Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy fizjoterapii. Kinezyterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-F2-PFK-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0915) Terapia i rehabilitacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy fizjoterapii. Kinezyterapia
Jednostka: Katedra Fizjoterapii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość elementów anatomii prawidłowej, fizjologii, biomechaniki, kinezjologii oraz fizjoterapii ogólnej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach – 20 h

- udział w ćwiczeniach – 120 h

140 h = 5,6 ECTS

Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- czytanie literatury - 5 h = 0,2 ECTS

Czas wymagany do przygotowania się w procesie oceniania:

5 h = 0,2 ECTS

Łączny nakład pracy: 150 h = 6 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna i rozumie:

W1: pojęcia z zakresu rehabilitacji medycznej, fizjoterapii oraz niepełnosprawności – C.W1

W2: mechanizmy zaburzeń strukturalnych i funkcjonalnych wywołanych chorobą lub urazem – C.W2

W3: mechanizmy oddziaływania oraz możliwe skutki uboczne środków i zabiegów z zakresu fizjoterapii – C.W3

W4: metody oceny zaburzeń strukturalnych i funkcjonalnych wywołanych chorobą lub urazem, narzędzia diagnostyczne i metody oceny stanu pacjenta dla potrzeb fizjoterapii, metody oceny budowy i funkcji ciała pacjenta oraz jego aktywności w różnych stanach chorobowych – C.W4

W5: zasady doboru środków, form i metod terapeutycznych

w zależności od rodzaju dysfunkcji, stanu i wieku pacjenta - C.W5

W6: teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy kinezyterapii, terapii manualnej i masażu oraz specjalnych metod fizjoterapii -C.W7

W7: wskazania i przeciwwskazania do ćwiczeń stosowanych

w kinezyterapii, terapii manualnej i masażu oraz specjalnych metod fizjoterapii – C.W8


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U1: przeprowadzić badanie podmiotowe, badanie przedmiotowe oraz wykonywać podstawowe badania czynnościowe i testy funkcjonalne właściwe dla fizjoterapii, w tym pomiary długości i obwodu kończyn, zakresu ruchomości w stawach oraz siły mięśniowej – C.U1

U2: wypełniać dokumentację stanu zdrowia pacjenta

i programu zabiegów fizjoterapeutycznych – C.U2

U3: dobierać i prowadzić kinezyterapię ukierunkowaną na kształtowanie poszczególnych zdolności motorycznych u osób zdrowych oraz osób z różnymi dysfunkcjami, przeprowadzić zajęcia ruchowe o określonym celu, prowadzić reedukację chodu i ćwiczenia z zakresu edukacji i reedukacji posturalnej oraz reedukacji funkcji kończyn górnych – C.U3

U4: instruować pacjenta w zakresie wykonywania ćwiczeń ruchowych w domu, sposobu posługiwania się wyrobami medycznymi oraz wykorzystywania przedmiotów użytku codziennego w celach terapeutycznych, instruować opiekuna w zakresie sprawowania opieki nad osobą ze specjalnymi potrzebami oraz nad dzieckiem – w celu stymulowania prawidłowego rozwoju – C.U4

U5: konstruować trening medyczny, w tym różnorodne ćwiczenia, dostosowywać poszczególne ćwiczenia do potrzeb ćwiczących, dobrać odpowiednie przyrządy i przybory do ćwiczeń ruchowych oraz stopniować trudność wykonywanych ćwiczeń – C.U5

U6: dobrać poszczególne ćwiczenia dla osób z różnymi zaburzeniami i możliwościami funkcjonalnymi oraz metodycznie uczyć ich wykonywania, stopniując natężenie trudności oraz wysiłku fizycznego – C.U6

U7: wykazać umiejętności ruchowe konieczne do demonstracji i zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń – C.U7

U8: zaplanować, dobrać i wykonać zabiegi z zakresu kinezyterapii, terapii manualnej i masażu oraz specjalnych metod fizjoterapii – C.U8

U9: obsługiwać i stosować urządzenia z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu i terapii manualnej oraz specjalnych metod fizjoterapii – C.U9

U10: korzystać ze specjalistycznej literatury naukowej krajowej

i zagranicznej – E.U3


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student jest gotów do:

K1: dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych – K5

K2: korzystania z obiektywnych źródeł informacji – K6

K3: przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób – K9


Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny

wykład problemowy

dyskusja dydaktyczna

analiza przypadków

metody symulacyjne (studium przypadku; pacjent symulowany),

uczenie wspomagane komputerem

metody eksponujące: film, pokaz


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Głównym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi leczenia ruchem. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu systematyki, metodyki i techniki wykonywania ćwiczeń leczniczych. Poznanie środków kinezyterapii miejscowej i ogólnej oraz metod kinezyterapeutycznych, a także możliwości stosowania form ćwiczeń fizycznych u osób chorych.

Pełny opis:

Wykłady: Głównym celem wykładów jest umożliwienie studentom przyswojenia teoretycznych podstaw wykonywania ćwiczeń leczniczych, innych środków kinezyterapii miejscowej i ogólnej oraz metod kinezyterapeutycznych. Wykłady mają na celu wprowadzenie studenta do zagadnień kinezyterapii oraz zaprezentowanie jej systematyki. Umożliwiają szczegółową analizę biomechaniczną postawy ciała, ruchu w stawach oraz motoryki człowieka w warunkach prawidłowych i różnych zaburzeniach układu ruchu. Opisują narzędzia i zasady oceny stanu pacjenta dla potrzeb fizjoterapii.

