Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-P2-POD-S1
Kod Erasmus / ISCED: 12.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0910) Ochrona zdrowia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Jednostka: Katedra Opieki Paliatywnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Na potrzeby realizacji zajęć z przedmiotu Pielęgniarstwo opieki długoterminowej student powinien posiadać wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

- anatomii, fizjologii

- podstaw klinicznych najczęstszych schorzeń prowadzących do upośledzenia sprawności funkcjonalnej

- podstaw teoretycznych pielęgnowania i edukacji zdrowotnej

- podstaw teoretycznych dla działań praktycznych stosowanych w pielęgniarstwie zgodnie z zasadami prawidłowej realizacji procedur i interwencji pielęgniarskich

- zakresu etyki zawodowejCałkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:10 godzin – 1pkt. ECTS

- udział w praktyce zawodowej: 40 godzin – 2pkt. ECTS

- udział w zajęciach praktycznych: 40 godzin – 2pkt. ECTS

- praca własna studenta :zdobycie źródeł informacji i ich analiza oraz opracowanie procesu pielęgnowania – 10 godzin

- przygotowanie do zajęć oraz do egzaminu +egzamin: 10+1=11 godzin

Łączna ilość punktów ECTS - 5


Efekty uczenia się - wiedza:

.W.1. czynniki ryzyka i zagrożenia zdrowotne u pacjentów w różnym wieku;

D.W.2. etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg ,leczenie, rokowanie i zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentami w wybranych chorobach;

D.W.3. zasady diagnozowania i planowania opieki nad pacjentem w opiece długoterminowej

D.W.4. rodzaje badań diagnostycznych i zasady ich zlecania;

D.W.5. zasady przygotowania pacjenta w różnym wieku i stanie zdrowia do badań oraz zabiegów diagnostycznych, a także zasady opieki w trakcie oraz po tych badaniach i zabiegach;

D.W6. właściwości grup leków i ich działanie na układy i narządy pacjenta w różnych chorobach w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania;

D.W.7. standardy i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad pacjentem w różnym wieku i stanie zdrowia;

D.W.8. reakcje pacjenta na chorobę, przyjęcie do szpitala i hospitalizację;

D.W.10. zasady organizacji opieki specjalistycznej –długoterminowej

D.W.25. zasady opieki nad pacjentem z przetoką jelitową i moczową;

D.W.33. metody i techniki komunikowania się z pacjentem niezdolnym do nawiązania i podtrzymania efektywnej komunikacji ze względu na stan zdrowia lub stosowane leczenie;
Efekty uczenia się - umiejętności:

D.U.1. gromadzić informacje, formułować diagnozę pielęgniarską, ustalać cele i plan opieki pielęgniarskiej, wdrażać interwencje pielęgniarskie oraz dokonywać ewaluacji opieki pielęgniarskiej;

D.U.2. prowadzić poradnictwo w zakresie samo opieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia dotyczące chorób;

D.U.3. prowadzić profilaktykę powikłań występujących w przebiegu chorób;

D.U.4. organizować izolację pacjentów z chorobą zakaźną w miejscach publicznych i w warunkach domowych;

D.U.6. dobierać technikę i sposoby pielęgnowania rany, w tym zakładania opatrunków;

D.U.7. dobierać metody i środki pielęgnacji ran na podstawie ich klasyfikacji;

D.U.9. doraźnie podawać pacjentowi tlen i monitorować jego stan podczas tlenoterapii;


D.U.15.dokumentować sytuację zdrowotną pacjenta, dynamikę jej zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem narzędzi informatycznych do gromadzenia danych;

D.U.17. prowadzić u osób dorosłych żywienie dojelitowe (przez zgłębnik i przetokę odżywczą) ;

D.U.18. rozpoznawać powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego;

D.U.19. pielęgnować pacjenta z przetoką jelitową oraz rurką tracheotomijną;

D.U.20. prowadzić rozmowę terapeutyczną;

D.U.21. prowadzić rehabilitację przyłóżkową i aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej;

D.U.22. przekazywać informacje członkom zespołu terapeutycznego o stanie zdrowia pacjenta;

D.U.23. asystować lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych;

D.U.26. przygotowywać i podawać pacjentom leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K.1. kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną;

K.2. przestrzegania praw pacjenta;

K.4. ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe;

K.5. zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

K.6. przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;

K.7. dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

-wykład problemowy z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

-wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- wykład informacyjny z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształceniaZajęcia praktyczne:

- seminarium

- pogadanka

- analiza przypadków

- metody eksponujące: pokaz

- instruktaż

- metody symulacyjne (SWW)


Praktyka zawodowa:

- ćwiczenia praktyczne

- pogadanka

- pokaz

- instruktaż


Samokształcenie:

- analiza literatury


Skrócony opis:

Celem zajęć z przedmiotu Pielęgniarstwo opieki długoterminowej jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie studentów do sprawowania właściwej opieki oraz aktywizacji wobec pacjentów wymagających opieki długoterminowej

Pełny opis:

Przedmiot Pielęgniarstwo opieki długoterminowej realizowany jest w formie, wkładów, zajęć praktycznych, praktyki zawodowej i samokształcenia. Celem wykładów jest wyposażenie studentów w aktualną wiedzę dotyczącą opieki długoterminowej oraz sposobów i zasad sprawowania właściwej opieki pielęgniarskiej wobec pacjentów z deficytami ruchowymi i psychicznymi. W ramach wykładów przedstawiane są podstawowe pojęcia dotyczące opieki długoterminowej oraz zakres oddziaływań tej opieki w poszczególnych jednostkach chorobowych. Omawiane treści przedstawiają najczęstsze problemy pielęgnacyjne w poszczególnych jednostkach i stanach chorobowych.

