Anatomia. Podręcznik dla studentów. Tom 1-3. Edra Urban & Partner, 2020.

2. Netter F. H. – Atlas Anatomii Człowieka; wyd. Edra Urban&Partner, Wrocław, 2020, wyd. VII.

3. Moore Keith L., Dalley Arthur F., Agur Anne M.R. - Anatomia kliniczna Moore. Tom 1 - 2. MedPharm Polska, 2020.

4. Anne M. Gilroy, Brian R. MacPherson, Erik Schulte, Udo Schumacher, Michael Schuenke, red. wyd. pol. Janusz Moryś - Atlas anatomii Gilroy. Tom 1 - 2 – MedPharm Polska, 2018.

5. Sokołowska-Pituchowa Janina – Anatomia człowieka. PZWL. Rok wydania: 2011, dodruk 2020.

Uzupełniająca

1. Bochenek A., Reicher M. - Anatomia człowiek. Tom I-V. PZWL, 2014, wyd. VI.

2. Aleksandrowicz R., Ciszek B., Krasucki K. - Anatomia człowieka - Repetytorium. PZWL, Warszawa 2014.

3. M. Schünke, E. Schulte, U. Schumacher - Atlas Anatomii Człowieka Prometeusz. Tom I-III. MedPharm Polska, 2020.

4. Yokochi C., Johannes W. Rohen, Eva Lurie Weinreb - Fotograficzny atlas anatomii człowieka. PZWL, 2018, wyd. I.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium praktyczne: W1-W3, U1-U3

Egzamin praktyczny: W1-W3, U1-U3

Egzamin teoretyczny: W1-W3, U1-U3

Przedłużona obserwacja: K1-K2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zalewski
Prowadzący grup: Anita Kazdepka-Ziemińska, Agnieszka Kujawska, Sławomir Kujawski, Aleksandra Modlińska, Gracjan Różański, Joanna Słomko, Łukasz Sokołowski, Martyna Stankiewicz, Hanna Tabisz
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3819
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową anatomiczną narządów i układów organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem budowy układu pokarmowego i moczowego. Na zajęciach poruszana jest problematyka podstawowych zależności pomiędzy funkcją i budową narządów w stopniu niezbędnym w praktyce dietetyka.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń. Tematykę wykładów stanowią zagadnienia związane z budową anatomiczną narządów i układów organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem budowy układu pokarmowego i moczowego.

Na ćwiczeniach studenci nabywają umiejętności praktycznych wykorzystując nowoczesne metody tj., wirtualną anatomię sekcyjną wysokiej wierności, co umożliwia naukę anatomii człowieka w kontrolowanych i wystandaryzowanych warunkach. Dodatkowo wykorzystywane są takie narzędzia dydaktyczne jak:

- wirtualny stół anatomiczny, który umożliwia naukę anatomii prawidłowej w połączeniu z anatomią kliniczną i radiologiczną;

- trenażery do osłuchiwania i do anatomii palpacyjnej

- modele anatomiczne.

Prowadzenie zajęć z anatomii człowieka w warunkach symulacji medycznej umożliwia wszechstronne doskonalenie podstawowych umiejętności z zakresu anatomii klinicznej oraz uczy podstaw wnioskowania klinicznego.

Literatura:

Podstawowa

1. Richard Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell - Gray Anatomia. Podręcznik dla studentów. Tom 1-3. Edra Urban & Partner, 2020.

2. Netter F. H. – Atlas Anatomii Człowieka; wyd. Edra Urban&Partner, Wrocław, 2020, wyd. VII.

3. Moore Keith L., Dalley Arthur F., Agur Anne M.R. - Anatomia kliniczna Moore. Tom 1 - 2. MedPharm Polska, 2020.

4. Anne M. Gilroy, Brian R. MacPherson, Erik Schulte, Udo Schumacher, Michael Schuenke, red. wyd. pol. Janusz Moryś - Atlas anatomii Gilroy. Tom 1 - 2 – MedPharm Polska, 2018.

5. Sokołowska-Pituchowa Janina – Anatomia człowieka. PZWL. Rok wydania: 2011, dodruk 2020.

Uzupełniająca

1. Bochenek A., Reicher M. - Anatomia człowiek. Tom I-V. PZWL, 2014, wyd. VI.

2. Aleksandrowicz R., Ciszek B., Krasucki K. - Anatomia człowieka - Repetytorium. PZWL, Warszawa 2014.

3. M. Schünke, E. Schulte, U. Schumacher - Atlas Anatomii Człowieka Prometeusz. Tom I-III. MedPharm Polska, 2020.

4. Yokochi C., Johannes W. Rohen, Eva Lurie Weinreb - Fotograficzny atlas anatomii człowieka. PZWL, 2018, wyd. I.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zalewski
Prowadzący grup: Sławomir Kujawski, Aleksandra Modlińska, Gracjan Różański, Justyna Szrajda, Hanna Tabisz, Paweł Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową anatomiczną narządów i układów organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem budowy układu pokarmowego i moczowego. Na zajęciach poruszana jest problematyka podstawowych zależności pomiędzy funkcją i budową narządów w stopniu niezbędnym w praktyce dietetyka.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń. Tematykę wykładów stanowią zagadnienia związane z budową anatomiczną narządów i układów organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem budowy układu pokarmowego i moczowego.

Na ćwiczeniach studenci nabywają umiejętności praktycznych wykorzystując nowoczesne metody tj., wirtualną anatomię sekcyjną wysokiej wierności, co umożliwia naukę anatomii człowieka w kontrolowanych i wystandaryzowanych warunkach. Dodatkowo wykorzystywane są takie narzędzia dydaktyczne jak:

- wirtualny stół anatomiczny, który umożliwia naukę anatomii prawidłowej w połączeniu z anatomią kliniczną i radiologiczną;

- trenażery do osłuchiwania i do anatomii palpacyjnej

- modele anatomiczne.

Prowadzenie zajęć z anatomii człowieka w warunkach symulacji medycznej umożliwia wszechstronne doskonalenie podstawowych umiejętności z zakresu anatomii klinicznej oraz uczy podstaw wnioskowania klinicznego.

Literatura:

Podstawowa

1. Richard Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell - Gray Anatomia. Podręcznik dla studentów. Tom 1-3. Edra Urban & Partner, 2020.

2. Netter F. H. – Atlas Anatomii Człowieka; wyd. Edra Urban&Partner, Wrocław, 2020, wyd. VII.

3. Moore Keith L., Dalley Arthur F., Agur Anne M.R. - Anatomia kliniczna Moore. Tom 1 - 2. MedPharm Polska, 2020.

4. Anne M. Gilroy, Brian R. MacPherson, Erik Schulte, Udo Schumacher, Michael Schuenke, red. wyd. pol. Janusz Moryś - Atlas anatomii Gilroy. Tom 1 - 2 – MedPharm Polska, 2018.

5. Sokołowska-Pituchowa Janina – Anatomia człowieka. PZWL. Rok wydania: 2011, dodruk 2020.

6. Bochenek A., Reicher M. - Anatomia człowiek. Tom I-V. PZWL, 2014, wyd. VI.

Uzupełniająca

1. Aleksandrowicz R., Ciszek B., Krasucki K. - Anatomia człowieka - Repetytorium. PZWL, Warszawa 2014.

2. M. Schünke, E. Schulte, U. Schumacher - Atlas Anatomii Człowieka Prometeusz. Tom I-III. MedPharm Polska, 2020.

3. Yokochi C., Johannes W. Rohen, Eva Lurie Weinreb - Fotograficzny atlas anatomii człowieka. PZWL, 2018, wyd. I.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zalewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)