Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu.Fizjoterapia kliniczna w neurochirurgii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-F3-FKwN-NJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0915) Terapia i rehabilitacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu.Fizjoterapia kliniczna w neurochirurgii
Jednostka: Katedra Rehabilitacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada podstawowe wiadomości i umiejętności

z zakresu neurologii i fizjoterapii w chorobach układu nerwowego z poprzednich lat studiów. Znajomość zagadnień teoretycznych z zakresu: rehabilitacji po udarze mózgu, usprawniania pacjenta nieprzytomnego, fizjoterapii

w chorobie Parkinsona, w stwardnieniu rozsianym. Wiedza teoretyczna z zakresu klinimetrii w chorobach neurologicznych.


Całkowity nakład pracy studenta:

Forma aktywności studenta Liczba godzin Liczba ECTS

Powtórzenie wiadomości określonych w sylabusie jako wymagania wstępne 5

Przygotowanie studenta do seminariów i ćwiczeń 10

Czytanie wskazanej literatury 2

Przygotowanie pisemnego konspektu / studium przypadku 3

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 5

Przygotowanie do egzaminu testowego 10Efekty uczenia się - wiedza:

W1: opisuje budowę i funkcje organizmu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem układu mięśniowo-szkieletowego i nerwowego K_W02 –

W 2 : - opisuje patogenezę i objawy kliniczne podstawowych jednostek chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie metod fizjoterapeutycznych K_W06

W3: opisuje międzynarodową klasyfikację funkcjonalności (ICF) K_W08


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: - stosuje specjalistyczne metody

w procesie fizjoterapii K_U16

U2 : - rozpoznaje podstawowe czynniki patogenne wraz z określeniem ryzyka wystąpienia wybranych chorób K_U01Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K: wie, kiedy zwrócić się o pomoc do ekspertów, będąc świadomy własnych ograniczeń K_K01 -

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna

Film dydaktyczny

Metoda pokazu, omówienie i demonstracja ćwiczeń

Metoda dyskusji na temat zagadnień związanych z interpretacją wyników badań i stosowanych metod terapeutycznych.


Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy w zakresie zespołów neurologicznych oraz

w zakresie zaburzeń wyższych czynności nerwowych. Uzyskanie przez studenta wiedzy klinicznej w zakresie uszkodzeń układu nerwowego oraz w zakresie charakterystyki klinicznej deficytów neurologicznych leczonych zachowawczo jak i neurochirurgicznie. Uzyskanie prawidłowych umiejętności określania celów postępowania fizjoterapeutycznego zależnych od rodzaju patologii, leczenia i okresu chorobowego, a także deficytu neurologicznego

i funkcjonalnego oraz potrzeb pacjenta i jego najbliższej rodziny. Uzyskanie przez studenta umiejętności praktycznych wyboru i zastosowania podstawowych zabiegów fizjoterapeutycznych u osób z deficytem neurologicznym zgodnie z rodzajem patologii, sposobem leczenia i okresem chorobowym.

Pełny opis:

Wykład

Wiadomości z zakresu :

• Zaburzenia chodu po udarze mózgu

• Ręka tetraplegika

Usprawnianie rehabilitacyjne po uszkodzeniu nerwów obwodowych. Ugruntowanie wiadomości dotyczących diagnozowania fizjoterapeutycznego przy użyciu różnych skal oceny stanu neurologicznego i funkcjonalnego chorych. Przedstawienie tematyki neuromobilizacji w chorobach obwodowego układu nerwowego.

• Rehabilitacja w uszkodzeniu nerwu twarzowego.

• Rehabilitacja poudarowa Zapoznanie z teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania koncepcji metod PNF i NDT Bobath w usprawnianiu pacjenta neurologicznego. Uwzględnienie wpływu chorób współistniejących z chorobą układu nerwowego na sposób prowadzenia i intensywność rehabilitacji

• Rehabilitacja po urazach kręgosłupa.

Student na wykładzie zdobywa wiedzę teoretyczną Uzyskanie przez wiedzy klinicznej w zakresie uszkodzeń układu nerwowego oraz w zakresie charakterystyki klinicznej deficytów neurologicznych leczonych zachowawczo

i chirurgicznie. wiadomości na temat poznanych wcześniej chorób układu nerwowego niezbędnych dla programowania całego procesu rehabilitacji – szczegóły obrazu klinicznego

i ich powiązanie ze stopniem i rodzajem niepełnosprawności, wpływ zastosowanej farmakoterapii na przebieg rehabilitacji.

Ćwiczenia

Wiadomości z zakresu:

• Zaburzenia chodu po udarze mózgu

• Ręka tetraplegika

• Usprawnianie rehabilitacyjne po uszkodzeniu nerwów obwodowych

• Rehabilitacja w uszkodzeniu nerwu twarzowego.

