Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-F1-DFiPR-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0915) Terapia i rehabilitacja
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji
Jednostka: Katedra Rehabilitacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji powinien posiadać wiedzę z zakresu: anatomii funkcjonalnej (budowy i zasady działania narządu ruchu człowieka), anatomii palpacyjnej, anatomii i fizjologii układu nerwowego, znajomości podstawowych jednostek chorobowych narządu ruchu (etiologia, przeciwwskazania, sposoby leczenia).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 10 godzin

- udział w ćwiczeniach: 50 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim: 2 godziny

- przeprowadzenie egzaminu: 1 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 63 godziny, co odpowiada 2,1 pkt. ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 10 godzin

- udział w ćwiczeniach: 50 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń: 15 godzin

- czytanie wskazanej literatury: 5 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim: 2 godzina

- przygotowanie do egzaminu + egzamin: 7 + 1 = 8 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 90 godzin, co odpowiada 3 pkt. ECTS


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do egzaminu + egzamin: 7 + 1 = 8 godzin, co odpowiada 0,3 pkt. ECTS


4. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 50 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 50 godzin, co odpowiada 1,7 pkt. ECTS


Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczyEfekty uczenia się - wiedza:

W1: opisuje narzędzia diagnostyczne i metody oceny pacjenta dla potrzeb fizjoterapii K_W07

W2: wyjaśnia mechanizm działania czynników fizykalnych na organizm człowieka K_W10

W3: opisuje patogenezę i objawy kliniczne podstawowych jednostek chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie metod fizjoterapeutycznych K_W06

W4: wymienia wskazania, przeciwwskazania i skutki uboczne zabiegów fizjoterapeutycznych K_W09Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: przeprowadza badania funkcjonalne i aparaturowe niezbędne dla doboru środków fizjoterapii K_U10

U2: wykonuje zabiegi fizykalne wykorzystując wiedzę z zakresu budowy anatomicznej oraz funkcjonowania poszczególnych układów i narządów organizmu człowieka K_U11

U3: wykonuje zabiegi fizykalne wykorzystując znajomość patogenezy i objawów klinicznych określonych jednostek chorobowych K_U12

U4: interpretuje wskazania, przeciwwskazania oraz skutki uboczne stosowanego postępowania fizjoterapeutycznego K_U13Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: okazuje szacunek dla pacjentów i dba o ich dobro K_K02

K2: wie, kiedy zwrócić się o pomoc do ekspertów, będąc świadomy własnych ograniczeń K_K01

K3: okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywanym zawodem i właściwie pojętą solidarność zawodową

K_K03


Metody dydaktyczne:

WYKŁADY:

- wykład informacyjny

- dyskusja dydaktyczna


ĆWICZENIA:

- metoda przypadków

- burza mózgów

- zajęcia praktyczne

- metoda waloryzacyjna (eksponująca wartości, postawy)


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- studium przypadku

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie i nauczenie studentów aktualnych metod badania i oceny narządu ruchu człowieka. Metody te niezbędne są do postawienia diagnozy czynnościowej, bez której przygotowanie właściwego programu postępowania fizjoterapeutycznego nie jest możliwe. Przedmiot podzielony jest na jednostki tematyczne ściśle związane z poszczególnymi części lub rejonami ciała. Wyrabia umiejętność doboru odpowiednich testów diagnostycznych w przypadku określonych objawów oraz środków i technik potrzebnych do przeprowadzenia skutecznej terapii w różnych stadiach choroby lub zdrowienia.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów oraz ćwiczeń.

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu powinien posiadać wiedzę z zakresu: anatomii funkcjonalnej człowieka, anatomii palpacyjnej, anatomii i fizjologii układu nerwowego oraz znajomość podstawowych jednostek chorobowych narządu ruchu (etiologia, przeciwwskazania, sposoby leczenia).

Cel wykładów polega na przedstawieniu i omówieniu zagadnień odnoszących się do badań diagnostycznych, w szczególności tych odnoszących się do badania i oceny narządu ruchu człowieka. Postawienie właściwej diagnozy czynnościowej niezbędne jest w przygotowaniu właściwego dalszego postępowania fizjoterapeutycznego. Dodatkowy cel wykładów polega na omówieniu zagadnień odnoszących się do technik diagnostycznych wybranych schorzeń (jednostek chorobowych) u pacjentów ortopedycznych, neurologicznych, kardiologicznych i innych. Wykłady porządkują szczegółową wiedzę z zakresu diagnostyki funkcjonalnej poszczególnych części lub rejonów ciała. Umożliwiają dobór celowanych i/lub różnicujących testów diagnostycznych. Omawiają potrzeby i zasady przeprowadzania testów skriningowych dla celów profilaktyki. Studenci zostają zapoznani z nowoczesną aparaturą medyczną stosowaną w fizjoterapii dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej. Tematyka wykładów obejmuje także zagadnienia dotyczące zasad etycznych w relacji terapeuta-pacjent/rodzina pacjenta, terapeuta-zespół terapeutyczny.

