Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-E3-SD-1-s1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0910) Ochrona zdrowia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Katedra Nauk Społecznych i Medycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu badań naukowych w elektroradiologii.

Całkowity nakład pracy studenta:

SEMINARIUM: 30


SAMOKSZTAŁCENIE:

90

Efekty uczenia się - wiedza:

D.W39: Zna i rozumie metody i techniki prowadzenia badań naukowych.

D.W40: Zna i rozumie zasady etyki w prowadzeniu badań naukowych i podstawowe

regulacje prawne z zakresu prawa autorskiego i prawa ochrony własności

intelektualnej.

D.U31: Potrafi krytycznie analizować publikowane wyniki badań naukowych.

D.U32: Potrafi przeprowadzać badanie jakościowe posługując się narzędziami

badawczymi.

D.K5: Jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności

z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

D.K7: Jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania deficytów

i potrzeb edukacyjnych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

D.W39: Zna i rozumie metody i techniki prowadzenia badań naukowych.

D.W40: Zna i rozumie zasady etyki w prowadzeniu badań naukowych i podstawowe

regulacje prawne z zakresu prawa autorskiego i prawa ochrony własności

intelektualnej.

D.U31: Potrafi krytycznie analizować publikowane wyniki badań naukowych.

D.U32: Potrafi przeprowadzać badanie jakościowe posługując się narzędziami

badawczymi.

D.K5: Jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności

z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

D.K7: Jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania deficytów

i potrzeb edukacyjnych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

D.W39: Zna i rozumie metody i techniki prowadzenia badań naukowych.

D.W40: Zna i rozumie zasady etyki w prowadzeniu badań naukowych i podstawowe

regulacje prawne z zakresu prawa autorskiego i prawa ochrony własności

intelektualnej.

D.U31: Potrafi krytycznie analizować publikowane wyniki badań naukowych.

D.U32: Potrafi przeprowadzać badanie jakościowe posługując się narzędziami

badawczymi.

D.K5: Jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności

z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

D.K7: Jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania deficytów

i potrzeb edukacyjnych.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, objaśnienie, analiza przypadku, burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna
- stolików eksperckich

Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej w oparciu o przestudiowaną teorię w obrębie właściwej specjalności, znajomość metod i technik badań

oraz zasad edytorskich obowiązujących w pracach dyplomowych.

Pełny opis:

Przedstawienie harmonogramu pisania pracy licencjackiej oraz zasad konsultacji

z promotorem (1 godz.).

ĆWICZENIE 2: Zasady przeprowadzenia postępowania badawczego w badaniach jakościowych –

studium przypadku (2 godz.).

ĆWICZENIE 3: Omówienie struktury pracy dyplomowej na przykładzie modelu opieki

pielęgniarskiej (2 godz.).

ĆWICZENIE 4: Omówienie struktury pracy dyplomowej na przykładzie projektu edukacji

zdrowotnej (2 godz.).

ĆWICZENIE 5: Omówienie zasad redagowania pracy dyplomowej (ustawienie dokumentu,

wskazówki edytorskie, tabele, ryciny, fotografie) (1 godz.).

ĆWICZENIE 6: Ustalenie formy tematu pracy dyplomowej i opracowanie przez studenta planu

pracy dyplomowej – autokorekta, korekta koleżeńska i korekta promotora

(2 godz.).

ĆWICZENIE 7: Wykorzystanie systemu klasyfikacji ICNP Dorothea do opracowania opisu

przypadku. (5godz.)

CWICZENIE 8: Opracowanie i dyskusja z promotorem nad poszczególnymi rozdziałami pracy

dyplomowej (20 godz.).

ĆWICZENIE 9: Prezentacja pracy dyplomowej – autokorekta, korekta koleżeńska i korekta

promotora (10 godz.).

ĆWICZENIE 10: Przygotowanie do egzaminu dyplomowego teoretycznego (7 godz.).

ĆWICZENIE 11: Przygotowanie do egzaminu dyplomowego praktycznego w Centrum Symulacji

Medycznej (8 godz.).

PWS –

SAMOKSZTAŁCENIE:

Pisanie pracy dyplomowej; przygotowanie prezentacji pracy dyplomowej;

opracowywanie zagadnień do egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego

stopnia sprawdzających efekty kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności

w naukach w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej i opieki specjalistycznej.

Literatura:

Jura J., Roszczypała J.: Metodyka przygotowania prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich. WSE, Warszawa, 2000.

Metody i kryteria oceniania:

W ZAKRESIE WIEDZY: Sprawdzian ustny, prezentacja ustna, prezentacja multimedialna.

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI: Ocena umiejętności pielęgniarskich w Centrum Symulacji Medycznej –

przygotowanie do egzaminu dyplomowego praktycznego.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI

SPOŁECZNYCH:

Ocena aktywności na zajęciach, obserwacja zachowania wobec kolegów, ocena

pracy w grupie.

SPRAWDZIANY

KSZTAŁTUJĄCE:

Ocena konspektu pracy dyplomowej oraz poszczególnych rozdziałów pracy

dyplomowej.

SPRAWDZIANY

PODSUMOWUJĄCE

(I i II termin)

Ocena ostatecznej wersji pracy dyplomowej przez promotora.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Oliwia McFarlane
Prowadzący grup: Oliwia McFarlane
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy licencjackiej.

Pełny opis:

W wyniku realizacji programu student zapoznaje się z metodologią pisania pracy dyplomowej. Ustali i sprecyzuje temat pracy licencjackiej, zbierze i zapoznana się z literaturą przedmiotu oraz ustali bazę źródłową. Zaplanuje i opracuje strukturę pacy dyplomowej oraz narzędzia badawczego. Efektem prowadzonych zajęć jest napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Cele: Wspieranie wszechstronnego rozwoju intelektualnego.

Kształcenie umiejętności w zakresie wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i użytkowania informacji dotyczących wybranej problematyki, związanej zarówno z tematyką seminarium, jak i wybranym przez studenta tematem pracy licencjackiej.

Kształcenie umiejętności w zakresie analizy i interpretacji różnego rodzaju tekstów, związanych z zarówno z tematyką seminarium, jak i wybranym przez studenta tematem pracy licencjackiej.

Przekazanie wiedzy i kształcenie umiejętności niezbędnych do przygotowania pracy licencjackiej.

Literatura:

Jura J., Roszczypała J.: Metodyka przygotowania prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich. WSE, Warszawa, 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)