Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki podstawowe: Biochemia i biofizyka: Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-PO1-BIOCH-S1Z Kod Erasmus / ISCED: 13.6 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Nauki podstawowe: Biochemia i biofizyka: Biochemia
Jednostka: Katedra Biochemii Klinicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu niezbędna jest: wiedza z zakresu biologii ogólnej, biologii komórki, fizjologii i histologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość) – 5 godzin

- udział w ćwiczeniach – 10 godzin

-dodatkowa możliwość konsultacji indywidualnych studenta z osobami prowadzącymi zajęcia - 2 godziny

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu:

- samokształcenie – 5 godzin

- wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek – 5 godzin

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć – 5 godzin

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- do ćwiczeń – 5 godzin

- do zaliczenia końcowego – 5 godzin

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk) – nie dotyczy.

Łączny nakład pracy: 47godzin (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. różnicuje witaminy oraz budowę aminokwasów, nukleozydów, monosacharydów, kwasów karboksylowych i ich pochodnych, wchodzących w skład makrocząsteczek obecnych w komórkach, macierzy zewnątrzkomórkowej i płynach ustrojowych, A. W22.

W2. Omawia mechanizmy regulacji metabolizmu w organizmie człowieka i biofizyczne podstawy funkcjonowania organizmu ludzkiego A. W28.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. współuczestniczy w doborze metod diagnostycznych w poszczególnych stanach klinicznych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu biofizyki i biochemii, A. U10.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje umiejętności dążąc do profesjonalizmu D.K2.

K2. współdziała w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej D.K8.


Metody dydaktyczne:

Wykład: metody dydaktyczne podające – wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy z prezentacją multimedialną (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość).

Ćwiczenia: metody dydaktyczne poszukujące – laboratoryjna, ćwiczeniowa, seminaryjna, referatu.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Podstawową dla nauk medycznych jest znajomość zjawisk zachodzących w żywym organizmie. Zadaniem biochemii jest wyjaśnianie mechanizmów prawidłowego funkcjonowania organizmu, jak i przyczyn zmian patologicznych leżących u podłoża chorób człowieka. Biochemia powiązana jest ściśle z innymi naukami biomedycznymi (biologia molekularna, biologia komórki, fizjologia, farmakologia) zatem jej studiowanie daje studentowi możliwość zrozumienia prawidłowych procesów biologicznych zachodzących w organizmie jak i odchyleń od normy w patologii, a także możliwość śledzenia procesów naprawczych w organizmie. Poznanie biochemii ułatwia absolwentowi Położnictwa aktywny udział w promocji zdrowia, aktywny udział w programach profilaktyki i prewencji, wykorzystanie znajomości składu chemicznego i funkcjonowania organizmu na poziomie molekularnym we współdziałaniu w zespole terapeutycznym

Pełny opis:

Biochemia leży u podstaw takich nauk biomedycznych jak biologia molekularna, biologia komórki, fizjologia, farmakologia. Studiowanie biochemii umożliwia zrozumienie prawidłowych mechanizmów funkcjonowania organizmu jak i przyczyn zmian patologicznych leżących u podłoża chorób człowieka. Biochemia dla studentów uczelni medycznych integruje wiedzę z zakresu biologii molekularnej i nauk klinicznych. Daje możliwość wykorzystania wiedzy o zaburzeniach metabolizmu w przebiegu chorób.

Wykłady obejmują: 1.Skład chemiczny organizmu człowieka, właściwości i funkcje biomolekuł a struktura i metabolizm komórek. 2. Biochemia komórki nowotworowej, podstawy transformacji nowotworowej komórek – środowiskowe czynniki karcynogenne. 3. Wolne rodniki tlenowe– rola fizjologiczna i działanie patogenne aktywnych form tlenu. Mechanizmy obrony antyoksydacyjnej organizmów aerobowych. 4. Biochemia chorób metabolicznych (np. hiperlipidemie a choroba miażdżycowa, cukrzyca).

Tematyka ćwiczeń dotyczy: 1. kwasów nukleinowych – ich struktury, właściwości i funkcji biologicznych, 2. aminokwasów i białek - struktura, właściwości, funkcje biologiczne, enzymów - budowa, kataliza enzymatyczna, inhibicja, zjawisko allosterii, koenzymy oraz witamin jako koenzymy, 3. reakcji charakterystycznych dla aminokwasów i białek, spektrometrii kw. nukleinowych.

Samokształcenie obejmuje przemiany energetyczne na poziomie komórkowym oraz biochemię lipidów i węglowodanów z uwzględnieniem ich przemian metabolicznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Biochemia: podręcznik dla studentów uczelni medycznych. E. Bańkowski, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009

2. Biochemia Harpera. Murray R.K. i wsp. PZWL Warszawa (nowe wydania, 2012);

3. Biochemia, L. Stryer, PWN 2009 i nowsze

4. Ćwiczenia z biochemii, Leokadia Kłyszejko – Stefanowicz (red), Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Krótkie wykłady z biochemii. Hames, Hooper i wsp. PWN Warszawa 2010;

2. Podstawy biochemii. Kączkowski J.Wyd. Naukowo-Techniczne Warszawa 2012;

Metody i kryteria oceniania:

Wykład –obowiązkowa obecność

Ćwiczenia -aktywny udział w zajęciach ćwiczeniowych (przygotowanie prelekcji) i laboratoryjnych (przygotowanie merytoryczne, przeprowadzenie reakcji chemicznych, raport) Referat, prezentacje – W1, W2, U1, K1, .K2

Aktywność – K1, K2.

Końcowe zaliczenie przedmiotu - test - W1, W2, U1, K1, .K2

Warunkiem zaliczenia testu końcowego jest uzyskanie 60% odpowiedzi prawidłowych

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Marek Foksiński, Marek Jurgowiak, Martyna Modrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Marek Foksiński, Marek Jurgowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Marek Foksiński, Marek Jurgowiak, Ewelina Zarakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Marek Foksiński, Jolanta Guz, Marek Jurgowiak, Ewelina Zarakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.