Ćwiczenia: Głównym celem ćwiczeń jest umożliwienie studentom przyswojenia umiejętności praktycznego wykonywania ćwiczeń leczniczych i technik terapeutycznych oraz racjonalnego stosowania ich w odniesieniu do różnego rodzaju dysfunkcji. Ćwiczenia umożliwiają naukę i doskonalenie badania pacjenta na potrzeby kinezyterapii oraz obsługę specjalistycznego sprzętu. Pozwalają na podjęcie próby samodzielnego planowania i wykonywania zabiegów z zakresu kinezyterapii oraz umożliwiają wcielenie się w rolę pacjenta i zdobycie własnych doświadczeń z zakresu terapii.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Zembaty A. (red.): Kinezyterapia. Tom I. i II. Wydawnictwo Kasper, Kraków, 2002

Literatura uzupełniająca:

1.Nowotny J. (red.): Podstawy fizjoterapii. Część 1: Podstawy

teoretyczne i wybrane aspekty praktyczne. Wydawnictwo

Kasper, Kraków, 2004

2.Nowotny J. (red.): Podstawy fizjoterapii. Część 2: Podstawy

metodyczne i technika wykonywania niektórych zabiegów.

Wydawnictwo Kasper, Kraków, 2004

3.Nowotny J. (red.): Podstawy fizjoterapii. Część 3: Wybrane

metody fizjoterapii. Wydawnictwo Kasper, Kraków, 2005

4.Fiodorenko-Dumas Ż. i wsp. Kinezyterapia w praktyce fizjoterapeuty. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław, 2010

5. Rosławski A, Skolimowski T. Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych PZWL Warszawa 2007

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin:

Egzamin pisemny (0 – 40 punktów; >60%): W1 – W7, K2

Egzamin ustny (0 – 6 punktów; >60%): W4 - W7, U3, U6, U9

Egzamin praktyczny (0 – 20 punktów; >60%): W5-W7, U1 -

U10

Przedłużona obserwacja (0 – 20 punktów; >50%): K1 – K3

Ocena końcowa stanowi sumę punktów uzyskanych z

poszczególnych ocenianych kryteriów:

Suma uzyskanych punktów: Ocena:

< 50 ndst

50-57 dst

58-64 dst+

65-71 db

72-79 db+

80-86 bdb

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Goch
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Głównym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi leczenia ruchem. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu systematyki, metodyki i techniki wykonywania ćwiczeń leczniczych. Poznanie środków kinezyterapii miejscowej i ogólnej oraz metod kinezyterapeutycznych, a także możliwości stosowania form ćwiczeń fizycznych u osób chorych.

Pełny opis:

Wykłady: Głównym celem wykładów jest umożliwienie studentom przyswojenia teoretycznych podstaw wykonywania ćwiczeń leczniczych, innych środków kinezyterapii miejscowej i ogólnej oraz metod kinezyterapeutycznych. Wykłady mają na celu wprowadzenie studenta do zagadnień kinezyterapii oraz zaprezentowanie jej systematyki. Umożliwiają szczegółową analizę biomechaniczną postawy ciała, ruchu w stawach oraz motoryki człowieka w warunkach prawidłowych i różnych zaburzeniach układu ruchu. Opisują narzędzia i zasady oceny stanu pacjenta dla potrzeb fizjoterapii.

Ćwiczenia: Głównym celem ćwiczeń jest umożliwienie studentom przyswojenia umiejętności praktycznego wykonywania ćwiczeń leczniczych i technik terapeutycznych oraz racjonalnego stosowania ich w odniesieniu do różnego rodzaju dysfunkcji. Ćwiczenia umożliwiają naukę i doskonalenie badania pacjenta na potrzeby kinezyterapii oraz obsługę specjalistycznego sprzętu. Pozwalają na podjęcie próby samodzielnego planowania i wykonywania zabiegów z zakresu kinezyterapii oraz umożliwiają wcielenie się w rolę pacjenta i zdobycie własnych doświadczeń z zakresu terapii.

Semestr zimowy:

Wykłady:

Wykład 1:

Wprowadzenie do zagadnień kinezyterapii: Historiografia kinezyterapii. Kinezyterapia jako składowa fizjoterapii. Podstawy metodyczne kinezyterapii (ogniwa, cele i zadania). Podstawy kinezyterapii: obszary oddziaływania kinezyterapeutycznego; warunki wykonywania kinezyterapii; przygotowanie stanowiska pracy kinezyterapeuty; oddziaływanie kinezyterapii na poszczególne narządy i układy organizmu człowieka

Wykład 2: Systematyka kinezyterapii, poszczególne rodzaje ćwiczeń kinezyterapeutycznych: ćwiczenia ogólne i miejscowe; metody kinezyterapeutyczne. Kwalifikacja pacjenta do kinezyterapii: wskazania i przeciwwskazania: ocena ogólnego

i miejscowego stanu pacjenta przeprowadzona dla potrzeb kinezyterapii; badanie dodatkowe w kinezyterapii; zasady programowania kinezyterapii.

Ćwiczenia:

Ćwiczenia I: Organizacja ćwiczeń (zasady bhp na sali kinezyterapii, wyposażenie sali kinezyterapii); Podstawowe informacje dotyczące ćwiczeń leczniczych (pozycje do ćwiczeń, zapis ćwiczeń); Wprowadzenie do ćwiczeń oddechowych (nauka toru oddychania, ćwiczenia oddechowe statyczne i dynamiczne); Przygotowanie pacjenta do kinezyterapii (ocena wydolności krążeniowo-oddechowej: pomiar tętna, RR, częstość oddechów, temperatura ciała; cechy niewydolności oddechowej i krążeniowej).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: fizjologia

i anatomia układu oddechowego i krążenia.

