Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania naukowe w pielęgniarstwie: Metodologia badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-P1-Metbnn2-N2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9999) Obszar nieznany
Nazwa przedmiotu: Badania naukowe w pielęgniarstwie: Metodologia badań naukowych
Jednostka: Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student kontynuujący kształcenie na studiach II stopnia z przedmiotu Badania naukowe w pielęgniarstwie: metodologia badań naukowych powinien posiadać podstawową wiedzę ogólną z zakresu metodologii badań naukowych ze studiów I stopnia.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach: 15 godzin

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin

Razem: 1 ECTS

Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta:

-przygotowywanie autorskiego projektu badawczego: 20 godzin

- konsultacje z nauczycielem prowadzącym przedmiot: 5godzin

Razem: 1 ECTS

Łączny nakład pracy studenta = 55 godzin (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: definiuje pielęgniarstwo jako naukę o zdrowiu (K_AW22)

W2: definiuje główne pojęcia metodologii jako nauki i oraz charakteryzuje metodykę postępowania badawczego (K_AW23)

W3: zna strukturę pracy naukowej oraz kryteria doboru piśmiennictwa do badań (K_AW24)

W4: zna przepisy prawne dotyczące ochrony praw autorskich i zasady etyczne w pielęgniarskich badaniach naukowych (K_AW25)

W5: zna programy i testy statystyczne do opracowania wyników badań (K_AW26)

W6: zna zasady przygotowania publikacji do pielęgniarskich czasopism naukowych (K_AW28)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: planuje i przeprowadza badania naukowe w zakresie pielęgniarstwa oraz badania oceniające system opieki zdrowotnej i potrzeby zdrowotne społeczeństwa (K_AU20).

U2: przeprowadza badania naukowe w pielęgniarstwie z zastosowaniem skal i narzędzi badawczych (K_AU21).

U3: prowadzi badania w oparciu o metody ilościowe i jakościowe w tym (przegląd piśmiennictw, metaanalizę, sondaż diagnostyczny, badania randomizowane, studium przypadku) (K_AU22)

U4: opracowuje bazę danych w oparciu o materiał badawczy, dokonuje statystycznej analizy oraz interpretuje wyniki badań (K_AU23).

U5: dokonuje analizy porównawczej uzyskanych przez siebie wyników badań z wynikami innych badaczy (K_AU24).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu szacunku do różnic światopoglądowych i kulturowych (K_K02)

K2: przejawia odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych (K_K01)

K3: rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu (K_K03)

K4: przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań (K_K04)

K5: przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz w pracy badawczej (K_K06)

K6: dba o wizerunek własnego zawodu (K_K07)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny i problemowy z prezentacją multimedialną.


Ćwiczenia obejmują prace w indywidualną i zespołową z wykorzystaniem:

• klasycznej metody problemowej,

• metody referatu,

• metody seminaryjnej,

• studium przypadku.

• praca w grupach,

• praca indywidualna.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Przedmiot „Metodologia badań naukowych”

na kierunku pielęgniarstwo obejmuje 15 godzin wykładów

i 15 godzin ćwiczeń.

Zasadniczym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i założeniami badań naukowych oraz dostarczenie wiedzy umożliwiającej planowanie i realizację naukowych projektów badawczych. Zajęcia obejmują przegląd podstawowych metod i narzędzi badawczych. W trakcie zajęć student zapoznaje się także z procesem badawczym, począwszy od poprawnego postawienia problemu badawczego i hipotez, poprzez utworzenie planu badawczego, odpowiedniego doboru próby, zbieraniu danych, kończąc na analizie danych, prawidłowym wnioskowaniu i przestrzeganiu praw autorskich. Dodatkowo zajęcia obejmują doskonalenie umiejętności pozyskiwania materiałów z wiarygodnych źródeł (Evidence Based Medicine - EBM). Student jest przygotowany do prowadzenia własnych badań naukowych w obszarze nauk o zdrowiu oraz do samodzielnego opracowywania i prezentowania ich wyników.

