Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki podstawowe: Fizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-PO1-FIZJ-S1Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Nauki podstawowe: Fizjologia
Jednostka: Katedra Fizjologii Człowieka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Fizjologia powinien posiadać wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii w odniesieniu do ośrodkowego układu nerwowego, układ krążenia, układu oddechowego, układu wydzielania wewnętrznego, układu pokarmowego oraz z fizjologii nerki i krwi (zakres szkoły średniej), jak również z chemii i fizyki na poziomie podstawowym.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 25 godzin

- udział w ćwiczeniach: 45 godzin

- konsultacje: 1 godzina

- przeprowadzenie zaliczenia: 1godzina

- przeprowadzenie egzaminu: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 73 godziny, co odpowiada 2 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 25 godzin

- udział w ćwiczeniach: 45 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń: 5 godzin

- napisanie sprawozdań z ćwiczeń: 2 godziny

- samokształcenie: 20 godzin

- konsultacje: 1 godzina

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 3 godziny

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 6 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 107 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 3 godziny (0,1 punktu ECTS)

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 6 godzin (0,2 punktu ECTS)

Łączny nakład pracy związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 9 godzin, co odpowiada 0,3 punktu ECTS

4. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 45 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 45 godzin, co odpowiada 1,5 punktu ECTS


4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczyEfekty uczenia się - wiedza:

W1. Omawia neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych oraz procesów elektrofizjologicznych (A.W3)

W2. Wyjaśnia fizjologię rozrodu i fizjologię laktacji (A.W4)

W3. Wyjaśnia specyfikę i znaczenie oraz zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i gospodarki kwasowo – zasadowej w utrzymaniu homeostazy ustroju (A.W5)

W4. Omawia fizjologię poszczególnych układów i narządów zmysłów (A.W6)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Wykazuje różnice w budowie i charakteryzuje funkcje życiowe człowieka dorosłego, noworodka i niemowlęcia (A.U2)

U2. Określa neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych i wyjaśnia procesy elektrofizjologiczne zachodzące w organizmie (A.U3)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje umiejętności dążąc do profesjonalizmu (D.K2)

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny (konwencjonalny)

• wykład problemowy z prezentacją multimedialną


Ćwiczenia:

• obserwacji z wykorzystaniem programów symulacyjnych PhysioEx

• ćwiczeniowa metoda klasyczna problemowa

• dyskusji okrągłego stołu,

• pokazu


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- okrągłego stołu

Skrócony opis:

Kurs Fizjologii umożliwia Studentowi poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć i reguł fizjologicznych. Ponad to, dokładne omówienie fizjologicznych procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów jak i układów, co pozwala na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Fizjologia jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka. Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii. Student zapozna się z mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwościami błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę w genezie potencjału spoczynkowego i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego. Wykłady z fizjologii człowieka obejmują ponadto zagadnienia związane z procesami hemostatycznymi, mechanizmami filtracji kłębuszkowej, regulacji wewnątrznerkowej, a także mechanizmami działania hormonów wpływających na objętość, stężenie i skład moczu. Dowie się również o mechanizmach regulacji przyjmowania pokarmu. Pozna działanie enzymów biorących udział w trawieniu, mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku oraz rolę żółci. Wykłady z Fizjologii mają również na celu przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu fizjologii układu krążenia, oddechowego, wydzielania wewnętrznego, równowagi kwasowo-zasadowej oraz procesów metabolicznych.

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Na ćwiczeniach Student zapozna się z działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej, mechanizmem skurczu mięśni szkieletowych oraz z procesami transdukcji zachodzącej w narządach zmysłów. Ponadto na ćwiczeniach Student zdobędzie wiedzę o podstawowych parametrach laboratoryjnych krwi i ich interpretacji. Dowie się ponadto o wpływie hormonów na objętość i stężenie moczu, a także o metodach oceny stanu funkcjonalnego nerek. Zapozna się także z działaniem enzymów biorących udział w trawieniu, mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku oraz rolę żółci. Student określać będzie zmiany czynnościowe zachodzące w układzie krążenia w wyniku zmiany pozycji ciała oraz pod wpływem wysiłku fizycznego. Celem ćwiczeń jest również zapoznanie się z badaniem EKG oraz pomiarem ciśnienia tętniczego. Student dowie się o zasadzie wykonywania i znaczeniu badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowania układu oddechowego. Zapozna się również z mechanizmem działania buforów oraz gospodarką kwasowo-zasadową, i ich znaczenie w homeostazie ustrojowej. Celem ćwiczeń jest również poznanie mechanizmu działania hormonów oraz konsekwencji zaburzeń gospodarki hormonalnej. Ponadto dowie się o przebiegu i regulacji funkcji rozrodczych u kobiet i mężczyzn, a także o fizjologii rozrodu i laktacji. Ponadto zapozna się z rodzajami przemian metabolicznych. Analiza bilansu energetycznego oraz mechanizmów neurohormonalnych kontroli masy ciała posłuży zrozumieniu zasad prawidłowego żywienia oraz eliminacji błędnych zachowań prowadzących do zaburzeń metabolicznych i tzw. chorób cywilizacyjnych.