Ćwiczenia mają na celu wypracowanie umiejętności poprawnego przeprowadzenia badania podmiotowego i przedmiotowego (złożonego z testów czynnych, biernych i oporowych), dla potrzeb formułowania określonych wniosków odnoszących się do istniejących objawów. W trakcie ćwiczeń student uczy się poprawnego wykonywania wybranych technik diagnostycznych i terapeutycznych. Nabiera umiejętności właściwego sposobu komunikowania się z pacjentem, polegającej na formułowaniu prostych i zrozumiałych poleceń potrzebnych do sprawnego przeprowadzenia badania. Otrzymuje informacje i praktyczne umiejętności dotyczące poprawnego stosowania i interpretacji diagnostycznych testów różnicujących i prostych testów skriningowych niewymagających skomplikowanego zaplecza diagnostycznego. Zdobywa umiejętność wykorzystania danych diagnostycznych do celów tworzenia odpowiedniego dla pacjenta modelu postępowania oraz przygotowanie do umiejętnego doboru technik terapeutycznych w proponowanym leczeniu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Badanie i ocena narządu ruchu, Petty Nicola J. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010.

2. Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni, Buckup Klaus. PZWL, Warszawa 2004.

3. Neurodynamika kliniczna. Nowa metoda leczenia zaburzeń układu ruchu, Shacklock Michael. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Badania czynnościowe narządu ruchu w fizjoterapii, Skolimowski Tadeusz (red.). AWF, Wrocław 2009.

2. Kręgosłup w stresie. Jak usunąć ból i jego przyczyny, Rakowski Andrzej. GWP, Gdańsk 2007.

3. Kinezyterapia. Tom 1: Zarys podstaw teoretycznych i diagnostyka kinezyterapii, Zembaty Andrzej (red.). Kasper, Kraków 2002.

4. Kinezyterapia. Tom 2: Ćwiczenia kinezyterapii i metody kinezyterapeutyczne, Zembaty Andrzej (red.). Kasper, Kraków 2003.

5. Anatomia funkcjonalna w zakresie studiów wychowania fizycznego, Marecki Bogusław. AWF, Poznań 2000.

6. Diagnostyka w kinezyterapii i masażu, Walaszek Robert, Kasperczyk Tadeusz, Magiera Leszek. Biosport, Kraków 2007.

7. Badanie neurologiczne – to proste!, Fuller Geraint. PZWL, Warszawa 1999.

8. Atlas anatomii palpacyjnej. Badanie manualne powłok. Tom 1: Szyja, tułów i kończyna górna, Tixa Serge. PZWL, Warszawa 2003.

9. Atlas anatomii palpacyjnej. Badanie manualne powłok. Tom 2: Kończyna dolna, Tixa Serge. PZWL, Warszawa 2003.

Metody i kryteria oceniania:

• Egzamin pisemny (min. 60% punktów).

• Zaliczenie praktyczno-teoretyczne (min. 60% punktów).

• Konspekty (zal/nzal).

• Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia praktyczno-teoretycznego ćwiczeń.

• Student otrzyma zaliczenie przedmiotu uzyskując pozytywny wynik z zaliczenia praktyczno-teoretycznego ćwiczeń (min. 30 pkt.) oraz egzaminu pisemnego (min. 30 pkt.) oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych - z wszystkich ocenianych kryteriów. Ocena końcowa stanowi sumę punktów uzyskanych z poszczególnych ocenianych kryteriów.

- Egzamin pisemny:

W1, W2, W3, W4, U4, K2

- Zaliczenie praktyczno-teoretyczne:

W2, W4, U1, U2, U3, K1, K3

- Konspekty:

W1, W2, W3, U4, K2

- Przedłużona obserwacja:

U1, U2, U3, U4, K1, K2, K3

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hagner
Prowadzący grup: Krystyna Nowacka, Piotr Porzych, Dorota Ratuszek-Sadowska, Ewa Trela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hagner
Prowadzący grup: Anna Lewandowska, Krystyna Nowacka, Piotr Porzych, Dorota Ratuszek-Sadowska, Ewa Trela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hagner
Prowadzący grup: Anna Lewandowska, Krystyna Nowacka, Piotr Porzych, Ewa Trela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.