Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-F1-FIZ-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0519) Nauki biologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia
Jednostka: Katedra Fizjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Fizjologia powinien posiadać wiedzę z zakresu biologii w odniesieniu do ośrodkowego układu nerwowego, układu krążenia, oddechowego oraz wydzielania wewnętrznego (zakres szkoły średniej), jak również z chemii i fizyki na poziomie podstawowym.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

-udział w wykładach: 30 godzin

-udział w ćwiczeniach: 20 godzin

-konsultacje: 3 godziny

-przeprowadzenie zaliczenia: 5 godzin

-przeprowadzenie egzaminu teoretycznego: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 59 godzin, co odpowiada 2,36 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 godzin

- udział w ćwiczeniach: 20 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 20 godzin

-napisanie sprawozdań z ćwiczeń: 3 godziny

-konsultacje: 3 godziny

-przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 20+3+5= 28 godzin

-przygotowanie do egzaminu i egzaminu: 20+1=21 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 125 godzin, co odpowiada 5 punktom ECTS


3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania :

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 20 godzin

-konsultacje: 3 godziny

-przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 20+3+5=28 godzin

-przygotowanie do egzaminu i egzamin: 20+1=21 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 72 godziny, co odpowiada 2,88 punktu ECTS


4. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 20 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 20 godzin, co odpowiada 0,8 punktu ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

W1:określa budowę ciała ludzkiego w ujęciu czynnościowym (K_W06)

W2:rozumie neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych oraz procesów elektrofizjologicznych (K_W06)

W3:charakteryzuje zmiany czynnościowe w obrębie układu nerwowego związane z przekazywaniem informacji (K_W03, K_W06)

W4:opisuje fizjologiczne mechanizmy związane z funkcjonowaniem układu kontroli ruchu oraz przebieg i znaczenie odruchów rdzeniowych (K_W03)

W5:opisuje fizjologiczne mechanizmy funkcjonowania układu krążenia i oddechowego (K_W06)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1:potrafi zbadać podstawowe odruchy rdzeniowe (K_U03)

U2:potrafi zastosować technikę spirometryczną w ocenie zmian czynnościowych układu oddechowego (K_U03)

U3:potrafi zastosować metody określające zmiany czynnościowe w układzie krążenia wynikające ze zmiany pozycji ciała oraz wysiłku fizycznego (K_U03)

U4:potrafi korzystać z polskiego i obcojęzycznego piśmiennictwa

zawodowego (K_U46)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1:Rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się ( K_K01)

K2:korzysta z możliwości konsultacji z wykładowcami (K_K03)

K3:potrafi pracować w zespole i organizować jego pracę (K_K06, K_K07)

K4:przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (K_K10)


Metody dydaktyczne:

Wykłady: metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia: metody dydaktyczne poszukujące – obserwacji, ćwiczeniowa metoda klasyczna problemowa, dyskusji okrągłego stołu, pokazuSkrócony opis:

Kurs Fizjologii umożliwia Studentowi poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć i reguł fizjologicznych. Ponad to, dokładne omówienie fizjologicznych procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów jak i układów, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, krążenia oraz oddechowego.

Pełny opis:

Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii układu krążenia, układu oddechowego, układu wydzielania wewnętrznego i układu nerwowego. W pierwszej części wykładów Student zapozna się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę we genezie potencjału spoczynkowego i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego. Następnie Student zapozna się z neurobiologicznymi podstawami odruchów oraz kontroli ruchów. W kolejnej części wykładów Studenta pozna funkcje i mechanizmy regulujące pracę układu krążenia i oddechowego.

W ramach ćwiczeń Student zapozna się ze znaczeniem odpowiedniego składu płynu zewnątrzkomórkowego w powstawaniu i przekazywaniu informacji w układzie nerwowym oraz działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej. Następnie Student pozna mechanizm skurczu mięśni szkieletowych, mechanizmy regulujące siłę skurczu tych mięśni oraz wpływ długości mięśnia na siłę skurczu. Ponadto, zdobędzie wiedzę o rodzajach skurczu mięśni szkieletowych. W czasie kolejnych ćwiczeń Student dowie się o zmianach czynnościowych zachodzących w układzie krążenia w wyniku zmiany pozycji ciała orz wysiłku fizycznego. Celem ostatnich ćwiczeń jest zapoznanie się z wpływem czynników środowiskowych na funkcjonowanie układu oddechowego oraz znaczenie badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowanie układu oddechowego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

2. Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007.

