Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach narządu ruchu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-F4-Dfd-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach narządu ruchu
Jednostka: Katedra Rehabilitacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu: anatomii funkcjonalnej (budowy i działania narządu ruchu człowieka), anatomii palpacyjnej, anatomii i fizjologii układu nerwowego, znajomości podstawowych jednostek chorobowych narządu ruchu (etiologia, przeciwwskazania, sposoby leczenia).

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach: 10 godzin

- udział w ćwiczeniach: 25 godzin

35 h = 1,4 pkt. ECTS


2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- czytanie wskazanej literatury: 5 godzin

5 h = 0,2 pkt. ECTS


3. Czas wymagany do przygotowania się w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia praktycznego: 5 godzin

- przygotowanie do egzaminu: 5 godzin

10 h = 0,4 pkt. ECTS


Łączny nakład pracy: 50 h = 2 pkt. ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Opisuje narzędzia diagnostyczne i metody oceny pacjenta dla potrzeb fizjoterapii – K_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Przeprowadza badania funkcjonalne i aparaturowe niezbędne dla doboru środków fizjoterapii – K_U14

U2: Obsługuje aparaturę do fizykoterapii, sprzęt do kinezyterapii i badań funkcjonalnych – K_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Wie, kiedy zwrócić się o pomoc do ekspertów, będąc świadomy własnych ograniczeń – K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- wykład informacyjny

- dyskusja dydaktyczna

Ćwiczenia:

- analiza przypadków

- metody eksponujące – pokaz

- problemowa (samodzielne dochodzenie do wiedzy – burza mózgów)

- praktyczna (metody ćwiczeniowe, zajęć praktycznych)


Skrócony opis:

Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach narządu ruchu – to przedmiot dający praktyczną umiejętność prawidłowego przeprowadzenia badania pacjenta, pozwalającego ocenić stopień zaawansowania zmian chorobowych w obrębie narządu ruchu. Tak przeprowadzone badanie stanowić będzie podstawę wyboru optymalnego kierunku postępowania fizjoterapeutycznego.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów oraz ćwiczeń.

Celem wykładów jest przedstawienie i omówienie zagadnień odnoszących się do badań diagnostycznych, w szczególności tych, które związane są z badaniem i oceną narządu ruchu człowieka. Postawienie właściwej diagnozy czynnościowej niezbędne jest w przygotowaniu właściwego dalszego postępowania fizjoterapeutycznego. Dodatkowy cel wykładów polega na omówieniu zagadnień odnoszących się do technik diagnostycznych wybranych schorzeń (jednostek chorobowych) u pacjentów ortopedycznych, neurologicznych, kardiologicznych i innych. Wykłady porządkują szczegółową wiedzę z zakresu diagnostyki funkcjonalnej poszczególnych części lub rejonów ciała. Ułatwiają dobór celowanych i/lub różnicujących testów diagnostycznych. Omawiają potrzeby i zasady przeprowadzania testów skriningowych dla celów profilaktyki. Ponadto studenci zostają zapoznani z nowoczesną aparaturą medyczną stosowaną w fizjoterapii dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej. Tematyka wykładów obejmuje także zagadnienia dotyczące zasad etycznych w relacji terapeuta-pacjent/rodzina pacjenta, terapeuta-zespół terapeutyczny.

Ćwiczenia mają na celu wypracowanie umiejętności poprawnego przeprowadzenia badania podmiotowego (wywiadu) i przedmiotowego (testy czynne, bierne i oporowe), dla potrzeb formułowania określonych wniosków odnoszących się do istniejących objawów. W trakcie ćwiczeń student uczy się poprawnego wykonywania wybranych technik diagnostycznych. Nabiera umiejętności właściwego sposobu komunikowania się z pacjentem, polegającej na formułowaniu prostych i zrozumiałych poleceń potrzebnych do sprawnego przeprowadzenia badania. Otrzymuje informacje i wyrabia praktyczne umiejętności dotyczące poprawnego stosowania i interpretacji diagnostycznych testów różnicujących i prostych testów skriningowych niewymagających skomplikowanego zaplecza diagnostycznego. Zdobywa umiejętność wykorzystania danych diagnostycznych do celów tworzenia właściwego dla pacjenta modelu postępowania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Badanie i ocena narządu ruchu, Petty Nicola J. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010.

2. Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni, Buckup Johannes, Buckup Klaus. PZWL, Warszawa 2014.

3. Neurodynamika kliniczna. Nowa metoda leczenia zaburzeń układu ruchu, Shacklock Michael. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Badania czynnościowe narządu ruchu w fizjoterapii, Skolimowski Tadeusz (red.). AWF, Wrocław 2012.

2. Kręgosłup w stresie, Rakowski Andrzej. Rozpisani.pl, 2017.

3. Kinezyterapia. Tom 1: Zarys podstaw teoretycznych i diagnostyka kinezyterapii, Zembaty Andrzej (red.). Kasper, Kraków 2002.

