Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Oferta wlasna uczelni. Do wyboru: Profilaktyka chorób zawodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-F1-OWUDWPCH-SJZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oferta wlasna uczelni. Do wyboru: Profilaktyka chorób zawodowych
Jednostka: Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności z zakresu następujących przedmiotów: fizjologia.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

– udział w wykładach – 15 godzin,

– konsultacje z osobami prowadzącymi zajęcia – 2 godzin,

– przeprowadzenie zaliczenia: 1 godzina.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 18 godzin, co odpowiada 0.7 punktowi ECTS.

2. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach – 15 godzin,

– przygotowanie i uzupełnienie notatek – 2 godzin,

– zebranie materiałów i przygotowanie do zajęć – 2 godzin,

– wymagane powtórzenie materiału – 5 godzin,

– konsultacje – 2 godzin,

– czytanie wskazanej literatury: 5 godzin

– przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie – 26 godzin.

Łączny nakład pracy studenta wynosi 31 godzinom, co odpowiada 1 punktowi ECTS.

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

– czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 4 godzin,

– udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 10 godzin,

– konsultacje badawczo-naukowe: 5 godzin

– przygotowanie do zajęć objętych aktywnością naukową: 5 godzin,

– przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo-naukowych dla realizowanego przedmiotu: 10 godzin.

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 24 godziny, co odpowiada 1 punktowi ECTS.

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zajęć + wymagane powtórzenie materiału + przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie – 10 godzin.

5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

– nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada wiedzę ogólną w zakresie przyczyn, objawów i zasad diagnozowania najczęstszych chorób zawodowych i środowiskowych K_E.W34.

W2: Rozumie uwarunkowania środowiskowe, behawioralne chorób zawodowych K_E.W32.

W3: Zna i rozumie zasady profilaktyki chorób zawodowych. K_E.W33.Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: - Dokonuje krytycznej analizy i oceny rezultatów badań, w zakresie chorób zawodowych K_E.U.17

U2: Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu chorób zawodowych. K_E.U.18

U3: Identyfikuje zagrożenia w środowisku miejsca pracy K_E.U.21


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji. K_B.K1

K2: Posiada umiejętność pracy w zespole. K_B.K3


Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy z prezentacją multimedialną.

Seminarium: prezentacje, dyskusja i analiza problemów.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Tematem przedmiotu jest zapoznanie z chorobami zawodowymi. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania stanu zagrożenia zdrowotnego w zakresie chorób zawodowych. Poznanie zawodowej etiologii chorób. Zapoznanie z metodami profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie:

- przedstawienie podstawowych treści z zakresu chorób zawodowych ich miejsca w medycynie, wprowadzenie do zagadnień związanych z profilaktyką chorób zawodowych i związanych z pracą. Określenie sposobów kształtowania warunków pracy zgodnych z potencjałem zawodowym pracownika.

Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe/obowiązkowe:

1. K. Marek (red.) – Choroby Zawodowe; PZWL, 2001

2. W. Seńczuk (red.)- Toksykologia; PZWL, 2002

3. J.A. Induski (red.) – Higiena Pracy IMP, Łódź 1999

4. Z. Jethon, A. Grzybowski – Medycyna Zapobiegawcza i Środowiskowa, PZWL, Warszawa 2000(wyd II)

5. L. T. Dawydzik-Ochrona Zdrowia Pracujących. Wyd. Lek. PZWL. W-wa 2003.

6. Aktualne ustawy i rozporządzenia dotyczące chorób zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów.

Wykłady: zaliczenie pisemne- 3 pytania opisowych 0-3 pkt,

Procent punktów Ocena

88-100% bdb

81-87% db+

74-80% db

67-73% dst+

60-66% dst

0-59% ndst

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: Małgorzata Andrzejewska, Jacek Klawe, Małgorzata Szady-Grad, Wioletta Tomaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Tematem przedmiotu jest zapoznanie z chorobami zawodowymi. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania stanu zagrożenia zdrowotnego w zakresie chorób zawodowych. Poznanie zawodowej etiologii chorób. Zapoznanie z metodami profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie:

- przedstawienie podstawowych treści z zakresu chorób zawodowych ich miejsca w medycynie, wprowadzenie do zagadnień związanych z profilaktyką chorób zawodowych i związanych z pracą. Określenie sposobów kształtowania warunków pracy zgodnych z potencjałem zawodowym pracownika.

Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe/obowiązkowe:

1. K. Marek (red.) – Choroby Zawodowe; PZWL, 2001

2. W. Seńczuk (red.)- Toksykologia; PZWL, 2002

3. J.A. Induski (red.) – Higiena Pracy IMP, Łódź 1999

4. Z. Jethon, A. Grzybowski – Medycyna Zapobiegawcza i Środowiskowa, PZWL, Warszawa 2000(wyd II)

5. L. T. Dawydzik-Ochrona Zdrowia Pracujących. Wyd. Lek. PZWL. W-wa 2003.

6. Aktualne ustawy i rozporządzenia dotyczące chorób zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)