Celem zajęć praktycznych jest nabycie przez studentów kompetencji koniecznych w sprawowaniu właściwej opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z deficytem ruchowym i psychicznym wymagającym opieki długoterminowej. Wszystkie czynności instrumentalne oraz zabiegi pielęgniarskie wykonywane są zgodnie z obowiązującymi procedurami pod nadzorem nauczycieli zawodu. W oparciu o posiadaną wiedzę studenci doskonalą umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem, gromadzenia danych, stawiania diagnozy pielęgniarskiej oraz planowania opieki.

W realizacji praktyk zawodowych studenci doskonalą umiejętności praktyczne na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach zajęć praktycznych.

Celem samokształcenia jest własny rozwój zawodowy ukierunkowany na pogłębienie wiedzy wykraczającej poza obligatoryjny dla przedmiotu zakres oraz opracowanie procesu pielęgnowania dla wyznaczonego przez nauczyciela zawodu pacjenta.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kędziora –Kornatowska K. (red.): Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej., PZWL Warszawa 2015

2. Zielińska E., Guzak B.: Opieka długoterminowa, uwarunkowania medyczne i prawne, PZWL Warszawa 2018

3. Iwańki R.: opieka długoterminowa nad osobami starszymi., CeDeWu 2016

4. Czajka D., Czekała B.: Standardy domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej, Borgis 2013

5. Kiwerski J. (red.): Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

1. Czajka D., Czekała B.: Przewlekle chory w domu, gdzie szukać pomocy?, Warszaw PZWL 2012

2. Szwałkiewicz E., Kaussen J.: Opieka długoterminowa w świadczeniach pielęgniarek i opiekunek., TZMO 2006

4. Cieślar-Korfel A.: Usprawnianie po udarze mózgu. Poradnik dla terapeutów i pracowników podstawowej opieki zdrowotnej. Elipsa-jaim s.c., Kraków 2009

5. Lewko J., Kopczych B.E.: Procedury leczniczo-pielęgnacyjne w opiece środowiskowej i długoterminowej, PZWL Warszawa 2020

6. Jaracz K., Kozubski W.: Pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, Warszawa 2008

7. Kopcych B.E., Lewko J.: Wprowadzenie do opieki długoterminowej. UM Białystok 2019

8. Adamczyk K.: Pielęgniarstwo neurologiczne. Czelej, Lublin 2000

9. Adamczyk K.: Pielęgnowanie chorych po udarach mózgowych. Czelej, Lublin 2003

10. Adamczyk K., Turowski K.: Procedury pielęgnowania w neurologii i neurochirurgii. NeuroCentrum, Lublin 2007

11. Kózka M. (red.): Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy opieki i procedury postępowania pielęgniarskiego. UJ, Kraków 2001

12. Talar J (red.).: Urazy pnia mózgu. Kompleksowa diagnostyka i terapia, AM, Bydgoszcz 2002

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studenta podczas zajęć z przedmiotu Pielęgnowanie opieki długoterminowej na podstawie weryfikacji:

- posiadanej wiedzy merytorycznej

- umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy (przedłużona obserwacja)

- celowości i prawidłowości wykonywanych czynności w opiece nad pacjentem

- aktywności studenta na zajęciach

- umiejętności współpracy w zespole

- postawy studenta dotyczącej przestrzegania zasad etyki zawodowej i praw pacjenta

- stosunku studenta w odniesieniu do obowiązków wynikających z regulaminu studiów oraz regulaminu dydaktycznego przedmiotu (frekwencja, terminowość zaliczania poszczególnych form zajęć)

Metody oceny:

- bieżąca ocena studenta w odniesieniu do aktywności, przygotowania do zajęć oraz poprawności wykonywanych działań (przedłużona obserwacja)

- ocena pisemnie opracowanego planu opieki

- zaliczenie końcowe przedmiotu – egzamin testowy

Metody oceny i efekty kształcenia podlegające ocenie:

Test – D.W.1.,D.W.2.,D.W.3.,D.W.7.,D.W.10.,D.W.25., D.W.33.

Plan opieki – D.W.4.,D.W.5., D.W.6.,D.W.8.,D.W.10.,D.W.25.

Samokształcenie – K.5., K.7.,

Aktywność studenta - D.W.1.,D.W.2.,D.W.3.,D.W.33.,D.U.1.,D.U.2.,D.U.3.,K.1.