• Rehabilitacja poudarowa

• Rehabilitacja po urazach kręgosłupa.

Student na ćwiczeniach pogłębienia i szczegółowo rozszerza wiedzę teoretyczną i zdobywa umiejętności praktyczne

w zakresie stosowanych metod terapeutycznych w chorobach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, umiejętności wykorzystania wiadomości klinicznych niezbędnych do samodzielnego analizowania i planowania jak

i przeprowadzania programu rehabilitacji u chorych

z deficytem neurologicznym i neurochirurgicznym w okresie przedoperacyjnym, we wczesnym i późnym okresie pooperacyjnym u chorych z neurologicznymi deficytami. Student samodzielnie uczy się opisu i identyfikacji omówionych w trakcie nauki zespołów neurologicznych neurochirurgicznych oraz wybranych jednostek chorobowych w zakresie umożliwiającym wykorzystanie klasycznych jak

i nowatorskich technik fizjoterapeutycznych

i kompleksowego jak i krótko i długotrwałego planowania pracy z pacjentem. Student w trakcie odbywania ćwiczeń zapoznaje się ze sposobami zbierania wywiadu z pacjentem oraz współpracą z pozostałym personelem medycznym jak

i z rodziną pacjenta.

Literatura:

Literatura podstawowa

• „Podstawy kliniczne neurologii” i pod red. R Mazura,

• „Podstawy neurologii klinicznej” A. Prusiński,

• „Neurologia kliniczna w zarysie” W. Jakimowicz,

• „Ortopedia i rehabilitacja” W. Dega,

• „Rehabilitacja medyczna” K. Milanowska,

• „Podstawy fizjoterapii” J. Nawrotny,

• „Spastyczność od patologii do leczenia” J. Sławek

• „Usprawnianie po udarze mózgu” A. Cieślor – Korfel, Elipsa – Jaim s.c. Kraków 2004

• „Rehabilitacja po udarze mózgu”, Polly Laidler, wyd.2 2004

• „Usprawnianie po urazach rdzenia kręgowego. Trening samoobsługi i techniki jazdy wózkiem inwalidzkim”, Tasiemski T.

• „Schorzenia i urazy kręgosłupa”, J. Kiwerski

• ”Neurologiczne powikłania niedomogi kręgosłupa” Podemski R.

Literatura uzupełniająca

„Urazy pnia mózgu” Talar J.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia - zaliczenie wejściówek, zaliczenie z oceną

Wykłady - Egzamin pisemny, pytania opisowe otwarte

Ocena formująca podczas ćwiczeń

a. Krótkie sprawdziany przed rozpoczęciem każdych ćwiczeń – warunkiem zaliczenia jest poprawna odpowiedź na 2 z 3 pytań

( ocena nzal- zal)

b. Napisanie jednego konspektu z zakresu Fizjoterapii klinicznej

w neurochirurgii, programowania rehabiitacji zastwsowanej w wybranej jednostce chorobowej

Konspekt powinien być napisany poprawną polszczyzną

z przedstawieniem problemów funkcjonalnych,

z uwzględnieniem poszanowania kulturowego i religijnego pacjenta( min. 1 uwaga w konspekcie) zaprogramowaniem

i przeprowadzeniem badań funkcjonalnych ( min. 5 do każdego problemu)przeprowadzeniem rozpoznania różnicowego

w oparciu o analizę danych

z przeprowadzonych badań dodatkowych, stworzeniem programu usprawniania stosownie do stanu klinicznego

i funkcjonalnego pacjenta( min na 3 tyg. Terapii) zaprogramowanie aktywności adaptacyjnej oraz doborem przedmiotów ortopedycznych w przypadku, gdy konieczne jest jej zastosowanie. Ocena (nzal – zal)

Ocena formująca podczas wykładów

Końcowy sprawdzian wiedzy teoretycznej w postaci testu otwartego zawierającego 5 pytań. Za każde pytanie można otrzymać : 0 (brak lub nieprawidłowa odpowiedź) 5 ( częściowo prawidłowa odpowiedź) lub 10 pkt (prawidłowa odpowiedź)

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hagner
Prowadzący grup: Krystyna Nowacka, Karol Ogurkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mackiewicz-Milewska
Prowadzący grup: Krystyna Nowacka, Karol Ogurkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy w zakresie zespołów neurologicznych oraz

w zakresie zaburzeń wyższych czynności nerwowych. Uzyskanie przez studenta wiedzy klinicznej w zakresie uszkodzeń układu nerwowego oraz w zakresie charakterystyki klinicznej deficytów neurologicznych leczonych zachowawczo jak i neurochirurgicznie. Uzyskanie prawidłowych umiejętności określania celów postępowania fizjoterapeutycznego zależnych od rodzaju patologii, leczenia i okresu chorobowego, a także deficytu neurologicznego

i funkcjonalnego oraz potrzeb pacjenta i jego najbliższej rodziny. Uzyskanie przez studenta umiejętności praktycznych wyboru i zastosowania podstawowych zabiegów fizjoterapeutycznych u osób z deficytem neurologicznym zgodnie z rodzajem patologii, sposobem leczenia i okresem chorobowym.