Pełny opis:

Wykłady obejmują następujące treści:

− nauka i badania naukowe – podstawowe pojęcia i założenia

− teoria- funkcje i rodzaje

− koncepcje rozwoju nauki

− koncepcje wiedzy

− definicja metodologii

− zadania, funkcje i cele badań naukowych

− reguły metodologii (komunikowanie, wnioskowanie, intersubiektywność)

− proces badawczy

− problemy i hipotezy badawcze (definicja, jednostki analizy, błędy przy przenoszeniu wniosków)

− podstawowe metody, narzędzia i procedury badawcze stosowane w badaniach naukowych

− techniki i metody obserwacyjne, badania sondażowe, badania jakościowe, wtórna analiza danych, budowanie baz danych i statystyki

− sposoby doboru próby

 populacja (jednostka doboru próby, populacja skończona i nieskończona, podstawa doboru próby)

 schemat doboru próby: nielosowy (okolicznościowy, losowy, kwotowy) i losowy (indywidualny nieograniczony, systematyczny, warstwowy, grupowy)

 wielkość próby (błąd standardowy, przedział ufności, określanie wielkości próby)

− kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze

− pomiar i wnioskowanie

− rodzaje źródeł informacji wykorzystywane w badaniach naukowych

− Evidence Based Medicine – założenia ogólne

− badanie jakości życia wg zasad EBM

− standardy EBM i standardy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego

− krytyczna analiza artykułów naukowych – przykłady

− uwarunkowania badań naukowych – prawne i etyczne

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych, mają charakter pracy zarówno indywidualnej, jak i zespołowej, częściowo powiązane są z zagadnieniami omawianymi na wykładach.

Materiał realizowany w ramach ćwiczeń:

− cele i obszary bada naukowych w pielęgniarstwie

− techniki i narzędzia badawcze

− tworzenie definicji pojęciowych i operacyjnych

− konstruowanie wskaźników

− definiowanie problemów badawczych i hipotez

− przykładowe problemy badawcze i hipotezy

− skale pomiarowe, miary tendencji centralnej

− testowanie hipotez i analiza związków pomiędzy zmiennymi – dane niemierzalne, dane mierzalne

− budowanie procesu badawczego i etapy postępowania badawczego

− konstruowanie własnych problemów badawczych

− tworzenie hipotez do problemu badawczego

− plan badawczy do własnego problemu badawczego

− pomiar – wielkość próby, sposoby doboru próby

 kwestionariusz ankiety:

 omówienie pytań – treść, format, rodzaj, porządek

− błędy w konstruowaniu pytań – przykłady

− konstruuowanie narzędzia badawczego - kwestionariusz ankiety

− omówienie sposobów analizy danych

− zasady interpretowania danych empirycznych

− zasady wnioskowania na podstawie danych z kwestionariusza ankiety

− zasady EMB – szczegółowe omówienie

− konstruowanie opracowania naukowego

− etyka w badaniach naukowych i ochrona własności intelektualnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Lenartowicz H., Kózka M., Metodologia badań w pielęgniarstwie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

2. Radomski D., Grzanka A., Metodologia badań w medycynie, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, 2011.

3. Apanowicz J., Metodologia nauk, Dom Organizatora TONIK, Toruń 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Nachmias Ch., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo S.C., Poznań 2001.

2. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Śląsk sp. z o.o., Katowice 2005.

3. Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Zysk i S-ka Wydawnictwo S.C., Poznań 2001.

4. Gruszczyński L. A., Kwestionariusz w socjologii, Katowice 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja osiągniętych przez studenta efektów uczenia będzie się odbywać przez ocenę:

• aktywnego udziału oraz przygotowania do prowadzonych zajęć,

• opanowania materiału realizowanego na wykładach i ćwiczeniach.

Sprawdzanie umiejętności i kompetencji społecznych odbywać się będzie m.in. poprzez wnikliwą obserwację czynności studenta podczas wykonywania zadań praktycznych. Do zaliczenia przedmiotu niezbędna jest 100% obecność na wykładach i ćwiczeniach. Student w ramach zaliczenia przedmiotu zobowiązany jest skonstruować własny projekt badawczy.

Opisowe kryteria oceny projektu badawczego:

Bardzo dobry: student opanował wiedzę z całości materiału, przedstawia ją w sposób logiczny i usystematyzowany, zna zastosowania praktyczne.

Dobry plus: student opanował wiedzę z całości materiału, przedstawia ją w sposób spójny i logiczny.

Dobry: student opanował wiedzę z większości materiału, przedstawia ją w sposób logiczny, nakierowany przez nauczyciela akademickiego, potrafi formułować trafne wnioski.

Dostateczny plus: student opanował minimum programowe, zna podstawowe zagadnienia i rozumie zadawane mu pytania, wiedzę przedstawia w sposób logiczny.

Dostateczny: student opanował minimum programowe, zna podstawowe zagadnienia i rozumie zadawane mu pytania, wiedzę przedstawia w sposób niespójny, nie potrafi zastosować jej w praktyce.

Niedostateczny: student nie opanował minimum programowego, nie zna podstawowych zagadnień i nie rozumie zadawanych mu pytań.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Fisz
Prowadzący grup: Katarzyna Ciechanowska, Agnieszka Skopowska, Justyna Szymańska, Magdalena Tarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot „Metodologia badań naukowych”

na kierunku pielęgniarstwo obejmuje 15 godzin wykładów

i 15 godzin ćwiczeń.