Ćwiczenia II: Badanie pacjenta statyczne i dynamiczne (ocena postawy ciała, pomiary linijne, badanie części recepcyjnej OUN).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: płaszczyzny i osie ruchu, kierunek i zakres ruchu, ruchomość czynna i bierna, postawa swobodna, postawa wymuszona oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia III: Badanie siły mięśniowej, pomiar ruchomości stawów (zastosowanie goniometru oraz miary krawieckiej, skala Lovetta, badanie dotyczy kończyn dolnych i tułowia).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: anatomia czynnościowa mięśni (kończyny dolne i tułów) oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia IV: Badanie siły mięśniowej, pomiar ruchomości stawów (zastosowanie goniometru oraz miary krawieckiej, skala Lovetta, badanie dotyczy kończyn górnych i twarzy).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: anatomia czynnościowa mięśni (kończyny górne i twarz) oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia V: Taśmy mięśniowe – wiadomości wstępne (topografia; główne funkcje). Ćwiczenia izometryczne (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania, możliwości uzyskania skurczu izometrycznego).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: rodzaje aktywności mięśni (skurcz izometryczny, izotoniczny, izokinetyczny, spastyka, sztywność mięśniowa) oraz zaliczenie materiału

z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia VI: Ćwiczenia bierne, bierne redresyjne (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania, przygotowanie pacjenta do ćwiczeń, ocena zakresu ruchomości stawu, dobór pozycji wyjściowych, zasady stabilizacji pacjenta).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość zasad kwalifikacji pacjenta do ćwiczeń, testowanie mięśni na 0-2° wg Lovetta, ocena jakościowa końcowego zakresu ruchu oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia VII: Ćwiczenia bierno-czynne oraz czynno-bierne (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania, przygotowanie pacjenta do ćwiczeń, ocena zakresu ruchomości stawu, dobór pozycji wyjściowych, zasady stabilizacji pacjenta).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość zasad kwalifikacji pacjenta do ćwiczeń, testowanie mięśni na 0-2° wg Lovetta, ocena jakościowa końcowego zakresu ruchu oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia VIII: Ćwiczenia samowspomagane, ćwiczenia czynne

w odciążeniu (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania, zasady uzyskiwania odciążenia, zasady podwieszania do ćwiczeń w odciążeniu).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość zasad kwalifikacji pacjenta do ćwiczeń oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia IX: Ćwiczenia czynne wolne (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość zasad kwalifikacji pacjenta do ćwiczeń, testowanie mięśni na 3° wg Lovetta, zasady planowania ćwiczeń oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia X: Ćwiczenia czynne z oporem (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania, zasady dawkowania oporu).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość zasad kwalifikacji pacjenta do ćwiczeń, testowanie mięśni na 4 i 5° wg Lovetta, zasady planowania ćwiczeń, zasady doboru oporu oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia XI: Ćwiczenia synergistyczne i synkinetyczne (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania, rodzaje synergizmów, ćwiczenia ipsilateralne, kontralateralne).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość definicji synergizmu i synkinetyzmu ruchowego, zasady oceny jakości ruchu oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia XII: Repetytorium i praktyczne zaliczenie materiału ćwiczeń omawianego w semestrze I.

Semestr letni:

Wykłady:

Wykład I: Chód fizjologiczny – analiza dynamiczna oraz kinematyczna.

Wykład II: Chód patologiczny – analiza dynamiczna oraz kinematyczna, najczęstsze patologie chodu, zastosowanie pomocy ortopedycznych.

Wykład III: Kinezyterapia w wybranych jednostkach

chorobowych:

- dawkowanie obciążeń treningowych

- jednostka ćwiczeń

- konspekt i osnowa

- dokumentacja w kinezyterapii

- kontrola stanu pacjenta podczas wykonywania ćwiczeń

Ćwiczenia:

Ćwiczenia I: Ćwiczenia relaksacyjne ogólne i miejscowe (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania, znajomość zasad treningu autogennego Schulza oraz relaksacji Jacobsona, znajomość zasad wykonywania PIRu).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: psychofizjologia stresu, znajomość wpływu relaksacji na organizm, znajomość anatomii czynnościowej mięśni, badanie siły mięśniowej i zakresu ruchomości oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia II: Ćwiczenia propriocepcji (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania, dobór przyrządów i przyborów).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość fizjologii czucia głębokiego oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia III: Pionizacja chorego (zasady pionizacji biernej i czynnej, wskazania, przeciwwskazania)

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość zasad oceny wydolności ogólnej pacjenta i umiejętność pomiaru ciśnienia tętniczego i tętna oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia IV: Chód fizjologiczny (analiza dynamiczna i kinematyczna)

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość wyznaczników chodu, umiejętność oceny jakościowej i ilościowej chodu oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia V: Nauka chodu, chód patologiczny (zasady chodu o balkoniku i kulach, przyczyny patologii chodu, rodzaje chodów patologicznych).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość zasad nauki chodu, sprzętu do nauki chodu, zasad jego doboru i użytkowania oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia VI: Kinezyterapia kończyny górnej, (ćwiczenia zwiększające zakres ruchomości, siłę mięśniową, koordynację ruchową, terapia w wybranych jednostkach chorobowych)

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość anatomii czynnościowej mięśni kończyny górnej, badanie siły mięśniowej, zakresu ruchu oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia VII: Kinezyterapia kończyny dolnej (ćwiczenia zwiększające zakres ruchomości, siłę mięśniową, koordynację ruchową, terapia w wybranych jednostkach chorobowych)

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość anatomii czynnościowej mięśni kończyny dolnej, badanie siły mięśniowej, zakresu ruchu oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia VIIII : Kinezyterapia tułowia (ćwiczenia zwiększające zakres ruchomości, siłę mięśniową, koordynację ruchową, terapia w wybranych jednostkach chorobowych)