Pełny opis:

Wykład

Wiadomości z zakresu :

• Zaburzenia chodu po udarze mózgu

• Ręka tetraplegika

Usprawnianie rehabilitacyjne po uszkodzeniu nerwów obwodowych. Ugruntowanie wiadomości dotyczących diagnozowania fizjoterapeutycznego przy użyciu różnych skal oceny stanu neurologicznego i funkcjonalnego chorych. Przedstawienie tematyki neuromobilizacji w chorobach obwodowego układu nerwowego.

• Rehabilitacja w uszkodzeniu nerwu twarzowego.

• Rehabilitacja poudarowa Zapoznanie z teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania koncepcji metod PNF i NDT Bobath w usprawnianiu pacjenta neurologicznego. Uwzględnienie wpływu chorób współistniejących z chorobą układu nerwowego na sposób prowadzenia i intensywność rehabilitacji

• Rehabilitacja po urazach kręgosłupa.

Student na wykładzie zdobywa wiedzę teoretyczną Uzyskanie przez wiedzy klinicznej w zakresie uszkodzeń układu nerwowego oraz w zakresie charakterystyki klinicznej deficytów neurologicznych leczonych zachowawczo

i chirurgicznie. wiadomości na temat poznanych wcześniej chorób układu nerwowego niezbędnych dla programowania całego procesu rehabilitacji – szczegóły obrazu klinicznego

i ich powiązanie ze stopniem i rodzajem niepełnosprawności, wpływ zastosowanej farmakoterapii na przebieg rehabilitacji.

Ćwiczenia

Wiadomości z zakresu:

• Zaburzenia chodu po udarze mózgu

• Ręka tetraplegika

• Usprawnianie rehabilitacyjne po uszkodzeniu nerwów obwodowych

• Rehabilitacja w uszkodzeniu nerwu twarzowego.

• Rehabilitacja poudarowa

• Rehabilitacja po urazach kręgosłupa.

Student na ćwiczeniach pogłębienia i szczegółowo rozszerza wiedzę teoretyczną i zdobywa umiejętności praktyczne

w zakresie stosowanych metod terapeutycznych w chorobach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, umiejętności wykorzystania wiadomości klinicznych niezbędnych do samodzielnego analizowania i planowania jak

i przeprowadzania programu rehabilitacji u chorych

z deficytem neurologicznym i neurochirurgicznym w okresie przedoperacyjnym, we wczesnym i późnym okresie pooperacyjnym u chorych z neurologicznymi deficytami. Student samodzielnie uczy się opisu i identyfikacji omówionych w trakcie nauki zespołów neurologicznych neurochirurgicznych oraz wybranych jednostek chorobowych w zakresie umożliwiającym wykorzystanie klasycznych jak

i nowatorskich technik fizjoterapeutycznych

i kompleksowego jak i krótko i długotrwałego planowania pracy z pacjentem. Student w trakcie odbywania ćwiczeń zapoznaje się ze sposobami zbierania wywiadu z pacjentem oraz współpracą z pozostałym personelem medycznym jak

i z rodziną pacjenta.

Literatura:

Literatura podstawowa

• „Podstawy kliniczne neurologii” i pod red. R Mazura,

• „Podstawy neurologii klinicznej” A. Prusiński,

• „Neurologia kliniczna w zarysie” W. Jakimowicz,

• „Ortopedia i rehabilitacja” W. Dega,

• „Rehabilitacja medyczna” K. Milanowska,

• „Podstawy fizjoterapii” J. Nawrotny,

• „Spastyczność od patologii do leczenia” J. Sławek

• „Usprawnianie po udarze mózgu” A. Cieślor – Korfel, Elipsa – Jaim s.c. Kraków 2004

• „Rehabilitacja po udarze mózgu”, Polly Laidler, wyd.2 2004

• „Usprawnianie po urazach rdzenia kręgowego. Trening samoobsługi i techniki jazdy wózkiem inwalidzkim”, Tasiemski T.

• „Schorzenia i urazy kręgosłupa”, J. Kiwerski

• ”Neurologiczne powikłania niedomogi kręgosłupa” Podemski R.

Literatura uzupełniająca

„Urazy pnia mózgu” Talar J.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)