Zasadniczym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami

i założeniami badań naukowych oraz dostarczenie wiedzy umożliwiającej planowanie i realizację naukowych projektów badawczych. Zajęcia obejmują przegląd podstawowych metod

i narzędzi badawczych. W trakcie zajęć student zapoznaje się także z procesem badawczym, począwszy od poprawnego postawienia problemu badawczego i hipotez, poprzez utworzenie planu badawczego, odpowiedniego doboru próby, zbieraniu danych, kończąc na analizie danych, prawidłowym wnioskowaniu i przestrzeganiu praw autorskich. Dodatkowo zajęcia obejmują doskonalenie umiejętności pozyskiwania materiałów z wiarygodnych źródeł (Evidence Based Medicine - EBM). Student jest przygotowany do prowadzenia własnych badań naukowych w obszarze nauk o zdrowiu oraz do samodzielnego opracowywania i prezentowania ich wyników.

Pełny opis:

Wykłady obejmują następujące treści:

− nauka i badania naukowe – podstawowe pojęcia i założenia

− teoria- funkcje i rodzaje

− koncepcje rozwoju nauki

− koncepcje wiedzy

− definicja metodologii

− zadania, funkcje i cele badań naukowych

− reguły metodologii (komunikowanie, wnioskowanie, intersubiektywność)

− proces badawczy

− problemy i hipotezy badawcze (definicja, jednostki analizy, błędy przy przenoszeniu wniosków)

− podstawowe metody, narzędzia i procedury badawcze stosowane w badaniach naukowych

− techniki i metody obserwacyjne, badania sondażowe, badania jakościowe, wtórna analiza danych, budowanie baz danych i statystyki

− sposoby doboru próby

 populacja (jednostka doboru próby, populacja skończona i nieskończona, podstawa doboru próby)

 schemat doboru próby: nielosowy (okolicznościowy, losowy, kwotowy) i losowy (indywidualny nieograniczony, systematyczny, warstwowy, grupowy)

 wielkość próby (błąd standardowy, przedział ufności, określanie wielkości próby)

− kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze

− pomiar i wnioskowanie

− rodzaje źródeł informacji wykorzystywane w badaniach naukowych

− Evidence Based Medicine – założenia ogólne

− badanie jakości życia wg zasad EBM

− standardy EBM i standardy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego

− krytyczna analiza artykułów naukowych – przykłady

− uwarunkowania badań naukowych – prawne i etyczne

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych, mają charakter pracy zarówno indywidualnej, jak i zespołowej, częściowo powiązane są z zagadnieniami omawianymi na wykładach.

Materiał realizowany w ramach ćwiczeń:

− cele i obszary bada naukowych w pielęgniarstwie

− techniki i narzędzia badawcze

− tworzenie definicji pojęciowych i operacyjnych

− konstruowanie wskaźników

− definiowanie problemów badawczych i hipotez

− przykładowe problemy badawcze i hipotezy

− skale pomiarowe, miary tendencji centralnej

− testowanie hipotez i analiza związków pomiędzy zmiennymi – dane niemierzalne, dane mierzalne

− budowanie procesu badawczego i etapy postępowania badawczego

− konstruowanie własnych problemów badawczych

− tworzenie hipotez do problemu badawczego

− plan badawczy do własnego problemu badawczego

− pomiar – wielkość próby, sposoby doboru próby

 kwestionariusz ankiety:

 omówienie pytań – treść, format, rodzaj, porządek

− błędy w konstruowaniu pytań – przykłady

− konstruuowanie narzędzia badawczego - kwestionariusz ankiety

− omówienie sposobów analizy danych

− zasady interpretowania danych empirycznych

− zasady wnioskowania na podstawie danych z kwestionariusza ankiety

− zasady EMB – szczegółowe omówienie

− konstruowanie opracowania naukowego

− etyka w badaniach naukowych i ochrona własności intelektualnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Lenartowicz H., Kózka M., Metodologia badań w pielęgniarstwie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

2. Radomski D., Grzanka A., Metodologia badań w medycynie, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, 2011.

3. Apanowicz J., Metodologia nauk, Dom Organizatora TONIK, Toruń 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Nachmias Ch., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo S.C., Poznań 2001.

2. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Śląsk sp. z o.o., Katowice 2005.

3. Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Zysk i S-ka Wydawnictwo S.C., Poznań 2001.

4. Gruszczyński L. A., Kwestionariusz w socjologii, Katowice 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Fisz
Prowadzący grup: Katarzyna Ciechanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.