Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaawansowana praktyka w pielęgniarstwie hematologicznym: Pielęgniarstwo w hematologii dziecięcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-P2-Pielhem-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0913) Pielęiarstwo i opieka
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana praktyka w pielęgniarstwie hematologicznym: Pielęgniarstwo w hematologii dziecięcej
Jednostka: Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu przedmiotów: anatomia, fizjologia, pielęgniarstwo pediatryczne, dietetyka, etyka, psychologia, pedagogika, pediatria, promocja zdrowia.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (0,5 ECTS):

-godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów 15 h (ćwiczenia 15 h)

-godziny konsultacji indywidualnych studenta 1h

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu (0,5 ECTS)

- przygotowanie i uzupełnienie notatek (3 h)

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć (3h)

- wymagane powtórzenie materiału (3h)

- czytanie literatury (3h)

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (zaliczenie na ocenę


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Charakteryzuje stan zdrowia dziecka z chorobą krwi (B.W18).

W2: Określa zadania pielęgniarki pediatrycznej w zakresie poszczególnych funkcji zawodowych wobec dziecka z niedokrwistością z niedoboru żelaza (B.W18).

W3: Określa zadania pielęgniarki pediatrycznej w zakresie poszczególnych funkcji zawodowych wobec dziecka ze skazą naczyniową (B.W18).

W4: Określa zadania pielęgniarki pediatrycznej w zakresie poszczególnych funkcji zawodowych wobec dziecka ze skazą płytkową (B.W18).

W5: Określa zadania pielęgniarki pediatrycznej w zakresie poszczególnych funkcji zawodowych wobec dziecka ze skazą osoczową. (B.W18).

W6: Określa zadania pielęgniarki pediatrycznej w zakresie poszczególnych funkcji zawodowych wobec dziecka z chorobą nowotworową krwi – ostrą białaczką limfoblastyczną (B.W18).

W7: Określa zadania pielęgniarki pediatrycznej w zakresie poszczególnych funkcji zawodowych wobec dziecka z chorobą nowotworową krwi – chłoniakiem złośliwym (B.W18).

W8: Charakteryzuje problemy zdrowotne dziecka z chorobą przewlekłą i jego rodziny (B.W18).

W9: Wskazuje rodzaje i formy wsparcia społecznego dziecka przewlekle chorego i jego rodziny (B.W18).

W10: Określa zadania pielęgniarki pediatrycznej w zakresie poszczególnych funkcji zawodowych wobec dziecka poddanego transplantacji szpiku kostnego (B.W20).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Stosuje nowoczesne metody, formy i pomoce dydaktyczne w edukacji zdrowotnej dziecka z chorobą krwi i jego rodziny (B.U17.).

U2: Diagnozuje potrzeby zdrowotne dziecka z chorobą krwi i jego rodziny (B.U17.).

U3: Prawidłowo przygotowuje dzieci i rodziców do współpracy w leczeniu i pielęgnowaniu (B.U17.).

U4: Prawidłowo prowadzi edukację zdrowotną dziecka z chorobą krwi w zakresie samoopieki (B.U17.).

U5. Prawidłowo ocenia skuteczność edukacji zdrowotnej dziecka z chorobą krwi i jego rodziców (B.U17.).

U6: Stosuje nowoczesne metody, formy i pomoce dydaktyczne w edukacji zdrowotnej dziecka poddanego transplantacji szpiku kostnego (B.U17.).

U7: Diagnozuje potrzeby zdrowotne dziecka poddanego transplantacji szpiku kostnego i jego rodziny (B.U17.).

U8: Prawidłowo prowadzi edukację zdrowotną dziecka poddanego transplantacji szpiku kostnego w zakresie samoopieki (B.U17.).

U9: Prawidłowo ocenia skuteczność edukacji zdrowotnej dziecka poddanego transplantacji szpiku kostnego (B.U17.).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych (B.K1.)

K2: Szanuje godność i autonomię dziecka (B.K2.).

K3: Rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu (B.K3.)

K4: Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w edukacji zdrowotnej dziecka z chorobą krwi i jego rodziną (B.K2.).

K5: Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób znajdujących się pod jego opieką (B.K5.)

K6: Dba o wizerunek własnego zawodu (B.K7.).

