Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia wysiłku fizycznego z żywieniem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-D3-Fz-n1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0518) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z biologią i naukami pokrewnymi
Nazwa przedmiotu: Fizjologia wysiłku fizycznego z żywieniem
Jednostka: Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy fizjologii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- Udział w wykładach: 10 godzin

- Udział w ćwiczeniach : 10 godzin

- Udział w seminariach: 10 godzin

- Samokształcenie 15 godzin

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 45

godziny, co odpowiada 3 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 10 godzin

- udział w ćwiczeniach: 10 godzin

- udział w seminariach: 10 godzin


- samokształcenie 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 45 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Wykazuje znajomość anatomii i fizjologii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego, jego budowy i funkcji oraz procesów trawienia i wchłaniania (K_W01).

W2. Wyjaśnia wzajemne zależności pomiędzy układem pokarmowym a układem krążenia, oddychania, nerwowym, moczowym-płciowym i dokrewnym (K_W02).

W3. Charakteryzuje biochemiczną i funkcje fizjologiczne białek, tłuszczów, węglowodanów, witamin i hormonów oraz rolę elektrolitów i pierwiastków śladowych (K_W03).

W4. Opisuje podstawowe zagadnienia z zakresu fizjologii, biochemii ogólnej i klinicznej, chemii ogólnej i żywności, mikrobiologii ogólnej i żywności oraz parazytologii (K_W04).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Prezentowania w formie ustnej (K_U26).

U2. Przygotowuje pisemny raport w oparciu o własne działania lub dane źródłowe (K_U27).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Rozumie potrzebę stałego dokształcania się (K_K03).

K2. Bierze odpowiedzialność za działania własne

i właściwie organizować pracę własną (K_08).


Metody dydaktyczne:

WYKŁAD

• wykład informacyjny

• dyskusja dydaktyczna

ĆWICZENIA

• analiza przypadków

• prezentacje multimedialne

• dyskusja dydaktyczna

SEMINARIA

• prezentacje multimedialne

• dyskusja dydaktyczna


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie wiedzy na temat optymalnych form żywienia zależnych od zmian zachodzących w organizmie człowieka pod wpływem wysiłku fizycznego

Pełny opis:

Wykłady:

Tematykę wykładów stanowią klasyfikację fizjologiczną wysiłku fizycznego. Wpływ wysiłku fizycznego na poszczególne układy oraz metody oceny treningu w wybranych dyscyplinach sportowych.

Ćwiczenia:

Celem zajęć jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat zmian zachodzących pod wpływem wysiłku fizycznego zwłaszcza w układzie oddechowym i sercowo naczyniowym, optymalizacja programów żywieniowych w zależności od cech antropometrycznych, preferencji indywidualnych, charakteru sportu, stosowania dopingu i metod niedozwolonych w sporcie oraz procesów zmęczenia

Seminaria:

Wpływ wysiłku fizycznego na poszczególne układy oraz metody oceny treningu w wybranych dyscyplinach sportowych w formie dyskusji

Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. J. Górski-red, PZWL. Warszawa, 2008.

2. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka. A. Jaskólski, A. Jaskólska , Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wrocław, 2006.

3. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. J. Gawęcki, L. Hryniewiecki-red Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.

4. Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. S. Kozłowski, K. Nazar – red, PZWL, Warszawa, 1999.

5. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. W. Traczyk, A. Trzebski – red. PZWL, Warszawa, 2003..

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin obejmuje treści z ćwiczeń, seminariów i wykładów

- student zostaje dopuszczony do Egzaminu po wcześniejszym zaliczeniu ćwiczeń i seminariów w formie pisemnej

- Egzamin w formie testu pisemnego lub na platformie edukacyjnej Moodle W1-W4 ; U1-U2

- w przypadku nie zaliczenia przedmiotu dopuszcza się jedno zaliczenie poprawkowe

Tabela ocen:

60,0-68,0% - dst

68,1-76,0% - dst +

76,1-84,0% - db

84,1-92,0% - db +

92,1-100% - bdb.

Student otrzyma zaliczenie przedmiotu uzyskując pozytywne wyniki zaliczenia w formie pisemnej lub na platformie Moodle. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Sławomir Kujawski, Adam Piesik, Sebastian Szyper, Paweł Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie wiedzy na temat zmian zachodzących w organizmie człowieka pod wpływem wysiłku fizycznego wraz z optymalną formą żywienia.

Pełny opis:

Tematykę wykładów stanowią klasyfikację fizjologiczną wysiłku fizycznego. Wpływ wysiłku fizycznego na poszczególne układy oraz metody oceny treningu w wybranych dyscyplinach sportowych.

Celem ćwiczeń i seminariów jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat zmian zachodzących pod wpływem wysiłku fizycznego zwłaszcza w układzie oddechowym i sercowo naczyniowym, optymalizacja programów żywieniowych w zależności od charakteru sportu, stosowania dopingu i metod niedozwolonych w sporcie oraz procesów zmęczenia oraz wypoczynku.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. J. Górski-red, PZWL. Warszawa, 2008.

2.Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka. A. Jaskólski, A. Jaskólska , Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wrocław, 2006.

3.Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. J. Gawęcki, L. Hryniewiecki-red Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.

4.Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. S. Kozłowski, K. Nazar – red, PZWL, Warszawa, 1999.

5.Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. W. Traczyk, A. Trzebski – red. PZWL, Warszawa, 2003.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zalewski
Prowadzący grup: Sławomir Kujawski, Sebastian Szyper, Paweł Zalewski, Monika Zawadka-Kunikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.