Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-P1-FIZ-S1L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0519) Nauki biologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia
Jednostka: Katedra Fizjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Fizjologia powinien posiadać wiedzę z zakresu biologii w odniesieniu do układu krążenia, układu oddechowego, układu wydzielania wewnętrznego oraz równowagi kwasowo- zasadowej (zakres szkoły średniej), jak również z chemii i fizyki na poziomie podstawowym.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

- udział w wykładach: 10 godzin

- udział w ćwiczeniach: 25 godzin

- konsultacje: 1 godzina

- przeprowadzenie zaliczenia teoretycznego: 1 godzina

- przeprowadzenie egzaminu: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 38 godzin, co odpowiada 1,5 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 10 godzin

- udział w ćwiczeniach: 25 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń: 5 godzin

- napisanie sprawozdań z ćwiczeń: 2 godziny

- samokształcenie: 5 godzin

- konsultacje:1 godzina

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie:2+1=3

Łączny nakład pracy studenta wynosi 51 godzin, co odpowiada 1,5 punktu ECTS


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 2+1=3 (0,1 punktu ECTS)

Nakład pracy związany z przygotowaniem do uczestnictwa i uczestnictwem w procesie oceniania wynosi 3 godziny, co odpowiada 0,1 punktu ECTS


4. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 25 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 25 godzin, co odpowiada 0,9 punktu ECTS


4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczyEfekty uczenia się - wiedza:

W1. Określa budowę ciała ludzkiego w ujęciu topograficznym oraz ujęciu czynnościowym. - K_A.W02

W2. Rozumie neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych oraz procesów elektrofizjologicznych - K_A.W03

W3. Charakteryzuje specyfikację i znaczenie gospodarki wodno- elektrolitowej i kwasowo- zasadowej w utrzymaniu homeostazy - K_A.W04

W4. Określa podstawowe reakcje związków nieorganicznych i organicznych w roztworach wodnych oraz prawa fizyczne wpływające na przepływ cieczy, a także czynniki oddziałujące na opór naczyniowy przepływu krwi - K_A.W05

W5. Wylicza enzymy biorące udział w trawieniu i objaśnia podstawowe defekty enzymów trawiennych oraz określa skutki tych zaburzeń - K_A.W13


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Wykorzystuje znajomość praw fizyki do opisu zagadnień z zakresu biologii komórek, tkanek oraz procesów fizjologicznych, w szczególności do wyjaśnienia wpływu czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, grawitacja, ciśnienie, pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie jonizujące na organizm ludzki - K_A.U07

U2. Opisuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu jako całości w sytuacji zaburzenia jego homeostazy - K_A.U17


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu - K_A.K02

K2. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe - K_A.06


Metody dydaktyczne:

Wykłady: metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia: metody dydaktyczne poszukujące – obserwacji z wykorzystaniem programów symulacyjnych PhysioEX, ćwiczeniowa metoda klasyczna problemowa, dyskusji okrągłego stołu, pokazu


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- okrągłego stołu

Skrócony opis:

Kurs Fizjologii umożliwia Studentowi poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć i reguł fizjologicznych. Ponad to, dokładne omówienie fizjologicznych procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów jak i układów, ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia oraz oddechowego, pozwala na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Fizjologia jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka. Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu fizjologii układu krążenia, oddechowego, wydzielania wewnętrznego, równowagi kwasowo-zasadowej oraz procesów metabolicznych

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Student określać będzie zmiany czynnościowe zachodzące w układzie krążenia w wyniku zmiany pozycji ciała oraz pod wpływem wysiłku fizycznego. Celem ćwiczeń jest również zapoznanie się z badaniem EKG oraz pomiarem ciśnienia tętniczego. Student dowie się o zasadzie wykonywania i znaczeniu badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowania układu oddechowego. Zapozna się również z mechanizmem działania buforów oraz gospodarką kwasowo-zasadową, i ich znaczenie w homeostazie ustrojowej. Celem ćwiczeń jest również poznanie mechanizmu działania hormonów oraz konsekwencji zaburzeń gospodarki hormonalnej. Ponadto dowie się o przebiegu i regulacji funkcji rozrodczych u kobiet i mężczyzn. Ponadto zapozna się z rodzajami przemian metabolicznych. Analiza bilansu energetycznego oraz mechanizmów neurohormonalnych kontroli masy ciała posłuży zrozumieniu zasad prawidłowego żywienia oraz eliminacji błędnych zachowań prowadzących do zaburzeń metabolicznych i tzw. chorób cywilizacyjnych.

Samokształcenie dotyczy hormonalnej regulacji metabolizmu wapniowo- fosforanowego oraz budowy i funkcji układ limfatyczny i obwodowego układu krążenia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.). Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

2. Konturek S (red.). Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Esevier Urban & Partner, Wrocław 2007.

3. Traczyk W, Trzebski A. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca;

4. Górski J. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru złożonego ze 60 pytań. Ocena końcowa z egzaminu wynika z poniższego zestawienia

% uzyskanych punktów 0-50% 51- 60% 61- 70% 71- 80% 81- 90% 91- 100%

ocena 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Pozostałe informacje związane z egzaminem zawarte są w regulaminie dydaktycznym.

Ćwiczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń z Fizjologii jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń i kolokwiów śródsemestralnych. Forma i kryteria zaliczenia ćwiczeń są podawane na początku bloku tematycznego przez prowadzącego dane zajęcia. Pozostałe kryteria zaliczenia ćwiczeń opisane są w regulaminie dydaktycznym.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Blanka Dwojaczny, Szymon Działak, Agnieszka Kujawska, Małgorzata Nadolska, Daria Pracka, Tadeusz Pracki, Małgorzata Tafil-Klawe, Piotr Złomańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Mirosława Cieślicka, Katarzyna Dmitruk, Małgorzata Gałązka, Agnieszka Kujawska, Daria Pracka, Tadeusz Pracki, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.