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość anatomii czynnościowej mięśni tułowia, badanie siły mięśniowej, zakresu ruchu oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia IX: Ćwiczenia ogólnousprawniające (zasady oceny wydolności fizycznej, zasady dawkowania wysiłku fizycznego, zdolność wysiłkowa i metodyka prowadzenia ćwiczeń w różnych grupach wiekowych).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość wpływu ćwiczeń fizycznych na organizm oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia X: Kinezyterapia grupowa (programowanie i planowanie ćwiczeń, zasady tworzenia grup kinezyterapeutycznych, gimnastyka poranna na sali chorych, sali gimnastycznej, gimnastyka oddechowa, gimnastyka korekcyjna, konspekty i osnowy)

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość zasad doboru ćwiczeń i krzywej wysiłku fizycznego przy przeprowadzaniu ćwiczeń grupowych oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia XI: Metody specjalne w fizjoterapii (podstawy teoretyczne, zasady i środki terapeutyczne wybranych metod specjalnych)

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość koncepcji i podstawowych zasad wybranych metod specjalnych oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia XII: Repetytorium i praktyczne zaliczenie materiał ćwiczeń omawianego w semestrze II.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Zembaty A. (red.): Kinezyterapia. Tom I. i II. Wydawnictwo Kasper, Kraków, 2002

Literatura uzupełniająca:

1.Nowotny J. (red.): Podstawy fizjoterapii. Część 1: Podstawy

teoretyczne i wybrane aspekty praktyczne. Wydawnictwo

Kasper, Kraków, 2004

2.Nowotny J. (red.): Podstawy fizjoterapii. Część 2: Podstawy

metodyczne i technika wykonywania niektórych zabiegów.

Wydawnictwo Kasper, Kraków, 2004

3.Nowotny J. (red.): Podstawy fizjoterapii. Część 3: Wybrane

metody fizjoterapii. Wydawnictwo Kasper, Kraków, 2005

4.Fiodorenko-Dumas Ż. i wsp. Kinezyterapia w praktyce fizjoterapeuty. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław, 2010

5. Rosławski A, Skolimowski T. Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych PZWL Warszawa 2007

Uwagi:

Student otrzyma zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności na wykładach i ćwiczeniach oraz uzyskując pozytywne wyniki z kolokwiów wejściowych ustnych i pisemnych przeprowadzonych na poszczególnych zajęciach. Zaliczenie ćwiczeń i wykładów upoważnia studenta do przystąpienia do egzaminu końcowego.

Egzamin:

Egzamin pisemny (0 – 40 punktów; > 60%)

W1 – W7, K1 – K3

Egzamin ustny (0 – 6 punktów; > 60%): W1 – W7, U1 – U11

Egzamin praktyczny (0 – 20 punktów; > 60%): W1 – W7, U1 – U11

Przedłużona obserwacja (0 – 20 punktów; > 50%): K1 – K3

Ocena końcowa stanowi sumę punktów uzyskanych z poszczególnych ocenianych kryteriów:

Suma uzyskanych punktów: Ocena:

< 50 ndst

50-57 dst

58-64 dst+

65-71 db

72-79 db+

80-86 bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Goch
Prowadzący grup: Joanna Kędzierska, Emilia Mikołajewska, Piotr Ożóg, Wojciech Smuczyński, Grzegorz Srokowski, Marcin Struensee
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Głównym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi leczenia ruchem. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu systematyki, metodyki i techniki wykonywania ćwiczeń leczniczych. Poznanie środków kinezyterapii miejscowej i ogólnej oraz metod kinezyterapeutycznych, a także możliwości stosowania form ćwiczeń fizycznych u osób chorych.

Pełny opis:

Wykłady: Głównym celem wykładów jest umożliwienie studentom przyswojenia teoretycznych podstaw wykonywania ćwiczeń leczniczych, innych środków kinezyterapii miejscowej i ogólnej oraz metod kinezyterapeutycznych. Wykłady mają na celu wprowadzenie studenta do zagadnień kinezyterapii oraz zaprezentowanie jej systematyki. Umożliwiają szczegółową analizę biomechaniczną postawy ciała, ruchu w stawach oraz motoryki człowieka w warunkach prawidłowych i różnych zaburzeniach układu ruchu. Opisują narzędzia i zasady oceny stanu pacjenta dla potrzeb fizjoterapii.

Ćwiczenia: Głównym celem ćwiczeń jest umożliwienie studentom przyswojenia umiejętności praktycznego wykonywania ćwiczeń leczniczych i technik terapeutycznych oraz racjonalnego stosowania ich w odniesieniu do różnego rodzaju dysfunkcji. Ćwiczenia umożliwiają naukę i doskonalenie badania pacjenta na potrzeby kinezyterapii oraz obsługę specjalistycznego sprzętu. Pozwalają na podjęcie próby samodzielnego planowania i wykonywania zabiegów z zakresu kinezyterapii oraz umożliwiają wcielenie się w rolę pacjenta i zdobycie własnych doświadczeń z zakresu terapii.

Semestr zimowy:

Wykłady:

Wykład 1:

Wprowadzenie do zagadnień kinezyterapii: Historiografia kinezyterapii. Kinezyterapia jako składowa fizjoterapii. Podstawy metodyczne kinezyterapii (ogniwa, cele i zadania). Podstawy kinezyterapii: obszary oddziaływania kinezyterapeutycznego; warunki wykonywania kinezyterapii; przygotowanie stanowiska pracy kinezyterapeuty; oddziaływanie kinezyterapii na poszczególne narządy i układy organizmu człowieka

Wykład 2: Systematyka kinezyterapii, poszczególne rodzaje ćwiczeń kinezyterapeutycznych: ćwiczenia ogólne i miejscowe; metody kinezyterapeutyczne. Kwalifikacja pacjenta do kinezyterapii: wskazania i przeciwwskazania: ocena ogólnego

i miejscowego stanu pacjenta przeprowadzona dla potrzeb kinezyterapii; badanie dodatkowe w kinezyterapii; zasady programowania kinezyterapii.