Poprawność wykonywania działań – D.U.4.,D.U.6.,D.U.7.,D.U.17.,D.U.19.,D.U.26.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego z przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach, a w przypadku absencji rozliczenie się z nieobecności (odpracowanie nieobecności zgodnie z ustaleniami, z osobą prowadzącą zajęcia)

- uzyskanie zaliczenia z opracowanego planu opieki oraz z zajęć w Centrum Symulacji Medycznych na Symulatorze Wysokiej Wierności

Forma zaliczenia przedmiotu – egzamin pisemny

Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru, 20 pytań) – student otrzymuje 1 pkt. za każdą poprawną odpowiedź; akceptowalny poziom 60% poprawnych odpowiedzi tj. min 12 pkt.

Szczegółowe kryteria oceny według wyniku testu:

20-18 pkt bdb

17-15 pkt db

14-12 pkt dst

11-0 pkt ndst

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu, student ma prawo do dwóch poprawek.

Praktyki zawodowe:

Tak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 40 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Sinkiewicz-Jaskólska
Prowadzący grup: Hanna Glama, Anna Goclik, Justyna Grada, Iwona Lunitz, Magdalena Mackiewicz-Milewska, Krystyna Nowacka, Dorota Ratuszek-Sadowska, Renata Sinkiewicz-Jaskólska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć z przedmiotu Pielęgniarstwo opieki długoterminowej jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie studentów do sprawowania właściwej opieki oraz aktywizacji wobec pacjentów wymagających opieki długoterminowej

Pełny opis:

Przedmiot Pielęgniarstwo opieki długoterminowej realizowany jest w formie, wkładów, zajęć praktycznych, praktyki zawodowej i samokształcenia. Celem wykładów jest wyposażenie studentów w aktualną wiedzę dotyczącą opieki długoterminowej oraz sposobów i zasad sprawowania właściwej opieki pielęgniarskiej wobec pacjentów z deficytami ruchowymi i psychicznymi. W ramach wykładów przedstawiane są podstawowe pojęcia dotyczące opieki długoterminowej oraz zakres oddziaływań tej opieki w poszczególnych jednostkach chorobowych. Omawiane treści przedstawiają najczęstsze problemy pielęgnacyjne w poszczególnych jednostkach i stanach chorobowych.

Celem zajęć praktycznych jest nabycie przez studentów kompetencji koniecznych w sprawowaniu właściwej opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z deficytem ruchowym i psychicznym wymagającym opieki długoterminowej. Wszystkie czynności instrumentalne oraz zabiegi pielęgniarskie wykonywane są zgodnie z obowiązującymi procedurami pod nadzorem nauczycieli zawodu. W oparciu o posiadaną wiedzę studenci doskonalą umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem, gromadzenia danych, stawiania diagnozy pielęgniarskiej oraz planowania opieki.

W realizacji praktyk zawodowych studenci doskonalą umiejętności praktyczne na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach zajęć praktycznych.

Celem samokształcenia jest własny rozwój zawodowy ukierunkowany na pogłębienie wiedzy wykraczającej poza obligatoryjny dla przedmiotu zakres oraz opracowanie procesu pielęgnowania dla wyznaczonego przez nauczyciela zawodu pacjenta.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kędziora –Kornatowska K. (red.): Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej., PZWL Warszawa 2015

2. Zielińska E., Guzak B.: Opieka długoterminowa, uwarunkowania medyczne i prawne, PZWL Warszawa 2018

3. Iwańki R.: opieka długoterminowa nad osobami starszymi., CeDeWu 2016

4. Czajka D., Czekała B.: Standardy domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej, Borgis 2013

5. Kiwerski J. (red.): Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

1. Czajka D., Czekała B.: Przewlekle chory w domu, gdzie szukać pomocy?, Warszaw PZWL 2012

2. Szwałkiewicz E., Kaussen J.: Opieka długoterminowa w świadczeniach pielęgniarek i opiekunek., TZMO 2006

4. Cieślar-Korfel A.: Usprawnianie po udarze mózgu. Poradnik dla terapeutów i pracowników podstawowej opieki zdrowotnej. Elipsa-jaim s.c., Kraków 2009

5. Lewko J., Kopczych B.E.: Procedury leczniczo-pielęgnacyjne w opiece środowiskowej i długoterminowej, PZWL Warszawa 2020

6. Jaracz K., Kozubski W.: Pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, Warszawa 2008

7. Kopcych B.E., Lewko J.: Wprowadzenie do opieki długoterminowej. UM Białystok 2019

8. Adamczyk K.: Pielęgniarstwo neurologiczne. Czelej, Lublin 2000

9. Adamczyk K.: Pielęgnowanie chorych po udarach mózgowych. Czelej, Lublin 2003

10. Adamczyk K., Turowski K.: Procedury pielęgnowania w neurologii i neurochirurgii. NeuroCentrum, Lublin 2007

11. Kózka M. (red.): Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy opieki i procedury postępowania pielęgniarskiego. UJ, Kraków 2001

12. Talar J (red.).: Urazy pnia mózgu. Kompleksowa diagnostyka i terapia, AM, Bydgoszcz 2002

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)