Samokształcenie obejmuje fizjologię mięśni gładkich, fizjologię układu kontroli ruchu, a także rolę autonomicznego układu nerwowego w utrzymaniu homeostazy organizmu, hormonalną regulację metabolizmu wapniowo- fosforanowego oraz budowę i funkcje układu limfatycznego i obwodowego układu krążenia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.). Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

2. Konturek S (red.). Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Esevier Urban & Partner, Wrocław 2007.

3. Traczyk W, Trzebski A. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Górski J. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy (0-60 pkt.; >50%); W1 – W5, U1 – U3, K1

Punktacja Ocena

< 31 ndst

31 - 36 dst

36 – 42 dst +

43 - 48 db

49 - 54 db +

55 - 60 bdb

Kolokwium pisemne (0-10 pkt; >60%); W1 - W4, U2, K1

Wejściówka pisemna (0-5 pkt.; >60%), W1 - W3, U2, K1

Raport z ćwiczeń (0-15 pkt.; >60%); W1 - W4, U2

Przedłużona obserwacja (0-5 pkt.; >50%); U2, U3, K1

Samokształcenie: zaliczenie bez oceny na podstawie zaliczenia kolokwium z danego działu obejmującego m.in. zakres zagadnień z samokształcenia; W1, W4, K1

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny, Szymon Działak, Agnieszka Kujawska, Małgorzata Nadolska, Daria Pracka, Tadeusz Pracki, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Kurs Fizjologii umożliwia Studentowi poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć i reguł fizjologicznych. Ponad to, dokładne omówienie fizjologicznych procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów jak i układów, co pozwala na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Fizjologia jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka. Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii. Student zapozna się z mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwościami błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę w genezie potencjału spoczynkowego i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego. Wykłady z fizjologii człowieka obejmują ponadto zagadnienia związane z procesami hemostatycznymi, mechanizmami filtracji kłębuszkowej, regulacji wewnątrznerkowej, a także mechanizmami działania hormonów wpływających na objętość, stężenie i skład moczu. Dowie się również o mechanizmach regulacji przyjmowania pokarmu. Pozna działanie enzymów biorących udział w trawieniu, mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku oraz rolę żółci. Wykłady z Fizjologii mają również na celu przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu fizjologii układu krążenia, oddechowego, wydzielania wewnętrznego, równowagi kwasowo-zasadowej oraz procesów metabolicznych.

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Na ćwiczeniach Student zapozna się z działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej, mechanizmem skurczu mięśni szkieletowych oraz z procesami transdukcji zachodzącej w narządach zmysłów. Ponadto na ćwiczeniach Student zdobędzie wiedzę o podstawowych parametrach laboratoryjnych krwi i ich interpretacji. Dowie się ponadto o wpływie hormonów na objętość i stężenie moczu, a także o metodach oceny stanu funkcjonalnego nerek. Zapozna się także z działaniem enzymów biorących udział w trawieniu, mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku oraz rolę żółci. Student określać będzie zmiany czynnościowe zachodzące w układzie krążenia w wyniku zmiany pozycji ciała oraz pod wpływem wysiłku fizycznego. Celem ćwiczeń jest również zapoznanie się z badaniem EKG oraz pomiarem ciśnienia tętniczego. Student dowie się o zasadzie wykonywania i znaczeniu badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowania układu oddechowego. Zapozna się również z mechanizmem działania buforów oraz gospodarką kwasowo-zasadową, i ich znaczenie w homeostazie ustrojowej. Celem ćwiczeń jest również poznanie mechanizmu działania hormonów oraz konsekwencji zaburzeń gospodarki hormonalnej. Ponadto dowie się o przebiegu i regulacji funkcji rozrodczych u kobiet i mężczyzn, a także o fizjologii rozrodu i laktacji. Ponadto zapozna się z rodzajami przemian metabolicznych. Analiza bilansu energetycznego oraz mechanizmów neurohormonalnych kontroli masy ciała posłuży zrozumieniu zasad prawidłowego żywienia oraz eliminacji błędnych zachowań prowadzących do zaburzeń metabolicznych i tzw. chorób cywilizacyjnych.