Ćwiczenia:

Ćwiczenia I: Organizacja ćwiczeń (zasady bhp na sali kinezyterapii, wyposażenie sali kinezyterapii); Podstawowe informacje dotyczące ćwiczeń leczniczych (pozycje do ćwiczeń, zapis ćwiczeń); Wprowadzenie do ćwiczeń oddechowych (nauka toru oddychania, ćwiczenia oddechowe statyczne i dynamiczne); Przygotowanie pacjenta do kinezyterapii (ocena wydolności krążeniowo-oddechowej: pomiar tętna, RR, częstość oddechów, temperatura ciała; cechy niewydolności oddechowej i krążeniowej).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: fizjologia

i anatomia układu oddechowego i krążenia.

Ćwiczenia II: Badanie pacjenta statyczne i dynamiczne (ocena postawy ciała, pomiary linijne, badanie części recepcyjnej OUN).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: płaszczyzny i osie ruchu, kierunek i zakres ruchu, ruchomość czynna i bierna, postawa swobodna, postawa wymuszona oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia III: Badanie siły mięśniowej, pomiar ruchomości stawów (zastosowanie goniometru oraz miary krawieckiej, skala Lovetta, badanie dotyczy kończyn dolnych i tułowia).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: anatomia czynnościowa mięśni (kończyny dolne i tułów) oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia IV: Badanie siły mięśniowej, pomiar ruchomości stawów (zastosowanie goniometru oraz miary krawieckiej, skala Lovetta, badanie dotyczy kończyn górnych i twarzy).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: anatomia czynnościowa mięśni (kończyny górne i twarz) oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia V: Taśmy mięśniowe – wiadomości wstępne (topografia; główne funkcje). Ćwiczenia izometryczne (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania, możliwości uzyskania skurczu izometrycznego).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: rodzaje aktywności mięśni (skurcz izometryczny, izotoniczny, izokinetyczny, spastyka, sztywność mięśniowa) oraz zaliczenie materiału

z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia VI: Ćwiczenia bierne, bierne redresyjne (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania, przygotowanie pacjenta do ćwiczeń, ocena zakresu ruchomości stawu, dobór pozycji wyjściowych, zasady stabilizacji pacjenta).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość zasad kwalifikacji pacjenta do ćwiczeń, testowanie mięśni na 0-2° wg Lovetta, ocena jakościowa końcowego zakresu ruchu oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia VII: Ćwiczenia bierno-czynne oraz czynno-bierne (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania, przygotowanie pacjenta do ćwiczeń, ocena zakresu ruchomości stawu, dobór pozycji wyjściowych, zasady stabilizacji pacjenta).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość zasad kwalifikacji pacjenta do ćwiczeń, testowanie mięśni na 0-2° wg Lovetta, ocena jakościowa końcowego zakresu ruchu oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia VIII: Ćwiczenia samowspomagane, ćwiczenia czynne

w odciążeniu (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania, zasady uzyskiwania odciążenia, zasady podwieszania do ćwiczeń w odciążeniu).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość zasad kwalifikacji pacjenta do ćwiczeń oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia IX: Ćwiczenia czynne wolne (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość zasad kwalifikacji pacjenta do ćwiczeń, testowanie mięśni na 3° wg Lovetta, zasady planowania ćwiczeń oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia X: Ćwiczenia czynne z oporem (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania, zasady dawkowania oporu).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość zasad kwalifikacji pacjenta do ćwiczeń, testowanie mięśni na 4 i 5° wg Lovetta, zasady planowania ćwiczeń, zasady doboru oporu oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia XI: Ćwiczenia synergistyczne i synkinetyczne (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania, rodzaje synergizmów, ćwiczenia ipsilateralne, kontralateralne).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość definicji synergizmu i synkinetyzmu ruchowego, zasady oceny jakości ruchu oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia XII: Repetytorium i praktyczne zaliczenie materiału ćwiczeń omawianego w semestrze I.

Semestr letni:

Wykłady:

Wykład I: Chód fizjologiczny – analiza dynamiczna oraz kinematyczna.

Wykład II: Chód patologiczny – analiza dynamiczna oraz kinematyczna, najczęstsze patologie chodu, zastosowanie pomocy ortopedycznych.

Wykład III: Kinezyterapia w wybranych jednostkach

chorobowych:

- dawkowanie obciążeń treningowych

- jednostka ćwiczeń

- konspekt i osnowa

- dokumentacja w kinezyterapii

- kontrola stanu pacjenta podczas wykonywania ćwiczeń

Ćwiczenia:

Ćwiczenia I: Ćwiczenia relaksacyjne ogólne i miejscowe (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania, znajomość zasad treningu autogennego Schulza oraz relaksacji Jacobsona, znajomość zasad wykonywania PIRu).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: psychofizjologia stresu, znajomość wpływu relaksacji na organizm, znajomość anatomii czynnościowej mięśni, badanie siły mięśniowej i zakresu ruchomości oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia II: Ćwiczenia propriocepcji (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania, dobór przyrządów i przyborów).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość fizjologii czucia głębokiego oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia III: Pionizacja chorego (zasady pionizacji biernej i czynnej, wskazania, przeciwwskazania)

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość zasad oceny wydolności ogólnej pacjenta i umiejętność pomiaru ciśnienia tętniczego i tętna oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia IV: Chód fizjologiczny (analiza dynamiczna i kinematyczna)

