Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjoterapia kliniczna w neurochirurgii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-F3-FKwN-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0915) Terapia i rehabilitacja
Nazwa przedmiotu: Fizjoterapia kliniczna w neurochirurgii
Jednostka: Katedra i Klinika Rehabilitacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu fizjoterapia kliniczna w neurochirurgii powinien posiadać wiedzę z zakresu: anatomii, fizjologii, biomechaniki, neurologii, kinezyterapii, oraz fizjoterapii ogólnej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 15 godzin

- udział w ćwiczeniach: 30 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim: 2 godziny

- przeprowadzenie egzaminu: 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 49 godziny, co odpowiada 2 pkt. ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godzin

- udział w ćwiczeniach: 30 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń: 10 godzin

- czytanie wskazanej literatury: 10 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim: 2 godzina

- przygotowanie do egzaminu + egzamin: 6 + 2 = 8 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 75 godzin, co odpowiada 3 pkt. ECTS


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do egzaminu + egzamin: 6 + 2 = 8 godzin, co odpowiada 0,3 pkt. ECTS


4. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 30 godzin, co odpowiada 1,2 pkt. ECTS


Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: opisuje patogenezę i objawy kliniczne podstawowych jednostek chorobowych w neurologii K_W14

W2: opisuje narzędzia i zasady oceny stanu pacjenta dla potrzeb fizjoterapii w neurochirurgii K_W15

W3: opisuje międzynarodową klasyfikację funkcjonalności (ICF) wykorzystywaną do oceny pacjentów neurologicznych K_W19

W4: opisuje prawidłowy chód człowieka i charakteryzuje zaburzenia chodu występujące po zabiegach neurochirurgicznych K_W13

W5: opisuje metody reedukacji nerwowo- mięśniowej, neurorehabilitacji i terapii neurorozwojowej K_W38


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wykorzystuje wiedze z neuroanatomii i neurofizjologii dla potrzeb postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentach po zabiegach neurochirurgicznych K_U14

U2: wdraża proces opanowywania umiejętności ruchowych wykorzystując różne formy aktywności K_U11

U3: przeprowadza analizę chodu u pacjentów neurologicznych K_U17

U4: podejmuje współpracę z interdyscyplinarnym zespołem specjalistów w celu zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem K_U09


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę uczenia sie przez cale życie K_K01

K2: okazuje szacunek dla pacjentów i dba o ich dobro K_K03

K3: współpracuje w grupie K_K08

K4: postępuje zgodnie z zasadami BHP K_K11


Metody dydaktyczne:

WYKŁADY:

- wykład informacyjny

- wykład konwersatoryjny

-dyskusja dydaktyczna


ĆWICZENIA:

- prezentacje multimedialne

- analiza przypadków

- dyskusja dydaktyczna

- metoda Osborne’a, - burza mózgów

- metody aktywizacji kreatywnej

- rozwiązywanie problemów

- edukacja działania danego rozwiązania w praktyce


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- studium przypadku

Skrócony opis:

Na wykładach i ćwiczeniach student zapozna się z wiedzą z zakresu rehabilitacji w neurologii i neurochirurgii. Na wykładach zostaną omówione tematy takie jak: układ nerwowy, choroby demielinizacyjne oraz udary - ich rodzaje. Przedstawione zostaną sposoby oceny badania pacjenta, diagnostyki funkcjonalnej jak i omówiony zostanie proces rehabilitacji w poszczególnych jednostkach chorobowych. Tematyką ćwiczeń są podstawowe jednostki chorobowe w neurologii i neurochirurgii, ich etiologia, przebieg, leczenie oraz odpowiednie sposoby prowadzenia rehabilitacji.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów oraz ćwiczeń.

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu fizjoterapia kliniczna w neurochirurgii posiada wiedzę z zakresu: anatomii, fizjologii, biomechaniki, neurologii, kinezyterapii, oraz fizjoterapii ogólnej.

Treści nauczania na wykładach obejmują zakres wiedzy klinicznej w zakresie uszkodzeń układu nerwowego oraz w zakresie charakterystyki klinicznej deficytów neurologicznych leczonych zarówno zachowawczo i chirurgicznie. Omawiane są wiadomości na temat chorób układu nerwowego niezbędnych dla programowania całego procesu rehabilitacji – szczegóły objawów klinicznych i ich powiązanie ze stopniem i rodzajem niepełnosprawności, wpływ zastosowanej farmakoterapii na przebieg rehabilitacji. Przedstawione zostaną metody rehabilitacji stosowane w neurologii i neurochirurgii - omówione zostaną założenia poszczególnych koncepcji a także ich zastosowanie. Omówiona zostanie ocena stanu pacjenta wg międzynarodowej klasyfikacji ICF.

W trakcie ćwiczeń omówione zostaną zagadnienia związane z rehabilitacją pacjentów po udarze mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia kręgowego. Student zapozna się z zaburzeniami chodu występującymi u pacjentów neurologicznych oraz sposobami torowania prawidłowego wzorca chodu. Wdrożone zostanie pojęcie ręki tetraplegika. W trakcie ćwiczeń student zapozna się z usprawnianiem rehabilitacyjnym po uszkodzeniu nerwów obwodowych oraz rehabilitacji w uszkodzeniu nerwu twarzowego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Podstawy fizjoterapii. J. Nawrotny.

Literatura uzupełniająca:

1. Podstawy kliniczne neurologii. R. Mazur (red).

2. Podstawy neurologii klinicznej. A. Prusiński.

3. Neurologia kliniczna w zarysie. W. Jakimowicz.

4. Ortopedia i rehabilitacja. W. Dega.

5. Rehabilitacja medyczna K. Milanowska.

6. Spastyczność od patologii do leczenia. J. Sławek.

7. Usprawnianie po udarze mózgu. A. Cieślor. Korfel, Elipsa – Jaim s.c. Kraków 2004.

8. Rehabilitacja po udarze mózgu. Polly Laidler, wyd.2, 2004.

9. Usprawnianie po urazach rdzenia kręgowego. Trening samoobsługi i techniki jazdy wózkiem inwalidzkim. T. Tasiemski.

10. Schorzenia i urazy kręgosłupa. J. Kiwerski.

11. Neurologiczne powikłania niedomogi kręgosłupa. R. Podemski.

12. Urazy pnia mózgu. J. Talar.

Metody i kryteria oceniania:

• Egzamin pisemny (min. 60% punktów)

• Konspekt (zal/nzal)

• Student otrzyma zaliczenie przedmiotu uzyskując pozytywny wynik z egzaminu pisemnego (min. 30 pkt.) oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych - z wszystkich ocenianych kryteriów.

• Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia wykładów oraz ćwiczeń .

- Egzamin pisemny:

W1, W2, W3, W4, W5, U1, K1, K2

- Konspekt:

W1, W2, W3, U2, U3, U4, K1, K2, K3

- Przedłużona obserwacja:

U2, U3, U4, K1, K2, K3, K4

Równy i poniżej 59% - 2.0 (niedostateczna)

60%- 70% - 3.0 (dostateczna)

71% - 80% - 3.5 (dostateczna plus)

81% - 90% - 4.0 (dobra)

91% - 95% - 4.5 (dobra plus)

96% - 100% - 5.0 (bardzo dobra)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hagner
Prowadzący grup: Jarosław Hoffman, Krystyna Nowacka, Justyna Stępowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hagner
Prowadzący grup: Jarosław Hoffman, Krystyna Nowacka, Justyna Stępowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.