Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-E1-F-s1z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Fizjologia
Jednostka: Katedra Fizjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem nauki student powinien posiadać wiedzę i umiejętności wynikające z nauczania przedmiotu biologia na poziomie podstawowym w zakresie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach dydaktycznych 30 godzin

Przygotowanie do zajęć 15 godzin

Inne (przygotowanie do egzaminu,

zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 15 godzin


Łączny nakład pracy studenta 60 godzin (2 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna prawidłowe struktury komórek, tkanek i układów organizmu ludzkiego - K_W01

W2. Zna i rozumie procesy fizjologiczne człowieka oraz mechanizmy patofizjologii chorób - K_W02

W3. Zna zasady analizy i interpretacji sygnału elektrokardiograficznego, artefaktów i metod ich eliminacji w badaniach elektrograficznych, zasad działania aparatury holterowskiej - K_W44

W4. Zna i rozumie podstawy techniczne, biofizyczne i fizjologiczne badań audiologicznych - K_W46

W5. Zna i rozumie podstawy techniczne i biofizyczne oraz techniki wykonywania badań EEG i EMG - K_W45

W6. Ma wiedzę na temat błędów w wykonywaniu badań i potrafi wskazać przyczyny błędów - K_W52


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Posiada umiejętności oceny i interpretacji badań w zakresie kompetencji personelu technicznego elektrokardiografii - K_U10

U2. Potrafi przewidzieć możliwe błędy w wykonaniu badań, jego artefakty i warianty oraz zapobiec im - K_U11

U3. Posiada umiejętności oceny i interpretacji badań w zakresie kompetencji personelu technicznego elektrokardiografii - K_U10

U4. Potrafi właściwie gospodarować czasem swoim i współpracowników - K_U16

U5. Potrafi przedstawić wybrane problemy medyczne w formie ustnej lub pisemnej, w formie adekwatnej do poziomu odbiorców - K_U19


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę I umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K01

K2. Rozpoznaje problemy, które są poza zakresem jej/jego kompetencji i wie do kogo zwrócić się o pomoc, z uwzględnieniem umiejętności współpracy w zespole - K_K02

K3. Posiada umiejętności działania w warunkach niepewności i stresu - K_K03

K4. Stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu - K_K04

K5. Rozumie potrzeby przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach naukowych związanych z reprezentowaną dziedziną wiedzy - K_K08

K6. Odpowiedzialnie planuje i wykonuje zadania zawodowe, potrafi efektywnie zarządzać czasem własnym - K_K09

K7. Efektywnie prezentuje własne opinie, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi - K_K12

K8. Dostrzega potrzebę rozwijania kompetencji sprzyjających polepszaniu własnego zdrowia oraz udzielania w tym obszarze wsparcia innym osobom - K_K14


Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, ćwiczenia praktyczne, pokazy, programy komputerowe, dyskusja.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Kurs fizjologii człowieka umożliwia studentowi poznanie podstawowych pojęć i zrozumienie procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów, jak i układów. Pozwala ponadto na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Fizjologia jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka. Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: z układu krążenia, układu oddechowego, układu wydzielania wewnętrznego i układu nerwowego. Student zapozna się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę w genezie potencjału spoczynkowego i potencjału czynnościowego. Kolejnym celem jest zapoznawanie studenta z neurobiologicznymi podstawami odruchów oraz działaniem układu kontroli ruchów. Ponadto zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu układu krążenia i układu oddechowego oraz o mechanizmach regulujących ich pracę. Zapozna się z wiedzą o fizjologii układu pokarmowego oraz mechanizmach jego czynności wydzielniczej. Zdobędzie wiedzę o mechanizmach działania układu rozrodczego u kobiet i mężczyzn.

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Podczas ćwiczeń student zostaje wdrożony do wykonywania EKG oraz pomiaru ciśnienia tętniczego. Zapozna się z ze sposobem kreślenia osi elektrycznej serca. Student pozna zasady funkcjonowania zmysłów oraz sposoby pomiarów parametrów fizjologicznych dotyczących zmysłów: słuchu (audiometria i widełki laryngologiczne), wzroku (tablice Snellena, Ishihara), równowagi (posturografia), smaku i węchu (rozpoznawanie smaków) i czucia. Student pozna metody pomiaru czynności bioelektrycznych człowieka (EEG, EOG i EMG) i ich znaczenie w diagnostyce medycznej.

Ćwiczenia laboratoryjne z fizjologii pozwalają na wypracowanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2. Ganong W.F. Fizjologia, PZWL

3. Konturek S.J. Fizjologia człowieka, Urban & Partner

Literatura uzupełniająca:

1. Traczyk W.Z. Fizjologia człowieka w zarysie, PZWL

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów cząstko-wych.

warunki zaliczenia ćwiczeń:

1. Student powinien być przygotowany na każde ćwiczenie w oparciu o program ćwi-czeń wywieszony na tablicy ogłoszeń Katedry i Zakładu Fizjologii.

warunki zaliczenia kolokwium:

1. Terminy kolokwiów są podane w rozkładzie zajęć na początku semestru.

2. Kolokwium odbywa się w formie teoretycznej:

a. kolokwium ma formę pisemną, a warunkiem jego zaliczenia jest udzielenie mi-nimum 60% poprawnych odpowiedzi,

b. kolokwium poprawkowe I odbywa się u asystenta prowadzącego ćwiczenia, a ko-lokwium poprawkowe II u Kierownika Katedry.

c. podczas kolokwium zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz środków łączności. Złamanie tego zakazu powoduje automatyczne otrzyma-nie oceny niedostatecznej z kolokwium.

Egzamin: egzamin z Fizjologii człowieka jest egzaminem teoretycznym i odbywa się w sesji zimowej:

1. warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń i wszyst-kich kolokwiów na ocenę pozytywną,

2. egzamin odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru, warunkiem zaliczenia te-stu jest udzielenie minimum 51% poprawnych odpowiedzi,

3. w przypadku niezgłoszenia się studenta na egzamin stosuje się przepisy Regulaminu Studiów,

4. podczas egzaminu zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz środków łączności. Złamanie tego zakazu powoduje automatyczne otrzymanie oceny niedostatecznej z egzaminu.

5. termin egzaminu poprawkowego jest wyznaczany w sesji poprawkowej w terminie ustalonym przez Kierownika Katedry,

6. egzaminy przedterminowe (zerowe) odbywają się za zgodą Kierownikiem Katedry po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Katedry terminu i formy egzaminu. Do egzaminu zerowego mogą przystąpić osoby ze średnią ocen kolokwialnych 4,5.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Tadeusz Pracki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Tadeusz Pracki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.