Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka audiologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-E3-Da-n1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka audiologiczna
Jednostka: Katedra Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 20 godzin w tym:

- udział w wykładach 10 godzin

- udział w ćwiczeniach 10 godzin

Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń: 5 h

- czytanie wskazanej literatury: 5 h

3. Czas wymagany do przygotowania się do egzaminu:

10 h

Ogólna liczba godzin pracy studenta wynosi: 40

co odpowiada 1 punktowi ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Wiedza:


K_W28 – Student zna elementy procesu diagnostyki audiologicznej


K_W30 – Student zna rodzaje niedosłuchu oraz metody wykorzystywane w diagnostyce niedosłuchu.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętności:


K_U26 – Student posiada umiejętność prezentowania w formie ustnej wyników własnych działań i przemyśleń


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Kompetencje:


K_K03 – Student posiada umiejętność stałego dokształcania się


K_K06 – Student przestrzega praw pacjenta, w tym prawa do informacji dotyczącej proponowanego postępowania diagnostycznego i leczniczego oraz jego możliwych następstw i ograniczeń.


Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje multimedialne, asystowanie w pracy Poradni Audiologicznej , Asystowanie w badaniach 1 poziomu referencyjnego.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Diagnostyka audiologiczna to przedmiot, który obejmuje swoim zakresem podstawowe pojęcia związane z rozpoznawaniem niedosłuchu i przedstawia metody badania narządu słuchu.

Pełny opis:

Wykład rozpoczynają zagadnienia wstępne, dotyczące fizjologii narządu słuchu oraz zagadnienia dotyczące rodzajów niedosłuchu i najczęstszych przyczyn niedosłuchu. Omówione są najczęstsze patologie powodujące niedosłuch i przedstawione są poszczególne metody badań słuchu subiektywne oraz obiektywne.

Literatura:

Audiologia kliniczna zarys – red. A. Pruszewicz, wyd. czwarte, Wyd.AM w Poznaniu 2010

Audiologia kliniczna red. M. Śliwińska- Kowalska, Mediton 2005

Otolaryngologia dziecięca. red. D. Gryczyńska, Alfa-Medica Press 2007

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne (30 pytań testowych)

Zaliczenie (ZAL) - student/ka odpowiedział(a) prawidłowo na co najmniej 20 pytań, potwierdzając tym samym znajomość najczęstszych patologii powodujących niedosłuch u dzieci, czynników ryzyka uszkodzenia słuchu u dzieci, najczęściej występujących zespołów wad wrodzonych z niedosłuchem oraz etiologię niedosłuchu w zespołach wad wrodzonych oraz niedosłuchu izolowanego, uwarunkowanego genetycznie. Ponadto uzyskany wynik potwierdza umiejętność wykorzystania przez studenta/kę wiedzy teoretycznej poszerzonej o własne wnioski w praktycznym wymiarze oraz umiejętność uzupełniania wiedzy o wskazane podczas wykładów materiały.

Niezaliczenie (NZAL) - student/ka odpowiedział(a) prawidłowo na mniej niż 20 pytań, potwierdzając tym samym brak znajomości najczęstszych patologii powodujących niedosłuch u dzieci, czynników ryzyka uszkodzenia słuchu u dzieci, najczęściej występujących zespołów wad wrodzonych z niedosłuchem oraz etiologię niedosłuchu w zespołach wad wrodzonych oraz niedosłuchu izolowanego, uwarunkowanego genetycznie. Ponadto uzyskany wynik potwierdza brak umiejętności wykorzystania przez studenta/kę wiedzy teoretycznej poszerzonej o własne wnioski w praktycznym wymiarze oraz brak umiejętności uzupełniania wiedzy o wskazane podczas wykładów materiały.

Praktyki zawodowe:

Dla przedmiotu nie są przewidziane praktyki

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sinkiewicz
Prowadzący grup: Hanna Mackiewicz-Nartowicz, Anna Sinkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sinkiewicz
Prowadzący grup: Hanna Mackiewicz-Nartowicz, Anna Sinkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Burduk
Prowadzący grup: Tomasz Kornatowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Burduk
Prowadzący grup: Tomasz Kornatowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.