Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-F1-DFiPR-N2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0915) Terapia i rehabilitacja
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji
Jednostka: Katedra Rehabilitacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii powinien posiadać wiedzę z zakresu: anatomii funkcjonalnej, anatomii palpacyjnej, anatomii i fizjologii układu nerwowego, budowy i zasady działania narządu ruchu człowieka, znajomości podstawowych jednostek chorobowych narządu ruchu (etiologia, przeciwwskazania i sposoby leczenia)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 10 godzin

- udział w ćwiczeniach: 20 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim: 2 godziny

- przeprowadzenie egzaminu: 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 34 godziny, co odpowiada 1,1 pkt. ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 10 godzin

- udział w ćwiczeniach: 20 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń: 10 godzin

- czytanie wskazanej literatury: 8 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim: 2 godzina

- przygotowanie do egzaminu + egzamin: 8 + 2 = 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 60 godzin, co odpowiada 2 pkt. ECTS


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do egzaminu + egzamin: 8 + 2 = 10 godzin, co odpowiada 0,3 pkt. ECTS


4. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 20 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 20 godzin, co odpowiada 0,7 pkt. ECTS


Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczyEfekty uczenia się - wiedza:

W1: opisuje narzędzia diagnostyczne i metody oceny pacjenta dla potrzeb fizjoterapii K_W15

W2: wyjaśnia mechanizmy powstawania, modulacji i percepcji bólu K_W03

W3: opisuje zasady i techniki mobilizacji stawów obwodowych i kręgosłupa K_W22

W4: formułuje opinie dotyczące efektów usprawniania pacjenta na podstawie przeglądu i krytycznej oceny informacji z najnowszego piśmiennictwa polskiego i obcojęzycznego K_W28


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: przeprowadza badania funkcjonalne narządu ruchu, narządów wewnętrznych oraz badania wydolnościowe niezbędne dla doboru środków fizjoterapii K_U03

U2: dobiera odpowiednie badania diagnostyczne i funkcjonalne dla potrzeb tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu fizjoterapii K_U02

U3: analizuje patogenezę, objawy kliniczne i przebieg określonych schorzeń w aspekcie doboru odpowiednich środków fizjoterapii K_U15

U4: wdraża postępowanie fizjoterapeutyczne wykorzystując wiedzę z anatomii i fizjologii K_U12


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01

K2: okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty K_K04

K3: postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodu K_K05

K4: demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną K_K12


Metody dydaktyczne:

WYKŁADY:

- wykład informacyjny

- dyskusja dydaktyczna


ĆWICZENIA:

- metoda przypadków

- burza mózgów

- zajęcia praktyczne

- metoda waloryzacyjna (eksponująca wartości, postawy)


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- studium przypadku

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z badaniami diagnostycznymi i funkcjonalnymi jako podstawą tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu rehabilitacji. Uporządkowanie ogólnej i szczegółowej wiedzy odnoszącej się przede wszystkim do diagnozowania, czyli badania i oceny czynnościowej narządu ruchu, jak również omówienie i pokaz wybranych metod diagnostycznych odnoszących się do schorzeń innych narządów (wybranych jednostek chorobowych). Umiejętność doboru odpowiednich środków oraz nauka wybranych technik potrzebnych do przeprowadzenia skutecznej terapii w różnych stadiach choroby lub zdrowienia.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów oraz ćwiczeń.

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu posiada wiedzę z zakresu: anatomii funkcjonalnej, anatomii palpacyjnej, anatomii i fizjologii układu nerwowego, budowy i zasady działania narządu ruchu człowieka, znajomości podstawowych jednostek chorobowych narządu ruchu (etiologia, przeciwwskazania i sposoby leczenia).

Wykłady mają za zadanie omówienie zagadnień odnoszących się do badań diagnostycznych i funkcjonalnych pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu w celu zrozumienia zasad wykrywania zmian patologicznych, omówienie zagadnień dotyczących wybranych schorzeń (jednostek chorobowych) oraz wykorzystywanych technik diagnostycznych u pacjentów ortopedycznych, neurologicznych, kardiologicznych i innych oraz wyjaśnienie zasad programowania właściwych zabiegów fizjoterapeutycznych. W trakcie wykładów uporządkowana zostanie szczegółowa wiedza z zakresu diagnostyki funkcjonalnej poszczególnych części lub rejonów ciała wg klasyfikacji ICF, umożliwiająca dobór celowanych i/lub różnicujących testów diagnostycznych. Zostaną omówione potrzeby i zasady przeprowadzania testów skriningowych dla celów profilaktyki. Studenci zostaną zapoznani z nowoczesną aparaturą medyczną stosowaną w fizjoterapii dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej. Tematyka wykładów obejmuje także zagadnienia dotyczące zasad etycznych w relacji terapeuta-pacjent/rodzina pacjenta, terapeuta-zespół terapeutyczny.