4. Anatomia funkcjonalna stawów. Tom 1-3, Kapandji Adalbert I. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2014.

5. Anatomia funkcjonalna w zakresie studiów wychowania fizycznego, Marecki Bogusław. AWF, Poznań 2000.

6. Badanie palpacyjne układów mięśniowego i kostnego, Muscolino Joseph E. Edra Urban & Partner, Wrocław 2016.

7. Atlas anatomii palpacyjnej. Badanie manualne powłok, Tixa Serge. PZWL, Warszawa 2017.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia praktyczno-teoretycznego ćwiczeń.

Wykłady:

Egzamin pisemny: > 50% (min. 26 punktów) – W1

Ćwiczenia:

Zaliczenie praktyczno-teoretyczne: > 50% (min. 26 punktów) – W1,U1, U2

Przedłużona obserwacja: > 50% (min. 6 punktów) – K1

Ocena końcowa odpowiada sumie punktów uzyskanych z powyższych ocenianych kryteriów:

Suma punktów Ocena

0-57 2.0 – niedostateczna

58-67 3.0 – dostateczna

68-77 3.5 – dostateczna plus

78-87 4.0 – dobra

88-97 4.5 – dobra plus

98-110 5.0 – bardzo dobra

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mackiewicz-Milewska
Prowadzący grup: Ewa Kitschke, Krystyna Nowacka, Piotr Porzych, Ewa Trela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach narządu ruchu – to przedmiot dający praktyczną umiejętność prawidłowego przeprowadzenia badania pacjenta, pozwalającego ocenić stopień zaawansowania zmian chorobowych w obrębie narządu ruchu. Tak przeprowadzone badanie stanowić będzie podstawę wyboru optymalnego kierunku postępowania fizjoterapeutycznego.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów oraz ćwiczeń.

Celem wykładów jest przedstawienie i omówienie zagadnień odnoszących się do badań diagnostycznych, w szczególności tych, które związane są z badaniem i oceną narządu ruchu człowieka. Postawienie właściwej diagnozy czynnościowej niezbędne jest w przygotowaniu właściwego dalszego postępowania fizjoterapeutycznego. Dodatkowy cel wykładów polega na omówieniu zagadnień odnoszących się do technik diagnostycznych wybranych schorzeń (jednostek chorobowych) u pacjentów ortopedycznych, neurologicznych, kardiologicznych i innych. Wykłady porządkują szczegółową wiedzę z zakresu diagnostyki funkcjonalnej poszczególnych części lub rejonów ciała. Ułatwiają dobór celowanych i/lub różnicujących testów diagnostycznych. Omawiają potrzeby i zasady przeprowadzania testów skriningowych dla celów profilaktyki. Ponadto studenci zostają zapoznani z nowoczesną aparaturą medyczną stosowaną w fizjoterapii dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej. Tematyka wykładów obejmuje także zagadnienia dotyczące zasad etycznych w relacji terapeuta-pacjent/rodzina pacjenta, terapeuta-zespół terapeutyczny.

Ćwiczenia mają na celu wypracowanie umiejętności poprawnego przeprowadzenia badania podmiotowego (wywiadu) i przedmiotowego (testy czynne, bierne i oporowe), dla potrzeb formułowania określonych wniosków odnoszących się do istniejących objawów. W trakcie ćwiczeń student uczy się poprawnego wykonywania wybranych technik diagnostycznych. Nabiera umiejętności właściwego sposobu komunikowania się z pacjentem, polegającej na formułowaniu prostych i zrozumiałych poleceń potrzebnych do sprawnego przeprowadzenia badania. Otrzymuje informacje i wyrabia praktyczne umiejętności dotyczące poprawnego stosowania i interpretacji diagnostycznych testów różnicujących i prostych testów skriningowych niewymagających skomplikowanego zaplecza diagnostycznego. Zdobywa umiejętność wykorzystania danych diagnostycznych do celów tworzenia właściwego dla pacjenta modelu postępowania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Badanie i ocena narządu ruchu, Petty Nicola J. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010.

2. Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni, Buckup Johannes, Buckup Klaus. PZWL, Warszawa 2014.

3. Neurodynamika kliniczna. Nowa metoda leczenia zaburzeń układu ruchu, Shacklock Michael. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Badania czynnościowe narządu ruchu w fizjoterapii, Skolimowski Tadeusz (red.). AWF, Wrocław 2012.

2. Kręgosłup w stresie, Rakowski Andrzej. Rozpisani.pl, 2017.

3. Kinezyterapia. Tom 1: Zarys podstaw teoretycznych i diagnostyka kinezyterapii, Zembaty Andrzej (red.). Kasper, Kraków 2002.

4. Anatomia funkcjonalna stawów. Tom 1-3, Kapandji Adalbert I. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2014.

5. Anatomia funkcjonalna w zakresie studiów wychowania fizycznego, Marecki Bogusław. AWF, Poznań 2000.

6. Badanie palpacyjne układów mięśniowego i kostnego, Muscolino Joseph E. Edra Urban & Partner, Wrocław 2016.

7. Atlas anatomii palpacyjnej. Badanie manualne powłok, Tixa Serge. PZWL, Warszawa 2017.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hagner
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.