Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zdrowie publiczne: Zdrowie publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-D2-ZPZP-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zdrowie publiczne: Zdrowie publiczne
Jednostka: Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest

posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu podstaw

epidemiologii oraz żywności i żywienia.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich

wynosi:

− udział w wykładach: 10 godzin

− udział w seminariach: 15 godzin

− udział w konsultacjach: 1 godzina

− zaliczenie: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

26 godzin, co odpowiada 0,90 punktu ECTS.

2. Bilans nakładu pracy studenta:

− udział w wykładach: 10 godzin

− udział w seminariach: 15 godzin

− udział w konsultacjach: 1 godzina

− przygotowanie do seminariów: 2 godziny

− przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 10 + 1 = 11

godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją

przedmiotu wynosi 39 godzin, co odpowiada punktowi 1

punktowi ECTS.

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami

naukowymi

– nie dotyczy

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa

w procesie oceniania:

− przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 10+1 = 11

godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z

przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania

wynosi 13 godzin co odpowiada 0,5 punktu ECTS

5. Bilans nakładu pracy o charakterze praktycznym:

− przygotowanie do seminarium (w zakresie

praktycznym): 1 godzina

− udział w konsultacjach (w zakresie praktycznym): 1

godzina

Łączny nakład pracy studenta o charakterze

praktycznym wynosi 2 godziny, co odpowiada 0,04

punktowi ECTS

6. Bilans nakładu pracy studenta poświęcony zdobywaniu

kompetencji społecznych w zakresie seminariów oraz

ćwiczeń

Kształcenie w dziedzinie afektywnej poprzez proces

samokształcenia:

− przygotowanie do seminariów: 1 godzina

Łączny czas pracy studenta potrzebny do zdobywania

kompetencji społecznych w zakresie seminariów oraz

ćwiczeń wynosi 1 godzina, co odpowiada 0,03

punktowi ECTS

7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki

− nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe założenia i zadania zdrowia

publicznego. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania

zdrowia oraz założenia i programy promocji zdrowia w

Polsce. (K_C.W13.)

W2: Zna wzajemne relacje między żywnością, żywieniem a

zdrowiem i potrafi je wykorzystać w praktyce. (K_C.W14.)

W3: opisuje wpływ stylu życia na zdrowie (K_C.W7.)

W4: przedstawia sposoby identyfikacji czynników ryzyka

rozwoju chorób oraz działań profilaktycznych

(K_C.W10.)

W5: przedstawia zasady interpretowania częstości

występowania chorób i niepełnosprawności oraz zasady

oceny epidemiologicznej chorób cywilizacyjnych

(K_C.W13.)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: stosuje metody epidemiologiczne w rozwiązywaniu

wieloczynnikowej etiologii zjawisk zdrowotnych,

problemów prawdopodobieństwa i zmienności

mierzonych cech zdrowotnych (K_C.U3.)

U2: zbiera informacje na temat obecności czynników ryzyka

chorób zakaźnych i przewlekłych oraz planuje działania

profilaktyczne na różnych poziomach zapobiegania

chorobom (K_C.U4.)

U3: dobiera, organizuje i wykonuje badania przesiewowe w

profilaktyce chorób cywilizacyjnych (K_C.U5.)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: współpracuje i wspiera dla dobra i zdrowia pacjenta

(K_C.K3.)

Metody dydaktyczne:

Wykład:

− wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją

multimedialną

− wykład problemowy

− wykład konwersatoryjny

Seminarium:

− analiza wyników badań epidemiologicznych

− metoda klasyczna problemowa

− dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot Zdrowie Publiczne dotyczy zasad profilaktycznej

działalności służby zdrowia. Ma na celu: kształtowanie

umiejętności rozpoznawania stanu zagrożenia zdrowotnego

oraz umiejętności interpretacji wyników badań czynników

środowiskowych w celu zapobiegania szerzeniu się chorób

chorób cywilizacyjnych.

