Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-F4-Prc-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych
Jednostka: Katedra Rehabilitacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Anatomii i fizjologia człowieka

Znajomość i umiejętność przeprowadzenia testów funkcjonalnych, skali diagnostycznych stosowanych w fizjoterapii

Biegłość w prowadzeniu ćwiczeń i technik kinezyterapeutycznych


Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach - 10 h

- udział w ćwiczeniach – 25 h

35 h = 1,5 ECTS

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- czytanie literatury - 5 h = 0,2 ECTS

3. Czas wymagany do przygotowania się w procesie oceniania –

10 h = 0,4 ECTS

Łączny nakład pracy: 50h = 2 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Zna i rozumie:

W1: opisuje budowę i funkcje organizmu człowieka,

ze szczególnym uwzględnieniem układu mięśniowo-szkieletowego

i nerwowego W02

W2: opisuje patogenezę i objawy kliniczne podstawowych jednostek chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie metod fizjoterapeutycznych W07

W3: opisuje narzędzia diagnostyczne i metody oceny pacjenta dla potrzeb fizjoterapii W08

W4: opisuje międzynarodową klasyfikację funkcjonalności (ICF) W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi:

U1: określa topografię narządów i układów ze szczególnym uwzględnieniem układu mięśniowo-szkieletowego i nerwowego U03

U2: interpretuje rolę poszczególnych narządów i układów w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka U04

U3: wykorzystuje różne formy i metody aktywności ruchowej

w procesie fizjoterapii U07

U4: planuje wysiłek fizyczny w fizjoterapii, treningu fizycznym i rekreacji mając na względzie zdolność wysiłkową człowieka U08

U5: posiada umiejętności ruchowe i sprawność motoryczną związaną z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty U10

U6: tworzy programy aktywności ruchowej adaptacyjnej dla potrzeb fizjoterapii U11

U7: przeprowadza badania funkcjonalne i aparaturowe niezbędne dla doboru środków fizjoterapii U14

U8: wykonuje odpowiednie procedury związane z pracą fizjoterapeuty w odniesieniu do dziedzin klinicznych U19

U9: stosuje specjalistyczne metody w procesie fizjoterapii U20


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Jest gotów do:

K1: wie, kiedy zwrócić się o pomoc do ekspertów, będąc świadomy własnych ograniczeń K01

K2: okazuje szacunek dla pacjentów i dba o ich dobro K02Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny

wykład problemowy

dyskusja dydaktyczna

analiza przypadków

prezentacja przypadków


Skrócony opis:

Przedmiot "Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych” poprzez szczegółową analizę przypadku, badanie fizjoterapeutyczne, przeprowadzone u pacjentów kardiologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych, poddawanych zabiegom chirurgicznym narządów wewnętrznych, umożliwi przeprowadzenie oceny stanu klinicznego i zaplanowanie procesu rehabilitacji

u pacjentów z daną jednostką chorobową.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń.

Wykłady mają za zadanie scharakteryzować i wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z tematem chorób wewnętrznych, a także

z procesem zachodzących w programowaniu rehabilitacji

w poszczególnych jednostkach chorobowych. Przygotowanie studenta do samodzielnej lektury przedmiotu.

W trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z metodami fizjoterapeutycznymi stosowanymi w rehabilitacji pacjentów

ze schorzeniami układu krążenia, układu oddechowego, pacjentami onkologicznymi i pacjentami po przebytych zabiegach chirurgicznych.

W sposób usystematyzowany student opanuje praktycznie badanie funkcjonalne, które jest niezbędne do postawienia prawidłowej diagnozy czynnościowej, zaplanowania i programowania właściwego procesu fizjoterapii, w okresie szpitalnym, poszpitalnym i późnym,. przygotowanie do samodzielnej lektury.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną – W1 – W4

Kolokwium - W1 – W4, U1-U9

Pisemne przygotowanie planu terapeutycznego w wybranej jednostce chorobowej W1 – W4, U1-U9

Przedłużona obserwacja - K1-K2

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mackiewicz-Milewska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska, Krystyna Nowacka, Dorota Ratuszek-Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot "Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych” poprzez szczegółową analizę przypadku, badanie fizjoterapeutyczne, przeprowadzone u pacjentów kardiologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych, poddawanych zabiegom chirurgicznym narządów wewnętrznych, umożliwi przeprowadzenie oceny stanu klinicznego i zaplanowanie procesu rehabilitacji

u pacjentów z daną jednostką chorobową.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń.

Wykłady mają za zadanie scharakteryzować i wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z tematem chorób wewnętrznych, a także

z procesem zachodzących w programowaniu rehabilitacji

w poszczególnych jednostkach chorobowych. Przygotowanie studenta do samodzielnej lektury przedmiotu.

W trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z metodami fizjoterapeutycznymi stosowanymi w rehabilitacji pacjentów

ze schorzeniami układu krążenia, układu oddechowego, pacjentami onkologicznymi i pacjentami po przebytych zabiegach chirurgicznych.

W sposób usystematyzowany student opanuje praktycznie badanie funkcjonalne, które jest niezbędne do postawienia prawidłowej diagnozy czynnościowej, zaplanowania i programowania właściwego procesu fizjoterapii, w okresie szpitalnym, poszpitalnym i późnym,. przygotowanie do samodzielnej lektury.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hagner
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.