Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach narządu ruchu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-F4-Diafu-NJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach narządu ruchu
Jednostka: Katedra Rehabilitacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

Wykłady 5h

Ćwiczenia 15h

Konsultacje w razie potrzeby w godzinach dyżuru

nauczyciela, do kilku godzin

1. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta przygotowanie do kolejnych zajęć 5h

pisanie prac, projektów 5h

czytanie literatury 5h

2. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania - kolokwia i egzaminy 10h


Efekty uczenia się - wiedza:


• W1: zna i rozumie zewnętrzne czynniki fizyczne i ich wpływ na organizm człowieka

A.W12

• W2: zna i rozumie biomechaniczne zasady statyki ciała oraz czynności ruchowych człowieka zdrowego i chorego

A.W13

• W3: zna i rozumie zasady ergonomii codziennych czynności człowieka oraz czynności związanych z wykonywaniem zawodu, ze szczególnym uwzględnieniem ergonomii pracy fizjoterapeuty

A.W14


Efekty uczenia się - umiejętności:

• U1: potrafi przeprowadzić szczegółową analizę biomechaniczną prostych i złożonych ruchów człowieka w warunkach prawidłowych i w przypadku różnych zaburzeń układu ruchu

A.U10


• U2: potrafi przewidzieć skutki stosowania różnych obciążeń mechanicznych na zmienione patologicznie struktury ciała człowieka

A.U11



Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

• K1: jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych - K5

• K2: jest gotów do korzystania z obiektywnych źródeł informacji

- K6

• K3: jest gotów do wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole

-K7


Metody dydaktyczne:

WYKŁAD

• wykład informacyjny z prezentacją multimedialną


ĆWICZENIA

• dyskusja dydaktyczna

• rozwiązywanie problemów i zadań

• proste pomiary z wykorzystaniem taśm i dynamometrów

• prezentacja multimedialna

Skrócony opis:

Podstawowe cele

• zapoznanie z zastosowaniem praw mechaniki w układzie ruchu człowieka

• zapoznanie z parametrami układu ruchu, nauka ich wyznaczania, rozpoznanie warunków prawidłowych i patologicznych

• przedstawienie metod badawczych stosowanych w biomechanice i ergonomii oraz nauka obsługi stosowanych przyrządów pomiarowych

• nauka wykorzystania wiadomości w odpowiedzialnej pracy z pacjentem

Pełny opis:

Wykład

• Rys historyczny, cele i zadania biomechaniki

• Fizyczne podstawy biomechaniki: podstawowe pojęcia; zasady dynamiki ruchu postępowego i obrotowego; środek masy i jego wyznaczanie

• Parametry układu ruchu człowieka, dźwignie w ciele człowieka, para kinematyczna, łańcuch kinematyczny, biomechanizm

• Biomechanika kości i stawów

Ćwiczenia

• fizyczne podstawy biomechaniki – wektory, działania na wektorach, moment siły, wyznaczanie momentów sił, rozwiązywanie problemów w oparciu o zasady dynamiki, przeciążenia

• wyznaczanie parametrów strukturalnych i geometrycznych układu ruchu

• wyznaczanie środka masy - metody bezpośrednie i pośrednie:

- wyznaczanie środka masy metodą analityczną, OSM w postawie anatomicznej

- wyznaczanie środka masy na dźwigni jednostronnej

• staw łokciowy, ramienny, biodrowy, kolanowy, analiza obciążeń kręgosłupa – wyznaczanie momentów sił mięśniowych, szacowanie sił napięcia mięśni i obciążeń w stawach w warunkach atatyki

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Błaszczyk J.W.: Biomechanika kliniczna. Podręcznik dla studentów medycyny i fizjoterapii. PZWL, Warszawa 2008.

• Bober T. Zawadzki J.: Biomechanika układu ruchu człowieka. BK, Wrocław 2006.

Literatura uzupełniająca:

• Peterson D.R. Biomechanics. Principles and Applications CRC Press

• Davidovits P.: Physics in biology and medicine, Academic Press

• Giancoli D.C.: Physics. Principles with applications. Addison-Wesley

• Kane, Sternheim: Fizyka dla przyrodników. T1 PWN Warszawa 1988.

• Jaroszyk F. : Biofizyka. Podręcznik dla studentów, PZWL W-wa 2004

• Zagrobelny Z., Woźniewski M.: Biomechanika kliniczna. Część ogólna. AWF, Wrocław 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawozdania z pomiarów i obliczeń, zadania domowe

Aktywność i praca na ćwiczeniach

Przedmiot kończy się kolokwium końcowym. Odbywa się ono w formie pisemnej – zadania otwarte. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny jest uzyskanie min. 51% punktów. Jeżeli student nie napisze pozytywnie kolokwium, jednak uzyska min 40% punktów ma możliwość przedstawienia wiedzy w odpowiedzi ustnej następnego dnia po ogłoszeniu wyników części pisemnej. Ocena uzyskana po części ustnej jest ostateczną oceną z kolokwium.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mackiewicz-Milewska
Prowadzący grup: Ewa Kitschke, Krystyna Nowacka, Piotr Porzych, Ewa Trela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Podstawowe cele

• zapoznanie z zastosowaniem praw mechaniki w układzie ruchu człowieka

• zapoznanie z parametrami układu ruchu, nauka ich wyznaczania, rozpoznanie warunków prawidłowych i patologicznych

• przedstawienie metod badawczych stosowanych w biomechanice i ergonomii oraz nauka obsługi stosowanych przyrządów pomiarowych

• nauka wykorzystania wiadomości w odpowiedzialnej pracy z pacjentem

Pełny opis:

Wykład

• Rys historyczny, cele i zadania biomechaniki

• Fizyczne podstawy biomechaniki: podstawowe pojęcia; zasady dynamiki ruchu postępowego i obrotowego; środek masy i jego wyznaczanie

• Parametry układu ruchu człowieka, dźwignie w ciele człowieka, para kinematyczna, łańcuch kinematyczny, biomechanizm

• Biomechanika kości i stawów

Ćwiczenia

• fizyczne podstawy biomechaniki – wektory, działania na wektorach, moment siły, wyznaczanie momentów sił, rozwiązywanie problemów w oparciu o zasady dynamiki, przeciążenia

• wyznaczanie parametrów strukturalnych i geometrycznych układu ruchu

• wyznaczanie środka masy - metody bezpośrednie i pośrednie:

- wyznaczanie środka masy metodą analityczną, OSM w postawie anatomicznej

- wyznaczanie środka masy na dźwigni jednostronnej

• staw łokciowy, ramienny, biodrowy, kolanowy, analiza obciążeń kręgosłupa – wyznaczanie momentów sił mięśniowych, szacowanie sił napięcia mięśni i obciążeń w stawach w warunkach atatyki

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Błaszczyk J.W.: Biomechanika kliniczna. Podręcznik dla studentów medycyny i fizjoterapii. PZWL, Warszawa 2008.

• Bober T. Zawadzki J.: Biomechanika układu ruchu człowieka. BK, Wrocław 2006.

Literatura uzupełniająca:

• Peterson D.R. Biomechanics. Principles and Applications CRC Press

• Davidovits P.: Physics in biology and medicine, Academic Press

• Giancoli D.C.: Physics. Principles with applications. Addison-Wesley

• Kane, Sternheim: Fizyka dla przyrodników. T1 PWN Warszawa 1988.

• Jaroszyk F. : Biofizyka. Podręcznik dla studentów, PZWL W-wa 2004

• Zagrobelny Z., Woźniewski M.: Biomechanika kliniczna. Część ogólna. AWF, Wrocław 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hagner
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.