Pełny opis:

Wykłady z przedmiotu Zdrowie Publiczne mają za zadanie

zapoznać studenta z przedmiotem jako nauką o charakterze

teoretycznym i praktycznym. Mają na celu przybliżenie

podstawowych pojęć z zakresu zdrowia publicznego i

promocji zdrowia. Student zapoznaje się z podstawowymi

informacjami na temat rozprzestrzenienia chorób

niezakaźnych w Polsce oraz na świecie.

Seminaria uaktywniają postawę studenta. W ramach

seminariów analizują przyczyny najczęściej występujących

chorób i niezakaźnych, opracowują system profilaktyki

pierwszorzędowej, drugorzędowej i trzeciorzędowej w

wybranych chorobach, poznają typy badań

epidemiologicznych i ich wykorzystanie do oceny stanu

zdrowia zbiorowościy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Kulik T., Latalski M. Zdrowie Publiczne. Lublin 2002.

2.Jędrychowski W (red.). Epidemiologia w medycynie

klinicznej i zdrowiu publicznym. Wydawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

3.Sygit M.: Zdrowie publiczne. Oficyna a Wolters Kluwer

business, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Jethon Z (red.). Medycyna zapobiegawcza i

środowiskowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,

Warszawa 1997

2. Wojtczak A.: Zdrowie publiczne: wyzwania dla systemów

zdrowia XXI wieku. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,

Warszawa 2009.

3. Jarosz M (red.). Normy żywienia człowieka. Podstawy

prewencji otyłości i chorób niezakaźnych.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu Zdrowie Publiczne jest

przestrzeganie zasad ujętych w Regulaminie

Dydaktycznym Katedry Higieny, Epidemiologii i

Ergonomii.

Egzamin końcowy teoretyczny składa się z 4 pytań

otwartych. Za każdą odpowiedź student uzyskuje punkty w

skali 1-3. Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest

zdobycie 60% punktów.

Uzyskane punkty przelicza się na stopnie według

następującej skali:

Procent punktów Ocena

92-100% Bardzo dobry

84-91% Dobry plus

76-83% Dobry

68-75% Dostateczny plus

60-67% Dostateczny

0-59% Niedostateczny

Egzamin końcowy teoretyczny: ≥ 60% (W1, W2, W3,

W4,W5)

Raporty/ karty pracy: ≥ 60% (U1, U2, U3,)

Przedłużona obserwacja/Aktywność (≥ 50% lub 1-3

punkty; 3 punkty = ocena bardzo dobry) (W1, W2, W3, W4,

W5, U1, U2, U3, K1)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 4 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: Ewa Bednarska, Jacek Klawe, Małgorzata Szady-Grad, Bernadeta Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot Zdrowie Publiczne dotyczy zasad profilaktycznej

działalności służby zdrowia. Ma na celu: kształtowanie

umiejętności rozpoznawania stanu zagrożenia zdrowotnego

oraz umiejętności interpretacji wyników badań czynników

środowiskowych w celu zapobiegania szerzeniu się chorób

chorób cywilizacyjnych.

Pełny opis:

Wykłady z przedmiotu Zdrowie Publiczne mają za zadanie

zapoznać studenta z przedmiotem jako nauką o charakterze

teoretycznym i praktycznym. Mają na celu przybliżenie

podstawowych pojęć z zakresu zdrowia publicznego i

promocji zdrowia. Student zapoznaje się z podstawowymi

informacjami na temat rozprzestrzenienia chorób

niezakaźnych w Polsce oraz na świecie.

Seminaria uaktywniają postawę studenta. W ramach

seminariów analizują przyczyny najczęściej występujących

chorób i niezakaźnych, opracowują system profilaktyki

pierwszorzędowej, drugorzędowej i trzeciorzędowej w

wybranych chorobach, poznają typy badań

epidemiologicznych i ich wykorzystanie do oceny stanu

zdrowia zbiorowościy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Kulik T., Latalski M. Zdrowie Publiczne. Lublin 2002.