3. Traczyk W, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

4. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach, ćwiczeniach, zaliczenie wszystkich śródsemestralnych kolokwiów, wejściówek i raportów/kart pracy, jak i oraz otrzymanie pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych.

Ćwiczenia: kryterium oceniania: zaliczenie kolejnych bloków tematycznych w formie kolokwium opisowego. Próg zaliczeniowy wynosi 61%. W przypadku kolokwiów i wejściówek uzyskane punkty przelicza się na stopnie według następującej skali:

ocena procent punktów

bardzo dobry 93 – 100%

dobry plus 85 – 92%

dobry 77 – 84%

dostateczny plus 69 – 76%

dostateczny 60 – 68%

niedostateczny 0 – 59%

Kolokwium pisemne (0-10 pkt; ≥60 %): W1-W3, W5, U5, K1

Wejściówka pisemna (0-5 pkt. ≥ 60%): W1-W3, W5, U5, K1

Raport/karta pracy (0-15 punktów; ≥60 %): W1-W3, W5, U1-U5, K1-K4

Przedłużona obserwacja: (0 – 10 punktów; próg zaliczeniowy 50 %): K1 – K4

Wykłady: Student otrzymuje zaliczenie wykładów na podstawie oceny z egzaminu z fizjologii (ocena 3,0 i wyższa).

Egzamin końcowy teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 60 pytań z wiedzy zdobytej na wykładach i laboratoriach.. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje 1 punkt. Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest zdobycie z egzaminu 31 (51%) punktów.

Ocena końcowa z egzaminu wynika z poniższej tabeli:

ocena procent punktów

bardzo dobry 91 – 100%

dobry plus 81 – 90%

dobry 71 – 80%

dostateczny plus 61 – 70%

dostateczny 51 – 60%

niedostateczny 0 – 50%

Egzamin końcowy teoretyczny (0-60 pkt. ≥ 51%): W1 – W5, U5, K1

Kolokwium pisemne (0-10 pkt. ≥ 60%): W1-W3, W5, U5, K1

Wejściówka pisemna (0-5 pkt. ≥ 60%): W1-W3, W5, U5, K1

Raporty/ karty pracy (0-15 pkt. ≥ 60%): W1-W3, W5, U1-U5, K1-K4

Przedłużona obserwacja (0-10 pkt.; ≥ 50%): K1-K4

Student otrzyma zaliczenie przedmiotu po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych.

Ocena końcowa stanowi sumę punktów uzyskanych z oceny z egzaminu oraz kompetencji społecznych.

Pozostałe informacje związane z egzaminem oraz zaliczeniem ćwiczeń są zawarte są w regulaminie dydaktycznym.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny, Małgorzata Nadolska, Daria Pracka, Tadeusz Pracki, Dariusz Soszyński, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Kurs Fizjologii umożliwia Studentowi poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć i reguł fizjologicznych. Ponad to, dokładne omówienie fizjologicznych procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów jak i układów, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, krążenia oraz oddechowego.

Pełny opis:

Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii układu krążenia, układu oddechowego, układu wydzielania wewnętrznego i układu nerwowego. W pierwszej części wykładów Student zapozna się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę we genezie potencjału spoczynkowego i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego. Następnie Student zapozna się z neurobiologicznymi podstawami odruchów oraz kontroli ruchów. W kolejnej części wykładów Studenta pozna funkcje i mechanizmy regulujące pracę układu krążenia i oddechowego.

W ramach ćwiczeń Student zapozna się ze znaczeniem odpowiedniego składu płynu zewnątrzkomórkowego w powstawaniu i przekazywaniu informacji w układzie nerwowym oraz działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej. Następnie Student pozna mechanizm skurczu mięśni szkieletowych, mechanizmy regulujące siłę skurczu tych mięśni oraz wpływ długości mięśnia na siłę skurczu. Ponadto, zdobędzie wiedzę o rodzajach skurczu mięśni szkieletowych. W czasie kolejnych ćwiczeń Student dowie się o zmianach czynnościowych zachodzących w układzie krążenia w wyniku zmiany pozycji ciała orz wysiłku fizycznego. Celem ostatnich ćwiczeń jest zapoznanie się z wpływem czynników środowiskowych na funkcjonowanie układu oddechowego oraz znaczenie badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowanie układu oddechowego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

2. Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007.

3. Traczyk W, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

4. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.