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość wyznaczników chodu, umiejętność oceny jakościowej i ilościowej chodu oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia V: Nauka chodu, chód patologiczny (zasady chodu o balkoniku i kulach, przyczyny patologii chodu, rodzaje chodów patologicznych).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość zasad nauki chodu, sprzętu do nauki chodu, zasad jego doboru i użytkowania oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia VI: Kinezyterapia kończyny górnej, (ćwiczenia zwiększające zakres ruchomości, siłę mięśniową, koordynację ruchową, terapia w wybranych jednostkach chorobowych)

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość anatomii czynnościowej mięśni kończyny górnej, badanie siły mięśniowej, zakresu ruchu oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia VII: Kinezyterapia kończyny dolnej (ćwiczenia zwiększające zakres ruchomości, siłę mięśniową, koordynację ruchową, terapia w wybranych jednostkach chorobowych)

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość anatomii czynnościowej mięśni kończyny dolnej, badanie siły mięśniowej, zakresu ruchu oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia VIIII : Kinezyterapia tułowia (ćwiczenia zwiększające zakres ruchomości, siłę mięśniową, koordynację ruchową, terapia w wybranych jednostkach chorobowych)

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość anatomii czynnościowej mięśni tułowia, badanie siły mięśniowej, zakresu ruchu oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia IX: Ćwiczenia ogólnousprawniające (zasady oceny wydolności fizycznej, zasady dawkowania wysiłku fizycznego, zdolność wysiłkowa i metodyka prowadzenia ćwiczeń w różnych grupach wiekowych).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość wpływu ćwiczeń fizycznych na organizm oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia X: Kinezyterapia grupowa (programowanie i planowanie ćwiczeń, zasady tworzenia grup kinezyterapeutycznych, gimnastyka poranna na sali chorych, sali gimnastycznej, gimnastyka oddechowa, gimnastyka korekcyjna, konspekty i osnowy)

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość zasad doboru ćwiczeń i krzywej wysiłku fizycznego przy przeprowadzaniu ćwiczeń grupowych oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia XI: Metody specjalne w fizjoterapii (podstawy teoretyczne, zasady i środki terapeutyczne wybranych metod specjalnych)

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość koncepcji i podstawowych zasad wybranych metod specjalnych oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia XII: Repetytorium i praktyczne zaliczenie materiał ćwiczeń omawianego w semestrze II.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Zembaty A. (red.): Kinezyterapia. Tom I. i II. Wydawnictwo Kasper, Kraków, 2002

Literatura uzupełniająca:

1.Nowotny J. (red.): Podstawy fizjoterapii. Część 1: Podstawy

teoretyczne i wybrane aspekty praktyczne. Wydawnictwo

Kasper, Kraków, 2004

2.Nowotny J. (red.): Podstawy fizjoterapii. Część 2: Podstawy

metodyczne i technika wykonywania niektórych zabiegów.

Wydawnictwo Kasper, Kraków, 2004

3.Nowotny J. (red.): Podstawy fizjoterapii. Część 3: Wybrane

metody fizjoterapii. Wydawnictwo Kasper, Kraków, 2005

4.Fiodorenko-Dumas Ż. i wsp. Kinezyterapia w praktyce fizjoterapeuty. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław, 2010

5. Rosławski A, Skolimowski T. Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych PZWL Warszawa 2007

Uwagi:

Student otrzyma zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności na wykładach i ćwiczeniach oraz uzyskując pozytywne wyniki z kolokwiów wejściowych ustnych i pisemnych przeprowadzonych na poszczególnych zajęciach. Zaliczenie ćwiczeń i wykładów upoważnia studenta do przystąpienia do egzaminu końcowego.

Egzamin:

Egzamin pisemny (0 – 40 punktów; > 60%)

W1 – W7, K1 – K3

Egzamin ustny (0 – 6 punktów; > 60%): W1 – W7, U1 – U11

Egzamin praktyczny (0 – 20 punktów; > 60%): W1 – W7, U1 – U11

Przedłużona obserwacja (0 – 20 punktów; > 50%): K1 – K3

Ocena końcowa stanowi sumę punktów uzyskanych z poszczególnych ocenianych kryteriów:

Suma uzyskanych punktów: Ocena:

< 50 ndst

50-57 dst

58-64 dst+

65-71 db

72-79 db+

80-86 bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Goch
Prowadzący grup: Aleksander Goch, Joanna Kędzierska, Emilia Mikołajewska, Piotr Ożóg, Wojciech Smuczyński, Marcin Struensee
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Głównym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi leczenia ruchem. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu systematyki, metodyki i techniki wykonywania ćwiczeń leczniczych. Poznanie środków kinezyterapii miejscowej i ogólnej oraz metod kinezyterapeutycznych, a także możliwości stosowania form ćwiczeń fizycznych u osób chorych.

Pełny opis:

Wykłady: Głównym celem wykładów jest umożliwienie studentom przyswojenia teoretycznych podstaw wykonywania ćwiczeń leczniczych, innych środków kinezyterapii miejscowej i ogólnej oraz metod kinezyterapeutycznych. Wykłady mają na celu wprowadzenie studenta do zagadnień kinezyterapii oraz zaprezentowanie jej systematyki. Umożliwiają szczegółową analizę biomechaniczną postawy ciała, ruchu w stawach oraz motoryki człowieka w warunkach prawidłowych i różnych zaburzeniach układu ruchu. Opisują narzędzia i zasady oceny stanu pacjenta dla potrzeb fizjoterapii.