K7: Uzasadnia znaczenie efektywnego współdziałania dziecka z chorobą krwi i jego rodziną z pielęgniarką (B.K7.).


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- prezentacja slajdów

- dyskusja dydaktyczna

- giełda pomysłów

- analiza przypadków

- uczenie wspomagane komputerem


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- obserwacji

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do opieki nad dzieckiem chorobą krwi i jego rodziną.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie ćwiczeń i wykładów.

Wykłady mają za zadanie zapoznanie studenta z zagadnieniami związanymi z opieką nad dzieckiem z chorobami krwi.

Ćwiczenia poświęcone są kształtowaniu umiejętności niezbędnych do pełnienia opieki nad dzieckiem/ jego rodziną z chorobą krwi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cepuch G., Krzeczkowska B., Perek M., Twarduś K. Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2011.

2. Chybicka A., Sawicz- Birkowska K. Onkologia i hematologia dziecięca. T1i2 Wyd. Lek. PZWL Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Matysiak M.(red.) Hematologia w praktyce pediatrycznej. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2002.

2. McCann S., Foa R., Smith O. Hematologia. Przypadki kliniczne. MedPharm Polska. Wrocław 2011.

3. Obuchowicz A. (red. nauk.): Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca:

Kolokwia pisemne i ustne oceniające poszczególne partie materiału, bieżąca ocena aktywności uczestnictwa studentów na zajęciach na podstawie obserwacji, 100% obecność na zajęciach. Odpracowanie nieobecności w formie uzgodnionej z wykładowcą.

Ocena końcowa:

Końcowa ocena opiera się na weryfikacji opanowanej przez studenta wiedzy merytorycznej i umiejętności jej wykorzystywania do twórczego rozwiązywania zadań problemowych oraz testu jednokrotnego wyboru.

Zaliczenie na ocenę – test jednokrotnego wyboru.

- warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia wszystkich form organizacyjnych zajęć realizowanych w ramach przedmiotu,

- test obejmuje 21 pytań dobranych zgodnie z treściami kształcenia zawartymi w programie nauczania przedmiotu,

Skala ocen końcowych w zależności od punktacji:

• 0 - 12 pkt = < 60% = 2

• 13 – 14 pkt = 61% - 70% = 3

• 15 - 16 pkt = 71% - 75% = 3,5

• 17 - 18 pkt = 76% - 85% = 4

• 19 - 20 pkt = 86% - 90% = 4,5

• 21 pkt = 91% - 100% = 5

Poprawa zaliczenia testu w formie uzgodnionej z nauczycielem czasie dyżuru nauczyciela.

Załącznik 1. Skala weryfikacji Kompetencji Społecznej

Kryteria ocen z zakresu kompetencji personalno-społecznych ocenianych przez prowadzącego, kolegów w formie przedłużonej obserwacji postaw i zachowań:

5,0 – Student bardzo dobrze realizuje wszystkie powierzone mu zadania. Jest otwarty, komunikatywny. Pełni funkcję lidera zadań grupowych. Potrafi także pracować samodzielnie i w zespole.

4,5 – Student bardzo dobrze realizuje wszystkie powierzone zadania. Jest otwarty, komunikatywny. Przyjmuje odpowiedzialność za swoje działania. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole.

4,0 – Student prawidłowo realizuje wszystkie powierzone zadania. Jest otwarty, komunikatywny. W większości przypadków potrafi pracować samodzielnie jak i w zespole. 3,5 – Student prawidłowo realizuje wszystkie powierzone zadania. Prawie zawsze jest otwarty, komunikatywny. W większości przypadków potrafi pracować samodzielnie jak i w zespole.

3,0 – Student poprawnie realizuje wszystkie powierzone zadania. W większości przypadków potrafi pracować samodzielnie jak i w zespole z uwzględnieniem zasad etycznych i zrozumienia dla potrzeb pacjenta.

2,0 – Student negatywnie realizuje wszystkie powierzone zadania. Nie potrafi pracować samodzielnie jak i w zespole.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kurylak
Prowadzący grup: Aneta Zreda-Pikies
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kurylak
Prowadzący grup: Aneta Zreda-Pikies
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kurylak
Prowadzący grup: Aneta Zreda-Pikies
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.