Ćwiczenia mają przede wszystkim na celu wypracowanie umiejętności poprawnego rozpoznawania objawów, właściwej ich interpretacji, celem zastosowania odpowiednich metod diagnostycznych oraz naukę poprawnego przeprowadzania fizykalnego badania diagnostycznego, dla potrzeb sformułowania określonych wniosków odnoszących się do istniejących objawów. W trakcie ćwiczeń student nauczy się poprawnego wykonywania wybranych technik manualnych zarówno diagnostycznych jak i terapeutycznych, nabędzie umiejętności odpowiedniego sposobu komunikowania się z pacjentem, polegającej na formułowaniu prostych i zrozumiałych poleceń potrzebnych do sprawnego przeprowadzenia badania, a także umiejętność analizy danych otrzymanych w początkowej fazie badania dla potrzeb stosowania dalszej diagnostyki, w celu otrzymania danych szczegółowych. Student otrzyma informacje dotyczące poprawnego stosowania i poprawnej interpretacji diagnostycznych testów różnicujących, fachowego przeprowadzania prostych testów skriningowych nie wymagających skomplikowanego zaplecza diagnostycznego. Zdobyta zostanie także umiejętność wykorzystania danych diagnostycznych do celów tworzenia odpowiedniego dla pacjenta modelu postępowania, oraz przygotowanie do umiejętnego doboru technik terapeutycznych w proponowanym leczeniu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni, Buckup Klaus. PZWL, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

1. Badanie i ocena narządu ruchu, Petty Nicola J. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010

2. Badania czynnościowe narządu ruchu w fizjoterapii, Skolimowski Tadeusz (red.). AWF, Wrocław 2009

3. Neurodynamika kliniczna. Nowa metoda leczenia zaburzeń układu ruchu, Shacklock Michael. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2008.

4. Kręgosłup w stresie. Jak usunąć ból i jego przyczyny, Rakowski Andrzej. GWP, Gdańsk 2007

5. Kinezyterapia. Tom 1: Zarys podstaw teoretycznych i diagnostyka kinezyterapii, Zembaty Andrzej (red.). Kasper, Kraków 2002

6. Kinezyterapia. Tom 2: Ćwiczenia kinezyterapii i metody kinezyterapeutyczne, Zembaty Andrzej (red.). Kasper, Kraków 2003

7. Anatomia funkcjonalna w zakresie studiów wychowania fizycznego, Marecki Bogusław. AWF, Poznań 2000.

8. Diagnostyka w kinezyterapii i masażu, Walaszek Robert, Kasperczyk Tadeusz, Magiera Leszek. Biosport, Kraków 2007

9. Badanie neurologiczne – to proste!, Fuller Geraint. PZWL, Warszawa 1999

10. Atlas anatomii palpacyjnej. Badanie manualne powłok. Tom 1: Szyja, tułów i kończyna górna, Tixa Serge. PZWL, Warszawa 2003

11. Atlas anatomii palpacyjnej. Badanie manualne powłok. Tom 2: Kończyna dolna, Tixa Serge. PZWL, Warszawa 2003

Metody i kryteria oceniania:

• Egzamin pisemny (min. 60% punktów)

• Egzamin praktyczny (min. 60% punktów)

• Konspekty (zal/nzal)

• Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń

• Student otrzyma zaliczenie przedmiotu uzyskując pozytywny wynik z egzaminu praktycznego (min. 30 pkt.) oraz egzaminu pisemnego (min. 30 pkt.) oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych - z wszystkich ocenianych kryteriów. Ocena końcowa stanowi sumę punktów uzyskanych z poszczególnych ocenianych kryteriów.

- Egzamin pisemny:

W2, W3, W4, U3, K1, K2, K3

- Egzamin praktyczny:

W1, W2, W3, U1, U2, U4, K2, K3, K4

- Konspekty:

W1, W4, U2, U3, U4, K1

- Przedłużona obserwacja:

U2, U3, U4, K1, K2, K3, K4

0-59 pkt. - 2.0 (niedostateczna)

60-64 pkt. - 3.0 (dostateczna)

65-69 pkt. - 3.5 (dostateczna plus)

70-74 pkt. - 4.0 (dobra)

75-79 pkt. - 4.5 (dobra plus)

80-85 pkt. - 5.0 (bardzo dobra)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hagner
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hagner
Prowadzący grup: Krystyna Nowacka, Piotr Porzych, Ewa Trela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.