Ćwiczenia: Głównym celem ćwiczeń jest umożliwienie studentom przyswojenia umiejętności praktycznego wykonywania ćwiczeń leczniczych i technik terapeutycznych oraz racjonalnego stosowania ich w odniesieniu do różnego rodzaju dysfunkcji. Ćwiczenia umożliwiają naukę i doskonalenie badania pacjenta na potrzeby kinezyterapii oraz obsługę specjalistycznego sprzętu. Pozwalają na podjęcie próby samodzielnego planowania i wykonywania zabiegów z zakresu kinezyterapii oraz umożliwiają wcielenie się w rolę pacjenta i zdobycie własnych doświadczeń z zakresu terapii.

Semestr zimowy:

Wykłady:

Wykład 1:

Wprowadzenie do zagadnień kinezyterapii: Historiografia kinezyterapii. Kinezyterapia jako składowa fizjoterapii. Podstawy metodyczne kinezyterapii (ogniwa, cele i zadania). Podstawy kinezyterapii: obszary oddziaływania kinezyterapeutycznego; warunki wykonywania kinezyterapii; przygotowanie stanowiska pracy kinezyterapeuty; oddziaływanie kinezyterapii na poszczególne narządy i układy organizmu człowieka

Wykład 2: Systematyka kinezyterapii, poszczególne rodzaje ćwiczeń kinezyterapeutycznych: ćwiczenia ogólne i miejscowe; metody kinezyterapeutyczne. Kwalifikacja pacjenta do kinezyterapii: wskazania i przeciwwskazania: ocena ogólnego

i miejscowego stanu pacjenta przeprowadzona dla potrzeb kinezyterapii; badanie dodatkowe w kinezyterapii; zasady programowania kinezyterapii.

Ćwiczenia:

Ćwiczenia I: Organizacja ćwiczeń (zasady bhp na sali kinezyterapii, wyposażenie sali kinezyterapii); Podstawowe informacje dotyczące ćwiczeń leczniczych (pozycje do ćwiczeń, zapis ćwiczeń); Wprowadzenie do ćwiczeń oddechowych (nauka toru oddychania, ćwiczenia oddechowe statyczne i dynamiczne); Przygotowanie pacjenta do kinezyterapii (ocena wydolności krążeniowo-oddechowej: pomiar tętna, RR, częstość oddechów, temperatura ciała; cechy niewydolności oddechowej i krążeniowej).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: fizjologia

i anatomia układu oddechowego i krążenia.

Ćwiczenia II: Badanie pacjenta statyczne i dynamiczne (ocena postawy ciała, pomiary linijne, badanie części recepcyjnej OUN).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: płaszczyzny i osie ruchu, kierunek i zakres ruchu, ruchomość czynna i bierna, postawa swobodna, postawa wymuszona oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia III: Badanie siły mięśniowej, pomiar ruchomości stawów (zastosowanie goniometru oraz miary krawieckiej, skala Lovetta, badanie dotyczy kończyn dolnych i tułowia).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: anatomia czynnościowa mięśni (kończyny dolne i tułów) oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia IV: Badanie siły mięśniowej, pomiar ruchomości stawów (zastosowanie goniometru oraz miary krawieckiej, skala Lovetta, badanie dotyczy kończyn górnych i twarzy).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: anatomia czynnościowa mięśni (kończyny górne i twarz) oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia V: Taśmy mięśniowe – wiadomości wstępne (topografia; główne funkcje). Ćwiczenia izometryczne (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania, możliwości uzyskania skurczu izometrycznego).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: rodzaje aktywności mięśni (skurcz izometryczny, izotoniczny, izokinetyczny, spastyka, sztywność mięśniowa) oraz zaliczenie materiału

z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia VI: Ćwiczenia bierne, bierne redresyjne (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania, przygotowanie pacjenta do ćwiczeń, ocena zakresu ruchomości stawu, dobór pozycji wyjściowych, zasady stabilizacji pacjenta).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość zasad kwalifikacji pacjenta do ćwiczeń, testowanie mięśni na 0-2° wg Lovetta, ocena jakościowa końcowego zakresu ruchu oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia VII: Ćwiczenia bierno-czynne oraz czynno-bierne (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania, przygotowanie pacjenta do ćwiczeń, ocena zakresu ruchomości stawu, dobór pozycji wyjściowych, zasady stabilizacji pacjenta).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość zasad kwalifikacji pacjenta do ćwiczeń, testowanie mięśni na 0-2° wg Lovetta, ocena jakościowa końcowego zakresu ruchu oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia VIII: Ćwiczenia samowspomagane, ćwiczenia czynne

w odciążeniu (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania, zasady uzyskiwania odciążenia, zasady podwieszania do ćwiczeń w odciążeniu).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość zasad kwalifikacji pacjenta do ćwiczeń oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia IX: Ćwiczenia czynne wolne (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość zasad kwalifikacji pacjenta do ćwiczeń, testowanie mięśni na 3° wg Lovetta, zasady planowania ćwiczeń oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia X: Ćwiczenia czynne z oporem (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania, zasady dawkowania oporu).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość zasad kwalifikacji pacjenta do ćwiczeń, testowanie mięśni na 4 i 5° wg Lovetta, zasady planowania ćwiczeń, zasady doboru oporu oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia XI: Ćwiczenia synergistyczne i synkinetyczne (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania, rodzaje synergizmów, ćwiczenia ipsilateralne, kontralateralne).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość definicji synergizmu i synkinetyzmu ruchowego, zasady oceny jakości ruchu oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia XII: Repetytorium i praktyczne zaliczenie materiału ćwiczeń omawianego w semestrze I.

Semestr letni:

Wykłady:

Wykład I: Chód fizjologiczny – analiza dynamiczna oraz kinematyczna.

Wykład II: Chód patologiczny – analiza dynamiczna oraz kinematyczna, najczęstsze patologie chodu, zastosowanie pomocy ortopedycznych.