Samokształcenie obejmuje fizjologię mięśni gładkich, fizjologię układu kontroli ruchu, a także rolę autonomicznego układu nerwowego w utrzymaniu homeostazy organizmu, hormonalną regulację metabolizmu wapniowo- fosforanowego oraz budowę i funkcje układu limfatycznego i obwodowego układu krążenia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.). Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

2. Konturek S (red.). Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Esevier Urban & Partner, Wrocław 2007.

3. Traczyk W, Trzebski A. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Górski J. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Mirosława Cieślicka, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny, Małgorzata Gałązka, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Kurs Fizjologii umożliwia Studentowi poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć i reguł fizjologicznych. Ponad to, dokładne omówienie fizjologicznych procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów jak i układów, co pozwala na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Fizjologia jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka. Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii. Student zapozna się z mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej oraz właściwościami błony komórkowej komórki nerwowej, a także jej roli w genezie potencjału spoczynkowego i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego. Wykłady z fizjologii człowieka obejmują ponadto zagadnienia związane z procesami hemostatycznymi, mechanizmami filtracji kłębuszkowej, regulacji wewnątrznerkowej, a także mechanizmami działania hormonów wpływających na objętość, stężenie i skład moczu. Ponadto wykłady dotyczą również mechanizmów regulacji przyjmowania pokarmu.

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Na ćwiczeniach Student zapozna się z działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej, mechanizmem skurczu mięśni szkieletowych oraz z procesami transdukcji zachodzącej w narządach zmysłów. Na ćwiczeniach Studenta pozna podstawowe parametry laboratoryjne krwi i wyjaśnia wpływ wybranych czynników na wielkość tych parametrów. Ponadto na ćwiczeniach Student zdobędzie wiedzę o wpływie hormonów na objętość i stężenie moczu, a także o metodach oceny stanu funkcjonalnego nerek. Zapozna się także z mechanizmem wytwarzania kwasu solnego w żołądku oraz rolę żółci

Samokształcenie obejmuje fizjologię mięśni gładkich, fizjologię układu kontroli ruchu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.). Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

2. Konturek S (red.). Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Esevier Urban & Partner, Wrocław 2007.

3. Traczyk W, Trzebski A. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Górski J. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Monika Bejtka, Mirosława Cieślicka, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny, Dariusz Soszyński, Małgorzata Tafil-Klawe, Piotr Złomańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Kurs Fizjologii umożliwia Studentowi poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć i reguł fizjologicznych. Ponad to, dokładne omówienie fizjologicznych procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów jak i układów, co pozwala na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Fizjologia jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka. Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu fizjologii układu krążenia, oddechowego, wydzielania wewnętrznego, równowagi kwasowo-zasadowej oraz procesów metabolicznych

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Student określać będzie zmiany czynnościowe zachodzące w układzie krążenia w wyniku zmiany pozycji ciała oraz pod wpływem wysiłku fizycznego. Celem ćwiczeń jest również zapoznanie się z badaniem EKG oraz pomiarem ciśnienia tętniczego. Student dowie się o zasadzie wykonywania i znaczeniu badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowania układu oddechowego. Zapozna się również z mechanizmem działania buforów oraz gospodarką kwasowo-zasadową, i ich znaczenie w homeostazie ustrojowej. Celem ćwiczeń jest również poznanie mechanizmu działania hormonów oraz konsekwencji zaburzeń gospodarki hormonalnej. Ponadto dowie się o przebiegu i regulacji funkcji rozrodczych u kobiet i mężczyzn, a także o fizjologii rozrodu i laktacji. Ponadto zapozna się z rodzajami przemian metabolicznych. Analiza bilansu energetycznego oraz mechanizmów neurohormonalnych kontroli masy ciała posłuży zrozumieniu zasad prawidłowego żywienia oraz eliminacji błędnych zachowań prowadzących do zaburzeń metabolicznych i tzw. chorób cywilizacyjnych.

Samokształcenie dotyczy roli autonomicznego układu nerwowego w utrzymaniu homeostazy organizmu, hormonalne regulacji metabolizmu wapniowo- fosforanowego oraz budowy i funkcji układ limfatyczny i obwodowego układu krążenia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.). Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

2. Konturek S (red.). Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Esevier Urban & Partner, Wrocław 2007.

3. Traczyk W, Trzebski A. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Górski J. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Monika Bejtka, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny, Dariusz Soszyński, Piotr Złomańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.