2.Jędrychowski W (red.). Epidemiologia w medycynie

klinicznej i zdrowiu publicznym. Wydawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

3.Sygit M.: Zdrowie publiczne. Oficyna a Wolters Kluwer

business, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Jethon Z (red.). Medycyna zapobiegawcza i

środowiskowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,

Warszawa 1997

2. Wojtczak A.: Zdrowie publiczne: wyzwania dla systemów

zdrowia XXI wieku. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,

Warszawa 2009.

3. Jarosz M (red.). Normy żywienia człowieka. Podstawy

prewencji otyłości i chorób niezakaźnych.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 4 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: Małgorzata Andrzejewska, Ewa Bednarska, Jacek Klawe, Małgorzata Szady-Grad, Wioletta Tomaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot Zdrowie Publiczne dotyczy zasad profilaktycznej działalności służby zdrowia. Ma na celu: kształtowanie umiejętności rozpoznawania stanu zagrożenia zdrowotnego oraz umiejętności interpretacji wyników badań czynników środowiskowych w celu zapobiegania szerzeniu się chorób chorób cywilizacyjnych.

Pełny opis:

Wykłady z przedmiotu Zdrowie Publiczne mają za zadanie zapoznać studenta z przedmiotem jako nauką o charakterze teoretycznym i praktycznym. Mają na celu przybliżenie podstawowych pojęć z zakresu zdrowia publicznego i promocji zdrowia. Student zapoznaje się z podstawowymi informacjami na temat rozprzestrzenienia chorób niezakaźnych w Polsce oraz na świecie.

Seminaria uaktywniają postawę studenta. W ramach seminariów analizują przyczyny najczęściej występujących chorób i niezakaźnych, opracowują system profilaktyki pierwszorzędowej, drugorzędowej i trzeciorzędowej w wybranych chorobach, poznają typy badań epidemiologicznych i ich wykorzystanie do oceny stanu zdrowia zbiorowościy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kulik T., Latalski M. Zdrowie Publiczne. Lublin 2002.

2. Jędrychowski W (red.). Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

3. Sygit M.: Zdrowie publiczne. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Jethon Z (red.). Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997

2. Wojtczak A.: Zdrowie publiczne: wyzwania dla systemów zdrowia XXI wieku. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

3. Jarosz M (red.). Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: Małgorzata Andrzejewska, Ewa Bednarska, Jacek Klawe, Małgorzata Szady-Grad, Wioletta Tomaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot Zdrowie Publiczne dotyczy zasad profilaktycznej działalności służby zdrowia. Ma na celu: kształtowanie umiejętności rozpoznawania stanu zagrożenia zdrowotnego oraz umiejętności interpretacji wyników badań czynników środowiskowych w celu zapobiegania szerzeniu się chorób chorób cywilizacyjnych.

Pełny opis:

Wykłady z przedmiotu Zdrowie Publiczne mają za zadanie zapoznać studenta z przedmiotem jako nauką o charakterze teoretycznym i praktycznym. Mają na celu przybliżenie podstawowych pojęć z zakresu zdrowia publicznego i promocji zdrowia. Student zapoznaje się z podstawowymi informacjami na temat rozprzestrzenienia chorób niezakaźnych w Polsce oraz na świecie.

Seminaria uaktywniają postawę studenta. W ramach seminariów analizują przyczyny najczęściej występujących chorób i niezakaźnych, opracowują system profilaktyki pierwszorzędowej, drugorzędowej i trzeciorzędowej w wybranych chorobach, poznają typy badań epidemiologicznych i ich wykorzystanie do oceny stanu zdrowia zbiorowościy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kulik T., Latalski M. Zdrowie Publiczne. Lublin 2002.

2. Jędrychowski W (red.). Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

3. Sygit M.: Zdrowie publiczne. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Jethon Z (red.). Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997

2. Wojtczak A.: Zdrowie publiczne: wyzwania dla systemów zdrowia XXI wieku. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

3. Jarosz M (red.). Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)