Wykład III: Kinezyterapia w wybranych jednostkach

chorobowych:

- dawkowanie obciążeń treningowych

- jednostka ćwiczeń

- konspekt i osnowa

- dokumentacja w kinezyterapii

- kontrola stanu pacjenta podczas wykonywania ćwiczeń

Ćwiczenia:

Ćwiczenia I: Ćwiczenia relaksacyjne ogólne i miejscowe (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania, znajomość zasad treningu autogennego Schulza oraz relaksacji Jacobsona, znajomość zasad wykonywania PIRu).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: psychofizjologia stresu, znajomość wpływu relaksacji na organizm, znajomość anatomii czynnościowej mięśni, badanie siły mięśniowej i zakresu ruchomości oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia II: Ćwiczenia propriocepcji (zasady prowadzenia ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania, dobór przyrządów i przyborów).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość fizjologii czucia głębokiego oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia III: Pionizacja chorego (zasady pionizacji biernej i czynnej, wskazania, przeciwwskazania)

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość zasad oceny wydolności ogólnej pacjenta i umiejętność pomiaru ciśnienia tętniczego i tętna oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia IV: Chód fizjologiczny (analiza dynamiczna i kinematyczna)

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość wyznaczników chodu, umiejętność oceny jakościowej i ilościowej chodu oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia V: Nauka chodu, chód patologiczny (zasady chodu o balkoniku i kulach, przyczyny patologii chodu, rodzaje chodów patologicznych).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość zasad nauki chodu, sprzętu do nauki chodu, zasad jego doboru i użytkowania oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia VI: Kinezyterapia kończyny górnej, (ćwiczenia zwiększające zakres ruchomości, siłę mięśniową, koordynację ruchową, terapia w wybranych jednostkach chorobowych)

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość anatomii czynnościowej mięśni kończyny górnej, badanie siły mięśniowej, zakresu ruchu oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia VII: Kinezyterapia kończyny dolnej (ćwiczenia zwiększające zakres ruchomości, siłę mięśniową, koordynację ruchową, terapia w wybranych jednostkach chorobowych)

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość anatomii czynnościowej mięśni kończyny dolnej, badanie siły mięśniowej, zakresu ruchu oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia VIIII : Kinezyterapia tułowia (ćwiczenia zwiększające zakres ruchomości, siłę mięśniową, koordynację ruchową, terapia w wybranych jednostkach chorobowych)

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość anatomii czynnościowej mięśni tułowia, badanie siły mięśniowej, zakresu ruchu oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia IX: Ćwiczenia ogólnousprawniające (zasady oceny wydolności fizycznej, zasady dawkowania wysiłku fizycznego, zdolność wysiłkowa i metodyka prowadzenia ćwiczeń w różnych grupach wiekowych).

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość wpływu ćwiczeń fizycznych na organizm oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia X: Kinezyterapia grupowa (programowanie i planowanie ćwiczeń, zasady tworzenia grup kinezyterapeutycznych, gimnastyka poranna na sali chorych, sali gimnastycznej, gimnastyka oddechowa, gimnastyka korekcyjna, konspekty i osnowy)

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość zasad doboru ćwiczeń i krzywej wysiłku fizycznego przy przeprowadzaniu ćwiczeń grupowych oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia XI: Metody specjalne w fizjoterapii (podstawy teoretyczne, zasady i środki terapeutyczne wybranych metod specjalnych)

Obowiązuje zaliczenie wstępne wiadomości z zakresu: znajomość koncepcji i podstawowych zasad wybranych metod specjalnych oraz zaliczenie materiału z poprzednich zajęć.

Ćwiczenia XII: Repetytorium i praktyczne zaliczenie materiał ćwiczeń omawianego w semestrze II.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Zembaty A. (red.): Kinezyterapia. Tom I. i II. Wydawnictwo Kasper, Kraków, 2002

Literatura uzupełniająca:

1.Nowotny J. (red.): Podstawy fizjoterapii. Część 1: Podstawy

teoretyczne i wybrane aspekty praktyczne. Wydawnictwo

Kasper, Kraków, 2004

2.Nowotny J. (red.): Podstawy fizjoterapii. Część 2: Podstawy

metodyczne i technika wykonywania niektórych zabiegów.

Wydawnictwo Kasper, Kraków, 2004

3.Nowotny J. (red.): Podstawy fizjoterapii. Część 3: Wybrane

metody fizjoterapii. Wydawnictwo Kasper, Kraków, 2005

4.Fiodorenko-Dumas Ż. i wsp. Kinezyterapia w praktyce fizjoterapeuty. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław, 2010

5. Rosławski A, Skolimowski T. Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych PZWL Warszawa 2007

Uwagi:

Student otrzyma zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności na wykładach i ćwiczeniach oraz uzyskując pozytywne wyniki z kolokwiów wejściowych ustnych i pisemnych przeprowadzonych na poszczególnych zajęciach. Zaliczenie ćwiczeń i wykładów upoważnia studenta do przystąpienia do egzaminu końcowego.

Egzamin:

Egzamin pisemny (0 – 40 punktów; > 60%)

W1 – W7, K1 – K3

Egzamin ustny (0 – 6 punktów; > 60%): W1 – W7, U1 – U11

Egzamin praktyczny (0 – 20 punktów; > 60%): W1 – W7, U1 – U11

Przedłużona obserwacja (0 – 20 punktów; > 50%): K1 – K3

Ocena końcowa stanowi sumę punktów uzyskanych z poszczególnych ocenianych kryteriów:

Suma uzyskanych punktów: Ocena:

< 50 ndst

50-57 dst

58-64 dst+

65-71 db

72-79 db+

80-86 bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Goch
Prowadzący grup: Aleksander Goch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)