Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Oferta wlasna uczelni. Do wyboru: Profilaktyka chorób zawodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-F1-OWUDWPCH-SJZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oferta wlasna uczelni. Do wyboru: Profilaktyka chorób zawodowych
Jednostka: Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności z zakresu następujących przedmiotów: fizjologia.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe z udziałem nauczyciela:

– udział w wykładach – 15 godzin

15 = 0,6 ECTS

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

– czytanie literatury – 5 h = 0,2 ECTS

3. czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

– przygotowanie do zaliczenia 5 h = 0,2 ECTS

Łączny nakład pracy studenta: 25 h = 1 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Zna i rozumie:

W1: przyczyn, objawy i zasady diagnozowania najczęstszych chorób zawodowych i środowiskowych C.W03.

W2: uwarunkowania środowiskowe, behawioralne chorób zawodowych C.W15.

W3: zasady profilaktyki chorób zawodowych. C.W04.Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi:

U1: dokonać krytycznej analizy i oceny rezultatów badań, w zakresie chorób zawodowych C.U20

U2: Identyfikuje zagrożenia w środowisku miejsca pracy K_E.U.18


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Jest gotów do:

K1: dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych - K5

K2: korzystania z obiektywnych źródeł informacji – K6


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, problemowy z prezentacją multimedialną.

Dyskusja dydaktyczna.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

.Profilaktyka chorób zawodowych obejmuje tematyką przyczyny, objawy i zasady diagnozowania najczęstszych chorób zawodowych i środowiskowych.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie:

Przedstawienie podstawowych treści z zakresu chorób zawodowych ich miejsca w medycynie, wprowadzenie do zagadnień związanych z profilaktyką chorób zawodowych i związanych z pracą. Określenie sposobów kształtowania warunków pracy zgodnych z potencjałem zawodowym pracownika. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania stanu zagrożenia zdrowotnego w zakresie chorób zawodowych. Poznanie zawodowej etiologii chorób.

Literatura:

1. Marek K. Choroby Zawodowe; PZWL, 2001

2. Górska E. Ergonomia. Projektowanie, Diagnoza, Eksperymenty. Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, 2015

3. Aktualne ustawy i rozporządzenia dotyczące chorób zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z testu zaliczeniowego.

Wykład: zaliczenie pisemne w formie testu – 15 pytań testowych (0-15 punktów, > 50%): W1, W2, K2

Przedłużona obserwacja (0-1 punkt; > 50%): K1

Suma uzyskanych punktów Ocena

14-15 bdb

12-13 db+

10-11 db

8-9 dst+

7 dst

<7 ndst

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: Małgorzata Andrzejewska, Jacek Klawe, Małgorzata Szady-Grad, Wioletta Tomaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Tematem przedmiotu jest zapoznanie z chorobami zawodowymi. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania stanu zagrożenia zdrowotnego w zakresie chorób zawodowych. Poznanie zawodowej etiologii chorób. Zapoznanie z metodami profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie:

- przedstawienie podstawowych treści z zakresu chorób zawodowych ich miejsca w medycynie, wprowadzenie do zagadnień związanych z profilaktyką chorób zawodowych i związanych z pracą. Określenie sposobów kształtowania warunków pracy zgodnych z potencjałem zawodowym pracownika.

Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe/obowiązkowe:

1. K. Marek (red.) – Choroby Zawodowe; PZWL, 2001

2. W. Seńczuk (red.)- Toksykologia; PZWL, 2002

3. J.A. Induski (red.) – Higiena Pracy IMP, Łódź 1999

4. Z. Jethon, A. Grzybowski – Medycyna Zapobiegawcza i Środowiskowa, PZWL, Warszawa 2000(wyd II)

5. L. T. Dawydzik-Ochrona Zdrowia Pracujących. Wyd. Lek. PZWL. W-wa 2003.

6. Aktualne ustawy i rozporządzenia dotyczące chorób zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: Małgorzata Andrzejewska, Jacek Klawe, Małgorzata Szady-Grad
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Profilaktyka chorób zawodowych obejmuje tematyką przyczyny, objawy i zasady diagnozowania najczęstszych chorób zawodowych i środowiskowych.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie:

Przedstawienie podstawowych treści z zakresu chorób zawodowych ich miejsca w medycynie, wprowadzenie do zagadnień związanych z profilaktyką chorób zawodowych i związanych z pracą. Określenie sposobów kształtowania warunków pracy zgodnych z potencjałem zawodowym pracownika. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania stanu zagrożenia zdrowotnego w zakresie chorób zawodowych. Poznanie zawodowej etiologii chorób.

Literatura:

1. Marek K. Choroby Zawodowe; PZWL, 2001

2. Górska E. Ergonomia. Projektowanie, Diagnoza, Eksperymenty. Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, 2015

3. Aktualne ustawy i rozporządzenia dotyczące chorób zawodowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)