Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej: Zakażenia szpitalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-P1-NZPOPZS-S1L
Kod Erasmus / ISCED: 12.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0913) Pielęgniarstwo i opieka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej: Zakażenia szpitalne
Jednostka: Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

- udział w wykładach : 10 godzin

- przeprowadzenie zaliczenia teoretycznego – 2 godzina.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 12 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach : 10 godzin

- czytanie wskazanej literatury: 5 godziny

- przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 5 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 20 godzin , co odpowiada 1 punktom ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: pojęcie zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym zakażeń szpitalnych

pojęcie zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym zakażeń szpitalnych, z uwzględnieniem źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku pozaszpitalnym i szpitalnym, w tym dróg ich szerzenia (C.W36); W2: sposoby kontroli szerzenia się, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych(C.W37);

W3: mechanizm i sposoby postępowania w zakażeniu krwi, zakażeniu ogólnoustrojowym, szpitalnym zapaleniu płuc, zakażeniu dróg moczowych i zakażeniu miejsca operowanego (C.W38)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi monitorować stan zdrowia pacjenta podczas pobytu w szpitalu lub innych jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia (C.U4);

U2: potrafi wdrażać standardy postępowania zapobiegającego zakażeniom szpitalnym (C.U48)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe (K.4);

K2: dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych (K.7)


Metody dydaktyczne:

Wykład konwersacyjno-informacyjny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Wykłady mają za zadanie:

- zdefiniowanie i umiejscowienie współczesnej wiedzy dotyczącej zakażeń szpitalnych w służbie zdrowia,

- zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami profilaktyki zakażeń szpitalnych

- zapoznanie z monitorowaniem zakażeń szpitalnych na podstawie obowiązujących aktów prawnych i wytycznych ośrodków akredytacyjnych.

Pełny opis:

Zagadnienia realizowane w trakcie zajęć:

- epidemiologia zakażeń szpitalnych – definicja zakażenia, źródła i rezerwuar drobnoustrojów w środowisku szpitalnym,

- drogi szerzenia zakażeń szpitalnych,

- organizacja nadzoru nad zakażeniami – Zespół i Komitet,

- monitorowanie zakażeń, analiza epidemiologiczna,

- bakteriologiczna analiza bieżąca i okresowa,

- Zespół i Komitet Zakażeń Szpitalnych,

- Zapobieganie zakażeniom szpitalnym: higiena rąk, izolacja pacjentów, higiena szpitalna, postępowanie z odpadami i bielizną szpitalną,

- dezynfekcja jako element zapobiegania zakażeniom szpitalnym,

- sterylizacja jako element zapobieganie i zwalczanie zakażeń szpitalnych,

- zmniejszenie ryzyka powstawania zakażeń wirusowych (HBV, HCV, HIV), postępowanie poekspozycyjne,

- zasady pobierania materiału do badań bakteriologicznych – wydzieliny z drzewa oskrzelowego, mocz, krew,

- postacie kliniczne zakażeń: zapalenie płuc i dolnych dróg oddechowych, zakażenia rany pooperacyjne, zakażenia układu moczowego,

- zakażenia krwi – bakteriemia, sepsa, wstrząs septyczny, MODS

- zakażenia grzybicze,

- wywiad epidemiologiczny i badanie skryningowe pacjenta przyjętego w oddział.

Literatura:

Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wójkowska -Mach. Zakażenia szpitalne jednostkach opieki zdrowotnej. PZWL Warszawa 2022.

Piotr B. Heczko, Jadwiga Wójkowska - Mach. Zakażenia szpitalne. PZWL Warszawa 2020.

Krishna Kishor Zakażenia nabyte w szpitalu i ich kontrola. Nasza Wiedza 2020.

Andrzej Denys Zakażenia szpitalne- wybrane zagadnienia. Wolters Kluwer Polska SA 2012.

Bogumiła Boberek-Gheek Prewencja i kontrola zakażeń Elsevier Urban &Partner Wrocław 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Punktacja Ocena

0-60% ndst

61-67% dst

68-75% dst +

76-83% db

84-91% db +

92-100% bdb

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: Wioletta Tomaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Wykłady mają za zadanie:

- zdefiniowanie i umiejscowienie współczesnej wiedzy dotyczącej zakażeń szpitalnych w służbie zdrowia,

- zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami profilaktyki zakażeń szpitalnych

- zapoznanie z monitorowaniem zakażeń szpitalnych na podstawie obowiązujących aktów prawnych i wytycznych ośrodków akredytacyjnych.

Pełny opis:

Zagadnienia realizowane w trakcie zajęć:

- epidemiologia zakażeń szpitalnych – definicja zakażenia, źródła i rezerwuar drobnoustrojów w środowisku szpitalnym,

- drogi szerzenia zakażeń szpitalnych,

- organizacja nadzoru nad zakażeniami – Zespół i Komitet,

- monitorowanie zakażeń, analiza epidemiologiczna,

- bakteriologiczna analiza bieżąca i okresowa,

- Zespół i Komitet Zakażeń Szpitalnych,

- Zapobieganie zakażeniom szpitalnym: higiena rąk, izolacja pacjentów, higiena szpitalna, postępowanie z odpadami i bielizną szpitalną,

- dezynfekcja jako element zapobiegania zakażeniom szpitalnym,

- sterylizacja jako element zapobieganie i zwalczanie zakażeń szpitalnych,

- zmniejszenie ryzyka powstawania zakażeń wirusowych (HBV, HCV, HIV), postępowanie poekspozycyjne,

- zasady pobierania materiału do badań bakteriologicznych – wydzieliny z drzewa oskrzelowego, mocz, krew,

- postacie kliniczne zakażeń: zapalenie płuc i dolnych dróg oddechowych, zakażenia rany pooperacyjne, zakażenia układu moczowego,

- zakażenia krwi – bakteriemia, sepsa, wstrząs septyczny, MODS

- zakażenia grzybicze,

- wywiad epidemiologiczny i badanie skryningowe pacjenta przyjętego w oddział.

Literatura:

Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wójkowska -Mach. Zakażenia szpitalne jednostkach opieki zdrowotnej. PZWL Warszawa 2022.

Piotr B. Heczko, Jadwiga Wójkowska - Mach. Zakażenia szpitalne. PZWL Warszawa 2020.

Krishna Kishor Zakażenia nabyte w szpitalu i ich kontrola. Nasza Wiedza 2020.

Andrzej Denys Zakażenia szpitalne- wybrane zagadnienia. Wolters Kluwer Polska SA 2012.

Bogumiła Boberek-Gheek Prewencja i kontrola zakażeń Elsevier Urban &Partner Wrocław 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)