Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medycyna fizykalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-F1-MF-2L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0915) Terapia i rehabilitacja
Nazwa przedmiotu: Medycyna fizykalna
Jednostka: Katedra Fizjoterapii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Medycyna fizykalna powinien posiadać wiedzę z zakresu fizykoterapii, anatomii oraz fizjologii.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach – 10 godzin

- udział w ćwiczeniach – 50 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 2 godziny

-przeprowadzenie egzaminu – 2 godziny

- przeprowadzenie kolokwium – 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 66 godzin, co odpowiada 2,6 pkt ECTS

2. Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach – 10 godzin

- udział w ćwiczeniach – 50 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń – 5 godzin

- przygotowanie prezentacji multimedialnej – 5 godzin

- przygotowanie do kolokwiów – 5 godzin

- czytanie wskazanej literatury – 5 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 2 godziny

- przygotowanie do kolokwium + kolokwium: 6 + 2 = 8 godzin

- przygotowanie do egzaminu + egzamin: 8 + 2 = 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie prezentacji multimedialnej- 5 godzin

- przygotowanie do kolokwiów – 5 godzin

- przygotowanie do egzaminu + egzamin – 10 godzin, co odpowiada 0,8 pkt ECTS

4. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach – 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS

Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Opisuje mechanizmy działania czynników termicznych, świetlnych, elektrycznych, elektromagnetycznych, i fal dźwiękowych stosowanych w różnych jednostkach chorobowych - K_W02

W2: Wymienia wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne i zasady BHP przy stosowaniu różnych zabiegów fizykoterapeutycznych - K_W31

W3: Opisuje narzędzia diagnostyczne i metody oceny pacjenta dla potrzeb fizykoterapii - K_W15

W4: Opisuje metody i cele odnowy biologicznej – W34

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Dobiera metody, parametry i techniki zabiegów fizykoterapeutycznych do aktualnego stanu klinicznego pacjenta oraz jego osobniczej wrażliwości K_U17

U2: Tworzy program postępowania fizjoterapeutycznego wykorzystując nowoczesne technologie z zakresu fizykoterapii - K_U16

U3: Analizuje patogenezę, objawy kliniczne i przebieg określonych schorzeń w aspekcie doboru odpowiednich środków fizykoterapii - K_U15

U4: Stosuje czynniki fizykalne w procesie odnowy biologicznej w celu przyspieszenia fizjologicznych procesów wypoczynkowych – U18


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu pogłębiania wiedzy z fizykoterapii - K_K01

K2: Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób w zakresie fizykoterapii - K_K02

K3: Potrafi formułować opinie dotyczące postępowania fizykoterapeutycznego - K_K11

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- wykład informacyjny

- dyskusja dydaktyczna


Ćwiczenia:

- analiza przypadków

- prezentacje multimedialne

- dyskusja dydaktyczna


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauczenia studentów planowania postępowania fizykalnego w wybranych jednostkach chorobowych biorąc pod uwagę: patofizjologię schorzenia, okres i przebieg choroby, indywidualne predyspozycje pacjenta, wskazania i przeciwwskazania. Celem przedmiotu jest również nauczenie studentów prawidłowego kojarzenia różnych procedur fizjoterapeutycznych.

Pełny opis:

Wykład:

Tematyka wykładów dotyczy wytycznych w postępowaniu fizykalnym w wybranych jednostkach chorobowych. Celem wykładu jest także zwrócenie uwagi studentów na proces prawidłowego kojarzenia różnych procedur fizjoterapeutycznych.

Ćwiczenia:

Celem ćwiczeń jest nauczenie studentów planowania postępowania fizykalnego w zmianach zwyrodnieniowych stawów obwodowych i kręgosłupa, chorobach reumatycznych, urazach, uszkodzeniach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, ranach i odleżynach, chorobach skóry, chorobach wewnętrznych, pediatrii, i kosmetologii. Planowanie terapii opiera się na znajomości: patofizjologii schorzenia, okresu i przebiegu choroby, indywidualnych predyspozycji pacjenta, wskazań i przeciwwskazań do terapii. Celem przedmiotu jest również nauczenie studentów prawidłowego kojarzenia różnych procedur fizjoterapeutycznych. W ramach przedmiotu studenci uczą się także doboru różnych metod i narzędzi diagnostycznych obiektywizujących wyniki terapii. Analizują również wyniki badań naukowych (krajowych i zagranicznych), oceniających skuteczność procedur fizjoterapeutycznych w leczeniu różnych schorzeń.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Fizjoterapia z elementami klinicznymi: T.1-2 / Anna Straburzyńska-Lupa, Gerard Straburzyński. Warszawa: 2008

Literatura uzupełniająca:

2. Fizykoterapia. Aspekty kliniczne i biofizyczne, A. Ward, V. Robertson, J. Low, A. Reed, wyd. I polskie, red. M. Łukowicz, Wyd. Elsevier Urban & Partner, 2009

3. Podstawy kliniczne fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu, Janusz Nowotny Medipage, Warszawa 2006, wyd.1

Metody i kryteria oceniania:

- Egzamin pisemny (0 – 26pkt; >50%) W1 – W4, U1 – U4

- Przedłużona obserwacja (0-10 pkt; >50%): K1 – K3

- Przygotowanie prezentacji (0 – 6pkt; >60%): W1-W4, U1-U4, K1-K3

- Kolokwia (0 – 20 pkt; >60%): W1, W3, U3, K1, K3

Suma uzyskanych punktów

z egzaminu: Ocena:

<50% 2,0

51 – 61% 3,0

62 – 72% 3,5

73 – 83% 4,0

84 – 92% 4,5

93 – 100% 5,0

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Fisz
Prowadzący grup: Katarzyna Ciechanowska, Agnieszka Skopowska, Justyna Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Fisz
Prowadzący grup: Agnieszka Skopowska, Justyna Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Goch
Prowadzący grup: Katarzyna Ciechanowska, Agnieszka Skopowska, Justyna Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.